Δανεισμός προσωπικού μέσω εταιρειών απασχόλησης.

Με το άρθρο 3 του ν. 3846/2010 νομοθετήθηκε ο δανεισμός εργαζομένου μέσω των Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) με σύμβαση εργασίας προσωρινής απασχόλησης.

ΟΙ ΕΠΑ είναι εταιρείες, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη, με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης.

Οι ΕΠΑ δεν επιτρέπεται να ασκούν άλλη δραστηριότητα εκτός από

α) μεσολάβηση για εξεύρεση θέσεως εργασίας, για την οποία απαιτείται ειδική άδεια, που χορηγείται κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του π.δ. 160/1999 και β) αξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού, εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Η σύμβαση εργασίας προσωρινής απασχόλησης είναι ορισμένου, ή αορίστου χρόνου, καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ Εταιρείας Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού, αλλά η εργασία προσφέρεται σε άλλον εργοδότη (έμμεσος εργοδότης).

Στη σύμβαση προσωρινής απασχόλησης με τις ΕΠΑ, πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον έμμεσο εργοδότη, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, οι λόγοι της παραχώρησης του εργαζομένου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Για την απασχόληση του μισθωτού σε έμμεσο εργοδότη απαγορεύεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του μισθωτού.

Αν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης με τις ΕΠΑ δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη, ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του ο μισθωτός, πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η διάρκεια της απασχόλησης του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερη από 12 μήνες (συμπεριλαμβάνονται και οι ενδεχόμενες ανανεώσεις).

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η υπέρβαση της διάρκειας αυτής με μέγιστο όριο τους 18 μήνες, αν ο προσωρινά απασχολούμενος αναπληρώνει μισθωτό του οποίου η σύμβαση για οποιονδήποτε λόγο είναι σε αναστολή.

Από σύμβαση σε σύμβαση στον ίδιο έμμεσο εργοδότη απαιτείται να παρέλθει διάστημα 45 ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών ορίων επέρχεται μετατροπή της υπάρχουσας σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η απασχόληση μισθωτού στον έμμεσο εργοδότη

α) όταν με αυτήν αντικαθίστανται εργαζόμενοι που ασκούν το δικαίωμα της απεργίας,

β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο εξάμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους, ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο ομαδικές απολύσεις.

γ) όταν η εργασία, λόγω της φύσης της, εγκυμονεί ιδιαίτερους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

δ) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεως εργατοτεχνιτών οικοδόμων.

ε) όταν ο έμμεσος εργοδότης είναι δημόσια υπηρεσία, οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ή αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού, στις οποίες ο Ο.Τ.Α. κατέχει άμεσα ή έμμεσα το 50% τουλάχιστον του εταιρικού τους κεφαλαίου, και οι πάσης μορφής δημόσιες επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους εταιρείες

ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Οι όροι εργασίας είναι τουλάχιστον οι ίδιοι, που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εργοδότη για να καταλάβουν την ίδια θέση.

Οι αποδοχές δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στην εκάστοτε ΕΓΣΣΕ.

Οι μισθωτοί, για όσο χρόνο παραμένουν στη διάθεση της εταιρείας προσωρινής απασχόλησης, καθώς και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στον έμμεσο εργοδότη, υπάγονται στον κλάδο παροχών ασθενείας του ΕΦΚΑ.

ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑ - ΕΜΜΕΣΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Η ΕΠΑ και ο έμμεσος εργοδότης είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έκαστος υπεύθυνοι έναντι του προσωρινά απασχολούμενου μισθωτού για την ικανοποίηση των μισθολογικών δικαιωμάτων του και για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, εκτός αν από την σύμβαση προβλέπεται ότι υπόχρεος για την καταβολή των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών είναι η ΕΠΑ και τα μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα του μισθωτού μπορούν να ικανοποιηθούν από την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών (επικουρική ευθύνη έμμεσου εργοδότη).

Ο προσωρινά απασχολούμενος απολαμβάνει όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία το ίδιο επίπεδο προστασίας με αυτό που παρέχεται στους άλλους εργαζόμενους του έμμεσου εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης, με την επιφύλαξη συμβατικής πρόβλεψης, είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτελείται η εργασία του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα.