Π.Δ. 1073/1981 «Περί μέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού»

α) Για την διαρκή επίβλεψη και επιμέλεια των εργαζομένων, πρέπει να παρίστανται ανελλιπώς και καθ' όλη την διάρκεια της ημερησίας εργασίας οι υπόχρεοι εργοδότες, ή, οι εκπρόσωποί των και ο επιβλέπων μηχανικός.

β) Οι υπεργολάβοι και εργολάβοι οφείλουν διαρκώς να καθοδηγούν τους εργαζομένους για τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά φάση εργασίας, επισκέπτονται στην αρχή και στην συνέχεια περιοδικώς το έργο και καθοδηγούν τους εργαζομένους τους..

Ν. 1396/1983 «Mέτρα ασφαλείας σε οικοδομές και σε ιδιωτικά έργα»

α) Στο άρθρο 3 προβλέπονται οι υποχρεώσεις του εργολάβου. Εκτός των άλλων, συνίστανται στην λήψη και στην τήρηση των μέτρων ασφαλείας, που αφορούν το έργο, καθώς και στην τήρηση των οδηγιών του επιβλέποντος.

β) στο άρθρο 4 προβλέπονται οι υποχρεώσεις του κυρίου του έργου, σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση ολόκληρου του έργου σε έναν εργολάβο.

γ) στο άρθρο 7, προβλέπονται οι υποχρεώσεις του επιβλέποντος μηχανικού.

Ο επιβλέπων μηχανικός οφείλει. 

α) Να δίνει οδηγίες κατασκευής, σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης, για την εκτέλεση εργασιών αντιστηρίξεων, σταθερών ικριωμάτων και πίνακα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. 

β) Να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών αυτών πριν από την έναρξη των εργασιών και περιοδικά κατά την εκτέλεσή τους.

γ) Να δίνει οδηγίες, σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης για τη λήψη μέτρων ασφαλείας από κινδύνους που προέρχονται από εναέριους και υπόγειους αγωγούς της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και να επιβλέπει την τήρησή τους.

δ) Να επιβλέπει την εφαρμογή της μελέτης μέτρων ασφαλείας και να δίνει σχετικές οδηγίες.

ε) Να δίνει οδηγίες σε περίπτωση σοβαρών, ή επικίνδυνων, έργων και εάν χρειάζεται να συντάσσει μελέτη για την προσαρμογή των προδιαγραφών των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται.

στ) Να υποδεικνύει εγγράφως στον κύριο του έργου τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας κατά περίπτωση και φάση του έργου.