Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1517 ΑΚ, αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα του πατέρα ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, καθώς και των συζύγων ή συγγενών τους, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, διορίζεται ειδικός επίτροπος.

Α. Η διάταξη προβλέπει, σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του ανήλικου τέκνου με τα συμφέροντα των προσώπων που αναφέρονται περιοριστικά σε αυτή, το διορισμό ειδικού επιτρόπου, προσώπου δηλαδή που θα εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο ειδικά στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δίκης, ή της έννομης σχέσης, όπου υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης είναι η αποτροπή ενδεχόμενης κατάχρησης των αρμοδιοτήτων του γονέα, φορέα της γονικής μέριμνας, με το σκοπό πορισμού ιδίου οφέλους ή υπέρ των συγγενών του, σε βάρους του ανήλικου τέκνου.

Β. Η αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου υποβάλλεται από τους γονείς, ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον (ΜονΠρΠειρ  507/2019). Το Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κυρία διαφορά, κατ` εφαρμογή του άρθρου 67 ΚΠολΔ, αναβάλλει την πρόοδο της δίκης, προκειμένου να διοριστεί ειδικός επίτροπος, ορίζοντας προθεσμία.