Σύμβαση ετοιμότητας προς εργασία είναι σύμβαση εργασίας, με την οποία ο εργαζόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση να περιορίσει μερικώς την ελευθερία των κινήσεών του υπέρ του εργοδότη, ώστε να είναι στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή.

Στην σύμβαση ετοιμότητας προς εργασία οφείλεται μόνο ο μισθός που συμφωνήθηκε. Αν δεν έχει συμφωνηθεί οφείλεται ο συνήθης μισθός, δηλαδή ο μισθός που καταβάλουν συνήθως οι εργοδότες στην ίδια περιοχή, για όμοιες εργασίες, σε εργαζόμενους με τα ίδια προσόντα και κάτω από τις ίδιες συνθήκες (ΑΠ 1102/2009).

Η σύμβαση ετοιμότητας προς εργασία δεν υπόκειται στις διατάξεις των ειδικών νόμων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που ορίζουν ελάχιστο όριο αμοιβής και προσαυξήσεις για παροχή νυχτερινής ή υπερωριακής εργασίας, ή άλλης εργασίας σε ημέρες εορτής ή αργίες, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ειδικά το αντίθετο.