Στην απασχόληση προσωπικού εργολαβικής επιχείρησης, μία επιχείρηση αναθέτει (ο αναθέτων) μέρος της λειτουργίας της σε εργολαβική εταιρία (ο εργολάβος), η οποία παρέχει τις υπηρεσίες της στην επιχείρηση με δικό της προσωπικό. Εργοδότης του προσωπικού θεωρείται η εργολαβική επιχείρηση (ο εργολάβος) .

Στην περίπτωση  αυτή έχουμε δανεισμό υπηρεσιών προς την επιχείρηση (τον αναθέτοντα). Δεν έχουμε προσωπικό δανεισμό εργαζομένου. Εργοδότης παραμένει ο εργολάβος, η οποία και ασκεί το διευθυντικό δικαίωμα.

Με το άρθρο 9 του ν. 4554/2019 θεσμοθετήθηκε η κοινή και αλληλέγγυα ευθύνη της επιχείρησης (του αναθέτοντος) και της εργολαβικής εταιρείας (του εργολάβου) έναντι των εργαζομένων του εργολάβου για την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών, των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και των τυχόν οφειλόμενων αποζημιώσεων απόλυσης, για (3) έτη από την λήξη της σύμβασης.

Το άρθρο 9 του ν. 4554/2019 καταργήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 117 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».

Η κατάργηση της διάταξης δεν σημαίνει την έλλειψη δυνατότητας των συμβαλλομένων μερών να συμφωνήσουν παρομοίως με την καταργηθείσα διάταξη, ή διαφορετικά.