ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ

Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις του ν. 3863/2010, η υπερεργασία διακρίνεται σε απλή και σε θεσμοθετημένη.

Η απλή υπερεργασία είναι η υπέρβαση του συμβατικού χρόνου εργασίας μέχρι τις (40) ώρες.

Η θεσμοθετημένη υπερεργασία, με το σύστημα του πενθημέρου είναι η υπέρβαση των (40) ωρών κατά μία ώρα την ημέρα μέχρι τις (45) ώρες την εβδομάδα, και με το σύστημα του εξαημέρου μέχρι τις (48) ώρες την εβδομάδα. 

Η πραγματοποίησή ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέξει.

Οι ώρες της υπερεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 3863/2010, αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.

Εάν ο εργαζόμενος απασχολείται με μηνιαίο μισθό, υπολογίζεται το ημερομίσθιο (το 1/25 του μισθού) και προσαυξάνεται κατά 20%.

ΥΠΕΡΩΡΙΑ

Η απασχόληση πέραν των 45 ωρών την εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο, ή των 48 ωρών τη εβδομάδα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν εξαήμερο, θεωρείται υπερωριακή απασχόληση.

Με βάση τους ν. 4093/2012, ν.4144/2013 και τον ν. 4225/2014 απαιτείται υποχρεωτική αναγγελία (αντί προέγκρισης) στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

Σύμφωνα με τον ν. 3846/2010 το ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας που επιτρέπεται είναι 120 ώρες ετησίως προκειμένου περί μη βιομηχανικών επιχειρήσεων, και 30 ή 25 ώρες ανάλογα με τις κατηγορίες των βιομηχανικών επιχειρήσεων, όπως αυτές καθορίζονται ανά εξάμηνο με κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αναγραφή των υπερωριών στο Ειδικό βιβλίο.
Κάθε αλλαγή, ή τροποποίηση, του ωραρίου καθώς και η νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη, χωρίς να απαιτείται θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ.

Τις αλλαγές στο ειδικό βιβλίο πρέπει να υπογράψει ο εργαζόμενος, για να θεωρηθεί ότι έχει λάβει γνώση και ότι τις εγκρίνει.

Αναλυτικά στο Ειδικό Βιβλίο αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού,

β) η ώρα έναρξης και λήξης του ωραρίου εργασίας,

γ) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας,

δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της τροποποίησης

ή της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης του νομίμου ωραρίου,

στ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,

ζ) η ημερομηνία χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης (ΡΕΠΟ), όπου απαιτείται,

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στο ΣΕΠΕ ηλεκτρονικά, στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναγγελθεί η υπερωριακή απασχόληση από τον εργοδότη, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία, η υπερωριακή απασχόληση είναι παράνομη και οφείλεται στο μισθωτό αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ

Η εργασία από τη 46η ώρα (πενθήμερο) και 49η (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμη υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.

Κατ' εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη)

Κάθε ώρα που πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών θεωρείται κατ' εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) και αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%.