Από τις διατάξεις των άρθρων 696, 697, 698 ΚΠολΔ, ως ισχύουν μετά την τροποποίηση με τον ν. 4842/2021, προκύπτει ότι οι κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν προσωρινή ισχύ, δεν επηρεάζουν την κυρία δίκη και μπορεί να ανακληθούν, είτε από το Δικαστήριο που τις έχει εκδώσει, είτε από το Δικαστήριο της κυρίας δίκης.

Α. Με βάση την διάταξη του άρθρου 696 ΚΠολΔ

1) Όποιος δεν έλαβε μέρος, ή δεν κλήθηκε κατά την συζήτηση αίτησης στην οποία εκδόθηκε απόφαση που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, ή μεταρρύθμισε, ή ανακάλεσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ανάκληση της απόφασης από το δικαστήριο που την εξέδωσε.

2) Εφ όσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων, που δικαιολογεί την ανάκληση, το δικαστήριο που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα, έως την συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, μπορεί να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

3) Όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία, το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, μπορεί να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση, που δέχεται, ή απορρίπτει, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, µε αίτηση του διαδίκου, που έχει έννομο συμφέρον.

Γ. Με βάση την διάταξη του άρθρου 698 ΚΠολΔ

Η απόφαση που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο.

1) Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατ' εκείνου ο οποίος έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη.

2) Αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί και εκτελεσθεί.

3) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση.

4) Αν περάσουν τριάντα ημέρες από την κατάργηση, ή περάτωση, της κύριας δίκης με άλλο τρόπο.

Σημείωση 1

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 682, 293, 694, 695, 696 παρ. 3 και 698 ΚΠολΔ συνάγεται ότι το ασφαλιστικό μέτρο που διατάχθηκε για την εξασφάλιση, ή τη διατήρηση δικαιώματος, ή την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως, α) αίρεται αυτοδίκαια σε περίπτωση παράλειψη άσκησης εμπρόθεσμης αγωγής για την κύρια υπόθεση, ή για την παροχή ορισθείσας εγγυοδοσίας, β) ανακαλείται, ή μεταρρυθμίζεται ολικά ή μερικά, δυνητικά μεν αν επήλθε μεταβολή των πραγμάτων, που δικαιολογεί την ανάκληση, ή την μεταρρύθμιση, υποχρεωτικά δε εάν εκδοθεί επί της δίκης για την κύρια υπόθεση απόφαση κατ' αυτού που ζήτησε το ασφαλιστικό μέτρο, καταστεί τελεσίδικη ή οριστική υπέρ αυτού και εκτελεσθεί.

Σημείωση 2

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι σε ανάκληση υπόκειται η απόφαση που διατάσσει ασφαλιστικά μέτρα, η οποία εξακολουθεί να ισχύει. Αν αυτή έχει απωλέσει την ισχύ της έστω και αυτοδικαίως, όπως στην περίπτωση του άρθρου 693 παρ. 2 ΚΠολΔ, αλλά και του άρθρου 715 παρ. 5 ΚΠολΔ, δεν μπορεί να ανακληθεί με δικαστική απόφαση, αφού με την αυτοδίκαιη άρση του ασφαλιστικού μέτρου που καθιερώνει ο ΚΠολΔ  με την πάροδο άπρακτης της τασσόμενης προθεσμίας αποφεύγεται η νέα δίκη ανάκλησης.

Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 693 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν. 4842/2021, αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει, μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από (60) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η διαδικασία μετά από αυτή δεν διακόπτει την παραγραφή και πολύ περισσότερο την αποσβεστική προθεσμία, γιατί δεν είναι αγωγή που εισάγει προς οριστική διάγνωση την διαφορά, ούτε και αποτελεί κανέναν άλλο από τους τρόπους διακοπής της παραγραφής που ορίζουν τα άρθρα 262, 263, 269 ΑΚ.

Εκεί που θέλησε ο νομοθέτης την διακοπή με τέτοια αίτηση, το όρισε ρητά, όπως στα άρθρα 555 και 1280 ΑΚ.

Σημείωση

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 693ΑΚ, αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει, μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι μικρότερη από (60) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.

Από τις διατάξεις των άρθρων 691Α, 700, 702 ΚΠολΔ, όπως τα άρθρα 697 και 691Α τροποποιήθηκαν με τον ν. 4842/2021, προκύπτει ότι η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικό μέτρο εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εκτέλεση γίνεται χωρίς να εκδοθεί απόγραφο, με βάση αντίγραφο, ή απόσπασμα της απόφασης, που το διατάζει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700).

Σημείωση 1

Στις περιπτώσεις όμως των άρθρων 728 και 731 έως 735 απαιτείται η επίδοση επιταγής, και άλλη πράξη εκτέλεσης δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες από την επίδοσή της (άρθρο 700).

Σημείωση 2

Η εκτέλεση των διατάξεων των αποφάσεων για ασφαλιστικά μέτρα, που αφορούν τα δικαστικά έξοδα, γίνεται με βάση αντίγραφό τους και ύστερα από κοινοποίηση αντιγράφου της απόφασης σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την εκτέλεση (άρθρο 700).

Εκτέλεση προσωρινής διαταγής 

Η προσωρινή διαταγή (άρθρο 691Α) εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, του προέδρου του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700).

Σημείωση 1

Οι διαφορές περί την εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις τις διαφορές τις δικάζει το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου όπου γίνεται η εκτέλεση της απόφασης και, όπου δεν υπάρχει Μονομελές Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 686 έως 688, 690 έως 692, 695 και 699 ΚΠολΔ (άρθρο 702).

Σημείωση 2

Η εκτέλεση των αποφάσεων που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα, μπορεί, με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, να περιοριστεί σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, αν το δικαστήριο πιθανολογεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος (άρθρο 702 παρ. 3).

Α. Τα ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με τα άρθρα 682 έως 697 ΚΠολΔ, ως τα άρθρα 683, 684, 686, 690, 691, 691Α, 693, 697 ΚΠολΔ τροποποιήθηκαν με τον ν. 4842/2021, διατάσσονται από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται από αυτά. Τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν. Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε Πολυμελές Πρωτοδικείο, ή σε Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, τα ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται και από το δικαστήριο αυτό. Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπον αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση.

Σημείωση

Τα Ειρηνοδικεία είναι αρμόδια και για την εγγραφή ή άρση προσημείωσης υποθήκης.

Β. Κατάθεση αίτησης  (άρθρο 686)

Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλει αμέσως την αίτηση στον δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή τον ειρηνοδίκη, ο οποίος ορίζει τόπο, ημέρα και ώρα για τη συζήτησή της, διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση, ορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς η κλήση, καθώς και το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει κατά την κρίση του μεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης.

Ως τόπος συζήτησης μπορεί να οριστεί και η κατοικία του δικαστή που δικάζει την υπόθεση ή άλλος κατά την κρίση του κατάλληλος για την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η συζήτηση μπορεί να οριστεί και Κυριακή ή εορτή.

Η γνωστοποίηση γίνεται µε επίδοση εγγράφου που εκδίδεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συζήτησης ή µε τηλεγραφική ή µε τηλεφωνική πρόσκληση της γραμματείας του δικαστηρίου ή µε ηλεκτρονικά μέσα µε δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής του µονοµελούς πρωτοδικείου ή ο ειρηνοδίκης μπορεί συγχρόνως µε την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης.

Σημείωση 1

Κατά την συζήτηση της κύριας υπόθεσης η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και µε τις προτάσεις.

Σημείωση 2

Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε Πολυμελές Πρωτοδικείο ή σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο, η αίτηση δικάζεται μόνον κατά τη συζήτηση της κύριας υπόθεσης.

Γ. Πρόσθετη Παρέμβαση

Στο Μονομελές Πρωτοδικείο, ή στο Ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.

Δ. Συζήτηση της αίτησης -  Πιθανολόγηση (άρθρο 690)

Ο δικαστής δικάζει την αίτηση χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, εκτός αν κρίνει αναγκαία την τήρηση πρακτικών. Αν δεν συμπράττει γραμματέας, ο δικάζων μπορεί να επιτρέψει τη µμαγνητοφώνηση της διαδικασίας, μετά το πέρας της οποίας η μαγνητοταινία παραλαμβάνεται από αυτόν και, αφού εκδοθεί η απόφαση, φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.

Αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών. Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του.

Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης (ή και της ανταίτησης) στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.

Σημείωση 1

Σε εξαιρετικά κατεπείγουσες περιπτώσεις ή όταν επίκειται άμεσος κίνδυνος, το δικαστήριο μπορεί να συζητήσει την αίτηση χωρίς να κλητεύσει εκείνον κατά του οποίου απευθύνεται.

Σημείωση 2

Αν ο αιτών και εκείνοι κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση εμφανιστούν εκούσια ενώπιον του δικαστή του μονομελούς πρωτοδικείου ή του ειρηνοδίκη, η αίτηση συζητείται αμέσως.

Ε. Προσωρινή διαταγή (άρθρο 691Α)

Αν το δικαστήριο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα, μόλις κατατεθεί η αίτηση και ώσπου να εκδοθεί η απόφασή του, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση, ή στα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασής του για την εξασφάλιση, ή τη διατήρηση του δικαιώματος, ή τη ρύθμιση της κατάστασης (βλ. ανάρτηση «Προσωρινή διαταγή ασφαλιστικά μέτρα».

ΣΤ. Προθεσμία άσκησης αγωγής (άρθρο 693)

Αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει, μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι μικρότερη από (60) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.

Ζ. Ανάκληση - Μεταρρύθμιση απόφασης  

1) Αν κάποιος δεν έλαβε μέρος, ή δεν κλήθηκε κατά την συζήτηση αίτησης στην οποία εκδόθηκε απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, ή μεταρρύθμισε, ή ανακάλεσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση, ή την μεταρρύθμιση, της απόφασης από το δικαστήριο που την εξέδωσε (άρθρο 696).

2) Το δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως την συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της (άρθρο 696).

3) Το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί, µε αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει, ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 697).

4) Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει, με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής, από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο,

α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη,

β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί,

γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση,

δ) αν περάσουν τριάντα ημέρες από την κατάργηση ή περάτωση της δίκης με άλλο τρόπο (άρθρο 698).

Η. Ένδικα μέσα

Οι αποφάσεις που δέχονται, ή απορρίπτουν, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, ή αιτήσεις για ανάκληση ή για μεταρρύθμιση των μέτρων αυτών, δεν προσβάλλονται με κανένα ένδικο μέσο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά (άρθρο 699)

Θ. Εκτέλεση ασφαλιστικών μέτρων

Η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικό μέτρο εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εκτέλεση γίνεται χωρίς να εκδοθεί απόγραφο, με βάση αντίγραφο, ή απόσπασμα της απόφασης, που το διατάζει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700).

Σημείωση 1

Στις περιπτώσεις όμως των άρθρων 728 και 731 έως 735 απαιτείται η επίδοση επιταγής, και άλλη πράξη εκτέλεσης δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες από την επίδοσή της (άρθρο 700).

Σημείωση 2

Η εκτέλεση των διατάξεων των αποφάσεων για ασφαλιστικά μέτρα, που αφορούν τα δικαστικά έξοδα, γίνεται με βάση αντίγραφό τους και ύστερα από κοινοποίηση αντιγράφου της απόφασης σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την εκτέλεση (άρθρο 700).

Ι. Εκτέλεση προσωρινής διαταγής  

Η προσωρινή διαταγή άρθρο 691Α) εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, του προέδρου του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700).

Από τις διατάξεις των άρθρων 696, 697, 698 ΚΠολΔ, ως το άρθρο 697  τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021, προκύπτει ότι οι κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν προσωρινή ισχύ, δεν επηρεάζουν την κυρία δίκη και μπορεί να μεταρρυθμισθούν ή ανακληθούν, είτε από το Δικαστήριο που τις έχει εκδώσει, είτε από το Δικαστήριο της κυρίας δίκης.

Α. Έτσι

1) Αν κάποιος δεν έλαβε μέρος, ή δεν κλήθηκε κατά την συζήτηση αίτησης στην οποία εκδόθηκε απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, ή μεταρρύθμισε, ή ανακάλεσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση, ή την μεταρρύθμιση, της απόφασης από το δικαστήριο που την εξέδωσε (άρθρο 696).

2) Το δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως την συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της (άρθρο 696).

3) Το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί, µε αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει, ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 697).

4) Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει, με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής, από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο,

α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη,

β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί,

γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση,

δ) αν περάσουν τριάντα ημέρες από την κατάργηση ή περάτωση της δίκης με άλλο τρόπο (άρθρο 698).

Β. Μεταβολή των πραγμάτων υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 696 ΚΠολΔ, υπάρχει, όταν συνέβησαν κρίσιμα για την επανεκτίμηση της υπόθεσης πραγματικά περιστατικά που, είτε έλαβαν χώρα μετά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, είτε προϋπήρχαν, αλλά ήταν άγνωστα στον αιτούντα, ή ήταν μεν γνωστά, όμως ανυπαίτια δεν προτάθηκαν, τα οποία αν είχαν τεθεί υπ όψιν του Δικαστηρίου, θα εμφάνιζαν διάφορη πραγματική κατάσταση και θα απέληγαν σε διάφορη κρίση.

Γ. Για την ανάκληση της απόφασης, λόγω γεγονότων που προυπήρχαν της έκδοσης της προσβαλλομένης απόφασης, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά

α) γεγονός προϋφιστάμενο της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης,

β) γεγονός που δεν προβλήθηκε οπωσδήποτε κατά τη συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε αυτή,

γ) γεγονός άγνωστο στο διάδικο αποκαλυπτόμενο μετά την έκδοση αυτής,

δ) το γεγονός αυτό να είναι ουσιώδες, οδηγώντας σε διαφορετική απόφαση με την οποία αποτρέπεται άμεσος κίνδυνος βλάβης του αιτούντος την ανάκληση της απόφασης (ΜονΠρΑθ 933/1998, ΕφΘεσ 3308/2003, ΜονΠρΘεσ 39893/2007).

Κατά την διάταξη του άρθρου 682  ΚΠολΔ, τα Δικαστήρια κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 ΚΠολΔ, σε επείγουσες περιπτώσεις, ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος, ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν.

Α. Από την διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, πρέπει, εκτός από την ύπαρξη δικαιώματος του ουσιαστικού δικαίου, για την προστασία του οποίου επιδιώκεται η λήψη τους, να υπάρχει «επείγουσα περίπτωση» ή «επικείμενος κίνδυνος», προς αποτροπή του οποίου να κατατείνει το ζητούμενο ασφαλιστικό μέτρο. Και αυτό, γιατί η δικαστική προστασία που παρέχεται με την μορφή των ασφαλιστικών μέτρων έχει ως σκοπό την εξασφάλιση, ή την διατήρηση του δικαιώματος, ή την ρύθμιση της κατάστασης, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση κατά την διαγνωστική δίκη, η οποία εκκρεμεί, ή πρόκειται να ανοιχθεί, καθώς και την αποφυγή βλαβών, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να επέλθουν κατά το χρόνο που απαιτείται να περάσει για την διεξαγωγή της διαγνωστικής δίκης, ή της αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί στο μέλλον ο τελικός σκοπός τους (ΜονΠρΑθ 14385/2013).

Β. Ως επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη που χρειάζεται άμεση ρύθμιση με δικαστική παρέμβαση, κυρίως όταν η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση της τακτικής αγωγής πρόκειται να επιφέρει ουσιώδη βλάβη οποιασδήποτε έκτασης στην υλική φύση του αντικειμένου, ή όταν συντρέχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος, όχι όμως όταν ζητείται αποτροπή κινδύνου στο απώτερο μέλλον.

Γ. Επικείμενος κίνδυνος υπάρχει όταν η απειλούμενη βλάβη από στιγμή σε στιγμή επικρέμεται επί του πράγματος, ή των διαδίκων, χωρίς να αρκεί να είναι απλώς ενδεχόμενος, αλλά πρέπει να επίκειται βλάβη που να δημιουργεί την έννοια του κινδύνου, οπότε και πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για αποτροπή της βλάβης.

Δ. Αν οι πραγματικές προϋποθέσεις της επείγουσας περίπτωσης, ή  του επικείμενου κινδύνου, δεν υπάρχουν, ή δεν πιθανολογούνται, δεν δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών μέτρων, καθ όσον αυτά αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά της περιουσίας, ή του προσώπου, διατάσσονται και λαμβάνονται μόνο μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση της απαίτησης και με τις εγγυήσεις και διατυπώσεις της τακτικής διαδικασίας.

Ε. Συνεπώς, όταν ο νόμος απαιτεί επικείμενο κίνδυνο, ή επείγουσα περίπτωση, εννοεί προδήλως την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, η οποία να δικαιολογείται από την συνδρομή πραγματικών περιστατικών, και, συγκεκριμένα κινδύνου να ματαιωθεί η απαίτηση, ή επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής, η οποία είναι πιεστική και ανεπίδεκτη αναβολής και απαιτεί άμεση ρύθμιση, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ανεπανόρθωτων ή δύσκολα αναστρέψιμων καταστάσεων (ΜΠρΑθ 367/2017, ΜονΠρΠειρ 3297/ 2019).

ΣΤ. Σημειώνεται ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 692 ΚΠολΔ αποτρέπει τη δημιουργία με τα ασφαλιστικά μέτρα ανεπανόρθωτων, ή δυσχερώς αναστρέψιμων, συνεπειών, που ματαιώνουν τον πρακτικό σκοπό της κύριας δίκης, δηλαδή συνεπειών που η ανατροπή τους μετά την αντίθετη οριστική κρίση δεν είναι αυτόματη και απαιτεί ενδεχομένως σημαντικές δαπάνες από τον ηττηθέντα στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων, ή εξαρτάται κυρίως από τη θέληση του αντιδίκου του.

Ζ. Εν κατακλείδι η επείγουσα περίπτωση υφίσταται, όταν η ρυθμιστέα σχέση απαιτείται να ρυθμιστεί επειγόντως με δικαστική παρέμβαση, λόγω της ανάγκης για την γρήγορη απόλαυση του ασφαλιστέου ουσιαστικού δικαιώματος από μέρος του δικαιούχου, έτσι ώστε εν όψει και της βραδύτητας της οριστικής επίλυσης της διαφοράς, να μην προξενηθεί ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος, και υπάρχει όταν η βλάβη, που απειλείται απ` αυτόν, είναι πολύ κοντά και επικρέμεται στο πράγμα, ή τους διαδίκους (ΜονΠρΠειρ 3297/ 2019). 

Σύμφωνα με το άρθρο 691Α ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4842/2021, καθιερώνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριο, μετά από αίτηση διαδίκων, ή αυτεπαγγέλτως, από το Δικαστήριο μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης λήψης ασφαλιστικού μέτρου, για την εξασφάλιση, ή την διατήρηση του δικαιώματος, ή την ρύθμιση της κατάστασης. Η έκδοση της προσωρινής διαταγής αποσκοπεί στη θεραπεία της ανάγκης μιας απολύτως προσωρινής προστασίας, όταν η προσωρινή προστασία που παρέχουν τα ασφαλιστικά μέτρα δεν επαρκεί, λόγω ιδιαίτερα επείγουσας περίπτωσης, ή επικείμενου άμεσου κινδύνου, για την αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης που θα μπορούσε να επέλθει έως την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Α. H προσωρινή διαταγή καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιλαμβάνει τα σχετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης λήψης του ασφαλιστικού μέτρου.

Β. Για την έκδοση της προσωρινής διαταγής καλείται µε οποιονδήποτε τρόπο ο καθ’ ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνισή του.

Γ. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε (30) ημέρες.

Δ. Αν η συζήτηση της αίτησης αναβληθεί, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση.

Ε. Η προσωρινή διαταγή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, δικαιούται όμως ο καθ ού η αίτηση, να ζητήσει την ανάκληση αυτής οποτεδήποτε, έως την έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα. 

ΣΤ. Η προσωρινή διαταγή είναι τίτλος εκτελεστός, από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 904 παρ. 2ζ ΚΠολΔ, του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, και εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, με βάση σημείωση του δικαστή που τις εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, του προέδρου του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700). 

Ζ. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου, ή πλοίου, ή αεροσκάφους, επιδίδεται στην αρμόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714 ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

 

Από την διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για να ληφθούν από το Δικαστήριο ασφαλιστικά μέτρα πρέπει, εκτός από την ύπαρξη του ουσιαστικού δικαιώματος, να υφίσταται επείγουσα περίπτωση, ή επικείμενος κίνδυνος.

Α. Επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη, που χρειάζεται άμεση ρύθμιση με δικαστική παρέμβαση, όπως συμβαίνει, όταν η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση κύριας αγωγής, που θα εξεταστεί με τους κανόνες και τις εγγυήσεις της τακτικής διαδικασίας, πρόκειται να επιφέρει ουσιώδη βλάβη στην υλική φύση του αντικειμένου ή στο δικαιούχο. Επικείμενος κίνδυνος υπάρχει, όταν η βλάβη επικρέμεται επί του πράγματος ή των διαδίκων (ΜονΠρΑθ 550/2012).

Β. Επομένως, η λήψη των ασφαλιστικών μέτρων είναι επιτρεπτή, μόνο αν υπάρχει ασυνήθιστη ανάγκη για έκτακτη δικαστική προστασία του διαδίκου, που δικαιολογείται από την συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών, τα οποία δημιουργούν τον κίνδυνο ματαίωσης του επίδικου δικαιώματος, ή συνιστούν επείγουσα περίπτωση της παρούσας στιγμής (ΠολΠρΑθ 133/2002, ΜονΠρΑθ 10209/2007).

Γ. Η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου υποδηλώνει την έλλειψη του επείγοντος ( ΕιρΘεσ 2403/2013).

Δ. Αν δεν συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η σχετική αίτηση απορρίπτεται, ως ουσιαστικά αβάσιμη, λόγω έλλειψης κατεπείγοντος.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης …………………….

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τ…ν Δικαστή ………………………………………..   τ…ν οποί… όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………….χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Για να δικάσει την υπόθεση.

Της αιτούσας ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας, που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …

ΚΑΤΑ

……….που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

ή

παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου …… δυνάμει του με αριθμό           πληρεξουσίου της ……………..συμβολαιογράφου Αθηνών

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από …………….αίτησή της για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης της υποθήκης ποσού ευρώ …………(………..), στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας, ή παντός άλλου τυχόν αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και επί του ακινήτου του καθ ου, που περιγράφεται στην αίτηση και στο διατακτικό της παρούσης, προς μερική εξασφάλιση κάθε απαίτησής της, τωρινής ή μελλοντικής, εκ κεφαλαίου, συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας, εισφοράς του ν. 128/1975 και πάσης φύσης δαπανημάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οποία προέρχεται από την με αριθμό ……. σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που καταρτίστηκε και υπογράφηκε στο Χολαργό Αττικής μεταξύ της Τραπέζης και του καθ ου, με την οποία ανοίχθηκε υπέρ αυτού πίστωση ποσού ευρώ …….. (……), που δύναται να χορηγηθεί, ολικώς ή μερικώς ή και να μετατραπεί κατά τη λειτουργία της σύμβασης και σε συνάλλαγμα, μετά από αίτηση του πιστούχου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της αρχικής σύμβασης, διεπόμενη από τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Οι απαιτήσεις της αιτούσας κινδυνεύουν λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής καταστάσεως του καθ ου πιστούχου.

Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρο 1274 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 ΕισΝ ΚΠολΔ και 706 ΚΠολΔ) αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ρητώς συνομολογησάντων των διαδίκων την κατά τόπο αρμοδιότητά του (άρθρο 42 επ. ΚΠολΔ), νόμιμα δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξετασθεί κατ ουσία.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και από τους ισχυρισμούς τους, πιθανολογήθηκαν, τόσο οι απαιτήσεις της αιτούσας κατά του πιστούχου, όσο και ο κίνδυνος μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της αιτούσας και το κατεπείγον χορήγησης του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου.

Τα περιστατικά αυτά συνομολογούνται και από τον καθ ου.

Επομένως η αίτηση είναι και κατ ουσία βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Επιτρέπει στην αιτούσα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ ………(…….), πλέον τόκων και εξόδων στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ………για την μερική εξασφάλιση των τοκοφόρων απαιτήσεων της Τραπέζης κατά του καθ ου ως άνω πιστούχου, υφισταμένων και μελλοντικών, που περιέχονται στην αίτηση και στο σκεπτικό της παρούσας, από κεφάλαια, τόκους συμβατικούς ή υπερημερίας, προμήθειες, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις εν γένει στο αναφερόμενο και περιγραφόμενο στη συνέχεια ακίνητο του καθ ου, ήτοι: Στο υπό στοιχεία Βήτα ένα (Β-1) γραφείο του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, του κτιρίου που έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη ……μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως ….., της κτηματικής περιφερείας του ομωνύμου Δήμου και επί των οδών …… στην οποία φέρει τον αριθμό …

Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσεως, μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια έξι και 0,21 (406,21), εμφαίνεται στο από Φεβρουαρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ......., το οποίο έχει προσαρτηθεί στο …..   συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς  ….. και συνορεύει, βάσει του σχεδιαγράμματος αυτού, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό ….. σε πρόσωπο ΒΓ μήκους μέτρων είκοσι και 0,18 (20,18), ΝΟTlΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό …..σε πρόσωπο ΑΒ μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,33 (17,33), ΝΟTlΟΔΥΤιΚΑ με τριώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας ….., σε πλευρά τεθλασμένη ΑΝΕ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,45 (18,45) συν τριών και 0,35 (3,35) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησίες αγνώστων σε τεθλασμένη πλευρά ΕΔΓ μήκους μέτρων πέντε και 0,68 (5,68), συν δέκα πέντε και 0,08 (15,08). Το ακίνητο αυτό έχει υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο Πόλης προ της έναρξης εφαρμογής του Νόμου 1337/1983 και κατά συνέπεια για τη σύνταξη του παρόντος δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Δήμου, που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ 4 του Νόμου 2242/1994. Η ως άνω οριζόντιος ιδιοκτησία ως και ολόκληρη η οικοδομή διέπεται από τις διατάξεις του Ν 3741/1929, του ΝΔ 1024/1971, των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και της με αριθμό 16896/1990 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ς ….., νόμιμα μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ....... στον τόμο 289 και αριθμό 86.

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον καθ ου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά, δυνάμει του με αριθμό 38246/3-12-2001 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Χρόνη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον τόμο 8 και αριθμό 101.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στην Αθήνα στις  …………….

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης ………………..

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτούμενο από τ…ν  Δικαστή …………………………………………….

Πρωτοδικ…… τ….ν οποί…. όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ……………. χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση. 

Του αιτούντος  Ιωακείμ Πριγκηπάκη του Γαβριήλ και της Αριάνδης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 12, (ΑΔΤ Χ 654363\1981 του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών) τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Χρίστος Καραμπάγιας (ΑΜ 8215 ΔΣΑ). 

ΚΑΤΑ

Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ» που έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μιχαήλ Βαχαβιόλου (Α.Μ. 6480 ΔΣΑ), που αμοίβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

 Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από .......αίτησή του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητά να ανακληθεί η με αριθμό 8542 Σ|2002 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία η καθ' ης Τράπεζα έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης, ποσού ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ένδεκα και πενήντα εννέα λεπτών (53.411,59) πλέον τόκων και εξόδων, στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον τόμο 13, φύλλο 1179 και αριθ. 1 και στο ακίνητο, που περιγράφεται στην ως άνω απόφαση, προς εξασφάλιση τοκοφόρων απαιτήσεων της καθ' ης κατά του αιτούντα, που προέρχεται από την μεταξύ τους συναφθείσα με αριθμό 894\28-1-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, λόγω μεταβολής των πραγμάτων και συγκεκριμένα, επειδή διακανονίστηκαν οι ως άνω απαιτήσεις της καθ' ης Τράπεζας.

Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 696 παρ. 3, 706 ΚΠολΔ και 1323, 1330 ΑΚ, όπως τα τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 Εισ.Ν  ΚΠολΔ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσία της, της καθ' ης συναινούσας στην ανάκληση της ως άνω απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατά αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την με αριθμό 8542 Σ\2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στην Αθήνα, την  …………………………

 

   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

Εγγραφής Προσημείωσης Υποθήκης

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ….

ΚΑΤΑ ..........

Με την με αριθμό ......... σύμβαση δανείου που καταρτίσθηκε στις … μεταξύ της Τράπεζάς μας και του καθ ού, συμφωνήσαμε να χορηγήσουμε στον καθ' ου στεγαστικό δάνειο ποσού ......... με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανερχόμενο συνολικώς σε ευρώ ......., με διάρκεια έξι χρόνια, διεπόμενο από τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση δανείου και τις πρόσθετες σε αυτήν πράξεις.

Ο καθ ου αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω σύμβασης και των προσθέτων σε αυτήν πράξεων, συμφώνησε δε την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική αποπληρωμή του άνω δανείου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, την καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής και την συμμόρφωση προς όλους τους όρους του δανείου.

Επειδή συνεπώς ο καθ ου τυγχάνει υπόχρεος έναντι ημών, για την απόδοση του ποσού των ........ ευρώ, πλέον τόκων, από τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης στεγαστικού δανείου και εξόδων.

Επειδή η ανωτέρω απαίτηση μας κινδυνεύει από τη μη εξόφληση του ανωτέρω δανείου και την πιθανή μείωση της περιουσίας του καθ ου.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει επείγουσα περίπτωση όπως μας χορηγηθεί το δικαίωμα να εγγράψουμε προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, μέχρι του ποσού των … ευρώ, επί του ακινήτου του καθού που περιγράφεται κατωτέρω.

Επειδή ο καθ ου συνομολογεί τη βάση της αίτησής μας και συναινεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του κατωτέρω περιγραφομένου ακινήτου αυτού.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθλης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να διαταχθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαίτησή μας, που περιγράφεται στο ιστορικό και προέρχεται από δάνειο ποσού ευρώ ........, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανερχόμενο σήμερα σε ......, πλέον τόκων και εξόδων, και διάρκεια έξι χρόνια σύμφωνα με την με αριθμό ...... σύμβαση δανείου, όπως εγγραφεί υπερ ημών στο Υποθηκοφυλακείο ....... προσημείωση υποθήκης μέχρι ποσού ευρώ ...., στο ακίνητο ιδιοκτησίας του καθ ου, δηλαδή στο διαμέρισμα του δεύτερου (Β) υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυόροφης οικοδομής επί οικοπέδου έκτασης μέτρων τετραγωνικών …. το οποίο εμφαίνεται υπό τα αλφαβητικά στοιχεία …..στο από …τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού … και συνορεύει βόρεια …, ανατολικά …. νότια …., δυτικά …., με πρόσοψη επί της οδού … αριθ …. Η άνω οριζόνται ιδιοκτησία εμφαίνεται με στοιχεία .... στο σχεδιάγραμμα του Μηχανικού … που είναι προσαρτημένο στην με αριθμό …. Πράξη Συστάσεως της Συμβ/φου Αθηνών …. και αποτελείται από …..κύρια δωμάτια και ……, έχει εμβαδόν … τ.μ., ιδιόκτητο όγκο … κ.μ., αναλογία όγκου κοινοχρήστων …, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου …. εξ αδιαιρέτου, ψήφους …., συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων …, και συνορεύει γύρωθεν με … Η ανωτέρω ιδιοκτησία αποτελεί αυτοτελή, οριζόντια ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του ν 3741/1929, του νδ 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμό ….. πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της Σ/φου ….. νόμιμα μεταγεγραμμένης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου …. στον τόμο ...... με αριθμ. ..... Η κυριότητα της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας περιήλθε στον καθ ου, δυνάμει του με αριθμό ..... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Σ/φου ….., σε συνδυασμό με την με αριθμό …. πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της ιδίας ως άνω Σ/φου, νόμιμα μεταγεγραμμένων στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου …. στον τόμο .... με αριθμ. .... και στον τόμο ....... με αριθμ. ........ Ο δικαιοπάροχος του καθού ....... απέκτησε την ανωτέρω περιγραφόμενη κάθετη ιδιοκτησία, δυνάμει του με αριθμό ..... συμβολαίου της Σ/φου Αθηνών .... νόμιμα μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγαφών του Δήμου …. στον τόμο ..... με αριθμό .......

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κατά την διάταξη του άρθρου 697 ΚΠολΔ, το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί με αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει, την απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα.

Εξ άλλου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ επιτρέπεται στο δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του μόνο εάν έχει επέλθει μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της, δηλαδή αν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα (το δικαίωμα ή η ιστορική ή νομική αιτία), στην οποία η απόφαση στηρίχθηκε.

Επειδή παρόμοια πρόβλεψη δεν υφίσταται στην διάταξη του άρθρου 697 ΚΠολΔ, κατά συνέπεια η ανακλητική αίτηση, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο των απαγορευμένων ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα, μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη νέων στοιχείων που δικαιολογούν την ανάκληση.

Δηλαδή, η ανακλητική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου για την κύρια υπόθεση δικαστηρίου μπορεί να στηρίζεται όχι μόνο στην μεταβολή πραγμάτων, υπό την έννοια του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ, αλλά σε οποιαδήποτε νέα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης σε νομικές ή πραγματικές πλημμέλειες της αρχικής απόφασης, με την οποία διατάχθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Τα παραπάνω όμως ισχύουν μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται με την αίτηση η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση ασφαλιστικού μέτρου που έχει ληφθεί και όχι αν η προηγούμενη όμοια αίτηση έχει απορριφθεί από το δικαστήριο.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο απέρριψε κατ  ουσία την αίτηση για λήψη ασφαλιστικού μέτρου, με την απόφαση αυτή παράγεται προσωρινό δεδικασμένο ως προς τη διάγνωση της ανυπαρξίας του λόγου στον οποίο στηρίζεται και, κατά συνέπεια νέα αίτηση που στηρίζεται στον ίδιο λόγο και ζητεί να ληφθεί το ίδιο ασφαλιστικό μέτρο είναι απαράδεκτη (αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου), εκτός εάν με τη νέα, όμοια κατά το αντικείμενο αίτησή του, ο αιτών επικαλείται μεταβολή του δικαιώματος ή της ιστορικής και νομικής αιτίας (άρθρα 695 σε συνδ. με 324 ΚΠολΔ, ΑΠ 497/1978, ΑΠ 155/1978, ΕφΑθ 4862/1985).

Το προσωρινό δεδικασμένο λαμβάνεται υπ όψιν από το δικαστήριο, όταν καλείται να δικάσει άλλη αίτηση λήψης ασφαλιστικού μέτρου, μετά από πρόταση των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως.

Α. Κατά την διάταξη του άρθρου 690 παρ 1 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4842/2021,  σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα είναι υποχρεωτική η προαπόδειξη και αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών, ενώ κατά την διάταξη του άρθρου 691 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4842/2021, που εισάγει στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εν μέρει το ανακριτικό σύστημα, συνδυαζόμενο και με το συζητητικό σύστημα (άρθρο 106 ΚΠολΔ), το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του και με την απόφασή του δέχεται ή απορρίπτει ολόκληρη ή εν μέρει την αίτηση.

Β. Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι επιτρεπτή η λήψη υπ όψιν ένορκων βεβαιώσεων ανεξάρτητα από το αν έχει προηγουμένως κληθεί να παραστεί κατά την σύνταξή τους ο αντίδικος του επιμεληθέντος την σύνταξή τους, αφού αυτό επιβάλλει η ταχύτητα της όλης διαδικασίας που αποσκοπεί στην παροχή προσωρινής μόνον δικαστικής προστασίας με την έκδοση απόφασης προσωρινής αντίστοιχα ισχύος κατά το άρθρο 695 ΚΠολΔ. Έτσι αντισταθμίζεται και ο όποιος κίνδυνος από την σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων για να χρησιμοποιηθούν σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να έχει προηγηθεί η κλήση του αντιδίκου. Το ίδιο ισχύει και στις υποθέσεις οριστικής δικαστικής προστασίας, που για λόγους ταχύτητας, μολονότι δεν αφορούν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων δικάζονται κατά την αντίστοιχη διαδικασία, αφού με διαφορετική άποψη φαλκιδεύεται ο σκοπός της παραπομπής τους στη διαδικασία αυτή.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

………….

ΚΑΤΑ

……………

Ασχολούμενοι κατ επάγγελμα με ……μετά της καθ ης συνήψαμε ……

Από την συνεργασία μας αυτή, λόγω μεγάλης μείωσης του κύκλου εργασιών της, πτώσης των τεχνικών και οικοδομικών έργων, προς εξόφληση των οφειλών της προς εμάς αναγκαστήκαμε να λάβουμε …………

Αν και την ….. ζητήσαμε από την καθ ης να προβεί σε εκτέλεση της παραπάνω συμφωνίας, εν τούτοις αυτή δεν συμμορφώθηκε.  

Ηδη η καθ ης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, απειλείται δε εναντίον της άμεσα πτώχευση, σφράγιση και απαγόρευση μεταβολής της νομικής και πραγματικής της κατάστασης.

Επειδή, λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής της κατάστασης, μέχρι απόκτησης εκτελεστού τίτλου, υφίσταται άμεσος κίνδυνος απώλειας της απαίτησής μας ύψους …..ευρώ.  

Επειδή πιθανολογείται η απαίτησή μας.  

Επειδή πιθανολογείται ότι η περιουσιακή κατάστασης της καθ ης είναι επισφαλής, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσής μας, πρέπει να επιβληθεί το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ ής, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της, ή τρίτου και κάθε απαίτησής της έναντι τρίτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μας, μέχρι του ποσού των …..ευρώ.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμαστε έγγραφα και μάρτυρες. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ  

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ ης, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της, ή τρίτου και κάθε απαίτησής της έναντι τρίτων μέχρι του ποσού των ….ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μας και Να καταδικαστεί η  καθ ης στη δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (άρθρο 912 ΚΠολΔ)

………..

ΚΑΤΑ

………..

Της  με αριθμό …..απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

Κατά της καθ ης και της με αριθμό …..οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί της από ….με αριθμό κατάθεσης ….ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών αγωγής της, που μας υποχρέωσε να της καταβάλουμε … όλα προσωρινώς εκτελεστά, ασκήσαμε την από ….έφεση μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίστηκε για εκδικασθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την …και στο πινάκιο ….και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

(αντιγράφουμε την έφεση)

Επειδή το επιδικασθέν ποσό είναι όλο προσωρινώς εκτελεστό.

Επειδή προκύπτει, άλλως πιθανολογείται, ότι η έφεση μας θα ευδοκιμήσει.

Επειδή μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης και έκδοσης απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε περίπτωση, που δεν ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, και έτσι υποχρεωθούμε, να καταβάλουμε  στην ενάγουσα …..θα υποστούμε ανεπανόρθωτη περιουσιακή βλάβη,  εν όψει ότι, η καθ ης δεν έχει, ή κατέχει κινητό, ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, έτσι ώστε να δυνηθούμε σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης, να μας αποδοθεί το σοβαρό ποσό των …… 

Επειδή αντίθετα εμείς διατηρούμε ανθηρή οικονομική επιχείρηση με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, να μην καταβάλουμε την όποια οφειλή μας στην καθ ης, για αυτό άλλωστε προσφεύγουμε στην παρούσα λύση προς αποφυγή τυχόν εκτέλεσης κατά της περιουσίας μας.  

Επειδή κατά συνέπεια τυχόν απόρριψη της παρούσας αίτησης αναστολής, θα μας ζημιώσει οικονομικά, αφού σε ευδοκίμηση της έφεσής μας, εμείς δεν θα δυνηθούμε να εισπράξουμε τα καταβληθέντα ποσά, αυτή δε δεν θα χάσει, αφού θα τα εισπράξει μετά την έκδοση της κατ έφεση απόφασης.

Επειδή ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή.

Επειδή υφίσταται επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση, αφού μέχρι την εκδίκαση της έφεσης και έκδοσης επ αυτής απόφασης, απειλούνται έριδες και συμπλοκές, γεγονός που πρέπει το δικαστήριό σας να λάβει σοβαρά υπόψη.

Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, που αφορά την αμεσότητα της περιουσιακής μας βλάβης, η οποία άλλως βεβαίως και ανεπιτρέπτως θα συμβεί, ζητούμε την έκδοση προσωρινής διαταγής, απαγορεύουσα την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να ανασταλεί η εκτέλεση της …..απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μέχρι έκδοσης απόφασης επί της από ….έφεσής μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή περί προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την συζήτηση της παραπάνω αίτησης και με τον όρο ότι θα συζητηθεί στην καθορισμένη δικάσιμο. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική  δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …..

ΑΙΤΗΣΗ

…..

ΚΑΤΑ

….

Ο καθ ου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

 Επειδή κατόπιν αυτού νόμιμη συντρέχει περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη να παρασχεθεί εγγυοδοσία υπέρ εμού μέχρι του ποσού…., ως το πλέον πρόσφορο για την συγκεκριμένη περίπτωση ασφαλιστικό μέτρο, καθόσον είναι και το λιγότερο επαχθές για τον οφειλέτη. Η εγγυοδοσία πρέπει να δοθεί με εγγυητική επιστολή αξιόχρεης Τράπεζας, νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσω νόμιμα.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.  

Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εκ μέρους του καθ ου παροχή εγγυοδοσίας μέχρι του ποσού …. με την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ εμού από αξιόχρεη Τράπεζα, νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα, προς εξασφάλιση της απαίτησής μου, που αναφέρεται στο ιστορικό, πλέον τόκων και εξόδων, και     Να καταδικασθεί ο καθ ου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ..

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΙΤΗΣΗ

….….

ΚΑΤΑ

……..

Με την καθ ης η αίτηση συστήσαμε, δυνάμει του από ..... ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου ….με αριθμό .......... ομόρρυθμο εταιρία με την επωνυμία ........., με έδρα την .........., με σκοπό την …..

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε ……άρχισε την ........ και καθένας συμμετείχε στην εταιρία κατά ποσοστό 50%. Εκκαθαριστές της εταιρίας οριστήκαμε και οι δυό μας.

Από την .......η καθ ης έπαυσε να ενδιαφέρεται για τις εταιρικές υποθέσεις, ασχολούμενη με άλλες δραστηριότητες.  Έτσι κατήγγειλα την εταιρία για σπουδαίο λόγο.

Επειδή η καθ ης είναι από το καταστατικό και αυτή εκκαθαρίστρια, δεν συμμετάσχει όμως στην διαδικασία της εκκαθάρισης.

 Επειδή η συμπεριφορά της καθ ης καθιστά αδύνατη την εκκαθάριση της εταιρείας, παρίσταται άφευκτος ανάγκη, να διορισθούν από το Δικαστήριό σας εκκαθαριστές, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας την διαδικασία της εκκαθάρισης. Επειδή τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να επιτελέσουν το έργο αυτό είναι ο λογιστής της εταιρίας  ........, ο οποίος γνωρίζει τις εταιρικές υποθέσεις και ο ……… πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης, οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα, ότι θα διεκπεραιώσουν επιτυχώς το έργο.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για τον διορισμό των ανωτέρω προσώπων ως εκκαθαριστών, καθόσον η παράταση της εκκρεμότητας αποτελεί αιτία προστριβών.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ορισθούν ως εκκαθαριστές της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ....... που εδρεύει στην ...οι …. ......, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας την διαδικασία της εκκαθάρισης της εταιρίας. Να απειληθεί κατά της καθ ης χρηματική ποινή ..........και προσωπική κράτηση εξ μηνών για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και Να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

…..

ΚΑΤΑ

…….

Δυνάμει της με αριθμό ...... απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …. διατάχθηκε η εγγραφή  συντηρητικής  κατάσχεσης ποσού … και σε εκτέλεση της απόφασης ο καθ ου ενέγραψε εις βάρος μου συντηρητική κατάσχεση στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου …..στον τόμο ..... αρ. ...... , προς εξασφάλιση των απαιτήσεών του για το ως άνω ποσό ..... Η συντηρητική κατάσχεση ενεγράφη επί του κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής μου, ήτοι …………

Ακολουθεί περιγραφή της αιτίας με την οποία εξέλιπε η αιτία εγγραφής)

Επειδή, κατά συνέπεια, εξοφλήθηκε ολοσχερώς η απαίτηση για την εξασφάλιση της οποίας είχε επιβληθεί η συντηρητική κατάσχεση, όπως αποδεικνύεται από ……

Επειδή επομένως επήλθε μεταβολή των πραγμάτων, που δικαιολογεί την ανάκληση της με αριθμό …..  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….

Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση ανάκλησής της, προκειμένου να εξαλειφθεί η επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση από τα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου.......

Επειδή έχω έννομο συμφέρον να ζητήσω την ανάκληση της με αριθμό.... απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την εξάλειψη της συντηρητικής κατάσχεσης.  

 Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ανακληθεί για την αιτία που αναγράφεται στο ιστορικό, η με αριθμό ...... απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Να διαταχθεί η εξάλειψη της συντηρητικής κατάσχεσης, που εγγράφηκε στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου ….στον τόμο ...... αρ. ....... για ποσό …. υπέρ του καθ ου και εις βάρος μου επί του ακινήτου που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας και  Να καταδικασθεί ο καθ ου στην καταβολή της εν γένει δικαστικής μου δαπάνης.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ….

ΑΙΤΗΣΗ

(Διεξαγωγή Απόπειρας Συμβιβασμού)

Του ….

ΚΑΤΑ

Του …

Δυνάμει του …..   (περιγραφή της διαφοράς)

Επειδή μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου, και τις συνεχείς υποσχέσεις του αντιδίκου, ότι θα …… δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.

Επειδή την ….του κοινοποίησα την από …..Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση - Διαμαρτυρία μου και του ζήτησα εντός προθεσμίας ….να μου ….. πλην όμως αυτός κωφεύει.

Επειδή προτίθεμαι να ασκήσω εναντίον του αντιδίκου αγωγή, με βάση τα παραπάνω περιστατικά, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, πλην όμως  επιθυμώ να λυθεί η διαφορά μας εξώδικα.

Επειδή αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιόν σας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμος, βάσιμος και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ορίσετε ημέρα και ώρα για τη διενέργεια απόπειρας συμβιβασμού ενώπιόν σας, σύμφωνα με το άρθρο 209 ΚΠολΔικ. Να καλέσετε να εμφανιστούμε εγώ και ο αντίδικος την παραπάνω ημέρα και ώρα για τη διενέργεια της απόπειρας συμβιβασμού.

Αθήνα….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

 

Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

……….

ΚΑΤΑ

…..   

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ)

Επειδή κατά συνέπεια νόμιμη συντρέχει περίπτωση λόγω κατεπείγοντος και εκ του κινδύνου να ….. να επέλθει προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και ειδικώτερα η προσωρινή …..

Επειδή ο  καθ ου  τυγχάνει ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης και υπάρχει επικείμενος κίνδυνος εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να αποξενωθεί από αυτά, ώστε να κινδυνεύει η είσπραξη της απαίτησής μου, νόμιμη συντρέχει περίπτωση να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθ ου, που βρίσκεται είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτων προς εξασφάλιση της αναφερόμενης στο ιστορικό απαίτησης μου πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την τελεσίδικη επιδίκασή της και μέχρι του ποσού των ….. ευρώ.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσω νόμιμα και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και να απαγορευθεί προσωρινώς ……… Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθ ου είτε βρίσκεται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτων προς εξασφάλιση της αναφερόμενης στο ιστορικό απαίτησής μου πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την τελεσίδικη επιδίκασή της και μέχρι του ποσού των …..ευρώ.  Να καταδικασθεί δε στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΙΤΗΣΗ

……….

ΚΑΤΑ

…………….

Δυνάμει της με αριθμό …. απόφασης του δικαστηρίου αυτού επετράπη στον καθ ου να κατάσχει συντηρητικά ακίνητη περιουσία μου μέχρι του ποσού των …. Ευρώ, με τον όρο να καταθέσει εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού …. Ευρώ.

Επειδή, ως προκύπτει από το με αριθμό …. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ….. ο καθ ου προέβη στην κατάθεση.

Επειδή ο καθ ου προέβη στην συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών μου στοιχείων, ως προκύπτει από την ……

Επειδή η από ….. αγωγή του αντιδίκου, που αφορούσε στην απαίτησή του και για την οποία επιβλήθηκε η συντηρητική κατάσχεση και κατάθεση εγγύησης, απορρίφθηκε τελεσίδικα με την με αριθμό ….. απόφαση του ….….. και υποχρεώθηκε ο καθ ου να μου καταβάλει … ευρώ για αποζημίωση και δικαστική δαπάνη.

