Α. Οι μισθωτοί που υπάγονται στο κλάδο σύνταξης οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού, εφ όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος.

α) Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι

Μπορούν να αποχωρήσουν, ή να απολυθούν, από τον εργοδότη. Δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση, ή το 40% αν έχουν.

Την μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται, ή αποχωρούν πριν την λήξη της, για να συνταξιοδοτηθούν.  

β) Οι εργατοτεχνίτες 

Μπορούν μόνο να αποχωρήσουν. Ο εργοδότης δεν μπορεί να τους απολύσει. Δικαιούνται το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν.

Αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη, οφείλεται στον εργατοτεχνίτη ολόκληρη η αποζημίωση. 

Β) Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

Λαμβάνονται υπ όψιν οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα πριν την λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Δεν λαμβάνεται υπ όψιν το πλαφόν των 2.000 ευρώ για προϋπηρεσία άνω των 17 ετών, παρά μόνο ο χρόνος υπηρεσίας που συμπλήρωσε ο εργαζόμενος στον ίδιο εργοδότη στις 12-11-2012, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4093/2012, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσει, ή απομακρυνθεί, λόγω συνταξιοδότησης.

Γ. Με την συμπλήρωση των προϋποθέσεων προς συνταξιοδότηση του εργαζομένου δεν επέρχεται αυτοδικαίως η λύση της σύμβασης εργασίας. Η σύμβαση εργασίας πρέπει να λυθεί, είτε εκ μέρους του εργοδότη με την απομάκρυνση (απόλυση) του εργαζομένου από την υπηρεσία του, είτε εκ μέρους του τελευταίου με οικειοθελή αποχώρησή του από την υπηρεσία του.

Δ. Δεν υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να απολύσει τον εργαζόμενο από την υπηρεσία του, ούτε υποχρέωση του εργαζομένου να αποχωρήσει οικειοθελώς από αυτή. Ο εργοδότης, όμως, έχει την δυνατότητα, να απολύσει τον εργαζόμενο και χωρίς την συγκατάθεση του εργαζομένου, εφ όσον στο πρόσωπό του συντρέχουν οι  προϋποθέσεις αποχώρησης από την εργασία του λόγω συνταξιοδότησης.

Ε. Για το έγκυρο της καταγγελίας εκ μέρους του εργοδότη δεν απαιτείται η με πανηγυρικό τρόπο διατύπωση στο έγγραφο της καταγγελίας της συνδρομής των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, αλλά αρκεί ο λόγος της μειωμένης αποζημίωσης να είναι η από τον εργαζόμενο συμπλήρωση των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος (ΑΠ 1101/2013).

ΣΤ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα από τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 ν. 3198/1955, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως και από το β.δ/μα της 16/18 Ιουλίου 1920 περί επεκτάσεως του ν. 2112 περί καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας των ιδιωτικών υπαλλήλων και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών, εκτός από τις διατάξεις που αφορούν την προειδοποίηση (ΑΠ 1076/2011).