ΧΡΗΣΙΜΑ

 

Θαλάσσια μεταφορά και εφαρμοστέο δίκαιο. Διατάξεις ΚΙΝΔ για αποζημίωση.

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 ΑΚ «οι ενοχές από αδίκημα διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας, όπου διαπράχθηκε το αδίκημα».

Κατά το δίκαιο που υποδεικνύει η διάταξη αυτή κρίνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής ζητήματα

εάν η συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη αποτελεί αδίκημα.

εάν η υπαιτιότητα αποτελεί προϋπόθεση του αδικήματος και της υποχρέψσης προς αποζημίωση.

ποια είναι η έκταση της οφειλομένης αποζημίωσης.

πότε μια πράξη είναι παράνομη.

εάν μεταξύ πράξης ή παράλειψης και ζημίας υφίσταται αιτιώδης συνάφεια.

εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις αποκαθίσταται τυχόν μη περιουσιακή ζημία.

εάν εκτός από το δράστη ευθύνονται και τρίτα πρόσωπα (λ.χ. ο προστήσας).

η παραγραφή και η διάρκειά της.

ο κύκλος των προστατευομένων εννόμων αγαθών και εναντίον ποιών προσβολών προστατεύονται (ΕφΠειρ 120/2004).

Επομένως, εάν το αδίκημα διαπράχθηκε ή εκδηλώθηκε επί εμπορικού πλοίου, πρέπει να γίνει διάκριση σχετικά με τον τόπο που ευρίσκετο.

Εάν το πλοίο ευρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα, γίνεται δεκτό ότι εφαρμόζεται το δίκαιο της σημαίας του πλοίου. Εάν όμως το πλοίο ευρίσκεται σε λιμένα, εφαρμόζεται το δίκαιο του κράτους στο οποίο ευρίσκεται ο λιμένας αυτός (ΕφΠειρ 386/1999)

Επομένως για την άσκηση αξιώσεων  με την οποία διώκεται αποζημίωση για απώλεια ή βλάβη φορτίου στο πλαίσιο θαλάσσιας μεταφοράς  από αδικοπραξία του εκναυλωτή - μεταφορέα, απαιτείται η αναφορά των προσδιοριστικών του εφαρμοστέου δικαίου στοιχείων, δηλαδή της σημαίας του πλοίου, ή του λιμένα στον οποίο ευρίσκετο το πλοίο κατά το χρόνο τέλεσης της αδικοπραξίας.

Με το ν. 2107/1992 κυρώθηκε από την Ελλάδα η από 25.8.1924 Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών «Για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές», το τροποποιητικό της ως άνω σύμβαση  Πρωτόκολλο των Βρυξελλών της 23.2.1968 και το τροποποιητικό της αυτής ως άνω σύμβασης Πρωτόκολλο των Βρυξελλών της 21.12.1979 (Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ) και ως εκ τούτου οι κανόνες της διεθνούς αυτής σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης νόμου.

Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται σε όλες τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες εκτελούνται με φορτωτική και οι λιμένες φόρτωσης και εκφόρτωσης ανήκουν σε διαφορετικά κράτη και σε όλες τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμένων, είτε εκτελούνται υπό φορτωτική,  είτε όχι.

Σε περίπτωση διεθνούς θαλάσσιας μεταφοράς, δίχως η μεταφορά να καλύπτεται από φορτωτική, εκδοθείσα από το θαλάσσιο μεταφορέα σε εκτέλεση του ναυλοσύμφωνου, δεν έχουν εφαρμογή οι Κανόνες Χάγης - Βίσμπυ, αλλά οι περί ναύλωσης διατάξεις του ΚΙΝΔ, δηλαδή οι διατάξεις των άρθρων 107 επ. (ΕφΠειρ 286/2004)

Κατά τη διάταξη του άρθρου 134 ΚΙΝΔ, ο εκναυλωτής, δηλαδή ο θαλάσσιος μεταφορέας, υποχρεούται σε κάθε επιμέλεια του φορτίου, κυρίως δε ως προς τη φόρτωση, τη στοιβασία, τη φύλαξη, την καλή διατήρηση, τη μεταφορά και την εκφόρτωση, ευθυνόμενος σε αποζημίωση για κάθε ζημία, η οποία οφείλεται σε απώλεια ή βλάβη των μεταφερομένων πραγμάτων και η οποία προκλήθηκε κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της παραλαβής αυτών προς μεταφορά και της παράδοσής των στον παραλήπτη.

Κατά τη διάταξη του άρθρου 139 ΚΙΝΔ, η οποία είναι αναγκαστικού δικαίου, εάν υπάρχει ευθύνη του εκναυλωτή σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 134 ΚΙΝΔ για ολική ή μερική απώλεια των μεταφερομένων δια θαλάσσης πραγμάτων, ο εκναυλωτής υποχρεούται να αποζημιώσει τον δικαιούχο αυτών, δηλαδή να αποκαταστήσει την αξία που είχαν τα πράγματα του αυτού γένους και της αυτής ποιότητος στο λιμένα προορισμού τους, ήτοι στο λιμένα εκφόρτωσής τους από το πλοίο και κατά το χρόνο έναρξης της εκφόρτωσής τους (ΑΠ 504/2003).

Κατά τη διάταξη του άρθρου 140 ΚΙΝΔ, η οποία εφαρμόζεται σε περίπτωση βλάβης των εμπορευμάτων, εγκαθιδρύεται υποχρέωση του εκναυλωτή να αποκαταστήσει τη διαφορά μεταξύ της τιμής πώλησης στην ελαττωματική κατάσταση, στην οποία αυτά ευρίσκονται και της τιμής στην οποία αυτά θα επωλούντο χωρίς τη βλάβη στον τόπο προορισμού και κατά το χρόνο της εκφόρτωσης.

Τα περί καθορισμού της αποζημίωσης του παραλήπτη και της ευθύνης του εκναυλωτή σε αποκατάσταση της αξίας των απολεσθέντων ή βλαβέντων πραγμάτων ισχύουν και επί συρροής αξιώσεων από αδικοπραξίας και από  σύμβαση.

 

Ευθύνη οδικού μεταφορέα. Ευθύνη παραγγελιοδόχου οδικής μεταφοράς. Ηθελημένη κακή διαχείριση.

 

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 95 έως 107 ΕμπΝ συνάγεται, ότι, σε κάθε μεταφορά υπάρχουν τρία πρόσωπα, ο αποστολέας (ή φορτωτής), ο μεταφορέας, ο οποίος διαθέτει τα μεταφορικά μέσα και εκτελεί το έργο της μεταφοράς και ο παραλήπτης.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 17 παρ. 1, 2 και 4, 18 παρ. 2, 8 παρ. 1 και 3 και 9 παρ. 2 της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης (CMR) προκύπτει ότι ο μεταφορέας ευθύνεται για απώλεια και βλάβη των εμπορευμάτων, που λαμβάνει χώρα μεταξύ του χρόνου που αυτά παραδόθηκαν προς μεταφορά και του χρόνου της παράδοσης αυτών, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση.

Η ευθύνη του μεταφορέα είναι νόθος αντικειμενική και απαλλάσσεται, εάν αποδείξει ότι η απώλεια, ή η βλάβη των μεταφερομένων αντικειμένων, ή η καθυστέρηση στην παράδοση τους οφείλεται σε ένα από τα αίτια, που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 2 CMR (ΑΠ 1518/2001) ή, σε περίπτωση μόνο απώλειας ή βλάβης των μεταφερομένων αντικειμένων, ότι αυτή οφείλεται σε έναν από τους ειδικούς κινδύνους που αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. 4 CMR  (ΕφΠειρ. 1261/1997,  ΕφΑθ. 10528/1987, ΕφΑθ 2795/2010).

Στη μεταφορά πολλές φορές παρεμβάλλεται και τέταρτο πρόσωπο, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, ο οποίος αναλαμβάνει να εξεύρει τον μεταφορέα, με τον οποίο συνάπτει αυτός προσωπικά τη σύμβαση μεταφοράς, ως εργολάβος μετακομιδής, που ενεργεί επιχείρηση μετακόμισης, διαφέρει όμως του μεταφορέα κατά το ότι ο τελευταίος εκτελεί ο ίδιος τη μεταφορά.

Ο παραγγελιοδόχος συνήθως αναθέτει την εκτέλεση της μεταφοράς σε μεταφορέα, μπορεί όμως να την ενεργήσει με δικά του μεταφορικά μέσα.

Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει τη σχέση του παραγγελιοδόχου μεταφοράς με τον αποστολέα δεν είναι, το αν θα εκτελέσει τη μεταφορά με δικά του, ή ξένα μεταφορικά μέσα, αλλά η ενέργεια της μεταφοράς στο όνομα του, η οποία έτσι εμφανίζεται προς τα έξω και ειδικότερα προς τον αποστολέα ως υπόθεση του παραγγελιοδόχου, ο οποίος θα ενεργήσει στο δικό του όνομα, ότι απαιτείται για την εκτέλεση της μεταφοράς (ΑΠ 304/2007).

Στη περίπτωση, που ο αποστολέας συμβάλλεται με παραγγελιοδόχο μεταφοράς, ευθύνονται από τη σύμβαση, τόσο ο παραγγελιοδόχος, όσο και ο μεταφορέας αλληλεγγύως και σε ολόκληρο έναντι του αποστολέα, ή του παραλήπτη.

Ο παραγγελιοδόχος επί πλέον ευθύνεται και για τα πταίσματα των χρησιμοποιούμενων προς τούτο άλλων μεταφορέων.

Οι διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Γενεύης (CMR) για την ευθύνη του μεταφορέα εφαρμόζονται ανάλογα και για τον παραγγελιοδόχο μεταφοράς, καθ όσον η εγγυητική του ευθύνη υπάρχει, όταν και ο ίδιος ο μεταφορέας υπέχει ευθύνη και στο μέτρο αυτής.

Έτσι επί διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων οδικώς, που διέπεται από τη Διεθνή Σύμβαση της Γενεύης (CMR), οι ειδικοί λόγοι απαλλαγής, ή περιορισμένης ευθύνης του μεταφορέα, επεκτείνονται και στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς, επειδή η ευθύνη του είναι εγγυητική και υπάρχει στο μέτρο της ευθύνης του μεταφορέα, εκτός εάν, η  απώλεια, ή η βλάβη των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ή η καθυστέρηση, οφείλεται σε δική του αυτοτελή συμπεριφορά.

Συνεπεία της σε ολόκληρο ευθύνης του ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς, εφ όσον ικανοποίησε το ζημιωθέντα παραλήπτη των εμπορευμάτων, έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του συνοφειλέτη του μεταφορέα (ΕΑ 5138/2007, ΕφΑθ 2795/2010).

Κατά το άρθρο 28 παρ. 1 της CMR στις περιπτώσεις, όπου, με βάση την κειμένη νομοθεσία, η απώλεια, ή η ζημία, ή η καθυστέρηση, που προκύπτει από μεταφορά, διεπομένη από τη Σύμβαση της Γενεύης, δημιουργεί θέμα εξωσυμβατικής απαίτησης, ο μεταφορέας μπορεί να επωφεληθεί των διατάξεων της Σύμβασης, οι οποίες αποκλείουν την ευθύνη του, ή οι οποίες ορίζουν, ή περιορίζουν την οφειλομένη αποζημίωση.

Κατά το άρθρο 29 παρ. 1 της διεθνούς σύμβασης ο μεταφορέας δεν δικαιούται να επωφεληθεί των διατάξεων της Σύμβασης, οι οποίες αποκλείουν, ή περιορίζουν την ευθύνη του, ή οι οποίες μεταφέρουν το βάρος της απόδειξης, εάν η ζημία προκλήθηκε λόγω ηθελημένης κακής διαχείρισης αυτού, ή λόγω τέτοιας παράλειψης, η οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία του δικαστηρίου, που έχει τη δικαιοδοσία της υπόθεσης, θεωρείται ως ισοδυναμούσα με ηθελημένη κακή διαχείριση από μέρους του.

Κατά την έννοια της διάταξης η «ηθελημένη κακή διαχείριση» αποτελεί μορφή πταίσματος ελαφρότερη της έννοιας του δόλου, άμεσου ή έμμεσου. Διαφοροποιείται όμως και από την έννοια της βαριάς αμέλειας, κατά την οποία ο δράστης δεν καταβάλλει ούτε την απαιτούμενη στις συναλλαγές επιμέλεια, γιατί από μεγάλη αδιαφορία, ή απερισκεψία δεν έχει αντίληψη των επιζήμιων συνεπειών της συμπεριφοράς του. Τούτο, γιατί, ενώ στη μορφή αυτή της αμέλειας το μέτρο της επιμέλειας, που απαιτείται, κρίνεται αντικειμενικώς, στην ηθελημένη κακή απαιτείται αναγκαίως η συνδρομή και του υποκειμενικού στοιχείου, δηλαδή της ψυχικής εκείνης στάσης του μεταφορέα, που γνωρίζει ότι η ενέργεια του, ή η παράλειψη του, επαυξάνει τον κίνδυνο πραγμάτωσης του ζημιογόνου αποτελέσματος.

Επομένως ο όρος «ηθελημένη κακή διαχείριση», ως μορφή πταίσματος, περιλαμβάνει, εκτός από το δόλο, άμεσο ή ενδεχόμενο, και τη συμπεριφορά εκείνη του μεταφορέα κατά την οποία αυτός ενεργεί εν γνώσει του ότι η πράξη, ή η παράλειψη του, οδηγεί σε επαύξηση του κινδύνου επέλευσης του ζημιογόνου αποτελέσματος για το οποίο επιδεικνύει αδιαφορία, χωρίς όμως κατ' ανάγκη και να το αποδέχεται (Ολ.ΑΠ 18/98, ΑΠ 1715/2007).

Επομένως, εφ όσον ανακύψει αξίωση για αποζημίωση από εξωσυμβατική ευθύνη εξ αιτίας απώλειας ή βλάβης των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ή καθυστέρηση στη παράδοση, ο μεταφορέας μπορεί να επικαλεσθεί την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης, που αποκλείουν την ευθύνη του, ή ορίζουν, ή περιορίζουν την οφειλομένη αποζημίωση.

Κατ' εξαίρεση όμως, ευθύνεται προς αποζημίωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου, χωρίς τους ποσοτικούς περιορισμούς της Σύμβασης, αν ο δικαιούχος της αποζημίωσης ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η ζημία επήλθε από ηθελημένη κακή διαχείριση του μεταφορέα, ή από πταίσμα, το οποίο σύμφωνα με τη νομοθεσία του δικαστηρίου της χώρας, που επιλήφθηκε της υπόθεσης, ισοδυναμεί με ηθελημένη κακή διαχείριση.

Από τις διατάξεις της διεθνούς Σύμβασης CMR δεν αποκλείεται η παράλληλη ευθύνη του μεταφορέα, σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των μεταφερομένων εμπορευμάτων, ή καθυστέρησης παράδοσης, που οφείλεται σε πταίσμα του μεταφορέα, και κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, σύμφωνα με τη γενική αρχή της συρροής συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης. Τέτοια συρροή αναγνωρίζεται έμμεσα με τα άρθρα 28 και 29 της Σύμβασης  (ΕφΑθ 2795/2010).

Για να υπάρχει, όμως, ευθύνη του σε πλήρη αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 914 επ., 297, 298 ΑΚ, απαιτείται η ζημία να προκλήθηκε από «ηθελημένη κακή διαχείριση» του μεταφορέα (ΕφΘεσ 3364/1990 (ΕφΑθ 2795/2010).

Προς θεμελίωση της σχετικής αξίωσης προς αποζημίωση απαιτείται να εκτίθενται στο δικόγραφο της αγωγής τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν τις προϋποθέσεις της ευθύνης από αδικοπραξία, σύμφωνα με την ΑΚ 914, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 29 παρ. 1 της CMR, στις οποίες περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων, και η ζημία που υπέστη ο δικαιούχος λόγω της βλάβης, ή απώλειας των μεταφερομένων αντικειμένων, ή της καθυστέρησης στη παράδοση αυτών (ΑΠ 1107/2002, ΑΠ 820/2002, καθώς και η υπαιτιότητα του μεταφορέα με την μορφή της «ηθελημένης κακής διαχείρισης» (ΕφΘεσ 426/2008). 

