Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019, που αναμόρφωσε το άρθρο 16 του ν. 1876/1990, προσφυγή στην διαιτησία επιτρέπεται (σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων) μόνο µε συμφωνία των μερών. 

Μονομερής προσφυγή στην διαιτησία επιτρέπεται μόνο στις εξής δύο περιπτώσεις

α) αν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα, ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, και παρ.1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014), κατόπιν γνώμης (όχι δεσμευτικής) της διυπουργικής επιτροπής δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005.

(αφορά, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο έχει άνω του πενήντα τοις εκατό, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ) ).

β) αν έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας και το μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία, συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση μεσολάβησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις και η επίλυση της διαφοράς να επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενο µε τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή, ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των μερών. Στην περίπτωση μονοµερούς προσφυγής η διαιτησία διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. Επιλέγονται µε συμφωνία των μερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυμφωνίας µε κλήρωση.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται, αν προηγήθηκε μεσολάβηση σε (15) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, ή σε διάστημα (35) ημερών, αν δεν προηγήθηκε μεσολάβηση.

Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα μέρη.

Κατά της απόφασης του διαιτητή, ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ασκήσει έφεση, που κατατίθεται στη γραμματεία του Ο.ΜΕ.Δ.

Η προθεσμία της έφεσης είναι δέκα (10) ήμερες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαρκεί έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της έφεσης.

Η έφεση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός (20) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, και κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα μέρη.

Η διαιτητική απόφαση εξομοιώνεται µε συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Κατά την διάρκεια της διαιτησίας αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής.