Σύμφωνα με το β.δ 16/18/7/1/1920, οι εργατοτεχνίτες , που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης ασφαλιστικού οργανισμού, εφ' όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος, δικαιούνται μόνο να αποχωρούν. Απαγορεύεται να απολυθούν. Στην περίπτωση  αυτή δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης, αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση, ή το 40% αν έχουν. Σύμφωνα με τον ν. 2112/1920, αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, οφείλεται στον εργατοτεχνίτη ολόκληρη αποζημίωση.