Σύμφωνα με το άρθρο 53 του νόμου 4635/2019 οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται υπό τους εξής όρους  

α) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται,

- από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη και

- σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων.

Εφ όσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις.

Η ένωση προσώπων συστήνεται τουλάχιστον από τα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν πάψει να συντρέχει η συμμετοχή των (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση.

β) Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται,

- από πρωτοβάθμιες, ή δευτεροβάθμιες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, που καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.

Ειδικά για τους εργαζομένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται να συνάπτονται και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι ή καλούντες για διαπραγματεύσεις εργοδότες, είτε καλύπτουν τουλάχιστον το (70%) των εργαζομένων στον κλάδο, είτε είναι οι τουλάχιστον (5) μεγαλύτεροι εργοδότες, με κριτήριο τους εργαζομένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση.

γ) Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται

- από ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.

δ) Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται

- από την πλευρά των εργαζομένων από δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.

- από την πλευρά των εργοδοτών από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.

ε) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται

- από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων 

- από τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης.