Με την προϊσχύσασα ρύθμιση του ν. 4024/2011, άρθρο 37 παρ. 6, είχε ανασταλεί από 27/10/2011 η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1876/1990 περί κήρυξης της Σ.Σ.Ε. ως γενικώς υποχρεωτικής, για όσο διάστημα ίσχυε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (2012-2015).

Η διάταξη αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο πέμπτο παρ.2 του ν. 4475/2017, βάσει του οποίου η αναστολή εφαρμογής των διατάξεων του ν. 1876/1990 περί κήρυξης Σ.Σ.Ε. ως γενικώς υποχρεωτικής είχε ισχύ έως το τέλος του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δηλαδή μέχρι την 20/8/2018.

Από 21/8/2018 επανήλθε σε ισχύ το καθεστώς επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων εργασίας μέσω της κήρυξής τους ως υποχρεωτικών.

Μετά από αυτά εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων του ν. 1876/1990, ως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4635/2019. Ειδικότερα με τον ν. 4635/2019  ρυθμίζεται, η διάκριση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 53), η ικανότητα για την σύναψη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας (άρθρο 54), η συρροή των συλλογικών ρυθμίσεων (άρθρο 55) η  επεκτασιμότητα των συλλογικών ρυθμίσεων (άρθρο 56) και η διαιτητική διαδικασία (άρθρο 57).

ΟΙ Σ.Σ.Ε ΑΦΟΡΟΥΝ  

α) Όλους τους εργαζόμενους της χώρας με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, επιχείρηση, εκμετάλλευση ή υπηρεσία δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

β) Τους εργαζόμενους που αν και δεν συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, εργάζονται κάτω από τις ίδιες ή αντίστοιχες συνθήκες με τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (εποχιακοί, εργαζόμενοι φασόν, κλπ, και όσοι εργάζονται στη γεωργία, κτηνοτροφία ή κατ' οίκον. 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ

α) μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη.

β)  μεταξύ συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Σ.Σ.Ε

α) Ζητήματα σχετικά με τη σύναψη, όρους λειτουργίας και τη λήξη των ατομικών συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ισχύος της.

β) Ζητήματα που αφορούν την άσκηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην επιχείρηση.

γ) Ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, εκτός από τα συνταξιοδοτικά.

δ) Ζητήματα σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο που αυτή επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις.

ε) Ζητήματα ερμηνείας των κανονιστικών όρων της Σ.Σ.Ε.

στ) Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην έννοια των συνταξιοδοτικών θεμάτων (που δεν μπορεί να αποτελέσουν περιεχόμενο Σ.Σ.Ε) περιλαμβάνεται, η μεταβολή της σχέσης ασφαλίστρου εργαζομένου και εργοδότη, η μεταβίβαση του βάρους τακτικών εισφορών ή εισφορών για αναγνώριση προϋπηρεσιών από τον ένα στον άλλο, και η σύσταση ειδικών ταμείων ή λογαριασμών, που χορηγούν περιοδικές παροχές συντάξεων, ή εφ άπαξ βοήθημα με επιβάρυνση του εργοδότη.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ    

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες.

α) Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι:

- Τα σωματεία

- Τα τοπικά παραρτήματα συνδικαλιστικών οργανώσεων ευρύτερης περιφέρειας ή πανελλαδικής έκτασης, που προβλέπονται από τα καταστατικά τους και µόνο για το δικαίωμα να γίνουν µέλη του αντίστοιχου εργατικού κέντρου.

- Οι ενώσεις προσώπων.

β) ∆ευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι

- Οι Ομοσπονδίες

- Τα Εργατικά Κέντρα.

Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις (2) τουλάχιστο σωµατείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας, ή του ίδιου ή συναφών επαγγελµάτων.

Τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις (2) τουλάχιστο που έχουν έδρα τους µέσα στην περιφέρεια του αντίστοιχου Εργατικού Κέντρου ανεξάρτητα από τον τόπο απασχόλησης των µελών τους.

γ) Τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις (συνοµοσπονδίες) είναι ενώσεις Οµοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων

ΔΙΑΚΡΙΣΗ Σ.Ε.Ε

Οι Σ.Σ.Ε διακρίνονται σε

α) Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους μιας επιχείρησης.

β) Κλαδικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους περισσότερων ομοειδών, ή συναφών, επιχειρήσεων ορισμένης πόλης, ή περιφέρειας, ή και όλης της χώρας.

