Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1517 ΑΚ, αν τα συμφέροντα του τέκνου συγκρούονται με τα συμφέροντα του πατέρα ή της μητέρας του, που ασκούν τη γονική μέριμνα, καθώς και των συζύγων ή των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, ορίζεται ειδικός επίτροπος.

Α. Η ανωτέρω διάταξη προβλέπει, σε περίπτωση σύγκρουσης των συμφερόντων του ανηλίκου τέκνου με τα συμφέροντα των προσώπων που αναφέρονται περιοριστικά σε αυτή, τον διορισμό ειδικού επιτρόπου, προσώπου δηλαδή, που θα εκπροσωπήσει το ανήλικο τέκνο ειδικά στο πλαίσιο συγκεκριμένης δίκης, ή της έννομης σχέσης, όπου υφίσταται η σύγκρουση συμφερόντων.

Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης αυτής είναι η αποτροπή ενδεχόμενης κατάχρησης των αρμοδιοτήτων του γονέα, φορέα της γονικής μέριμνας, με το σκοπό πορισμού ιδίου οφέλους ή υπέρ των συγγενών του, σε βάρος του ανηλίκου τέκνου. 

Β. Η άσκηση αγωγής για την αναγνώριση της ύπαρξης ή μη ύπαρξης σχέσης γονέα και τέκνου αποτελεί κατ εξοχήν περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων του τέκνου και των γονέων του και πρέπει να διορίζεται ειδικός επίτροπος ακόμη και στην περίπτωση που το ανήλικο τέκνο ομοδικεί αναγκαστικά, ως εναγόμενο, με κάποιο από τα αναφερόμενα στη διάταξη του άρθρου 609 παρ. 3 ΚΠολΔ πρόσωπα.

Γ. Η αίτηση διορισμού ειδικού επιτρόπου υποβάλλεται από τους γονείς, ή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον (ΜονΠρΠειρ  507/2019). Το Δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η κυρία διαφορά, κατ` εφαρμογή του άρθρου 67 ΚΠολΔ, αναβάλλει την πρόοδο της δίκης, προκειμένου να διοριστεί ειδικός επίτροπος και ορίζει προθεσμία.

Δ. Η  άπρακτη πάροδος της προθεσμίας που τάσσεται από το δικαστήριο δεν συνεπάγεται την κατ` άρθρο 151 ΚΠολΔ έκπτωση από το δικαίωμα, αλλά απλώς ότι, όσο διαρκεί η προθεσμία, το δικαστήριο δεν έχει εξουσία για έκδοση αποφάσεως. Επομένως παραδεκτώς μετά την πάροδο της προθεσμίας διορίζεται ο ειδικός επίτροπος, πριν όμως από το πέρας της νέας συζητήσεως.

 Ε. Με βάση την αρχή της πρωτοβουλίας των διαδίκων (άρθρο 108 ΚΠολΔ) ο αντίδικος του διαδίκου μπορεί, με δική του πρωτοβουλία και επιμέλεια, να προκαλέσει τον ορισμό δικασίμου και τη νέα συζήτηση της υποθέσεως σε ημεροχρονολογία μεταγενέστερη της λήξεως της προθεσμίας που έχει ταχθεί (ΑΠ 186/2011).