Σύμφωνα με τον ν. 4635/2019, άρθρο 53, οι Σ.Σ.Ε διακρίνονται σε

α) Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

β) Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών, ή συναφών, επιχειρήσεων ορισμένης πόλης, ή περιφέρειας, ή και όλης της χώρας.

γ) Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος, ή και των συναφών ειδικοτήτων, συγκεκριμένης πόλης, ή περιφέρειας.

δ) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.

ε) Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας.