Είναι η συμφωνία εργοδότη και μισθωτού, ρητή ή σιωπηρή, βάσει της οποίας ο εργοδότης θα παραχωρήσει με την μορφή δανεισμού τον μισθωτό σε τρίτον προς τον οποίο αυτός θα παρέχει την εργασία του.

Εργοδότης παραμένει ο αρχικός. Υπόχρεος στην καταβολή του μισθού παραμένει ο αρχικός εργοδότης. Ο αρχικός εργοδότης βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις από την σύμβαση εργασίας π.χ. καταβολή μισθού, αδείας, επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.π. Είναι, όμως, δυνατή η συμφωνία ότι ο τρίτος θα καταβάλει τον μισθό, ή μέρος του.

Οι όροι της σύμβασης εργασίας, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ εργαζομένου και αρχικού εργοδότη, δεσμεύουν και τον τρίτο, ο οποίος δεν επιτρέπεται να επιφέρει μονομερή βλαπτική μεταβολή.

Καταγγελία της σύμβασης δικαιούται να προβεί μόνον ο αρχικός εργοδότης.

Ο αρχικός εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή της αποζημίωσης του μισθωτού από παροχή παράνομης υπερωριακής απασχόλησης στο νέο εργοδότη.