 

 

Ασφαλιστική σύμβαση μεταφοράς, προσδιορισμός του λήπτη της ασφάλισης.

 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 7 παρ. 7, 11 παρ. 1 και 20 ν. 2496/1997 «Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» στη σύμβαση ασφάλισης μεταφοράς πραγμάτων, δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι, είτε ο αντισυμβαλλόμενος του ασφαλιστή (λήπτης της ασφάλισης), είτε τρίτος (ασφαλισμένος), ως εκ τούτου αναγκαίο στοιχείο της ενεργητικής νομιμοποίησης του αξιώνοντος αποζημίωση λόγω βλάβης ή απώλειας του φορτίου αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός της ιδιότητας αυτού ως λήπτη της ασφάλισης, ή ως τρίτου προσώπου, δικαιούχου του ασφαλίσματος σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της έννομης σχέσης, επί της οποίας ο αξιών θεμελιώνει την αξίωση του κατά του ασφαλιστή (ΑΠ 365/2000). 

 

Υπόδειγμα συμφωνητικού επαγγελματικής μίσθωσης.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στην Αθήνα σήμερα την …….κάτοικος Αθηνών (ΑΦΜ …..ΔΟΥ…..) έχων στην κυριότητά του, νομή και κατοχή του το διαμέρισμα οικοδομής επί της οδού επιφανείας ….τ.μ. με πλήρη εγκατάσταση φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης και σε άριστη εγκατάσταση, καλούμενος στο εξής «εκμισθωτής», το εκμισθώνει στους α) ….(ΑΦΜ ….ΔΟΥ . ) και …. (ΑΦΜ ….ΔΟΥ … ) καλούμενους  στο εξής «μισθωτής», με τους εξής όρους και συμφωνίες.

1. Η μίσθωση αρχίζει την …….και λήγει την……

2. Ως μηνιαίο μίσθωμα καθορίζεται και συμφωνείται το ποσό των ….ευρώ καταβλητέο στον εκμισθωτή εντός των τριών πρώτων ημερών κάθε μήνα, χωρίς καμία προηγούμενη όχληση. Αποδεικτικό στοιχείο της καταβολής του ενοικίου, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου, αποτελεί η απόδειξη καταβολής ενοικίου.

Δηλώνεται ότι καταβλήθηκε εγγύηση για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης ένα μηναίο μίσθωμα. 

Συμφωνείται ότι ο μισθωτής θα καταβάλλει επί πλέον και το 1,8% του αναλογούντος χαρτοσήμου και συνολικά  …ευρώ μηνιαίως.

3. Εάν ένας εκ των μισθωτών αποχωρήσει η μίσθωση συνεχίζεται με τον άλλο.

Σε καμία περίπτωση επιτρέπεται η είσοδος τρίτου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

4. Εάν μετά την παρέλευση της τριετίας ο μισθωτής θελήσει να παραμείνει στο μίσθιο, τότε θα συμφωνηθεί από κοινού αύξηση του μισθώματος.

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία και ο μισθωτής παραμείνει στο μίσθιο η αύξηση θα είναι 5% ετησίως επί του προηγουμένου καταβαλλομένου μισθώματος για κάθε χρόνο που ο μισθωτής παραμείνει στην χρήση του μισθίου.

5. Για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης ο μισθωτής έδωσε σήμερα άτοκα στα χέρια του εκμισθωτή για εγγύηση το ποσόν των 750 ευρώ, το οποίο θα αναλάβει μετά την εμπρόθεσμη αποχώρησή του από το μίσθιο κατά την λήξη της μίσθωσης και την ακριβή εκπλήρωση όλων των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

6. Το μίσθιο θα χρησιμεύσει αποκλειστικά ως……..αποκλειομένης ρητώς της μεταβολής της χρήσης αυτού.

Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται την λύση της μίσθωσης, του μισθωτή υποχρεουμένου σε καταβολή όλων των υπολειπομένων μισθωμάτων μέχρι παρέλευσης του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης.

7. Η υπομίσθωση μερική, ή ολική του μισθίου από τον μισθωτή και η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης αυτού προς τρίτους, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, απαγορεύεται. Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται λύση της μίσθωσης.

8. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος, πλην των λοιπών στην παρούσα συνεπαγομένων συνεπειών, ο εκμισθωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας επί του καθυστερουμένου ποσού μέχρι την εξόφληση. Ρητά συνομολογείται ότι ο μισθωτής για καμία απολύτως αιτία δεν δικαιούται να παρακρατήσει εν όλω ή εν μέρει το εκάστοτε ληξιπρόθεσμο μίσθωμα, ή να συμψηφίσει τούτο σε οποιαδήποτε απαίτησή του κατά του εκμισθωτή.

9. Σιωπηρή, ή άνευ ειδικής συμφωνίας παράταση, ή ανανέωση της μίσθωσης απαγορεύεται ρητά, τυχόν δε παραμονή του μισθωτή πέραν της λήξης της μίσθωσης καθιστά αυτόν εξωστέο, επιτρεπομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, συγχρόνως δε καθίσταται υπεύθυνος έναντι του εκμισθωτή για κάθε ζημιά η οποία επήλθε, υποχρεωμένου άμα σε αποζημίωση.

10. Ο μισθωτής δεν μπορεί για κανένα λόγο, ούτε λόγο ανωτέρας βίας, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα μίσθωση πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης.

11. Ο μισθωτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει το μίσθιο και ότι τούτο  είναι της αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση την οποία το προορίζει. Το μίσθιο εκμισθώνεται ακριβώς στην κατάσταση που βρίσκεται, του εκμισθωτή ουδεμίας υποχρέωσης έχοντος για οποιαδήποτε επισκευή, ή βελτίωση του μισθίου έστω και αναγκαία.

Ο μισθωτής υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και σύμφωνα με  τον σκοπό για τον οποίο το προορίζει, ενεργεί δε όλες τις προς συντήρηση του   μισθίου αναγκαίες δαπάνες και επισκευές. 

Ρητά συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής δικαιούται, αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, σε επιθεώρηση του μισθίου ανά τρίμηνο.

12. Ο εκμισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης σε ουδεμία επισκευή, ή προσθήκη, ή βελτίωση του μισθίου υποχρεούται έστω και αναγκαία.

Κάθε τέτοια που τυχόν γίνει από τον μισθωτή για οποιοδήποτε λόγο, ή αιτία βαρύνει αυτόν και θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του εκμισθωτή.

Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, ή αφαίρεσης για τις γενόμενες από αυτόν κατά τα ανωτέρω βελτιώσεις και επισκευές του μισθίου για οποιεσδήποτε και σε οσεσδήποτε δαπάνες του, κάθε δε ωφέλεια θα παραμείνει σε όφελος του μισθίου.

13. Το μίσθιο παραδίδεται με συνδεδεμένο το ηλεκτρικό ρεύμα στο όνομα του εκμισθωτή. Με την έναρξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να μεταφέρει την σύνδεση στο όνομά του. 

14. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή του παρ' αυτών καταναλισκομένου ηλεκτρικού ρεύματος, ύδατος, τηλεφωνικών τελών, τελών χρήσης υπονόμων, φωτισμού κ.λ.π. τα οποία κατά τον νόμο, ή τις συναλλαγές βαρύνουν τον μισθωτή.

15. Ο μισθωτής υποχρεούται στην πληρωμή του αναλογούντος στο μίσθιο  φόρου απορριμμάτων, ως και παντός άλλου δημοσίου ή δημοτικού φόρου, εισφοράς, ή τέλους βαρύνοντος κατά νόμο, ή κατά συνήθεια, τον μισθωτή, ως και επί ενδεχομένων δαπανών εκκένωσης, ή συντήρησης και λειτουργίας των υπονόμων.

