Κατά το άρθρο 1465 παρ.1 ΑΚ, το τέκνο που γεννήθηκε κατά την διάρκεια του γάμου της μητέρας του, ή μέσα σε τριακόσιες ημέρες από τη λύση ή ακύρωση του, τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο).

Α. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκτός γάμου το τέκνο και καλύπτεται από το τεκμήριο και στην περίπτωση που δεν είναι πραγματικό, φυσικό τέκνο του συζύγου της μητέρας του.

Β. Το τεκμήριο αυτό ανατρέπεται με την προσβολή της πατρότητας του συζύγου της μητέρας του, ή του βιολογικού πατέρα, αν κατά το κρίσιμο διάστημα της συλλήψεως η μητέρα του βρισκόταν σε διάσταση με τον σύζυγό της (ΑΚ 1469), οπότε το τέκνο χάνει την ιδιότητα τέκνου που γεννήθηκε σε γάμο, αναδρομικά από τη γέννησή του, μόλις γίνει αμετάκλητη η απόφαση που δέχεται την προσβολή αυτής της ιδιότητάς του.

Γ. Μάλιστα, κατά άρθρο 1472 ΑΚ, σε περίπτωση προσβολής από τον πατέρα που είχε σαρκική συνάφεια με την μητέρα, η εν λόγω απόφαση επιφέρει αυτοδικαίως δικαστική αναγνώριση του τέκνου από τον άνδρα αυτόν (ΑΠ 510/2008).