Οι περί διατροφής από τον νόμο διατάξεις είναι αναγκαστικού δικαίου και συνεπώς συμβάσεις που τροποποιούν, ή καταργούν, την προβλεπόμενη από τον νόμο ρύθμιση είναι κατά κανόνα άκυρες.

Παρά ταύτα, το δικαίωμα διατροφής από το νόμο, μπορεί να αναγνωρισθεί και να τροποποιηθεί με σύμβαση των ενδιαφερομένων, αρκεί αυτή να μην ενέχει παραίτηση από το δικαίωμα διατροφής για το μέλλον.

Οι διατάξεις των άρθρων 1442 έως 1443 ΑΚ είναι διατάξεις ενδοτικού δικαίου, με συνέπεια να επιτρέπεται, είτε πριν, είτε μετά, το διαζύγιο, ο συμβατικός καθορισμός της, μετά την λύση του γάμου με διαζύγιο παρεχόμενης από τον ένα στον άλλο, από τους πρώην συζύγους διατροφής, ή ακόμη και η συμβατική παραίτηση και για το μέλλον από την αξίωση αυτή (ΑΠ 222/2000).

Οι συμφωνίες είναι έγκυρες, εφ όσον έγιναν μεταξύ διαζευγμένων, δηλαδή μετά την με αμετάκλητη δικαστική απόφαση απαγγελία του διαζυγίου. Αν οι συμφωνίες έγιναν διαρκούντος του γάμου και διακανονίζουν τα της διατροφής του άλλου συζύγου μετά το διαζύγιο είναι άκυρες ως ανήθικες κατά το άρθρ. 178 του ΑΚ, εάν έγιναν προς διευκόλυνση της λύσης του γάμου (ΑΠ 2052/1983, ΑΠ 1143/1986).

Επιτρέπεται να συμφωνηθεί ότι οφείλεται διατροφή, ακόμη και αν δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από το άρθρο 1442 ΑΚ προϋποθέσεις, υπό τις οποίες μπορεί να αξιωθεί μεταγαμιαία διατροφή και χωρίς τους χρονικούς περιορισμούς που τίθενται στο άρθρο αυτό.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται, να συμφωνηθούν οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται η διατροφήαυτή, αλλά να αφέθηκε σε μεταγενέστερη συμφωνία των μερών, ο καθορισμός, ή η αναπροσαρμογή του ποσού, της παρεχόμενης σε ορισμένο χρονικό διάστημα διατροφής, οπότε, εφ όσον η θέληση των μερών ήταν να οφείλεται και κατά το διάστημα αυτό διατροφή, εάν δεν επακολουθήσει συμφωνία τους για το ποσό της διατροφής, αυτό θα καθοριστεί με δίκαιη κρίση από το δικαστήριο, κατ` ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 371 ΑΚ (ΟλΑΠ1381/1983, ΑΠ 351/1996, ΑΠ 393/2002, ΑΠ 929/2001).

Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο, περιορίζεται στον καθορισμό του οφειλόμενου, κατά τους όρους της σύμβασης, ποσού τηςδιατροφήςκαι δεν ερευνά, εάν συντρέχουν και οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος (άρθρο 1442 ΑΚ) για να οφείλεται διατροφή μετά το διαζύγιο.