Ως διευθέτηση του χρόνου εργασίας νοείται ο καθορισμός  των  ωρών  εβδομαδιαίας  εργασίας, χωρίς  μεταβολή στο ύψος του μισθού.  

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ρυθμίζεται από το άρθρο 42 ν. 3986/2011, που αντικατέστησε το άρθρο 7 του ν. 3846/2010, που αντικατέστησε το άρθρο 41 του ν. 1892/1990 και το άρθρο  2 του ν. 3385/2005.

Η ΡΥΘΜΙΣΗ   

Α. Σε  επιχειρήσεις  με ωράριο  εργασίας  έως  (40)  ώρες  την εβδομάδα, ο εργαζόμενος  επιτρέπεται να  απασχοληθεί (2)  ώρες  την  ημέρα  επιπλέον  των  (8)  ωρών, μέχρι έξι μήνες το έτος, αρκεί  οι  επιπλέον  ώρες να αφαιρεθούν  από  τις  ώρες  εργασίας  του υπολοίπου εξαμήνου του έτους. 

Οι επί πλέον ώρες εργασίας ονομάζονται  «περίοδος  αυξημένης απασχόλησης» οι δε λιγότερες ώρες «περίοδος  μειωμένης  απασχόλησης». Τα διαστήματα εργασίας ονομάζονται «περίοδος αναφοράς».  

Β. Σε επιχείρηση με συσσώρευση εργασίας (οφειλόμενη στη φύση, ή στο  είδος  των  εργασιών  της,  ή σε  ασυνήθεις/απρόβλεπτους λόγους) επιτρέπεται να συμφωνηθεί ότι, μέχρι 256 ώρες εργασίας εντός του έτους, ο χρόνος με αυξημένο αριθμό ωρών να κατανέμεται σε ορισμένες χρονικές περιόδους, που δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 32 εβδομάδες ετησίως, με αντιστοίχως μειωμένο αριθμό ωρών κατά το λοιπό διάστημα του έτους (ημερολογιακού).

Γ. Αντί της μείωσης των ωρών εργασίας, επιτρέπεται να χορηγηθεί στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό), ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών ανάπαυσης, ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές, ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών αναπαύσεως, ή ημερών αδείας.

ΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ 

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας καθορίζεται κατά σειρά προτεραιότητας.

α)  με  επιχειρησιακές  συλλογικές  συμβάσεις εργασίας.

β) με συμφωνία  του  εργοδότη  με  την συνδικαλιστική  οργάνωση  της επιχείρησης.

γ) με συμφωνία  του  εργοδότη  και  του  συμβουλίου των εργαζομένων. 

δ) με συμφωνία  του  εργοδότη  και  της ένωσης  προσώπων στην επιχείρηση. 

Η ένωση προσώπων, σύμφωνα με τον ν. 4635/2019, συστήνεται τουλάχιστον από τα (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού εργαζομένων σε αυτήν και χωρίς η διάρκεια της να υπόκειται σε χρονικό περιορισμό. Εάν πάψει να συντρέχει η συμμετοχή των (3/5) των εργαζομένων στην επιχείρηση, η ένωση προσώπων διαλύεται, χωρίς άλλη διατύπωση.

Συμφωνείται  με  πρακτικό  συμφωνίας, κατόπιν διαβούλευσης, που κατατίθεται  στην  Επιθεώρηση  Εργασίας και δεσμεύει όλους τους εργαζόμενους.     

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Απαγορεύεται  η  μονομερής  από  τον  εργοδότη  διευθέτηση  του  χρόνου  εργασίας, ή η επιβολή της με ατομική συμφωνία μεταξύ εργοδότη και μεμονωμένων εργαζομένων.

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της επιπλέον εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη με την καλή πίστη. Η άρνηση του εργαζομένου να παράσχει την επιπλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του.

Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας εφαρμόζεται και σε εποχιακές επιχειρήσεις και σε εργαζομένους με σύμβαση εργασίας μικρότερης του ενός έτους.

ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Α. Δεν υφίσταται μεταβολή στο ύψος του μισθού.  

Β. Κατά την περίοδο  της αυξημένης απασχόλησης δεν εφαρμόζονται  οι  διατάξεις περί υπερεργασίας και υπερωρίας.

Γ. Κατά την περίοδο της μειωμένης απασχόλησης επιτρέπεται η υπέρβαση του συμφωνηθέντος μειωμένου εβδομαδιαίου ωραρίου, ως εξής. 

α) Οι πρώτες 5 ώρες υπέρβασης για τους απασχολουμένους με το σύστημα της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας και οι πρώτες 8 ώρες υπέρβασης για τους απασχολουμένους με το σύστημα της εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, θεωρούνται υπερεργασία και αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%.

β) Οι ώρες πέραν των 5 πρώτων, ή των 8 πρώτων, θεωρούνται ώρες υπερωρίας.

γ) Κάθε ώρα υπέρβασης πέραν των 5 ή 8 πρώτων ωρών αποτελεί νόμιμη υπερωρία και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.