Α. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 506 ΑΚ ο κληρονόμος του δωρητή έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη δωρεά, αν ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, θανάτωσε τον δωρητή ή τον εμπόδισε να ανακαλέσει τη δωρεά.

Β. Το δικαίωμα του κληρονόμου του δωρητή για ανάκληση της δωρεάς, γιατί ο δωρεοδόχος, ενεργώντας με πρόθεση, εμπόδισε τον δωρητή να ανακαλέσει τη δωρεά, υφίσταται μόνο εφόσον, ενώ βρίσκονταν στη ζωή ο δωρητής, είχε γεννηθεί στο πρόσωπό του δικαίωμα ανάκλησης της δωρεάς για κάποιο νόμιμο λόγο, μεταξύ των οποίων είναι και η αχαριστία του δωρεοδόχου, αλλά ωστόσο ο δωρεοδόχος με συγκεκριμένες πράξεις ή παραλείψεις του του τον εμπόδισε να ασκήσει το δικαίωμά του για ανάκληση της δωρεάς, μολονότι ο δωρητής είχε τη σχετική επιθυμία (ΕφΑθ 2615/2009, ΕφΑθ 1501/2009, ΠολΠρΘεσ 744/2016).