Επειδή επομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί η εν μέρει κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης και η καταβολή σε εμένα ….. ευρώ, λόγω αποζημίωσης και δικαστικής δαπάνης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θα προσθέσω νόμιμα, και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. Να διατάξετε για την ιστορούμενη αιτία την εν μέρει κατάπτωση της ως άνω εγγύησης και την καταβολή σε εμένα …. ευρώ, και  Να καταδικαστεί ο καθ ου στην εν γένει  δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ….

ΑΙΤΗΣΗ

Του ……

ΚΑΤΑ

………….

Σε εκτέλεση της με αριθμό …  διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….και προς διασφάλιση της απαίτησής μου ……ευρώ, επέβαλα κατάσχεση  σε βάρος του καθ ου στα παρακάτω κινητά πράγματα

… (περιγραφή).

Ο καθ ορίστηκε μεσεγγυούχος. 

Επειδή υφίσταται μεγάλος κίνδυνος εξαφάνισης των παραπάνω κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων από τον μεσεγγυούχο καθ ου, με αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η ικανοποίηση της αξίωσής μου.

Επειδή πρέπει να διαταχθεί η αντικατάσταση του καθ ου και να ορισθώ εγώ μεσεγγυούχος, η οποία έχω όλα τα εχέγγυα καλής διατήρησης και φύλαξης των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων και διαφύλαξής των.

Επειδή πρέπει να μεταφερθούν τα κατασχεθέντα κινητά σε χώρο δικής μου επιλογής, ώστε να τα έχω υπό τον έλεγχό μου.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να αντικατασταθεί ο καθ ου από μεσεγγυούχος των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων και να ορισθώ εγώ μεσεγγυούχος αυτών. Να μου παραδοθούν τα κατασχεθέντα κινητά πράγματα από τον καθ ου και σε περίπτωση άρνησής του, να αφαιρεθούν και παραδοθούν σε εμένα από τον αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή και Να καταδικασθεί ο καθ ου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ………….

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ………που εδρεύει στην ……. (ΑΦΜ…..)  όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΑΤΑ

  1. …………………….
  2. Της με αριθμό …….απόφασης του ……..

Κατά της καθ ης και της με αριθμό …….οριστικής απόφασης του …………που εκδόθηκε επί της από …….με αριθμό κατάθεσης …….ενώπιον του ………αγωγής της, που μας υποχρέωσε να της καταβάλουμε …….όλα προσωρινώς εκτελεστά, ασκήσαμε την από …….έφεση μας ενώπιον του ……….η οποία προσδιορίστηκε για εκδικασθεί στο ………..την……στο πινάκιο ……. και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

…………………………….

Επειδή το επιδικασθέν ποσό είναι όλο προσωρινώς εκτελεστό.

Επειδή προκύπτει, άλλως πιθανολογείται, ότι η έφεση μας θα ευδοκιμήσει.

Επειδή μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης και έκδοσης απόφασης από το …..σε περίπτωση, που δεν ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, και έτσι υποχρεωθούμε, να καταβάλουμε  στην ενάγουσα ……..θα υποστούμε ανεπανόρθωτη περιουσιακή βλάβη,  εν όψει ότι, η καθ ης δεν έχει, ή κατέχει κινητό, ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, έτσι ώστε να δυνηθούμε σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης, να μας αποδοθεί το ποσό των ………δεδομένου μάλιστα ότι είναι αδύνατη η είσπραξή του με προσωπική της κράτηση. 

Επειδή αντίθετα εμείς διατηρούμε ανθηρή οικονομική επιχείρηση με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, να μην καταβάλουμε την όποια οφειλή μας στην καθ ης, για αυτό άλλωστε προσφεύγουμε στην παρούσα λύση προς αποφυγή τυχόν εκτέλεσης κατά της περιουσίας μας.  

Επειδή κατά συνέπεια τυχόν απόρριψη της παρούσας αίτησης αναστολής, θα μας ζημιώσει οικονομικά, αφού σε ευδοκίμηση της έφεσής μας, εμείς δεν θα δυνηθούμε να εισπράξουμε τα καταβληθέντα ποσά, αυτή δε δεν θα χάσει, αφού θα τα εισπράξει μετά την έκδοση της κατ έφεση απόφασης.

Επειδή ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή.

Επειδή υφίσταται επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση, αφού μέχρι την εκδίκαση της έφεσης και έκδοσης επ αυτής απόφασης, απειλούνται έριδες και συμπλοκές, γεγονός που πρέπει το δικαστήριό σας να λάβει σοβαρά υπόψη.

Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, που αφορά την αμεσότητα της περιουσιακής μας βλάβης, η οποία άλλως βεβαίως και ανεπιτρέπτως θα συμβεί, ζητούμε την έκδοση προσωρινής διαταγής, απαγορεύουσα την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να ανασταλεί η εκτέλεση της …….απόφασης του ……..μέχρι έκδοσης απόφασης επί της από …….έφεσής μας ενώπιον του …….

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή περί προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την συζήτηση της παραπάνω αίτησης και με τον όρο ότι θα συζητηθεί στην καθορισμένη δικάσιμο.

Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική  δαπάνη.

Αθήνα

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 682 παρ. 1 ΚΠολΔ, κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 683 έως 703 τα δικαστήρια, σε επείγουσες περιπτώσεις, ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος, ή την ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν, ή να τα ανακαλούν.

Από το συνδυασμό των διατάξεων του ως άνω άρθρου και του άρθρου 690 παρ. 1 ΚΠολΔ, προκύπτει πως το δικαστήριο, προκειμένου να διατάξει την λήψη ασφαλιστικού μέτρου, πρέπει προηγουμένως να πιθανολογήσει πως η προβαλλόμενη ως ασφαλιστέα αξίωση έχει γεννηθεί, δηλ. υφίστανται όλα τα κατά την οικεία διάταξη νόμου, που είναι στην in concreto περίπτωση εφαρμοστέα δικαιοπαραγωγικά γεγονότα της και ότι υπάρχει επείγουσα περίπτωση, ή επικείμενος κίνδυνος.

Πρόκειται για έννοιες που, προφανώς, δεν είναι ταυτόσημες, γιατί,  διαφορετικά, δεν θα είχαν θέση και οι δύο στο κείμενο του νόμου. Οι προϋποθέσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας (επείγον και κίνδυνος), αποτελούν στην ουσία το έννομο συμφέρον του αιτούντος για την λήψη ασφαλιστικού μέτρου.

Συνεπώς, είναι διαδικαστικές προϋποθέσεις της δίκης, και, επομένως, αν δεν πιθανολογηθεί η συνδρομή τους, η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων θα απορριφθεί, όχι ως κατ ουσίαν αβάσιμη, αλλά, ως απαράδεκτη.

Επί προσβολών της νομής, της κυριότητας και γενικά των απολύτων δικαιωμάτων, η επείγουσα περίπτωση, δηλ. η ανάγκη να ενεργοποιηθεί προσωρινά η εριζόμενη έννομη σχέση, παρίσταται αυτόθροη, όταν πιθανολογείται η ύπαρξη του ασφαλιστέου δικαιώματος, καθώς και η προσβολή του.

Ειδικότερα, όταν προσβάλλεται η νομή (με αποβολή ή διατάραξη), το δικαστήριο των ασφαλιστικών μέτρων έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει προσωρινά την τρωθείσα φυσική εξουσία του αιτούντος στο διαφιλονικούμενο πράγμα, κατά την ρητή διάταξη της ΚΠολΔ 734 παρ. 2, ακριβώς επειδή η προσβολή και μόνο της εν λόγω εξουσίας του, δημιούργησε eo ipso την ανάγκη να συνεχίσει αυτός προσωρινά να ασκεί το διαφιλονικούμενο δικαίωμά του, με άλλα λόγια να ενεργοποιηθεί προσωρινά το δικαίωμά του σε αυτό.

Δεν απαιτείται δηλαδή αποδεικτική κρίση περί της συνδρομής του επείγοντος, ή του επικειμένου κινδύνου, και, συνεπώς, δεν απαιτείται, για να θεμελιωθεί νόμω η εν λόγω περίπτωση, κίνδυνος συγκρούσεων, ή διαπληκτισμών των διαδίκων (ΜονΠρΧαν 36/2012).

Κατά το άρθρο 691 Α ΚΠολΔ (ως ισχύει) το δικαστήριο, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα μόλις κατατεθεί αίτηση για λήψη ασφαλιστικών μέτρων και ώσπου να εκδοθεί σχετική απόφαση, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση, ή τα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει αμέσως να ληφθούν για την εξασφάλιση, ή τη διατήρηση του δικαιώματος, ή τη ρύθμιση της κατάστασης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Για την έκδοση προσωρινής διαταγής καλείται με οποιονδήποτε τρόπο ο καθ ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνιση του. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε (30) ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση.

Ο καθ ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής κατά τις διατάξεις των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται αναλόγως.

Η προσωρινή διαταγή δεν είναι δικαστική απόφαση, αφού δεν περιέχει αυθεντική διάγνωση της έννομης σχέσης που ρυθμίζει, ούτε απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ως εκ τούτου δε στερείται των στοιχείων εκείνων, που ανάγονται σε προϋποθέσεις του κύρους των δικαστικών αποφάσεων. Είναι όμως τίτλος εκτελεστός, από εκείνους που αναφέρονται στο αρθρ. 904 παρ. 2 ζ ΚΠολΔ, του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, κατ` αρθρ. 700 παρ. 3 ΚΠολΔ, με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε κάτω από την αίτηση, ή τα πρακτικά (ΑΠ 133/2004, ΜονΠρΠειρ 77/2017)

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου ή πλοίου ή αεροσκάφους επιδίδεται στην αρμόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714 ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.Κατά το άρθρο 691 Α ΚΠολΔ (ως ισχύει) το δικαστήριο, αν κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη, έχει το δικαίωμα μόλις κατατεθεί αίτηση για την λήψη ασφαλιστικών μέτρων και ώσπου να εκδοθεί η σχετική απόφαση, να εκδώσει και αυτεπαγγέλτως προσωρινή διαταγή, που καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση, ή τα πρακτικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει αμέσως να ληφθούν για την εξασφάλιση, ή τη διατήρηση του δικαιώματος, ή τη ρύθμιση της κατάστασης μέχρι να εκδοθεί η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων.

Για την έκδοση προσωρινής διαταγής καλείται με οποιονδήποτε τρόπο ο καθ ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνιση του. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε (30) ημέρες. Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται, διαφορετικά παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση.

Ο καθ ου η αίτηση διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής κατά τις διατάξεις των άρθρων 696-698 ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται αναλόγως.

Η προσωρινή διαταγή δεν είναι δικαστική απόφαση, αφού δεν περιέχει αυθεντική διάγνωση της έννομης σχέσης που ρυθμίζει, ούτε απαγγέλλεται σε δημόσια συνεδρίαση, ως εκ τούτου δε στερείται των στοιχείων εκείνων, που ανάγονται σε προϋποθέσεις του κύρους των δικαστικών αποφάσεων. Είναι όμως τίτλος εκτελεστός, από εκείνους που αναφέρονται στο αρθρ. 904 παρ. 2 ζ ΚΠολΔ, του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, κατ` αρθρ. 700 παρ. 3 ΚΠολΔ, με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε κάτω από την αίτηση, ή τα πρακτικά (ΑΠ 133/2004, ΜονΠρΠειρ 77/2017)

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου ή πλοίου ή αεροσκάφους επιδίδεται στην αρμόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714 ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

Σύμφωνα με το άρθρο 724 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά τον ν. 4335/2015,  ο δανειστής μπορεί με βάση οριστική απόφαση, ή με διαταγή πληρωμής, να ζητήσει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, (ή να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη, ή τρίτου) για το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση, ή ορίζεται με την διαταγή πληρωμής.

Αν πιθανολογείται η εξόφληση, ή η ανυπαρξία, ολική ή εν μέρει, της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση, ή η διαταγή πληρωμή, το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση, ή τη διαταγή πληρωμής, μπορεί με αίτηση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, κατά τη διαδικασία του άρθρου 702 παρ. 1 ΚΠολΔ, να αναστείλει ολικά ή εν μέρει την εκτέλεση των ληφθέντων  ασφαλιστικών μέτρων, ή να περιορίσει την εκτέλεση σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, αν πιθανολογείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή για την εξασφάλιση της απαίτησης

Με βάση, επομένως, την οριστική και μη καταστάσα τελεσίδικη, απόφαση μπορούν να επιβληθούν αυτοδύναμα ασφαλιστικά μέτρα (ΚΠολΔ άρθρο 519 παρ. 1 και άρθρο 521 παρ.  1), προδήλως τα ίδια ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπει και το άρθρο 724 ΚΠολΔ.

Οι διαφορές σχετικές με το κύρος, την απόσβεση, ή τον περιορισμό και την εξάλειψη, ή διόρθωση της προσημείωσης υποθήκης, που επιβλήθηκε με τίτλο δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της ανακοπής, κατ άρθρο 702 ΚΠολΔ, από το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση, ή τη διαταγή πληρωμής, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Μετά την άσκηση ενδίκων μέσων, ή βοηθημάτων, κατά της οριστικής απόφασης, ή της διαταγής πληρωμής (π.χ. έφεσης κατά της οριστικής απόφασης ή ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής) αρμόδιο για την για την εξάλειψη ή τον περιορισμό της προσημειώσεως υποθήκης είναι, κατ άρθρο 697 ΚΠολΔ, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο ή βοήθημα ως δικαστήριο της κύριας δίκης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, που αφορά την διάταξη του άρθρου 697 ΚΠολΔ, η τελευταία δεν θέτει περιορισμούς για την ανάκληση, ή τη μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που δεν εκδόθηκε από το δικαστήριο της κύριας δίκης και προπάντων δεν απαιτεί μεταβολή των πραγμάτων. Έτσι η ανάκληση, ή η μεταρρύθμιση, ενεργεί ως υποκατάστατο των καταρχήν απαγορευμένων από το άρθρο 699 ΚΠολΔ ενδίκων μέσων, δηλαδή μπορεί να βασίζεται και σε νομικά ή ουσιαστικά σφάλματα της αποφάσεως, εξ αιτίας των οποίων δεν είναι πλέον δικαιολογημένη η συνέχιση των μέτρων που διέταξε. Ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος επέβαλλε, κατά το νομοθέτη, τον έλεγχο αποφάσεως που απέρριψε ασφαλιστικό μέτρο προς αποκατάσταση της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων. Έτσι, με την συμπληρωματική ρύθμιση του ν. 4335/2015, το δικαστήριο της κυρίας δίκης έχει την δυνατότητα και ευχέρεια, εκτιμώντας το ενώπιόν του εισφερθέν αποδεικτικό υλικό, να καταστήσει ανενεργή, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση που εσφαλμένως απέρριψε το ασφαλιστικό μέτρο και να διατάξει, κατόπιν σχετικώς υποβληθέντος αιτήματος, τη λήψη νέου ή τροποποιημένου ασφαλιστικού μέτρου (ΜονΕφΑθ 2647/2018).

Σύμφωνα με το άρθρο 724 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά τον ν. 4335/2015,  ο δανειστής μπορεί με βάση οριστική απόφαση, ή με διαταγή πληρωμής, μπορεί να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη, ή τρίτου, (ή να ζητήσει με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εγγραφή προσημείωσης υποθήκης) για το ποσό που επιδικάζεται με την απόφαση, ή ορίζεται με τη διαταγή πληρωμής.

Αν πιθανολογείται η εξόφληση, ή η ανυπαρξία, ολική ή εν μέρει, της απαίτησης για την οποία έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση, ή η διαταγή πληρωμή, το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση, ή τη διαταγή πληρωμής, μπορεί με αίτηση εκείνου κατά του οποίου στρέφονται, κατά τη διαδικασία του άρθρου 702 παρ. 1 ΚΠολΔ, να αναστείλει ολικά ή εν μέρει την εκτέλεση των ληφθέντων  ασφαλιστικών μέτρων, ή να περιορίσει την εκτέλεση σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, αν πιθανολογείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι επαρκή για την εξασφάλιση της απαίτησης

Με βάση, επομένως, την οριστική και μη καταστάσα τελεσίδικη, απόφαση μπορούν να επιβληθούν αυτοδύναμα ασφαλιστικά μέτρα (ΚΠολΔ άρθρο 519 παρ. 1 και άρθρο 521 παρ. 1), προδήλως τα ίδια ασφαλιστικά μέτρα που προβλέπει και το άρθρο 724 ΚΠολΔ.

Η συντηρητική κατάσχεση, που επιβάλλεται βάσει διαταγής πληρωμής, είναι νοητή και δυνατή κατά το διάστημα της αναστολής του άρθρου 632 παρ. 2 ΚΠολΔ, το οποίο εκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής.

Η επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση, δυνάμει διαταγής πληρωμής, ισχυροποιείται πλήρως από της επιβολής της, τρεπόμενη σε αναγκαστική, αν απορριφθεί η ανακοπή και επικυρωθεί η διαταγή πληρωμής. Αν αντίθετα η διαταγή πληρωμής ακυρωθεί η εξάλειψη της αυτοδυνάμως επιβληθείσας συντηρητικής κατάσχεσης μπορεί να ζητηθεί κατ άρθρο 702 παρ. 1 ΚΠολΔ (ΕφΑθ 5526/2006).

Οι διαφορές σχετικές με το κύρος της συντηρητικής κατάσχεσης, που επιβλήθηκε με τίτλο δικαστική απόφαση, ή διαταγή πληρωμής, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της ανακοπής, κατ άρθρο 702 ΚΠολΔ, από το δικαστήριο που εξέδωσε την οριστική απόφαση, ή την διαταγή πληρωμής, μετά από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον.

Μετά την άσκηση ενδίκων μέσων, ή βοηθημάτων, κατά της οριστικής απόφασης, ή της διαταγής πληρωμής (π.χ. έφεσης κατά της οριστικής απόφασης ή ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής) αρμόδιο για την ανάκληση, ή τη μεταρρύθμιση, της συντηρητικής κατάσχεσης είναι, κατ άρθρο 697 ΚΠολΔ, το δικαστήριο ενώπιον του οποίου ασκήθηκε το ένδικο μέσο ή βοήθημα ως δικαστήριο της κύριας δίκης.  

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, που αφορά την διάταξη του άρθρου 697 ΚΠολΔ, η τελευταία δεν θέτει περιορισμούς για την ανάκληση, ή τη μεταρρύθμιση αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, που δεν εκδόθηκε από το δικαστήριο της κύριας δίκης και προπάντων δεν απαιτεί μεταβολή των πραγμάτων. Έτσι η ανάκληση, ή η μεταρρύθμιση, ενεργεί ως υποκατάστατο των καταρχήν απαγορευμένων από το άρθρο 699 ΚΠολΔ ενδίκων μέσων, δηλαδή μπορεί να βασίζεται και σε νομικά ή ουσιαστικά σφάλματα της αποφάσεως, εξ αιτίας των οποίων δεν είναι πλέον δικαιολογημένη η συνέχιση των μέτρων που διέταξε. Ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος επέβαλλε, κατά το νομοθέτη, τον έλεγχο αποφάσεως που απέρριψε ασφαλιστικό μέτρο προς αποκατάσταση της ισότητας των όπλων μεταξύ των διαδίκων. Έτσι, με την συμπληρωματική ρύθμιση του ν. 4335/2015, το δικαστήριο της κυρίας δίκης έχει την δυνατότητα και ευχέρεια, εκτιμώντας το ενώπιόν του εισφερθέν αποδεικτικό υλικό, να καταστήσει ανενεργή, εν όλω ή εν μέρει, την απόφαση που εσφαλμένως απέρριψε το ασφαλιστικό μέτρο και να διατάξει, κατόπιν σχετικώς υποβληθέντος αιτήματος, τη λήψη νέου ή τροποποιημένου ασφαλιστικού μέτρου (ΜονΕφΑθ 2647/2018).

Από τις διατάξεις των άρθρων 682 και 688 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι η συντηρητική κατάσχεση, ως ασφαλιστικό μέτρο, επιτρέπεται και διατάσσεται σε περίπτωση

α) ύπαρξης επικείμενου κινδύνου, που απειλεί το επίδικο δικαίωμα ή απαίτηση και προς αποτροπή αυτού ή,

β) εάν συντρέχει επείγουσα περίπτωση, που επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη δικαστικών προφυλακτικών μέτρων πριν ή κατά τη διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν, ή δεν πιθανολογούνται, οι πραγματικές αυτές προϋποθέσεις, δεν δικαιολογείται η λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης.  

Ως επικείμενος κίνδυνος, ή επείγουσα περίπτωση, νοείται η ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου, που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών συγκεκριμένου κινδύνου, ή επείγουσας περίπτωσης της παρούσας στιγμής.

Στην αίτηση της λήψης του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, ως επικείμενος κίνδυνος, νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται εκποίηση της υφισταμένης περιουσίας, ή αναγκαστική εκποίηση αυτής για την πληρωμή άλλων χρεών και εν γένει η αποξένωση του καθ ου η αίτηση από την κατασχετή περιουσία του, έτσι ώστε να είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης.

Αντίθετα δεν αρκεί για να δικαιολογήσει τη λήψη του ασφαλιστικού μέτρου η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ ου η αίτηση, ενώ δεν δύναται να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο, ή επείγουσα περίπτωση, η πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασης του καθ ου η αίτηση, γιατί με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογείτο η λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε κάθε εκκρεμή αγωγή, εν όψει της ενδεχόμενης κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελάττωσης της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου (ΜονΠρΘεσ. 15137/2012, ΜονΠρΠειρ 167/2015, ΜονΠρΘεσ 4228/2015).

Σύμφωνα με το άρθρο 697 ΚΠολΔ, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021, το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί, µε αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει, ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Α. Από την διάταξη προκύπτει ότι το δικαστήριο, το οποίο δικάζει την κυρία υπόθεση, μπορεί ύστερα από αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον και υποβάλλεται, είτε σε κάποια στάση της δίκης για την εκκρεμή κύρια υπόθεση, είτε και αυτοτελώς, δηλαδή κατά πάντα χρόνο και ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη στάσης δίκης και χωρίς ακόμη επίκληση και πιθανολόγηση νέων στοιχείων (μεταβολή πραγμάτων) να μεταρρυθμίσει, ή να ανακαλέσει, εν όλω ή εν μέρει την απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα με βάση μόνο τα στοιχεία της δικογραφίας  

Β. Η ανακλητική αίτηση, που απευθύνεται, σύμφωνα με το άρθρο 697 ΚΠολΔ, στο δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την κύρια δίκη, στο πλαίσιο της εκκρεμοδικίας της αγωγής, λειτουργεί ως υποκατάστατο των ενδίκων μέσων, που απαγορεύονται κατά το άρθρο 699 ΚΠολΔ.

Γ. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 697 ΚΠολΔ τροποποιήθηκε με τον παραπάνω νόμο ως εξής, "Ο δικαστής, και στα πολυμελή δικαστήρια ο πρόεδρος, ορίζουν τη δικάσιμο και την προθεσμία κλήτευσης» με αποτέλεσμα αρμόδιο να δικάσει ανακλητική αίτηση είναι κάθε δικαστήριο, αν εκκρεμεί σε αυτό η κύρια υπόθεση.

Κατά την διάταξη του άρθρου 697 ΚΠολΔ, το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο, όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί με αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει, την απόφαση που διατάζει ασφαλιστικά μέτρα.

Εξ άλλου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ επιτρέπεται στο δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα έως την πρώτη συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του μόνο εάν έχει επέλθει μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της, δηλαδή αν έχουν μεταβληθεί τα δεδομένα (το δικαίωμα ή η ιστορική ή νομική αιτία), στην οποία η απόφαση στηρίχθηκε.

Επειδή παρόμοια πρόβλεψη δεν υφίσταται στην διάταξη του άρθρου 697 ΚΠολΔ, κατά συνέπεια η ανακλητική αίτηση, η οποία λειτουργεί ως υποκατάστατο των απαγορευμένων ενδίκων μέσων κατά των αποφάσεων που διατάσσουν ασφαλιστικά μέτρα, μπορεί να ασκηθεί ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη νέων στοιχείων που δικαιολογούν την ανάκληση.

Δηλαδή, η ανακλητική αίτηση ενώπιον του αρμοδίου για την κύρια υπόθεση δικαστηρίου μπορεί να στηρίζεται όχι μόνο στην μεταβολή πραγμάτων, υπό την έννοια του άρθρου 696 παρ. 3 ΚΠολΔ, αλλά σε οποιαδήποτε νέα κρίσιμα πραγματικά περιστατικά ή αποδεικτικά στοιχεία, καθώς επίσης σε νομικές ή πραγματικές πλημμέλειες της αρχικής απόφασης, με την οποία διατάχθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.