16. Απαγορεύεται στο μίσθιο η εναπόθεση έστω και προσωρινά εύφλεκτων υλών ή άλλων αντικειμένων, δυναμένων να εκθέσουν το μίσθιο σε κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, που προκαλούν κίνδυνο, ή θόρυβο, δυνάμενο να ενοχλήσει τους λοιπούς ενοίκους του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου.

17. Η τοποθέτηση από τον μισθωτή επιγραφής, ή άλλης φωτεινής, ή μη διαφημιστικής παράστασης, επιτρέπεται στα πλαίσια του χώρου πρόσοψης του μισθίου. Ο φωτισμός των προθηκών επιτρέπεται μόνον με ηλεκτρικό φως και σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες της ηλεκτρικής εταιρείας, ή άλλης οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, του μισθωτή ευθυνομένου προσωπικώς για την τήρηση των διατάξεων και οδηγιών τούτων, ως και για τις τυχόν βλάβες, ή ζημιές, στο μίσθιο, λόγω μη τήρησης, ή μη προσήκουσας τήρησης των ανωτέρω διατάξεων και οδηγιών.

18. Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μίσθιο αμέσως τον εκμισθωτή. Υποχρεούται να συμμορφώνεται οπωσδήποτε προς όλες τις εκάστοτε αστυνομικές διατάξεις για την τήρηση των οποίων καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος, του εκμισθωτή απαλλασσομένου από κάθε ευθύνης για την τήρησή τους από τον μισθωτή.

19. Η εγκατάσταση τηλεφώνων, ή κωδώνων, καθώς και οποιασδήποτε άλλης εγκατάστασης, από το παρόν επιτρεπομένης, δύναται να γίνει με τον όρο της μη βλάβης του μισθίου και της ασφαλείας και του μισθίου και του μεγάρου, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και όρους, του μισθωτή αναλαμβάνοντος την υποχρέωση της πλήρους αποζημίωσης του εκμισθωτή για την μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος όρου.

20. Τρεις μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει την τοποθέτηση ενοικιαστηρίου πίνακα για την επίσκεψη του μισθίου στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μισθωτές, κάθε ημέρα και από 10.00 - 12.00 και 17.00 - 19.00.

21. Μετά την λήξη της μίσθωσης, ή με την καθοιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λύση αυτής, ο μισθωτής υποχρεούται απροφάσιστα να εκκενώσει το μίσθιο και να αποδώσει την χρήση του στον εκμισθωτή. Για κάθε μέρα καθυστέρησης απόδοσης της χρήσης του μισθίου ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή 200 ευρώ ως ποινική ρήτρα μη αποκλειομένου του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει αθροιστικά από τον μισθωτή και την επανόρθωση της ζημίας που ήθελε προκύψει εντεύθεν .

22. Η καθυστέρηση, ή μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, ως και η παράβαση οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας σύμβασης, θεωρημένων όλων ως ουσιωδών, δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την σύμβαση (σε περίπτωση δε καθυστερήσεως του μισθώματος εκ δυστροπίας και χωρίς καταγγελία) και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου.

23. Ο εκμισθωτής επιδίδει στην διεύθυνση του μισθίου όλες τις προς τον μισθωτή απευθυνόμενες δικαστικές, ή εξώδικες πράξεις, που έχουν σχέση με την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου όλες οι επιδόσεις  γίνονται στην διεύθυνση του μισθίου.

24. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, πρέπει να αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον με έγγραφο, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού του όρκου. Η από τον εκμισθωτή μη ενάσκηση κάποιου δικαιώματος, άπαξ ή κατά επανάληψη, ρητώς συνομολογείται ότι δεν σημαίνει παραίτηση αυτού από το σχετικό δικαίωμά του. 

25. Συμφωνείται ότι για κάθε από το παρόν διαφορά αρμόδια τυγχάνουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σε πίστωση συνετάγη το παρόν σε τέσσερα πρωτότυπα, εκ των οποίων ανά ένα έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος το δε τέταρτο θα υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ του εκμισθωτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ                                       Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ

 

 

Υπόδειγμα συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ….ο ……..κάτοικος ……έχων στην κυριότητα, νομή και κατοχή του το…..διαμέρισμα οικοδομής επί της οδού …..καλούμενος στο εξής εκμισθωτής, το εκμισθώνει στην…….(ΑΦΜ ……. ΔΟΥ καλουμένη στο εξής μισθώτρια, με τους εξής όρους και συμφωνίες.

1. Η μίσθωση συμφωνείτε για δύο χρόνια, αρχίζει την …..και λήγει την…..

2. Το μίσθιο θα χρησιμεύσει ως κατοικία της μισθώτριας και της οικογένειας της.

3. Μετά την λήξη της μίσθωσης η μισθώτρια είναι υποχρεωμένη, ή να προβεί σε ανανέωση της μίσθωσης, ή να αποδώσει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με την χρήση που συμφωνήθηκε.

4. Ως μηνιαίο μίσθωμα συμφωνείται το ποσό των…..καταβλητέο στον εκμισθωτή, εντός των τριών πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, χωρίς καμία προηγούμενη όχληση. Αποδεικτικό στοιχείο της καταβολής του ενοικίου, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, ακόμη και αυτού του όρκου, αποτελεί η απόδειξη καταβολής ενοικίου.

Δηλώνεται ότι καταβλήθηκε εγγύηση για την καλή εκτέλεση της μίσθωσης ένα μηναίο μίσθωμα.  

5. Με το παρόν η μισθώτρια καταβάλει στον εκμισθωτή το μίσθωμα μηνός ….

6. Η μισθώτρια δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι γνωρίζει το μίσθιο και ότι τούτο  είναι της αρεσκείας της και κατάλληλο για την χρήση την οποία το προορίζει.Το μίσθιο εκμισθώνεται ακριβώς στην κατάσταση που βρίσκεται, της μισθώτριας αναλαβούσας να προβεί στις παρακάτω επισκευές, του εκμισθωτή ουδεμίας υποχρέωσης έχοντος για οποιαδήποτε επισκευή, ή βελτίωση του μισθίου έστω και αναγκαία.

7. Η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση μέχρι τέλους …..να έχει προβεί σε όλες τις αναγκαίες επιδιορθώσεις του μισθίου και κυρίως να το βάψει και να προβεί σε συντήρηση-επισκευή όλων των δαπέδων, ξύλινων και μη.

Αν η μισθώτρια δεν προβεί στις παραπάνω επιδιορθώσεις του μισθίου η μίσθωση θεωρείται ότι λύθηκε με υπαιτιότητα της μισθώτριας, του εκμισθωτή δικαιουμένου, λόγω λύσης της μίσθωσης, να προβεί σε έξωσή της και να αξιώσει αποκατάσταση κάθε θετικής, ή αποθετικής, ζημίας που υπέστη από την πρόωρη λύση.

Κάθε δαπάνη της μισθώτριας προς επιδιόρθωση του μισθίου παραμένει προς όφελος του μισθίου, αυτής μη έχουσας καμία αξίωση, ή απαίτηση κατά του εκμισθωτή για τις εν γένει επιδιορθώσεις, οι οποίες μετά την λήξη της μίσθωσης θα παραμείνουν προς όφελος του μισθίου.  

8. Η υπομίσθωση μερική, ή ολική, του μισθίου από την μισθώτρια και η καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης αυτού προς τρίτους, εκτός της αδελφής της ……έστω και χωρίς αντάλλαγμα, απαγορεύεται. Παράβαση του όρου αυτού συνεπάγεται λύση της μίσθωσης.

 9. Σε περίπτωση μη εμπροθέσμου καταβολής του μισθώματος, πλην των λοιπών συνεπαγομένων συνεπειών, ο εκμισθωτής δικαιούται τόκο υπερημερίας επί του καθυστερουμένου ποσού μέχρι την εξόφληση. Ρητά συνομολογείται ότι η μισθώτρια για καμία απολύτως αιτία δεν δικαιούται να παρακρατήσει εν όλω, ή εν μέρει το εκάστοτε ληξιπρόθεσμο μίσθωμα, ή να συμψηφίσει τούτο σε οποιαδήποτε απαίτησή της κατά του εκμισθωτή.

