Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 435/1976 με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδ. του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, που είχε προστεθεί με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.δ. 3789/57, οι υπάλληλοι, που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης ασφαλιστικού οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος δικαιούνται να αποχωρούν, ή να απολύονται, από τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση. Αν έχουν  επικουρική ασφάλιση δικαιούνται το 40%. Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι υπάλληλοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται, ή αποχωρούν, πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν.  

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπ όψιν οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Δεν λαμβάνεται υπόψη το πλαφόν των 2.000 ευρώ για προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, παρά μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσει, ή απομακρυνθεί, ο υπάλληλος, λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος. Τα παραπάνω (καταβολή του 40% ή του 50% της αποζημιώσεως) δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται ως ήδη συνταξιούχος ενός ασφαλιστικού φορέα, ή έχοντας ήδη συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος από τον φορέα αυτόν (ΑΠ 1362/2018)