Σύμφωνα με τον ν. 3198/1955 (άρθρο 8 εδ. α) οι μισθωτοί που συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει 15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος ασφαλιστικός οργανισμός, και δεν υπάρχει το όριο το 65 έτους της ηλικίας των, μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους με τη συγκατάθεση του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης