Με τις τροποποιήσεις, που επήλθαν με τους ν. 3863/2010, ν. 3899/2010 και ν. 4093/2012, τροποποιήθηκε μόνο η διαδικασία και η αποζημίωση απόλυσης των ιδιωτικών υπαλλήλων. Δεν έγιναν τροποποιήσεις για την διαδικασία και την αποζημίωση απόλυσης των εργατοτεχνιτών.

Σύμφωνα με το βδ. 16/18.7.20 και ΕΓΣΣΕ 2006-2007, απαγορεύεται η απόλυση με προειδοποίηση.

Η αποζημίωση προσδιορίζεται σε ημερομίσθια. Κάθε ημερομίσθιο προσαυξάνεται κατά το 1/6.

Έως 1 έτος,                      0 ημερομίσθια

Από 1 έτος έως 2 έτη,       7 ημερομίσθια

Από 2 έτη έως 5 έτη,        15 ημερομίσθια

Από 5 έτη έως 10 έτη,      30 ημερομίσθια

Από 10 έτη έως 15 έτη,     60 ημερομίσθια

Από 15 έτη έως 20 έτη,     100 ημερομίσθια

Από 20 έτη έως 25 έτη,     120 ημερομίσθια

Από 25 έτη έως  30 έτη,    145 ημερομίσθια

Από 30 έτη και πάνω,       165 ημερομίσθια