Σύμφωνα με τον ν. 4093/2012 ως εποχιακή εργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες από την φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες, ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, λειτουργούν κατά το ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από (2) μήνες και μικρότερο από (9) μήνες.

Κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να απασχολούν προσωπικό άνω του 25% του μέσου όρου του προσωπικού, που απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής (2 έως 9 μήνες)

Η εποχιακή εργασία ρυθμίζεται με Σ.Σ.Ε. 

Α. Δικαίωμα επαναπρόσληψης

Κάθε εργοδότης που απασχολεί στην επιχείρηση του εποχικούς εργαζομένους οφείλει, εφ όσον συνεχίζεται η λειτουργία της επιχείρησης, να επαναπροσλαμβάνει τους εργαζομένους που απασχόλησε την αμέσως προηγούμενη περίοδο.

Το δικαίωμα αυτό ασκείται με έγγραφη ενημέρωση του εργοδότη από τον εργαζόμενο,  ότι διατίθεται να εργαστεί κατά την ερχόμενη περίοδο. Για τις εποχικές επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού η προθεσμία ενημέρωσης του εργοδότη είναι μέχρι τον Ιανουάριο.

Η εμφάνιση του εργαζομένου προς εργασία πρέπει να γίνει εντός (5) ημερών από την ειδοποίηση του εργοδότη ότι προτίθεται να τον απασχολήσει, εκτός αν προβάλει δικαιολογημένη και σοβαρή αιτία καθυστέρησης.

Β. Μισθοί υπερημερίας

Όταν ο εργοδότης, παρ ότι ο εργαζόμενος έχει ασκήσει το δικαίωμα επαναπρόσληψης, αρνείται να προβεί στην επαναπρόσληψη καθίσταται υπερήμερος και οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι τις 15 Μαρτίου κάθε έτους, με συστημένη επιστολή, ή άλλον τρόπο βέβαιης χρονολογίας, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να τους επαναπροσλάβουν, αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης αν δεν απασχολήσει τον εργαζόμενο από 15 Μάϊου του ίδιου έτους οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει την επαναπρόσληψή του, καταδικάζοντας τον  εργοδότη σε δήλωση βουλήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 949 ΚΠολΔ. Μετά την καταδίκη σε δήλωση βούλησης, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να αποδεχτεί την παρεχόμενη εργασία του εργαζομένου, άλλως,  καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας.

Γ. Δικαίωμα αποζημίωσης

Αποζημίωση οφείλεται σε περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε καταγγελία της σύμβασης κατά τη διάρκεια, είτε της νεκράς περιόδου, είτε της περιόδου εργασίας. Η αποζημίωση που οφείλεται σε κάθε περίπτωση είναι για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.

Σε περίπτωση που υπάρχει σπουδαίος λόγος για την καταγγελία, μπορεί η αποζημίωση να μειωθεί στο ποσό που προβλέπει ο νόμος για την καταγγελία με προειδοποίηση. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει του συνολικού χρόνου παροχής της εργασίας από την αρχική πρόσληψη, μετά από αφαίρεση του χρόνου των νεκρών περιόδων. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών των δύο προηγουμένων περιόδων εργασίας.

Η καταγγελία της σύμβασης χωρίς την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης θεωρείται άκυρη και καθιστά τον εργοδότη υπερήμερο ως προς την αποδοχή της εργασίας και πόχρεο προς την καταβολή μισθών υπερημερίας.

Δ. Δικαίωμα και αποδοχές άδειας

Οι εποχικοί εργαζόμενοι δικαιούνται αποδοχές και επίδομα αδείας, σύμφωνα με τις ΣΣΕ. Γενικά δικαιούνται ως αποδοχές αδείας δύο ημερομίσθια ανά μήνα εργασίας και άλλα δύο ως επίδομα. 

Ε. Εποχιακό επίδομα

Δικαιούχοι του ειδικού εποχιακού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ και ασκούν ένα από τα πιο κάτω  επαγγέλματα.
οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης, χείριστη και βοηθού χείριστη κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου , μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου και  σμυριδεργάτη.

Σύμφωνα με την διάταξη του ν. 3762/09, άρθρο 14 παρ. 1 δικαιούχοι είναι και οι μισθωτοί της ναυπ/κής ζώνης, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ, όταν παρέχουν την εργασία τους σε επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητες σε μία ή περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προϋποθέσεις

Ι.   Οικοδόμοι

Α.   Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που  προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες από 95 έως 210 ημέρες εργασίας (Η.Ε).

Στις ανωτέρω ημέρες συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση 20%  καθώς και οι αναλογούσες ημέρες άδειας. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούται το βοήθημα ο ασφαλισμένος που   πραγματοποιεί 73 μέχρι 163 πραγματικές ημέρες εργασίας

Να μην είναι εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών και απασχολούν περισσότερους από 3 μισθωτούς.

Β. Να απασχολούνται αποκλειστικά στον κλάδο.

Γ.  Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα.  ( παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89)

ΙΙ.  Λοιπές κατηγορίες (πλην οικοδόμων)

Α. Να έχουν πραγματοποιήσει το ημερολογιακό έτος που  προηγείται του έτους καταβολής του βοηθήματος  από 50 έως 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.
Β. Για τους  δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες και σμυριδορύκτες Νάξου απαιτούνται από 50 –  240 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

Γ.  Οι μισθωτοί τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής του βοηθήματος 75 τουλάχιστον ημερομίσθια και όχι περισσότερα από 50 ημερομίσθια κατά την χρονική περίοδο από 1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της καταβολής ημερολογιακού έτους.

Δ.  Για τους χειριστές εκσκαπτικών , ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π.  μηχανημάτων απαιτούνται από 70 – 210 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο τους.

Ε. Τα ημερομίσθια που έχουν τυχόν πραγματοποιήσει σε άλλους κλάδους κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην είναι περισσότερα απ’ αυτά που πραγματοποίησαν στον επαγγελματικό κλάδο ως μέλη του οποίου ζητούν το βοήθημα.

ΣΤ.  Το σύνολο των ημερομισθίων που έχουν πραγματοποιήσει κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της καταβολής να μην  υπερβαίνει τα 240 ημερομίσθια κατά τον χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στη περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (10/9 – 30/11), τότε το εποχιακό βοήθημα συμψηφίζεται με το αντίστοιχο ποσό της τακτικής ανεργίας.

Ζ. Στερούνται το ειδικό εποχιακό βοήθημα του έτους στο οποίο περιλαμβάνεται το μεγαλύτερο διάστημα της εκπαίδευσής τους, οι δικαιούχοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα. (παρ. 5α, άρθρου 37 Ν. 1836/89).