γ) Τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος, ή και των συναφών ειδικοτήτων, συγκεκριμένης πόλης, ή περιφέρειας.

δ) Εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν τους εργαζόμενους ορισμένου επαγγέλματος και των συναφών προς το επάγγελμα αυτό ειδικοτήτων όλης της χώρας.

ε) Εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αφορούν τους εργαζόμενους όλης της χώρας.

ΣΥΝΑΨΗ Σ.Σ.Ε.  (άρθρο 53)

α) Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται,

- από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους και από τον εργοδότη και

- σε περίπτωση που δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση, από ένωση προσώπων.

Εφ όσον αυτές ελλείπουν, από τις αντίστοιχες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις.

Η ένωση προσώπων συστήνεται τουλάχιστον από τα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν πάψει να συντρέχει η συμμετοχή των (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση.

β) Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται,

- από πρωτοβάθμιες, ή δευτεροβάθμιες, συνδικαλιστικές οργανώσεις, που καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις.

Ειδικά για τους εργαζομένους στον κλάδο των Τραπεζών οι κλαδικές συμβάσεις δύνανται να συνάπτονται και από μεμονωμένους εργοδότες, οι οποίοι εκπροσωπούνται με κοινό εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή εκπροσώπους, εφόσον οι καλούμενοι ή καλούντες για διαπραγματεύσεις εργοδότες, είτε καλύπτουν τουλάχιστον το (70%) των εργαζομένων στον κλάδο, είτε είναι οι τουλάχιστον (5) μεγαλύτεροι εργοδότες, με κριτήριο τους εργαζομένους που απασχολούν. Οι λοιποί εργοδότες δικαιούνται να μετέχουν στις διαπραγματεύσεις και να υπογράφουν τη συλλογική σύμβαση.

γ) Οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται

- από ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, τοπικού χαρακτήρα και από εργοδοτικές οργανώσεις.

δ) Οι εθνικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται

- από την πλευρά των εργαζομένων από δευτεροβάθμιες ή πρωτοβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις πανελλήνιας έκτασης.

- από την πλευρά των εργοδοτών από εργοδοτικές οργανώσεις ευρύτερης εκπροσώπησης ή πανελλήνιας έκτασης.

ε) Οι εθνικές γενικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας συνάπτονται

- από τις τριτοβάθμιες οργανώσεις των εργαζομένων 

- από τις αναγνωριζόμενες ως ευρύτερης εκπροσώπησης οργανώσεις των εργοδοτών ή πανελλήνιας έκτασης.

ειδικης κατηγοριας επιχειρησεις

Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 53 του ν. 4635/2019  

Οι εθνικές, οι τοπικές ομοιοεπαγγελματικές και οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις, είναι δυνατόν να θεσπίζουν ειδικούς όρους, ή να εξαιρούν από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων, τους εργαζομένους που απασχολούνται σε «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις».

Τέτοιες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, δηλαδή οι επιχειρήσεις σε βρίσκονται σε καθεστώς,  προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής διαδικασίας, ή πτωχευτικής διαδικασίας, ή εξωδικαστικού συμβιβασμού, ή εξυγίανσης.

Πρακτικά στις επιχειρήσεις αυτές επιτρέπεται μόνο η σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας, η οποία υπερισχύει της κλαδικής.

Τα κριτήρια για τις «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις» ως και οι κατηγορίες των όρων των συλλογικών συμβάσεων από τις οποίες θα εξαιρούνται οι επιχειρήσεις αυτές, ειδικά για κάθε επιχείρηση, θα καθορίζεται κάθε φορά  με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας.  

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ Σ.Σ.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4635/2019 ικανότητα για σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας έχουν

- οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών όλων των βαθμίδων στο πεδίο της δραστηριότητάς τους.

- οι ενώσεις προσώπων.

Ειδικότερα

α) Από την πλευρά των εργαζομένων

- η πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στο πεδίο ισχύος της συλλογικής σύμβασης εργασίας

- η πλέον αντιπροσωπευτική τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

β) Από την πλευρά των εργοδοτών

- κάθε εργοδότης για τους εργαζόμενους που απασχολεί στην επιχείρηση του.

- οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργοδοτών.

Σημειώνεται ότι για τους εργαζομένους σε δικηγορικά, σε συμβολαιογραφικά και άλλα γραφεία,  η συλλογική σύμβαση υπογράφεται (ή η διαιτητική διαδικασία διεξάγεται) μεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ.

ΙΣΧΥΣ Σ.Σ.Ε

Οι όροι της Σ.Σ.Ε έχουν άμεση και αναγκαστική ισχύ.

Οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των όρων Σ.Σ.Ε, εφ' όσον παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους.

Οι όροι εργασίας Σ.Σ.Ε, που είναι ευνοϊκότεροι για τους εργαζόμενους, υπερισχύουν των νόμων, εκτός αν πρόκειται για διατάξεις αναγκαστικού δικαίου.

ΣΥΡΡΟΗ Σ.Σ.Ε

Σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4635/2019, αν η σχέση εργασίας ρυθμίζεται από περισσότερες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, εφαρμόζεται η πιο ευνοϊκή για τον εργαζόμενο.

Η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ή η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, υπερισχύουν σε περίπτωση συρροής της ομοιοεπαγγελματικής (τοπικής, ή εθνικής ) συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η εθνική κλαδική, ή ομοιοεπαγγελματική, συλλογική σύμβαση δεν υπερισχύει της αντίστοιχης τοπικής.

ΕΙΔΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις»

Η επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας υπερισχύει της κλαδικής, για τις «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις».

(Δηλαδή για τις επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρίσκονται σε καθεστώς προπτωχευτικής ή παραπτωχευτικής ή πτωχευτικής διαδικασίας ή εξωδικαστικού συμβιβασμού ή οικονομικής εξυγίανσης)

ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Σ.Σ.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 56 του ν. 4635/2019, που αναμόρφωσε το άρθρο 11 του ν. 1876/1990

α) Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι εργοδότες, που δεν δεσμεύονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, μπορούν να προσχωρήσουν από κοινού σε συλλογική σύμβαση εργασίας που αφορά την κατηγορία τους.

β) Η συνδικαλιστική οργάνωση εργαζομένων μπορεί να προσχωρήσει σε συλλογική σύμβαση εργασίας, από την οποία δεσμεύεται ήδη ο εργοδότης.

Η προσχώρηση γίνεται µε ιδιωτικό έγγραφο, που γνωστοποιείται στα μέρη που έχουν συνάψει την συλλογική σύμβαση εργασίας, κατατίθεται δε στις κατά τόπους υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και καταχωρίζεται στο ειδικό βιβλίο συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Απαγορεύεται η προσχώρηση σε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας από εργοδότη, ή συνδικαλιστική οργάνωση, άλλης επιχείρησης.

ΚΗΡΥΞΗ Σ.Σ.Ε – ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

Συλλογική σύμβαση εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, κηρύσσεται γενικώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους, με πόρισμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Απαραίτητη προϋπόθεση

α) Υποβολή αίτησης από οποιοδήποτε από τους δεσμευόμενους από αυτή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Τεκμηρίωση των επιπτώσεων της επέκτασης στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση και κοινοποίηση αυτής στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας.

γ)  Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αίτηση για επέκταση, β) την τεκμηριωµένη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου ότι η συλλογική ρύθμιση δεσμεύει ήδη εργοδότες, που απασχολούν ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των εργαζομένων του κλάδου ή του επαγγέλματος και γ) το πόρισμα διαβούλευσης των δεσμευοµένων μερών, ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, για την αναγκαιότητα της επέκτασης και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, τη λειτουργία του ανταγωνισµού και την απασχόληση.

Η «ειδικής κατηγορίας επιχειρήσεις» μπορούν να εξαιρούνται, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ως προς όρους, ή ως προς το σύνολο, της Σ.Σ.Ε., ή διαιτητικής απόφασης, που κηρύσσεται υποχρεωτική.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΤΗ

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις για την σύναψη Σ.Σ.Ε

Αν προκύψει διένεξη μπορεί να ζητηθεί από τις οικείες συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή και από τον εργοδότη ατομικά, η παρέμβαση συμφιλιωτή.

Ο συμφιλιωτής προσπαθεί να επιτύχει την προσέγγιση των απόψεων των μερών για τον τερματισμό της διένεξης.

Αν επέλθει συμφωνία ακολουθεί η σύναψη Σ.Σ.Ε.

Αν δεν επέλθει συμφωνία, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να ζητήσουν τις υπηρεσίες μεσολαβητή, ή να προσφύγουν στην διαιτησία.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Τον ορισμό μεσολαβητή μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ο μεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη από τον ειδικό κατάλογο (Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.).

Αν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία (20) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάληψης των καθηκόντων του μεσολαβητή, ο μεσολαβητής κοινοποιεί στα μέρη αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης.

Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή μέσα σε (5) εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν.

Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή o μεσολαβητής καλεί τα μέρη για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.

Αν τα μέρη δεν τα κατάφεραν να συνεννοηθούν και υπογράψουν Σ.Σ.Ε. μπορούν να καταφύγουν σε διαιτησία.  

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4635/2019, που αναμόρφωσε το άρθρο 16 του ν. 1876/1990

Προσφυγή στην διαιτησία επιτρέπεται (σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων) μόνο µε συμφωνία των μερών ( άρθρο 57 του ν. 4635/2019 που αντικατέστησε το άρθρο 16 του ν. 1876/1990).

Μονομερής προσφυγή στην διαιτησία επιτρέπεται μόνο στις εξής δύο περιπτώσεις

α) αν η συλλογική διαφορά αφορά επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα, ή κοινής ωφέλειας, η λειτουργία των οποίων έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου (Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, και παρ.1 του άρθρου 14 ν. 4270/2014), κατόπιν γνώμης (όχι δεσμευτικής) της διυπουργικής επιτροπής δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών του άρθρου 10 του ν. 3429/2005.

(αφορά, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες το ελληνικό δημόσιο έχει άνω του πενήντα τοις εκατό, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ) ).

β) αν έληξε η κανονιστική ισχύς τυχόν υπάρχουσας συλλογικής σύμβασης εργασίας και το μέρος που προσφεύγει μονομερώς στη διαιτησία, συμμετείχε στη διαδικασία μεσολάβησης και αποδέχθηκε την πρόταση μεσολάβησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να αποτύχουν οριστικά οι διαπραγματεύσεις και η επίλυση της διαφοράς να επιβάλλεται από υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος, συνδεόμενο µε τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας.

Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή, ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των μερών. Στην περίπτωση μονοµερούς προσφυγής η διαιτησία διεξάγεται από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας. Επιλέγονται µε συμφωνία των μερών από τον κατάλογο διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. και σε περίπτωση ασυμφωνίας µε κλήρωση.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται, αν προηγήθηκε μεσολάβηση σε (15) ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, ή σε διάστημα (35) ημερών, αν δεν προηγήθηκε μεσολάβηση.

Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαμβάνεται ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία. Η διαιτητική απόφαση κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα μέρη.

Κατά της απόφασης του διαιτητή, ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ασκήσει έφεση, που κατατίθεται στη γραμματεία του Ο.ΜΕ.Δ.

Η προθεσμία της έφεσης είναι δέκα (10) ήμερες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαρκεί έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της έφεσης.

Η έφεση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας.

Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται εντός (20) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, και κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα μέρη.

Η διαιτητική απόφαση εξομοιώνεται µε συλλογική σύμβαση εργασίας.

Ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.

Κατά την διάρκεια της διαιτησίας αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας για διάστημα (10) ημερών από την ημέρα προσφυγής.

Σ.Σ.Ε ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ ισχύουν τα παραπάνω, εφ' όσον δεν αποκλείονται από τη φύση τους.

Ως εργοδοτικές οργανώσεις ή εργοδότης, νοείται ο Υπουργός Οικονομικών, ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

Ειδικά για τους εργαζόμενους στα ΝΠΔΔ ΚΑΙ ΟΤΑ συμμετέχει και ο υπουργός που ασκεί σ' αυτούς την εποπτεία. Μπορεί να οριστεί κοινός εκπρόσωπος με κοινή απόφαση των δύο υπουργών.

Από πλευράς των εργαζομένων οι Σ.Σ.Ε υπογράφονται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων ανάλογης βαθμίδας.

Σε περίπτωση αδυναμίας υπογραφής Σ.Σ.Ε λόγω έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων, οι όροι εργασίας καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου υπουργού, εφόσον πρόκειται για εργαζόμενους στο Δημόσιο και του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος υπουργού για εργαζόμενους στα ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΣΕ

Α. Συλλογική σύμβαση εργασίας αόριστης διάρκειας μπορεί να καταγγελθεί ύστερα από την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της ισχύος της.

Β. Συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί πριν από την πάροδο ενός έτους ή πριν από τη λήξη της, αν έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι συνθήκες που υπήρχαν κατά την υπογραφή της.

Γ. Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο, που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή, από τον καταγγέλλοντα στον αντισυμβαλλόμενό του και στην τοπική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, όπου έχει κατατεθεί η συλλογική σύμβαση εργασίας.