Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4635/2019, οι εθνικές, οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους, ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, τους εργαζομένους που απασχολούνται σε «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις».

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δηλαδή οι επιχειρήσεις σε βρίσκονται σε καθεστώς,  προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτωχευτικής διαδικασίας, ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, ή εξυγίανσης.

Πρακτικά στις επιχειρήσεις αυτές επιτρέπεται μόνο η σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία υπερισχύει της κλαδικής.

Τα κριτήρια για τις «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις» ως και οι κατηγορίες των όρων των συλλογικών συμβάσεων από τις οποίες θα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις αυτές, ειδικά για κάθε επιχείρηση, θα καθορίζεται κάθε φορά  με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.