Τα παραπάνω όμως ισχύουν μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ζητείται με την αίτηση η ανάκληση ή η μεταρρύθμιση ασφαλιστικού μέτρου που έχει ληφθεί και όχι αν η προηγούμενη όμοια αίτηση έχει απορριφθεί από το δικαστήριο.

Σε περίπτωση που το δικαστήριο απέρριψε κατ  ουσία την αίτηση για λήψη ασφαλιστικού μέτρου, με την απόφαση αυτή παράγεται προσωρινό δεδικασμένο ως προς τη διάγνωση της ανυπαρξίας του λόγου στον οποίο στηρίζεται και, κατά συνέπεια νέα αίτηση που στηρίζεται στον ίδιο λόγο και ζητεί να ληφθεί το ίδιο ασφαλιστικό μέτρο είναι απαράδεκτη (αρνητική λειτουργία του δεδικασμένου), εκτός εάν με τη νέα, όμοια κατά το αντικείμενο αίτησή του, ο αιτών επικαλείται μεταβολή του δικαιώματος ή της ιστορικής και νομικής αιτίας (άρθρα 695 σε συνδ. με 324 ΚΠολΔ, ΑΠ 497/1978, ΑΠ 155/1978, ΕφΑθ 4862/1985). Το προσωρινό δεδικασμένο λαμβάνεται υπ όψιν από το δικαστήριο, όταν καλείται να δικάσει άλλη αίτηση λήψης ασφαλιστικού μέτρου, μετά από πρόταση των διαδίκων ή και αυτεπαγγέλτως.

Κατά την διάταξη του άρθρου 690 παρ 1 ΚΠολΔ σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστικά μέτρα είναι υποχρεωτική η προαπόδειξη και αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών, ενώ κατά την διάταξη του άρθρου 691 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, που εισάγει στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εν μέρει το ανακριτικό σύστημα, συνδυαζόμενο και με το συζητητικό σύστημα (άρθρο 106 ΚΠολΔ), το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του και με την απόφασή του δέχεται ή απορρίπτει ολόκληρη ή εν μέρει την αίτηση.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι στην διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι επιτρεπτή η λήψη υπ όψιν ένορκων βεβαιώσεων ανεξάρτητα από το αν έχει προηγουμένως κληθεί να παραστεί κατά την σύνταξή τους ο αντίδικος του επιμεληθέντος την σύνταξή τους, αφού αυτό επιβάλλει η ταχύτητα της όλης διαδικασίας που αποσκοπεί στην παροχή προσωρινής μόνον δικαστικής προστασίας με την έκδοση απόφασης προσωρινής αντίστοιχα ισχύος κατά το άρθρο 695 ΚΠολΔ. Έτσι αντισταθμίζεται και ο όποιος κίνδυνος από την σύνταξη ένορκων βεβαιώσεων για να χρησιμοποιηθούν σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων χωρίς να έχει προηγηθεί η κλήση του αντιδίκου. Το ίδιο ισχύει και στις υποθέσεις οριστικής δικαστικής προστασίας, που για λόγους ταχύτητας, μολονότι δεν αφορούν την λήψη ασφαλιστικών μέτρων δικάζονται κατά την αντίστοιχη διαδικασία, αφού με διαφορετική άποψη φαλκιδεύεται ο σκοπός της παραπομπής τους στη διαδικασία αυτή (ΑΠ 1857/2011).

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 707 επ. ΚΠολΔ, το δικαστήριο δικαιούται να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την συντηρητική κατάσχεση κινητών, ακινήτων, εμπραγμάτων δικαιωμάτων επάνω σε αυτά, απαιτήσεων και γενικά όλων των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, είτε βρίσκονται στα χέρια του, είτε στα χέρια τρίτου. Η απόφαση που διατάζει την συντηρητική κατάσχεση πρέπει να καθορίζει το ποσό για το οποίο διατάσσεται. Δεν επιτρέπεται συντηρητική κατάσχεση πραγμάτων, τα οποία είναι ακατάσχετα κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και εκείνων που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά.

Με το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης σκοπείται να αποτραπεί ο κίνδυνος να ματαιωθεί η ικανοποίηση της απαίτησης του δανειστή κατά τον ενδιάμεσο χρόνο, μέχρις ότου η απαίτηση εξοπλισθεί με τίτλο εκτελεστό, είτε γιατί, κατά το χρόνο αυτό ο οφειλέτης, θα έχει αποξενωθεί από την διαθέσιμη κατασχετή περιουσία του, είτε, θα έχει βλάψει, αλλοιώσει και γενικά αποκρύψει τα περιουσιακά του στοιχεία.

Προϋποθέσεις για την λήψη του ασφαλιστικού μέτρου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 682 και 688 ΚΠολΔ ασφαλιστικά μέτρα διατάσσονται σε περίπτωση, που υπάρχει, επικείμενος κίνδυνος, ο οποίος απειλεί το επίδικο δικαίωμα, ή την απαίτηση, προς αποτροπή του, ή επείγουσα περίπτωση, η οποία επιβάλλει την ταχεία και άμεση λήψη μέτρων πριν ή κατά την διάρκεια της τακτικής διαγνωστικής δίκης.

Η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του καθ ου οφειλέτη δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί επικείμενο κίνδυνο, ή επείγουσα περίπτωση, πιθανή μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής κατάστασής του, γιατί με τέτοια εκδοχή θα δικαιολογείτο η λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης σε κάθε εκκρεμή αγωγή, εν όψει της ενδεχόμενης, κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής, ή ελάττωσης, της περιουσιακής κατάστασης του καθ ου οφειλέτη.

Απαιτώντας ο νόμος επικείμενο κίνδυνο, εννοεί την ύπαρξη ασυνήθους ανάγκης για έκτακτη δικαστική προστασία του δανειστή, δικαιολογημένη από την συνδρομή πραγματικών περιστατικών και συγκεκριμένα κινδύνου ματαίωσης ικανοποίησης της απαίτησης, λόγω πιθανολόγησης αποξένωσης του οφειλέτη από την περιουσία του, έτσι, ώστε, να είναι αδύνατη στο μέλλον αναγκαστική εκτέλεση, όταν κάποτε ο δανειστής θα αποκτήσει τίτλο εκτελεστό, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης.

Επείγουσα περίπτωση νοείται η περίπτωση εκείνη, η οποία χρήζει άμεσης ρύθμισης με δικαστική παρέμβαση, λόγω ανάγκης για ταχεία προστασία του ουσιαστικού δικαιώματος, το οποίο πρέπει να ασφαλισθεί από τον δικαιούχο, για να μη προξενηθεί, από την βραδύτητα της επίλυσης της διαφοράς, ουσιώδης και αναπότρεπτος κίνδυνος.

Για το ορισμένο της αίτησης, ως προς την προϋπόθεση της συνδρομής επικείμενου κινδύνου, ή επείγουσας περίπτωσης, πρέπει σε αυτήν να γίνεται έστω και συνοπτικά αναφορά των πραγματικών περιστατικών που πιθανολογούν την συνδρομή του επικείμενου κινδύνου, ή της επείγουσας περίπτωσης, και δεν αρκεί η αναφορά στη στερεότυπη διατύπωση του νόμου, αλλά απαιτείται παράθεση συγκεκριμένων, έστω και συνοπτικώς, περιστατικών του εννοιολογικού προσδιορισμού των προϋποθέσεων αυτών, π.χ. ότι ο καθ ου είναι κατάχρεος, και, είτε έχει αρχίσει να εκποιεί τα περιουσιακά του στοιχεία και επιδιώκει να αποξενωθεί από αυτά, είτε επίκειται άμεση αναγκαστική εκποίησή τους για την πληρωμή άλλων χρεών του καθ ου, οπότε θα είναι αδύνατη η επίσπευση εναντίον του αναγκαστικής εκτέλεσης, όταν κάποτε ο αιτών δανειστής θα αποκτήσει εκτελεστό τίτλο, μετά τον τερματισμό της διαγνωστικής δίκης, και γενικά ότι υπάρχει ασυνήθης ανάγκη έκτακτης δικαστικής προστασίας του αιτούντος, διαφορετικά είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της.

Αν οι πραγματικές αυτές προϋποθέσεις δεν υπάρχουν, ή δεν πιθανολογούνται, τότε δεν δικαιολογείται η λήψη του ασφαλιστικού μέτρου, καθ όσον αυτό αποτελεί την εξαίρεση του κανόνα κατά τον οποίο τα εξαναγκαστικά μέτρα κατά της περιουσίας διατάσσονται και λαμβάνονται μόνο μετά την οριστική και τελεσίδικη διάγνωση της διαφοράς (ΕφΑθ 1173/1999, ΜΠρΑθ 9804/2011, ΜΠρΡοδ 3417/2007,  ΜΠρΑθ 7810/2003).

Πως γίνεται η συντηρητική κατάσχεση.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 711 ΚΠολΔ, η συντηρητική κατάσχεση κινητών, ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επάνω σε αυτά, στα χέρια του οφειλέτη γίνεται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης, χωρίς να επιδοθεί προηγουμένως η απόφαση που διατάζει την κατάσχεση. Αντίγραφο, ή περίληψη, της έκθεσης της κατάσχεσης επιδίδεται σε εκείνον σε βάρος του οποίου επιβάλλεται η κατάσχεση, αν δεν ήταν παρών κατά την επιβολή της, το αργότερο την επόμενη ημέρα, εφ όσον έχει την κατοικία του στον τόπο της κατάσχεσης, διαφορετικά μέσα σε οκτώ ημέρες από αυτήν. Αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης επιδίδεται από το δικαστικό επιμελητή στον ειρηνοδίκη του τόπου της κατάσχεσης, ο οποίος είναι υποχρεωμένος, να καταχωρίσει περίληψή της σε ειδικό βιβλίο με αλφαβητικό ευρετήριο εκείνων κατά των οποίων έχει επιβληθεί κατάσχεση.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 712 ΚΠολΔ, η συντηρητική κατάσχεση απαιτήσεων, ή κινητών, στα χέρια τρίτου, γίνεται με επίδοση στον τρίτο αντιγράφου της απόφασης, που την διατάζει με επιταγή να μην εξοφλήσει την απαίτηση, ή να μην παραδώσει τα κινητά, καθώς και με επίδοση μέσα σε οκτώ ημέρες σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η κατάσχεση εγγράφου στο οποίο αναφέρεται η κατάσχεση που έχει επιβληθεί στα χέρια του τρίτου. Αλλιώς η κατάσχεση είναι άκυρη. Στην κατάσχεση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων ή κινητών σε χέρια τρίτου. Ο τρίτος, εκείνος που επέβαλε την κατάσχεση και ο οφειλέτης έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπουν οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης απαιτήσεων ή κινητών στα χέρια τρίτου, και εφαρμόζεται η διαδικασία για την άσκηση ή τη διαφύλαξή τους που ορίζεται στις διατάξεις αυτές.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 714 ΚΠολΔ, η συντηρητική κατάσχεση ακινήτου, ή εμπράγματου δικαιώματος επάνω σε αυτό, στα χέρια του οφειλέτη, γίνεται με κοινοποίηση αντιγράφου της απόφασης που διατάζει την κατάσχεση στον οφειλέτη και στην αρχή που είναι αρμόδια να τηρεί το βιβλίο κατασχέσεων της περιφέρειας του τόπου όπου βρίσκεται το ακίνητο. Η παραγγελία για την επίδοση αντιγράφου της απόφασης που διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση πρέπει να προσδιορίζει το ακίνητο ή το εμπράγματο δικαίωμα που κατάσχεται και το ποσό για το οποίο γίνεται η συντηρητική κατάσχεση. Η αρχή που τηρεί το βιβλίο κατασχέσεων εγγράφει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση τη συντηρητική κατάσχεση στο βιβλίο κατασχέσεων. Για την εγγραφή, την εξάλειψη, και τη σειρά των εγγραφών εφαρμόζονται οι διατάξεις της αναγκαστικής κατάσχεσης.

Συνέπειες της συντηρητικής κατάσχεσης.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 715 ΚΠολΔ, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση η διάθεση των πραγμάτων που κατασχέθηκαν από εκείνον σε βάρος του οποίου έγινε η κατάσχεση. Σε χρηματικές απαιτήσεις η απαγόρευση ισχύει μόνο έως το ποσό για το οποίο έγινε η κατάσχεση.