10. Σιωπηρή, ή άνευ ειδικής συμφωνίας παράταση, ή ανανέωση της μίσθωσης απαγορεύεται ρητά, τυχόν δε παραμονή της μισθώτριας πέραν της λήξης της μίσθωσης καθιστά αυτήν εξωστέα, επιτρεπομένης της λήψης ασφαλιστικών μέτρων, συγχρόνως δε καθίσταται υπεύθυνη έναντι του εκμισθωτή για κάθε ζημιά η οποία επήλθε, υποχρεωμένης άμα σε αποζημίωση.

11. Η μισθώτρια δεν μπορεί για κανένα λόγο, ούτε λόγο ανωτέρας βίας, χωρίς έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα μίσθωση πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης.

12. Η μισθώτρια υποχρεούται να κάνει καλή χρήση του μισθίου και σύμφωνα με  τον σκοπό για τον οποίο το προορίζει, ενεργεί δε όλες τις προς συντήρηση του   μισθίου αναγκαίες δαπάνες και επισκευές.  Ρητά συμφωνείται ότι ο εκμισθωτής δικαιούται, αυτοπροσώπως, ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, σε επιθεώρηση του μισθίου ανά εξάμηνο.

13. Ο εκμισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης σε ουδεμία επισκευή, ή προσθήκη, ή βελτίωση του μισθίου υποχρεούται, έστω και αναγκαία. Κάθε τέτοια που τυχόν γίνει από την μισθώτρια για οποιοδήποτε λόγο, ή αιτία, βαρύνει αυτήν και θα εκτελείται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης του εκμισθωτή.

Στην περίπτωση αυτή η μισθώτρια δεν έχει κανένα δικαίωμα αποζημίωσης, ή αφαίρεσης των προσθηκών, ή βελτιώσεων, κάθε δε ωφέλεια παραμένει προς όφελος του μισθίου.

Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κατά την κρίση του από την μισθώτρια την επαναφορά του μισθίου στην προτέρα κατάσταση με δαπάνες της μισθώτριας.

14. Η μισθώτρια υποχρεούται στην πληρωμή του ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, τελών χρήσης υπονόμων, φωτισμού, φόρου απορριμμάτων, ως και παντός άλλου δημοσίου, ή δημοτικού φόρου, εισφοράς, ή τέλους, τα οποία κατά τον νόμο, ή τις συναλλαγές, βαρύνουν την μισθώτρια.

15. Απαγορεύεται στο μίσθιο η εναπόθεση έστω και προσωρινά εύφλεκτων υλών, ή άλλων αντικειμένων, δυναμένων να εκθέσουν το μίσθιο σε κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων, που προκαλούν κίνδυνο, ή θόρυβο, δυνάμενο να ενοχλήσει τους λοιπούς ενοίκους του κτιρίου.

16. Η τοποθέτηση από την μισθώτρια επιγραφής, ή άλλης φωτεινής, ή μη,  παράστασης, επιτρέπεται στα πλαίσια του χώρου πρόσοψης του μισθίου. Ο φωτισμός των προθηκών επιτρέπεται μόνον με ηλεκτρικό φως και σύμφωνα προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες της ηλεκτρικής εταιρείας, ή άλλης οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, της μισθώτριας ευθυνομένης προσωπικώς για την τήρηση των διατάξεων και οδηγιών τούτων, ως και για τις τυχόν βλάβες, ή ζημιές στο μίσθιο και το κτίριο εν γένει λόγω μη τήρησης, ή μη προσήκουσας τήρησης, των ανωτέρω διατάξεων και οδηγιών.

17. Η μισθώτρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιεί για οτιδήποτε ήθελε συμβεί στο μίσθιο αμέσως τον εκμισθωτή. Υποχρεούται να συμμορφώνεται οπωσδήποτε προς όλες τις εκάστοτε αστυνομικές διατάξεις για την τήρηση των οποίων καθίσταται προσωπικά υπεύθυνη, του εκμισθωτή απαλλασσομένου από κάθε ευθύνης για την τήρησή τους.

18. Οποιαδήποτε εγκατάσταση, επιτρεπόμενη με το παρόν, δύναται να γίνει με τον όρο της μη βλάβης και της ασφαλείας του μισθίου και του κτιρίου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και όρους, της μισθώτριας αναλαμβάνουσας την υποχρέωση της πλήρους αποζημίωσης του εκμισθωτή για την μη συμμόρφωσή της προς τις διατάξεις του παρόντος όρου.

19. Τρεις μήνες πριν τη λήξη της μίσθωσης η μισθώτρια υποχρεούται να επιτρέπει την τοποθέτηση ενοικιαστηρίου πίνακα για την επίσκεψη του μισθίου στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μισθωτές, κάθε ημέρα και από 10.00 - 12.00 και 17.00 - 19.00.

20. Μετά την λήξη της μίσθωσης, ή με την καθοιονδήποτε τρόπο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας λύση αυτής, η μισθώτρια υποχρεούται απροφάσιστα να εκκενώσει το μίσθιο και να αποδώσει την χρήση του στον εκμισθωτή.

Για κάθε μέρα καθυστέρησης απόδοσης της χρήσης του μισθίου η μισθώτρια  υποχρεούται να καταβάλει στον εκμισθωτή 100 ευρώ ως ποινική ρήτρα, μη αποκλειομένου του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει αθροιστικά από την μισθώτρια και την επανόρθωση κάθε ζημίας, που ήθελε προκύψει.

21. Η καθυστέρηση, ή μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώματος, ως και η παράβαση οποιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας σύμβασης, θεωρημένων όλων ως ουσιωδών, δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει την σύμβαση (σε περίπτωση δε καθυστέρησης του μισθώματος εκ δυστροπίας και χωρίς καταγγελία) και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου.

22. Σε περίπτωση μη παράδοσης του μισθίου σε καλή κατάσταση συμφωνείται ότι η μισθώτρια θα υπόκειται, πέραν των άλλων, σε χρηματική ποινή, συνισταμένη στο τριπλάσιο του καταβλητέου μισθώματος κατά το χρόνο λήξης της μίσθωσης.

23. Ο εκμισθωτής επιδίδει στην διεύθυνση του μισθίου όλες τις προς την μισθώτρια απευθυνόμενες δικαστικές, ή εξώδικες πράξεις, που έχουν σχέση με την παρούσα σύμβαση.

24. Η από τον εκμισθωτή μη ενάσκηση κάποιου δικαιώματος, άπαξ ή κατά επανάληψη, ρητώς συνομολογείται ότι δεν σημαίνει παραίτηση αυτού από το σχετικό δικαίωμά του. 

25. Κάθε τυχόν τροποποίηση των όρων του παρόντος, πρέπει να αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με έγγραφο, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.

Σε πίστωση συνετάγη το παρόν σε τρία πρωτότυπα, εκ των οποίων ανά ένα έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος το δε τρίτο θα υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ                                        Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ

 

 

Υπόδειγμα σύμβασης χρησιδανείου.

 

ΣYMBAΣΗ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την…….οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, 

αφ'  ενός  μεν……..καλούμενη  στο εξής "χρήστης",

αφ' ετέρου  δε η ……….κάτοικος Αθηνών, καλούμενη στο εξής "χρησαμένη" συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι:

1) Η πρώτη συμβαλλόμενη έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της, ένα διαμέρισμα. του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, την χρήση του οποίου, λόγω ηθικής της υποχρέωσης, προς την δεύτερη συμβαλλομένη, η οποία, από καλωσύνη και αγάπη, αφ ενός μεν, …… αφ’ ετέρου δε ανέλαβε την υποχρέωση να την …….

με όλο τον εξοπλισμό και επίπλωσή του, παραχωρεί, στην δεύτερη συμβαλλομένη, για να το χρησιμοποιεί, άνευ ανταλλάγματος, ως κυρία η δευτερεύουσα κατοικία της, και προς διαμονή αυτής και των αγαπημένων της προσώπων, η δε δεύτερη αποδέχεται αυτήν

2) Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ότι αρχίζει την……και λήγει την…..                              υποχρεουμένης της χρησαμένης να αποδώσει την χρήση του πράγματος την επομένη της λήξης της σύμβασης.

