Συλλογική σύμβαση εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, με πόρισμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση

α) Υποβολή αίτησης από οποιοδήποτε από τους δεσμευόμενους από αυτή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

γ)  Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αίτηση για επέκταση, β) την τεκμηριωµένη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος και γ) το πόρισμα διαβούλευσης των δεσμευοµένων μερών, ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισµού και την απασχόληση.

Η «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις» μπορούν να εξαιρούνται, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ως προς όρους, ή ως προς το σύνολο, της Σ.Σ.Ε., ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται υποχρεωτική.