ΝΟΜΙΜΟ ΩΡΑΡΙΟ

Το νόμιμο ωράριο καθορίζεται από τον νόμο.

Το νόμιμο ωράριο είναι (8) ώρες την ημέρα και (48) ώρες την εβδομάδα (άρθρα 1 και 2 π.δ 27/4.7.1932).

Το νόμιμο ωράριο ισχύει ανεξάρτητα από το αν η σύμβαση εργασίας είναι έγκυρη ή άκυρη. Δεν επιτρέπεται η ατομική συμφωνία μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη να παραβιάζει το νόμιμο ωράριο εργασίας, υπό την έννοια της συνομολόγησης μεγαλύτερου ημερήσιου ή εβδομαδιαίου χρόνου.

Μόνο μικρότερα ωράρια μπορούν να εφαρμοστούν και όχι μεγαλύτερα των νόμιμων. Η εργασία πέραν των ορίων του νόμιμου ωραρίου θεωρείται  υπερωρία.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Το συμβατικό ωράριο καθορίζεται με συμφωνία με τον εργοδότη (ατομική σύμβαση, κανονισμός συμβατικής ισχύς, πρακτική εκμετάλλευσης κ.ά.).

Με το συμβατικό ωράριο εξομοιώνεται το ωράριο που θεσπίζεται με ΣΣΕ.

Ήδη από την ΕΓΣΣΕ του 1984 έχει καθιερωθεί από 1/1/1984 η εβδομάδα των (40) εργάσιμων ωρών.

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟ

Το Κανονικό ωράριο έχει διάρκεια ίση με το ανώτατο όριο του νόμιμου, ή του συμβατικού ωραρίου. Το πέραν του κανονικού περιλαμβάνει την υπερεργασία και τις υπερωρίες (νόμιμες και παράνομες).