Σύμφωνα με το άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 1993, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003, το οποίο κυρώθηκε με την περίπτωση Β' του άρθρου 7 του ν. 3144/2003,  του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ 2004-2005, και του άρθρου 2 της ΕΓΣΣΕ 2014,  σε συνδυασμό με το άρθρο 38 ν. 4342/2015, οι εργαζόμενοι, φυσικοί, θετοί, ή ανάδοχοι, γονείς και των δύο φύλων, ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται, δικαιούνται για χρονικό διάστημα (30) μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα, κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους (12) μήνες και σε (1) ώρα ημερησίως για (6) επιπλέον μήνες. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης, ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Η άδεια χορηγείται έπειτα από κοινή δήλωση των γονέων προς τον εργοδότη, ή τους εργοδότες τους, για το ποιος θα κάνει χρήση της άδειας, ενώ μπορούν επίσης να συμφωνήσουν να μοιραστούν την άδεια αυτή για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα τα οποία γνωστοποιούν. Οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους σχετικές βεβαιώσεις. Το μειωμένο ωράριο δικαιούνται οι γονείς με αίτησή τους και συμφωνία του εργοδότη, να το ζητήσουν εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, αλλά η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη. Σύμφωνα με την 124/2018 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ο χρόνος της εξάμηνης ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δεν συμψηφίζεται στο διάστημα των 30 μηνών που διαρκεί η άδεια φροντίδας παιδιού, το οποίο παρατείνεται αντίστοιχα.