Οι εργαζόμενοι, που συνδέονται με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και έχουν συμπληρώσει, α) 15ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, ή β) το όριο ηλικίας που προβλέπει ο οικείος ασφαλιστικός οργανισμός και όταν δεν υπάρχει όριο το 67 έτος της ηλικίας τους, μπορούν να αποχωρήσουν από την εργασία τους, να παραιτηθούν δηλαδή, με την συγκατάθεση του εργοδότη τους, οπότε δικαιούνται να λάβουν το 50% της νόμιμης αποζημίωσης.

Η συγκατάθεση του εργοδότη είναι απαραίτητη και πρέπει να παρέχεται πριν από την αποχώρηση του εργαζόμενου, δύναται δε να είναι έγγραφη, ή προφορική, ρητή ή σιωπηρή, αρκεί στην τελευταία περίπτωση να είναι σαφής και αναμφίβολη. Τέτοια συγκατάθεση μπορεί να προβλεφθεί και να παρασχεθεί εκ των προτέρων με κανονισμό, όταν διαλαμβάνεται σε αυτόν ότι είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη, μετά πάροδο ορισμένου χρόνου, η αποδοχή της πρόωρης παραίτησης του εργαζομένου (ΑΠ 1578/2001).