Τα αποτελέσματα της κατάσχεσης αρχίζουν α) σε κατάσχεση κινητών, ή εμπράγματων δικαιωμάτων επάνω σε κινητά στα χέρια του οφειλέτη, από την κατάσχεση, αν ήταν παρών κατά την επιβολή της, διαφορετικά από την επίδοση από το δικαστικό επιμελητή, β) σε κατάσχεση στα χέρια τρίτου απαιτήσεων, ή κινητών, από την επίδοση του εγγράφου που ανακοινώνει την κατάσχεση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, γ) σε κατάσχεση ακινήτου, ή εμπράγματου δικαιώματος επάνω σε αυτό, από την κοινοποίηση στον οφειλέτη της απόφασης που διατάζει την κατάσχεση.

Στη συντηρητική κατάσχεση ακινήτου, ή εμπράγματου δικαιώματος επάνω σε αυτό, η παραπάνω ακυρότητα ισχύει ως προς τους τρίτους μόνο αν κατά το χρόνο της διάθεσης είχε γίνει η εγγραφή της κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων. Αν έγινε κατάσχεση απαίτησης στα χέρια τρίτου, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση η εξόφληση από τον τρίτο της απαίτησης που έχει κατασχεθεί, ή ο συμψηφισμός της με μεταγενέστερη απαίτηση. Αν έγινε κατάσχεση κινητών στα χέρια τρίτου, απαγορεύεται και είναι άκυρη υπέρ εκείνου που επέβαλε την κατάσχεση η απόδοση, ή η διάθεση, των κατασχεμένων.

Υποχρεωτική η άσκηση αγωγής για την κυρία απαίτηση.

Προ της κατάθεσης της αίτησης για την λήψη του ασφαλιστικού μέτρου της συντηρητικής κατάσχεσης, δεν απαιτείται να έχει ασκηθεί αγωγή για την κύρια απαίτηση. Αν, όμως, γίνει δεκτό το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάστασης και προηγουμένως ο αιτών δανειστής δεν έχει ασκήσει αγωγή κατά του οφειλέτη για την κύρια απάιτηση, οφείλει, κατά την διάταξη του άρθρου  715 παρ. 5 ΚΠολΔ, να ασκήσει την αγωγή για την κύρια απαίτηση μέσα σε (30) ημέρες από την επίδοση στον οφειλέτη του εγγράφου για την κατάσχεση. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία πρέπει να κατατεθεί, αλλά και να επιδοθεί η αγωγή (άρθρ. 215 παρ. 1 ΚΠολΔ). Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο.

Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν η συντηρητική κατάσχεση έγινε με βάση διαταγή πληρωμής, ή αν επιδοθεί διαταγή πληρωμής μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 30 ημερών.

Συνέπειες μη άσκησης αγωγής για την κυρία απαίτηση.

Η πάροδος άπρακτης της προθεσμίας αποδυναμώνει από κάθε ισχύ, τόσο την απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ως εκτελεστό τίτλο, όσο και την συντηρητική κατάσχεση, που ήδη επιβλήθηκε, η οποία αίρεται αυτοδικαίως. Το γεγονός αυτό δεν χρειάζεται να βεβαιωθεί με δικαστική απόφαση (ΜονΠρΠειρ 1847/ 1978).

Ενδέχεται, όμως, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας του άρθρ. 715 παρ. 5 ΚΠολΔ να προκύψει άρνηση της αρμόδιας αρχής (υποθηκοφυλακείο) να προβεί στη διαγραφή από τα οικεία βιβλία της συντηρητικής κατάσχεσης που αφορά ακίνητο, παρά την προσκόμιση δικαστικού πιστοποιητικού, που βεβαιώνει ότι δεν ασκήθηκε για την απαίτηση εμπρόθεσμα αγωγή.

Η διαφορά, που θα ανακύψει μετά την αυτοδίκαιη άρση της συντηρητικής κατάσχεσης, δεν είναι διαφορά ως προς το κύρος της, αλλά ως προς την υποχρέωση για επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση, η οποία αποτελεί διαφορά περί την εκτέλεση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων και δικαιολογείται, έτσι, η άσκηση αίτησης επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση κατά το άρθρο 702 ΚΠολΔ. Πάντως, η έκδοση αντίστοιχης απόφασης δεν είναι αναγκαίο προηγούμενο για την διαγραφή της συντηρητικής κατάσχεσης, ούτε η διαγραφή απαιτείται για την απόσβεση του αντίστοιχου ουσιαστικού δικαιώματος, δηλαδή του δικαιώματος για διατήρηση της συντηρητικής κατάσχεσης. Απαιτείται απλώς για την τυπική ολοκλήρωση και την πιστοποίηση έναντι τρίτων της αυτοδίκαιης κατά το άρθρ. 715 παρ. 5 ΚΠολ Δ άρσης και γενικότερα απόσβεσης της συντηρητικής κατάσχεσης (ΜονΠρΑθ 15776/1997).

Από τα άρθρα 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται από το δικαστήριο στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, διαλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως έως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου για την εξασφάλιση ή την διατήρηση του δικαιώματος, ή την ρύθμιση της κατάστασης και ότι εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε,  αναπτύσσει δε, την διαπλαστική της ενέργεια, δηλαδή την δεσμευτικότητά της ακόμη και έναντι των καλόπιστων τρίτων, ως προς τους οποίους μπορεί να αντιταχθεί, υπό την προϋπόθεση της γνωστοποίησης αυτής στον καθ ου οφειλέτη, προκειμένου αυτός, λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της, να συμμορφωθεί προς αυτή και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη, αντιβαίνουσα σε αυτή (ΑΠ 697/2008).Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή δεν είναι δικαστική απόφαση, γιατί δεν περιέχει καμιά αυθεντική διάγνωση της έννομης σχέσης που ρυθμίζει, είναι όμως τίτλος εκτελεστός από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ ΚΠολΔ.

Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν την δεσμευτικότητα των προσωρινών διαταγών, με την έννοια ότι αρνούνται να προσδώσουν έννομες συνέπειες σε πράξεις, που αντίκεινται στο περιεχόμενο τους και επιβάλλουν σιωπηρώς την ακυρότητα ως κύρωση της παράβασής τους. Έτσι, η απαγόρευση με προσωρινή διαταγή της διάθεσης και μεταβολής εν γένει της γενικής και νομικής και πραγματικής κατάστασης ακινήτου ισχύει έναντι των τρίτων, με την προϋπόθεση ότι σημειώθηκε προηγουμένως η προσωρινή διαταγή στα αντίστοιχα δημόσια βιβλία κατασχέσεων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 715 παρ. 3 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου για το οποίο προηγουμένως έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή μη μεταβολής της νομικής του κατάστασης, άσχετα με το αν η προσημείωση αυτή εγγράφεται αναγκαστικά δυνάμει διαταγής πληρωμής, ή συναινετικά με την σύμπραξη του οφειλέτη, η πράξη αυτή είναι άκυρη, της σχετικής ακυρότητας προτεινομένης και κατά του προσημειούχου ενυποθήκου δανειστού, ώστε να προηγηθεί κατά τάξη η εκ της προσωρινής διαταγής συναρτηθείσα και μεταγενέστερα αυτής εγγραφείσα άλλη προσημείωση έστω και αν η παρά την ύπαρξη της προσωρινής διαταγής εγγραφείσα προσημείωση προηγήθηκε χρονικά της προσημείωσης υπέρ εκείνου, στον οποίον χορηγήθηκε η προσωρινή διαταγή (ΑΠ 557/2010)

Α.Κατά τα άρθρα 731, 732 και 732Α ΚΠολΔ, ως το άρθρο 732Α προστέθηκε με τον ν. 4842/2021, η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων, με τα οποία ορισμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις έννομες σχέσεις των διαδίκων αντιμετωπίζεται προσωρινά, μέχρι να κριθούν οριστικά οι έννομες σχέσεις τους, ως προς τις οποίες έχει ανακύψει έρις και εφ όσον υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη (επείγουσα περίπτωση) να ενεργοποιηθούν ως τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών ως προς το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κυρίας δίκης.

Β. Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης έχει ευρύτερο αντικείμενο από την απλή εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος με μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα, αφού μπορεί να αφορά και κάθε άλλου είδους ρύθμιση, με την οποία εξυπηρετούνται οι ανεπίδεκτες αναβολής έννομες σχέσεις των διαδίκων και παράλληλα εμπεδώνεται η δικαιϊκή ειρήνη. Διακρίνεται, α) σε ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή πράξης (άρθρα 731 και 733, 734 ΚΠολΔ), όπου η υποχρέωση για ενέργεια ή ανοχή αφορά υλική πράξη, ενώ η υποχρέωση για παράλειψη αφορά είτε υλική είτε νομική πράξη και β) σε προσωρινή λήψη ρυθμιστικών μέτρων διαπλαστικού χαρακτήρα (άρθρα 732, 735, 736 ΚΠολΔ).

Γ. Βασική προϋπόθεση για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης είναι η ύπαρξη διάταξης του ισχύοντος δικαίου που να προβλέπει την παροχή εννόμου προστασίας υπό τους όρους, το περιεχόμενο και την έκταση, τη μορφή και το συνδυασμό των οποίων ζητείται η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ευδοκιμήσει η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είναι η ύπαρξη ασφαλιστέας αξίωσης δηλαδή η «κατάσταση» της οποίας ζητείται η προσωρινή ρύθμιση, πρέπει να υπήρχε ήδη στο παρελθόν ή να βρισκόταν στο στάδιο της δημιουργίας και να διαταράχθηκε ή να ανατράπηκε. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο προσωρινής ρύθμισης μιας κατάστασης η «προσωρινή» αναγνώριση της ύπαρξης ή μη εννόμου σχέσεως, αφού η αναγνώριση αυτή κατά το άρθρο 70 ΚΠολΔ μπορεί να είναι αντικείμενο μόνο της κύριας υπόθεσης, δηλαδή της διαγνωστικής δίκης με την οποία ζητείται η οριστική δικαστική προστασία

Δ. Αρμοδιότητα

Διατάσσεται, σύμφωνα με τα άρθρα 683, 684, 686, 690, 691 ΚΠολΔ, ως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4842/2021, από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων διατάσσεται από αυτά. Διατάσσεται και από το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν. Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε Πολυμελές Πρωτοδικείο ή σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατάσσεται και από το δικαστήριο αυτό. Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση.

Ε. Κατάθεση αίτησης  

Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλει αμέσως την αίτηση στον δικαστή, ο οποίος την προσδιορίζει, διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση, ορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς η κλήση, καθώς και το χρονικό διάστημα που πρέπει να µμεσολαβήσει κατά την κρίση του µμεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης.

 Ως τόπος συζήτησης μπορεί να οριστεί και η κατοικία του δικαστή που δικάζει την υπόθεση, ή άλλος κατά την κρίση του κατάλληλος για την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η συζήτηση μπορεί να οριστεί και Κυριακή ή εορτή.

Η γνωστοποίηση γίνεται µε επίδοση εγγράφου που εκδίδεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συζήτησης, ή µε τηλεγραφική ή µε τηλεφωνική πρόσκληση της γραμματείας του δικαστηρίου, ή µε ηλεκτρονικά μέσα µε δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής μπορεί συγχρόνως µε την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης.

Ε. Συζήτηση της αίτησης -  Πιθανολόγηση

Ο δικαστής δικάζει την αίτηση χωρίς την σύμπραξη γραμματέα, εκτός αν κρίνει αναγκαία την τήρηση πρακτικών. Αν δεν συμπράττει γραμματέας, ο δικάζων μπορεί να επιτρέψει τη µμαγνητοφώνηση της διαδικασίας, μετά το πέρας της οποίας η µμαγνητοταινία παραλαμβάνεται από αυτόν και, αφού εκδοθεί η απόφαση, φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.

Αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών. Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του.

ΣΤ. Ερημοδικία

Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης (ή της ανταίτησης) στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος, ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.

Ζ. Άσκηση  αγωγής εντός (60) ημερών

Σύμφωνα με το άρθρο 732Α, που  προστέθηκε με τον ν. 4842/2021, και εφαρμόζονται και στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν μετά την 14-10-2021 εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή ρύθμιση, οφείλει να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση μέσα σε (60) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης που ρυθμίζει προσωρινά την κατάσταση. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή. Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν έχει ασκηθεί πριν από την δημοσίευση της απόφασης.