Σύμφωνα με το άρθρο 24 ν. 3996/2011 στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων πρόστιμο με αιτιολογημένη πράξη, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης, είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο.

Α. Για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται τα κριτήρια, α) Η σοβαρότητα της παράβασης, β) Η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, γ) Οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, δ) Ο βαθμός υπαιτιότητας, ε) Ο αριθμός των εργαζομένων, στ) Το μέγεθος της επιχείρησης, ζ) Το καθεστώς απασχόλησης,

Β. Το πρόστιμο για καθεμία παράβαση είναι από (300) μέχρι (50.000) ευρώ.

Γ. Το πρόστιμο μειώνεται κατά (80%), αν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφούμενος προς τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, στις εξής παραβιάσεις τις εργατικής νομοθεσίας, α) Δεδουλευμένων αποδοχών, β) Επιδομάτων εορτών και αδείας, γ) Αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης), δ) Αποδοχών διαθεσιμότητας, ε) Προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες, στ) Προσαυξήσεων για εργασία κατά τη νύκτα, ζ) Αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας, η) Μισθών - ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας, θ) Αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου, ι) Επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς.

Δ. Η επανάληψη κάποιας από τις παραπάνω παραβιάσεις, μέσα σε διάστημα (4) ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του  (80%).

Ε. Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία (15) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, έχει έκπτωση (30%) επί του προστίμου.

ΣΤ. Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας μέσα σε (60) ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.