Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον εργαζόμενο της αποζημίωσης απόλυσης δεν ενέχει παραίτηση από τις αξιώσεις του, που πηγάζουν από την προσφορά της εργασίας του, καθ ότι κάθε παραίτηση του εργαζομένου από τα νόμιμα δικαιώματά του, που πηγάζουν, είτε από το νόμο, είτε από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και καθορίζουν τα κατώτερα όρια προστασίας, είναι άκυρη, ακόμη και αν έλαβε χώρα μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας (ΑΠ 300/2007, ΑΠ 1284/2001).