Α. Ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση εργασίας σε προγενέστερο χρόνο από την απόλυση, με έγγραφη γνωστοποίηση από τον εργοδότη. Ο χρόνος αυτός καλείται χρόνος προειδοποίησης (προμήνυση). Η έγγραφη προειδοποίηση ισχύει από την επομένη της γνωστοποίησής της στον εργαζόμενο και λήγει με την λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας.

Β. Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 4093/2012, υποπαράγραφος ΙΑ.12, τα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης έχουν ως εξής

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως  (2) έτη, απαιτείται προειδοποίηση (1) μηνός πριν την απόλυση.

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από (2) έτη συμπληρωμένα έως (5) έτη, απαιτείται προειδοποίηση (2) μηνών πριν την απόλυση.

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από (5) έτη συμπληρωμένα έως (10) έτη απαιτείται προειδοποίηση (3) μηνών πριν την απόλυση.

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από (10) έτη συμπληρωμένα και άνω απαιτείται προειδοποίηση (4) μηνών πριν την απόλυση.

Γ. Ο εργοδότης, που καταγγέλλει με προειδοποίηση, καταβάλλει στον απολυόμενο, κατά την λύση της σύμβασης εργασίας το μισό της αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση (βλ. ανάρτηση «Αποζημίωση απολυόμενου υπαλλήλου, χωρίς προειδοποίηση» για τα ποσά της αποζημίωσης).

Δ. Για να είναι έγκυρη η απόλυση με προειδοποίηση, ο εργοδότης πρέπει μέσα σε προθεσμία (8) ημερών από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης στον εργαζόμενο, να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία στον Ο.Α.Ε. Η αναγγελία της καταγγελίας γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Εντύπου Ε6. 

Ε. Με προειδοποίηση απολύονται μόνο ιδιωτικοί υπάλληλοι. Στους εργατοτεχνίτες δεν χωρεί προειδοποίηση απόλυσης.

ΣΤ. Ο εργοδότης, που παραμελεί την υποχρέωση προειδοποίησης, οφείλει να καταβάλει στον απολυόμενο ιδιωτικό υπάλληλο ολόκληρη την αποζημίωση απόλυσης, εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει σύμβασης, ή εθίμου.