Από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 περ. β, 3 αρ. 8 και 9, 4, 13 Ν. 3305/2005 και 1458 ΑΚ συνάγεται ότι παρένθετη μητρότητα είναι η μέθοδος τεχνητής αναπαραγωγής, κατ' εφαρμογή της οποίας μία γυναίκα κυοφορεί και γεννά (η κυοφόρος) ύστερα από εξωσωματική γονιμοποίηση και μεταφορά γονιμοποιημένων ωαρίων ξένων προς την ίδια, για λογαριασμό άλλης γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει παιδί, αλλά αδυνατεί να κυοφορήσει για ιατρικούς λόγους.

Α. Η μεταφορά των ξένων γονιμοποιημένων ωαρίων στο σώμα της κυοφόρου επιτρέπεται με δικαστική άδεια, η οποία παρέχεται πριν από τη μεταφορά τους και μετά από έλεγχο των παρακάτω προϋποθέσεων.

α) Η αιτούσα, ή η κυοφόρος, να κατοικούν ή διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα.

β) Η αιτούσα να επιθυμεί, αλλά για ιατρικούς λόγους να αδυνατεί, να κυοφορήσει.,

γ) Η αιτούσα να μην έχει υπερβεί την ηλικία φυσικής ικανότητας αναπαραγωγής, η οποία ορίζεται καταρχήν στο πεντηκοστό έτος της ηλικίας της.  

δ) Η κυοφόρος πρέπει να είναι, ενόψει της κατάστασης της υγείας της, κατάλληλη για κυοφορία.

ε) Τόσο στην κυοφόρο, όσο και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο, πρέπει να διενεργηθεί ιατρική εξέταση, ως προς τους ιούς της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV, HIV2), της ηπατίτιδας Β και C και της σύφιλης (RPR)

στ) Η κυοφόρος πρέπει να υποβληθεί σε ενδελεχή ψυχολογική αξιολόγηση.

ζ) Τα μέρη, δηλαδή τα πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί, η κυοφόρος  και ο σύζυγος της κυοφόρου αν αυτή είναι έγγαμη, πρέπει να δηλώσουν την συμφωνία τους, ότι τα γονιμοποιημένα ωάρια, που εμφυτεύονται στη μήτρα της κυοφόρου, δεν ανήκουν στην ίδια. Η συμφωνία γίνεται γραπτώς και χωρίς αντάλλαγμα.

Δεν συνιστά αντάλλαγμα, η καταβολή των δαπανών που απαιτούνται ως προς την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία, και η αποζημίωση για κάθε θετική ζημία της κυοφόρου, εξ αιτίας της αποχής της από την εργασία και τις αμοιβές της από εξαρτημένη εργασία, τις οποίες στερήθηκε λόγω απουσίας με σκοπό την επίτευξη της εγκυμοσύνης, την κυοφορία, τον τοκετό και τη λοχεία.

Β. Αρμόδιο δικαστήριο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 799 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 1 άρθρο έκτο παρ. 2 Ν. 4335/2015, είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την συνήθη διαμονή της η αιτούσα,  ή κυοφόρος. Ο δικαστής διατάζει να γίνει η συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών, εάν κρίνει ότι η δημοσιότητα πρόκειται να είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη, ή ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας της ιδιωτικής ή οικογενειακής ζωής των διαδίκων. Η αίτηση δικάζεται με την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, και για το παραδεκτό της συζήτησης πρέπει να τηρηθεί η προδικασία του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ (ΠολΠρΘεσ 60/2019, ΠολΠρΑθ 431/2013).