Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.

α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι

- Τα σωματεία

- Τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και µόνο για το δικαίωμα να γίνουν µέλη του αντίστοιχου εργατικού κέντρου.

- Οι ενώσεις προσώπων.

β) ∆ευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι

- Οι Ομοσπονδίες

- Τα Εργατικά Κέντρα.

Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις (2) τουλάχιστο σωµατείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, ή του ίδιου ή συναφών επαγγελµάτων.

Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις (2) τουλάχιστο που έχουν έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των µελών τους.

γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνοµοσπονδίες) είναι ενώσεις Οµοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων.