Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4635/2019 ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν

- οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους.

- οι ενώσεις προσώπων.

Ειδικότερα

α) Από την πλευρά των εργαζομένων

- η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας

- η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

β) Από την πλευρά των εργοδοτών

- κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην επιχείρηση του.

- οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών.

Σημειώνεται ότι για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία,  η συλλογική σύμβαση υπογράφεται (ή η διαιτητική διαδικασία διεξάγεται) μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.