ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

Ως εργάσιμη ημέρα υπολογίζεται η έκτη ημέρα ακόμα και για το πενθήμερο.

Ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο δικαιούται να λάβει ημερομίσθιο και κατά τις Αργίες (εξαιρέσιμες εορτές) κατά τις οποίες δεν εργάσθηκε.

Κατά κανόνα, οι μηνιαίες αποδοχές αφορούν μισθό στις 40 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας.

Όσον αφορά τους ημερομίσθιους, οι αποδοχές αντιστοιχούν σε ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών. Για το λόγο αυτό, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, λαμβάνουν 6 ημερομίσθια εβδομαδιαίως.

Όταν ο ημερομίσθιος απασχολείται πέντε ημέρες εβδομαδιαίως, την 6 ημέρα εργασίας θεωρείται ότι την καλύπτει με την μία ώρα και 20 λεπτά.
Για αυτό τον λόγο ο μηνιαίος μισθός αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε 25 εργάσιμες ημέρες, και ο ασφαλιστικός φορές καταλογίζει 25 ασφαλιστικά ημερομίσθια ανά μήνα εργασίας.

Επομένως όταν θέλουμε να ανάγουμε το ημερομίσθιο (6 ωρών και 40 λεπτών) σε μηνιαίο μισθό, το πολλαπλασιάζουμε με το 26 και όχι με το 25, καθώς ο αμειβόμενος με ημερομίσθιο δικαιούται να λάβει ημερομίσθιο και κατά τις εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες δεν εργάσθηκε.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο προκύπτει, πολλαπλασιάζοντας το ημερομίσθιο επί 6 και διαιρώντας δια 40 (ισχύον συμβατικό εβδομαδιαίο ωράριο).

Για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, το ωρομίσθιο προκύπτει από τον τύπο, «μηνιαίος μισθός, δια 25, επί 6, δια 40» (ή « μηνιαίος μισθός, επί 0,006»).

ΑΛΛΙΩΣ  

Μισθός Χ 0,006 = ωρομίσθιο

Μισθός Χ 0,048 = ημερομίσθιο 8 ωρών

Μισθός / 25 = ημερομίσθιο 6 ωρών και 40 λεπτών (ημ 6:40)

Μισθός / 25 Χ 6 / 40 = 0,006

Ημερομίσθιο (6:40) / 6,66666 = ωρομίσθιο

Ημερομίσθιο (6:40) Χ 0,15 = ωρομίσθιο

Μέσος μισθός = ημερομίσθιο Χ 26