Σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, στους εργαζόμενους που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, εφ όσον είναι ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται άδεια με αποδοχές (6) εργάσιμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. Γονέας με (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται εφ άπαξ, ή τμηματικά, μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.