Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1264/1982, όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις με τους νόμους 1915/1990, 2224/1994, 4512/2018, απαραίτητες  προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της νομιμότητας της απεργίας είναι

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Το σωματείο των εργαζομένων οφείλει να γνωστοποιήσει στην εργοδοτική πλευρά τα αιτήματα που διεκδικεί, ώστε να καταβληθεί προσπάθεια να λυθεί η διαφορά με διαπραγματεύσεις, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την πραγματοποίηση της απεργίας. Η προειδοποίηση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο, όπως έγγραφο, ή ακόμη και προφορικά. Κατά κανόνα αρκεί η γενική προειδοποίηση. Ο προσδιορισμός ή μη της ημέρας και της ώρας έναρξης της απεργίας εναπόκειται στις εκάστοτε συνθήκες της απεργίας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                    

Κατά την διάρκεια της απεργίας η συνδικαλιστική οργάνωση έχει την υποχρέωση να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό ασφαλείας, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και της πρόληψης καταστροφών και ατυχημάτων.

Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. Η συγκρότηση του προσωπικού ασφαλείας θα πρέπει να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου.

Η απεργία που πραγματοποιείται χωρίς 24ωρη προειδοποίηση και χωρίς προσωπικό ασφαλείας είναι παράνομη. Η παράνομη λόγω μη προειδοποιήσεως απεργία παραμένει παράνομη ακόμα και αν για τη συνέχιση αυτής γίνει 24ωρη προειδοποίηση του εργοδότη, ή διατεθεί εκ των υστέρων προσωπικό ασφαλείας.

Αν κατά τη διάρκεια της απεργίας εκλείψει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις νομιμότητάς της, όπως, αν προστεθούν νέα αιτήματα, αν τα νέα αιτήματα δεν έχουν προηγουμένως γίνει γνωστά στον εργοδότη, αν υπάρξει εκτροπή της απεργίας σε κατάληψη των χώρων εργασίας, ή σε παρακώλυση της εργασίας των μη απεργών. η απεργία καθίσταται παράνομη. 

Η αποχή από την εργασία λόγω συμμετοχής σε απεργία που κηρύχθηκε παράνομη αποτελεί παραβίαση των ατομικών συμβάσεων εργασίας.