Δοκιμαστική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει αν ο εργαζόμενος διαθέτει τις απαραίτητες για την εργασία ικανότητες, προκειμένου να προχωρήσει σε οριστική πρόσληψη.

Ως δοκιμαστική περίοδο θεωρούνται οι 12 πρώτοι μήνες απασχόλησης. Μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική συμφωνία των μερών.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του ν. 3429/2005, στο νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό στις ΔΕΚΟ η δοκιμαστική περίοδος  είναι διάρκειας μέχρι 7 μηνών.