Α. Κατά το άρθρο 508 ΑΚ η δωρεά που έγινε από κάποιον που δεν έχει γνήσιους κατιόντες μπορεί να ανακληθεί μέσα σε μια πενταετία, αφ ότου εκπληρώθηκε αν, εν όσω ζούσε ο δωρητής, ή ύστερα από το θάνατό του, γεννήθηκε γνήσιο τέκνο του ή αν νομιμοποιήθηκε τέκνο του με γάμο.

Β. Η έλλειψη γνήσιων κατιόντων του δωρητή, ως προϋπόθεση του δικαιώματος ανακλήσεως της δωρεάς, πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης δωρεάς, ήτοι κατά το χρόνο δηλώσεως της περί δωρεάς βουλήσεως του δωρητή.

Γ. Επιγενόμενη γέννηση γνήσιου τέκνου του, ή η νομιμοποίηση τέκνου του με γάμο, ως προϋπόθεση, επίσης, του ανωτέρω δικαιώματός του, μπορεί να λάβει χώρα έκτοτε (μετά την κατάρτιση της δωρεάς), ενόσω ζούσε ή μετά το θάνατό του, επομένως δε και πριν την μεταγενέστερη της κατάρτισης εκπλήρωση της δωρεάς (σε περίπτωση που δεν ταυτίζονται ο χρόνος κατάρτισης και ο χρόνος εκπλήρωσης της δωρεάς) (ΑΠ 500/2017).