3) Η χρησαμένη φέρει τις συνήθεις προς συντήρηση της παραχωρουμένης κατοικίας δαπάνες, ιδία, υποχρεούται όπως καταβάλει το ήμισυ της δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τηλεφωνικών τελών, εφ όσον ήθελε τοποθετηθεί τηλεφωνική γραμμή.

4) Η χρησαμένη δεν ευθύνεται για φθορές ή μεταβολές του παραχωρουμένου πράγματος που προέρχονται από την ως άνω συμφωνημένη χρήση.

5) Η χρήστης δικαιούται να απαιτήσει το πράγμα και πριν τη λήξη της σύμβασης αν η χρησαμένη κάνει χρήση ενάντια στους όρους της παρούσας σύμβασης, καθιστά αυτό χείρον ή παρεχώρησε αυτό χωρίς δικαίωμα σε τρίτον .

6) Αν η χρησαμένη παραχωρήσει, το πράγμα σε τρίτον, η χρήστης από την λήξη της σύμβασης δύναται να απαιτήσει και κατά του τρίτου την απόδοση της χρήσης του πράγματος.

7) Οι εκατέρωθεν αξιώσεις τόσο της χρησαμένης για δαπάνες που τυχόν έγιναν, από αυτόν, όσο και του χρήστη για αποζημίωση ένεκα μεταβολών ή φθορών του πράγματος παραγράφονται μετά παρέλευση δυο μηνών αφ' ότου η χρήστης ανέλαβε τη χρήση αυτού.

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε από τους συμβαλλόμενους, συντάχθηκε σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων από ένα έλαβε έκαστος και υπογράφεται ως έπεται:

Ο χρήστης                                                       Ο χρησάμενος

 

Υπόδειγμα σύμβασης έργου.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

 

Στο……..σήμερα την…..….μεταξύ της………και του.........                                                                               

συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά από κοινού τα εξής:

1.  Η πρώτη συμβαλλόμενη αναθέτει την διδασκαλία του μαθήματος της …….

για τους μαθητές του ……..στον δεύτερο.

2.  Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος, άρχεται την……και λήγει την ………                 

3.  Ως αμοιβή συμφωνείται το ποσό των…..ετησίως, που θα καταβάλλεται τμηματικά ανά μήνα, αρχής γενομένης από

4.  Η διδασκαλία του μαθήματος της…….θα γίνεται, εντός του χώρου των εγκαταστάσεων της ….αποκλειστικά με ευθύνη, τρόπους και μέσα του δεύτερου συμβαλλόμενου.

5. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος δεν υπόκειται κατά την εκτέλεση του συμφωνηθέντος έργου σε εποπτεία ή έλεγχο του πρώτου, έχων ελευθερία ενεργειών όσον αφορά στον τρόπο, τον χρόνο και το είδος της παρεχόμενης παιδείας. Αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων για την εξέλιξη των μαθητών.

6.  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος είναι υπεύθυνος της ασφάλειας των παιδιών κατά την ώρα του μαθήματος και μέχρι να τα παραδώσει στην δασκάλα τους, υποχρεούται δε σε άριστη συντήρηση, διατήρηση και καθαριότητα των εγκαταστάσεων που θα του διατεθούν.

7.  Ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να προστατεύει τα επαγγελματικά συμφέροντα του πρώτου. Δεσμεύεται ότι δεν θα παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του …..και ούτε θα στραφεί καθ' οιονδήποτε τρόπο εναντίον των συμφερόντων του ……. 

8.  Κανείς από τους συμβαλλομένους δεν έχει δικαίωμα σε πρόωρη λύση της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση το μέρος που θα προβεί σε πρόωρη λύση της σύμβασης υποχρεούται σε αποζημίωση του άλλου, ανορθώνοντας κάθε προξενηθείσα από την πρόωρη λύση ζημία. 

9.  Με την επιφύλαξη του προηγούμενου άρθρου η σύμβαση λύεται πάντοτε αζημίως, οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, με καταγγελία ένεκα σπουδαίου λόγου.

10. Σε περίπτωση παράβασης του όρου 7, η σύμβαση λύεται αυτομάτως χωρίς προειδοποίηση, του δευτέρου συμβαλλόμενου υποχρεουμένου σε αποζημίωση του πρώτου ανορθώνοντας κάθε προξενηθείσα ζημία.

11. Ρητά συμφωνείται ότι στην παρούσα συμφωνία ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μισθώσεως έργου, εφ όσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.

Τα μέρη, αφού ανέγνωσαν την παρούσα σύμβαση και την βρήκαν εύλογη και δίκαιη, την συνέταξαν εις διπλούν και ο κάθε ένας έλαβε από ένα αντίτυπο.

Οι συμβαλλόμενοι

 

 

Υπόδειγμα σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην . . . . σήμερα  . ..  οι συμβαλλόμενοι:

Α.  Η εταιρία με την επωνυμία …..που εδρεύει στο….οδός…..νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ…..του…..κάτοικο….με Α.Δ.Τ….. καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας «Εργοδότης»

Β.  Η…..του…..και της….ημερ. Γέννησης…..κάτοικος…..με Α.Δ.Τ…..καλούμενη κατωτέρω χάριν συντομίας «Εργαζόμενος»  δήλωσαν και συναποδέχθηκαν αμοιβαία τα εξής:

1. Ο Εργαζόμενος προσλαμβάνεται από τον Εργοδότη να παρέχει τις υπηρεσίες του, με σύμβαση εργασίας αορίστου  χρόνου από…..στο υποκατάστημα της εταιρίας στην Αθήνα, οδός…...

Αντικείμενο    της     εργασίας   του    Εργαζόμενου     είναι  η  συλλογή , επεξεργασία  και κωδικοποίηση       πληροφοριών       και      ο     σχεδιασμός      συστημάτων    διανομής πληροφοριών. Ειδικότητα: Υπάλληλος Γραφείου.

Η  πιο  πάνω  περιγραφή  του  αντικειμένου εργασίας  είναι ενδεικτική και προσαρμόζεται  στις  ανάγκες  του  Εργοδότη.

2. Κατά τη ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων, ο Εργαζόμενος προσλαμβάνεται εις άπασας της παρούσας ή μέλλουσας εγκαταστάσεις της εταιρίας οπουδήποτε αυτές ευρίσκονται και σε οποιονδήποτε άλλο τόπο.  Στις ανωτέρω περιοχές που αποτελούν τόπο εργασίας του προσωπικού η εταιρία δικαιούται κατ’ ελεύθερη κρίση αυτής και τηρουμένων των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας να μεταθέτει προσκαίρως ή οριστικώς τον Εργαζόμενο αναλόγως των αναγκών της.

Η άνω μετακίνηση ρητώς συμφωνείται από τους συμβαλλόμενους ότι δεν θεωρείται, ούτε είναι μονομερώς βλαπτική μεταβολή.

3. Ο Εργαζόμενος υποχρεούται να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια στην εκτέλεση της ανατιθέμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας, να συμμορφώνεται προς τις οδηγίες και εντολές των προϊσταμένων του, να περιφρουρεί και προάγει με κάθε τρόπο τα συμφέροντα του εργοδότη και να αφιερώνει την πείρα και τις γνώσεις του για την ευόδωση των εργασιών του Εργοδότη.

Αδιαφορία του Εργαζόμενου περί την εκπλήρωση των εκ της παρούσης συμβάσεως υποχρεώσεων του συνιστά σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων του  Εργαζόμενου.

4. Η διάρκεια της άδειας με αποδοχές και το επίδομα αδείας, που δικαιούται ο Εργαζόμενος καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις εργασίας και τις λοιπές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως ισχύουν ή τυχόν θα τροποποιηθούν στο μέλλον.

5.Ο Εργαζόμενος πρέπει να συμμορφώνεται προς την υποχρέωση πίστης. 

