Από τις διατάξεις των άρθρων 57, 281 και 932 ΑΚ προκύπτει ότι, εάν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έγινε καταχρηστικά και κάτω από συνθήκες, που συνιστούν προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου, τότε αυτός δικαιούται να ζητήσει και ο εργοδότης έχει υποχρέωση να του καταβάλει, χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης, που του προκάλεσε η προσβολή της προσωπικότητάς του. Για το ορισμένο του αιτήματος απαιτείται και αρκεί να αναφέρονται τα περιστατικά, κάτω από τα οποία έλαβε χώρα η εν λόγω προσβολή, δηλαδή οι συνθήκες, υπό τις οποίες έγινε η καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη και οι οποίες συνιστούν κατάχρηση δικαιώματος αφ ενός και αφ ετέρου ότι επέφεραν την προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου.

Έτσι, αν η καταγγελία της σύμβασης εργασίας έγινε από λόγους εκδίκησης, γιατί π.χ. ο εργαζόμενος προέβαλε νόμιμες αξιώσεις από την εργασία του και διεκδίκηση εργατικών δικαιωμάτων του, περιήλθε δε σε κατάσταση ένδειας, γιατί ζούσε  αποκλειστικά και μόνο από το προϊόν της εργασίας, υπέστη δε από την προσβολή θλίψη και στενοχώρια, δηλαδή ενδιάθετες ψυχικές καταστάσεις, παραγωγικές ηθικής της ιδίας βλάβης, δικαιούται ανάλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Η αοριστία της αγωγής ελέγχεται αναιρετικά με βάση την διάταξη του άρθρου 559 αριθμός 14 ΚΠολΔ (ΑΠ 1289/2013).