Ειδικότερα δε συμφωνούνται τα εξής:

α. Οποιαδήποτε ανάπτυξη έργου Τεχνολογίας, Λογισμικό, εφαρμογή που αποτελείται από παραγωγή / τροποποίηση προγραμμάτων Η/Υ, εφαρμογή που αφορά στην ενοποίηση και βελτιστοποίηση Συστημάτων Η/Υ και Τηλεπικοινωνιών, ολοκλήρωση αυτών (Integration), όπως και απόκτηση εφαρμόσιμης Τεχνογνωσίας σε θέματα πληροφορικής, Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και INTERNET στα οποία συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ο Εργαζόμενος, έμμεσα ή/και άμεσα, αποτελεί πνευματικό δικαίωμα και ιδιοκτησία της εταιρίας.  Απαγορεύεται ρητά στον Εργαζόμενο οποιαδήποτε χρήση και/ή εκμετάλλευση των ανωτέρω προς ίδιο όφελος ή για λογαριασμό τρίτου, τόσο κατά το χρόνο απασχόλησης του Εργαζόμενου στην εταιρία, όσο και μετά πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την τυχόν αποχώρησή του από αυτή.     

β. Ο Εργαζόμενος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια, απαγορευομένου ρητά σ’ αυτόν να ανακοινώσει ή παραχωρήσει οποτεδήποτε, είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμβάσεως, είτε μετά τη λήξη αυτής, σε οποιονδήποτε, οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία ή επαγγελματικό μυστικό της εταιρίας ή πελάτου της εταιρίας, ή να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε εμπιστευτικές πληροφορίες ή επαγγελματικά μυστικά για ίδιον όφελος ή για λογαριασμό τρίτου.

γ. Απαγορεύεται ρητά στον Εργαζόμενο να διατηρεί προσωπικό αρχείο ή να μεταφέρει εκτός των γραφείων της εταιρίας οποιαδήποτε έγγραφα ή αντίγραφα εγγράφων, στοιχεία, υλικά και αντικείμενα που έχουν περιέλθει στην κατοχή του στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών, εκτός αν υπάρχει αντίθετη έγγραφος άδεια της εταιρίας.

δ. Ο Εργαζόμενος συνομολογεί και αναγνωρίζει με το παρόν ότι όλες οι σημειώσεις, φάκελοι, έγγραφα και στοιχεία σχετικά με τη δραστηριότητα της εταιρίας ή/και των πελατών αυτής και τα οποία έχουν περιέλθει στην κατοχή του κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αποτελούν περιουσία της εταιρίας και κατά συνέπεια υποχρεούται να τα παραδώσει στην εταιρία κατά τη λήξη της απασχολήσεώς του ή οποτεδήποτε του ζητηθούν.

Σε περίπτωση που ο Εργαζόμενος παραβεί οποιαδήποτε από τις ως άνω  υποχρεώσεις, η εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο και να ζητήσει την αποκατάσταση πάσας θετικής και αποθετικής της ζημίας, ως και εύλογη αποζημίωση.

Τα μέρη συναποδέχονται και συνομολογούν με το παρόν ότι οι ως άνω περιορισμοί είναι δίκαιοι και εύλογοι.  Σε περίπτωση δε που κάποια από τις περιεχόμενες στην παράγραφο 5 συμφωνίες ή κάποιο τμήμα συμφωνίας θεωρηθεί στη συνέχεια ανίσχυρο ή ανενεργό, οι λοιπές συμφωνίες ή το υπόλοιπο τμήμα της συμφωνίας δεν θα επηρεάζονται από τα ανίσχυρα ή ανενεργά μέρη.

ε. Οι συνολικές μικτές αποδοχές του Εργαζόμενου  ανέρχονται σήμερα  σε ……μηνιαίως  και  καταβάλλονται  ισόποσα  την  15η  και  την  τελευταία  ημέρα  κάθε  ημερολογιακού  μήνα.

Από τις άνω αποδοχές θα παρακρατούνται οι πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις και εισφορές οι βαρύνουσες τον Εργαζόμενο.

 

( Η  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας  ή Διαιτητική Απόφαση  με  την  οποία  αμοίβεται ο Εργαζόμενος  είναι των Υπαλλήλων Γραφείων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών).

 

στ. Συμφωνείται ότι οι συνολικές αποδοχές του Εργαζόμενου, όπως καθορίζονται τώρα και όπως τυχόν συμφωνηθούν στο μέλλον, περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις κάθε είδους και φύσης νόμιμες αποδοχές του Εργαζόμενου και όλα γενικά τα επιδόματα και προσαυξήσεις χωρίς καμία εξαίρεση, κάθε είδους, φύσης, ονομασίας ή αιτίας που επιβάλλονται με ΣΣΕ ή ΔΑ ή με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

ζ. Εάν οποιαδήποτε νόμιμη αποδοχή αυξηθεί, ή αν καθιερωθούν στο μέλλον άλλες επιπρόσθετες νόμιμες αποδοχές, οποιασδήποτε φύσης, είδους, ονομασίας ή αιτίας, ακόμα κι αν αυτές ανταποκρίνονται και καλύπτουν νέα αντικείμενα ή νέες συνθήκες της προσωπικής, επαγγελματικής ή οικογενειακής κατάστασης του Εργαζόμενου, ο Εργαζόμενος δε θα έχει το δικαίωμα να αυξηθούν οι αποδοχές του εκτός εάν το σύνολο των πάσης φύσεως και είδους νόμιμων αποδοχών, όπως πλέον έχουν διαμορφωθεί, είναι μεγαλύτερο από το ποσό των συνολικών αποδοχών που προβλέπει η Σύμβαση, οπότε ο Εργαζόμενος θα λάβει αύξηση των αποδοχών ίση προς το ποσό αυτής της διαφοράς.

Κάθε  είδους  παροχή  του  Εργοδότη  προς  τον  Εργαζόμενο, πέρα  από όσες   αναφέρονται  στην  παρούσα,  που  δεν  είναι  από  το  νόμο  υποχρεωτική, θεωρείται  ότι  γίνεται  με  την  επιφύλαξη  ανάκλησής  της  και  κατά  συνέπεια  ο  Εργοδότης   δικαιούται  οποτεδήποτε  να  παύσει  τη  χορήγηση  της  παροχής.

η. Εάν η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, καταγγελθεί από τον Εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα του Εργαζομένου ο τελευταίος δικαιούται αποζημίωση, που καθορίζεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως τυχόν θα τροποποιηθούν στο μέλλον. 

Η αποζημίωση καταβάλλεται μαζί με την έγγραφη καταγγελία και σύμφωνα με τους όρους των παραπάνω διατάξεων.

Σε περίπτωση Εργαζόμενου με μειωμένη απασχόληση η αποζημίωση είναι μειωμένη αναλογικά.

Αν η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον Εργαζόμενο, πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπουν οι παραπάνω διατάξεις, γιατί διαφορετικά ο Εργοδότης δικαιούται αποζημίωση.

θ. Το  ωράριο  ημερήσιας  απασχόλησης  του  Εργαζόμενου  είναι  συνεχές  από 09:00   μέχρι 17:00, 40 ώρες εβδομαδιαίως και  ημέρες  από  Δευτέρα  μέχρι  Παρασκευή.

Συμφωνείται επίσης και συνομολογείται ότι ο μισθωτός αποδέχεται τις διαδικασίες, τον τρόπο εργασίας, συνεργασίας όπως του επεξηγήθηκαν από τον Εργοδότη, προς τις οποίες και υποχρεώνεται να συμμορφώνεται απόλυτα.

Ομοίως συμφωνεί και αποδέχεται να συμμορφώνεται προς τα ημερήσια προγράμματα εργασίας και λειτουργίας της Επιχείρησης καθώς και προς τις εντολές που δίνονται από τον Εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

ι. Αποκλειστικώς αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς η οποία τυχόν ήθελε προκύψει από την παρούσα εργασιακή σχέση, είναι τα Δικαστήρια….. 

ια. Τροποποίηση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσης σύμβασης, συντελείται και αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο ρητώς αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου, μήτε και αυτού του όρου εξαιρουμένου.

 Για την απόδειξη αυτής της συμφωνίας συντάχθηκε το παρόν σε……..πρωτότυπα που βεβαιώθηκαν  και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, ο καθένας από τους οποίους πήρε ένα (1).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ                                                       Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 

Υπόδειγμα σύμβασης franchising

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

Στην Αθήνα σήμερα …….οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι, αφ’ ενός η εταιρεία με την επωνυμία ……ΑΡΜΑΕ. …, Α.Φ.Μ. …. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……και εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον ……αποκαλούμενη στο εξής «Ο δικαιοπάροχος» και αφ’ ετέρου…..εκπροσωπούμενη από …….που θα αποκαλείται στο εξής «Ο δικαιοδόχος» συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα

Ο δικαιοπάροχος που διαθέτει πολύχρονη πείρα και διεθνή φήμη υψηλού επιπέδου στον τομέα τη……, καθώς και την γνώση και την ικανότητα προσαρμογής των υπηρεσιών του στις απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού, έχει διαμορφώσει το σύστημα και τη μέθοδο – διαδικασία που αφορούν τη λειτουργία και τη διεύθυνση ενός καταστήματος ……

Το σύστημα……είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταστήματος  και περιλαμβάνει ιδίως:

1. Το σήμα υπηρεσιών……καθώς επίσης και τον διακριτικό τίτλο ……

2. Διασχηματισμούς, χρώματα, συνθέσεις χρωμάτων για εσωτερική και εξωτερική διακόσμηση.

3. Διαφήμιση.

4. Άλλα δικαιώματα, λεκτικά και/ή εικαστικά διακριτικά γνωρίσματα, εμβλήματα και διακριτικούς τίτλους που θα αποκτήσει ή θα χρησιμοποιήσει ο δικαιοπάροχος στο μέλλον.

5. Τεχνογνωσία, στο εκάστοτε στάδιο εξέλιξης.

6. Κανόνες λειτουργίας του καταστήματος.

7. Διαδικασίες ελέγχου και απόδοσης λογαριασμού.

8. Ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου αποθήκης εμπορευμάτων.

9. Εγχειρίδια για τη λειτουργία του καταστήματος ……..

10. Μια ενιαία μέθοδο μάρκετινγκ.

Ο δικαιοπάροχος δηλώσει ότι πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει επαρκώς ιδία γνώση του συστήματος, σε όλες τις λεπτομέρειες του και να ελέγξει τις πληροφορίες και τα στοιχεία που του παρέσχε ο δικαιοπάροχος αναφορικά με το σύστημα, τις βασικές οικονομικές του αρχές, και την παρούσα σύμβαση.

Δηλώνει επίσης ότι έλαβε πράγματι γνώση και προέβη σε έλεγχο αυτών των στοιχείων και πληροφοριών, της παρούσας σύμβασης και των συναφών εγγράφων και παραρτημάτων, ιδίως των εγχειριδίων λειτουργίας του καταστήματος.

Με βάση τα παραπάνω τα μέρη συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι τα ακόλουθα δικαιώματα και υποχρεώσεις του δικαιοδόχου.

α. Να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο προοίμιο, ιδιαίτερα τα σήματα, τις επωνυμίες και τους διακριτικούς τίτλους, τους διασχηματισμούς, καθώς επίσης και την τεχνογνωσία στην έκταση που θα καθορίζεται κάθε φορά από τον δικαιοπάροχο ως τυπική για το σύστημα.

β. Να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα και την τεχνογνωσία που αναφέρονται παραπάνω υπό την προϋπόθεση ότι τούτο θα γίνεται μόνο σε συνδυασμό με τη λειτουργία ενός καταστήματος .… και μόνο για τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης.

γ. Να ανοίξει και να λειτουργήσει κατάστημα βάσει του συστήματος … στην πόλη…

2.α. Τα δικαιώματα αυτά παρέχονται προσωπικά στον δικαιοδόχο. Επιτρέπεται στον δικαιοδόχο να εμφανίζεται στις συναλλαγές ως δικαιοδόχος του δικαιοπαρόχου υπό τον όρο ότι θα καθιστά σαφή την ιδιότητά του ως ανεξαρτήτου εμπόρου.

β. Τα δικαιώματα χρήσεως και εκμετάλλευσης που αναφέρονται παραπάνω (παράγραφος 1 υπό α-γ) χορηγούνται για την περιοχή…. της πόλης σε αποκλειστική βάση σύμφωνα με την οριοθέτηση του συνημμένου χάρτη.

γ. Ο δικαιοπάροχος διατηρεί το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται ο ίδιος ή να παραχωρεί τα δικαιώματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εκτός της παραχωρημένης περιοχής.

3. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που καθορίζονται με την παρούσα σύμβαση αναφέρονται αποκλειστικά στο κατάστημα που περιγράφεται στην παρ. 1 στοιχ. γ του παρόντος άρθρου και δεν παρέχουν στο δικαιοδόχο κανένα δικαίωμα να ανοίξει και να λειτουργήσει άλλο κατάστημα……ούτε του παρέχουν αξίωση για σύναψη και άλλων συμβάσεων franchising, πάρα μόνο με τη συναίνεση του δικαιοπαρόχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

1. Η κύρια υποχρέωση του δικαιοπαρόχου συνίσταται στην παραχώρηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 για το κατάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. γ.

2. Ο δικαιοπάροχος υποχρεούται περαιτέρω να παρέχει συμβουλές στο δικαιοδόχο σχετικά με τη λειτουργία του καταστήματος κατά την εφαρμογή του συστήματος … στο μέτρο που ο δικαιοπάροχος κρίνει ότι επιβάλλεται από τις ανάγκες του συστήματος.

3. Ο δικαιοπάροχος υποχρεούται να μεριμνά για την εξασφάλιση, είτε από τον ίδιο είτε μέσω εγκεκριμένων προμηθευτών του, του συνεχούς εφοδιασμού του καταστήματος του δικαιοδόχου με είδη ……προϊόντα προς πώληση, αναλώσιμα, χαρτική ύλη, υλικά συσκευασίας κλπ. είδη εξοπλισμού, σε όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστικές τιμές.

4. Ο δικαιοπάροχος θέτει στη διάθεση του δικαιοδόχου τα εγχειρίδια που θεωρεί απαραίτητα για τη λειτουργία του καταστήματος……και ιδίως αυτά που αφορούν.

α. Τον βασικό και τυπικό τρόπο λειτουργίας του καταστήματος ιδιαίτερα την υποδοχή και εξυπηρέτηση των πελατών.

β. Τις διαδικασίες λειτουργίας του καταστήματος και ειδικότερα τις σχέσεις του με τα κεντρικά γραφεία του δικαιοπαρόχου.

γ. Τις βασικές γραμμές της επιχειρηματικής πολιτικής.

δ. Την τοπική διαφήμιση.

Με την παραλαβή των εγχειριδίων ο δικαιοδόχος υπογράφει στη σχετική ειδική θέση της παρούσας σύμβασης.

5. Ο δικαιοπάροχος εκπληρώνει τις παροχές του προς τον δικαιούχο κατά τον τρόπο και κατά την έκταση που εφαρμόζει και για τους άλλους δικαιοδόχους τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας.

Σε περίπτωση που για την εκπλήρωση των παροχών απαιτείται σύμπραξη του δικαιοδόχου, ιδιαίτερα με τη μορφή συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα, διαφημιστικές καμπάνιες κλπ. του συστήματος, ο δικαιοδόχος δεν μπορεί να απαιτήσει την εκπλήρωση των παροχών του δικαιοπαρόχου, αν δεν έχει ανταποκριθεί στις δικές του υποχρεώσεις συμμετοχής.

6. Ο δικαιοπάροχος επιτρέπεται να ασκεί τα δικαιώματα και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις από την παρούσα σύμβαση και μέσω τρίτων προσώπων χωρίς όμως να απαλλάσσεται από τις ευθύνες του.

ΑΡΘΡΟ 3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ο δικαιοπάροχος έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που αποβλέπουν στη διατήρηση και επέκταση της φήμης και στην παγίωση της ταυτότητας και της ομοιομορφίας του δικτύου με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη εφαρμογή του συστήματος από οικονομική άποψη και με ταυτόχρονη διαφύλαξη των βασικών ποιοτικών προδιαγραφών.

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι βασικές αρχές, όπως ισχύουν ή όπως θα διαμορφώνονται εκάστοτε από τον δικαιοπάροχο κατά τρόπο δεσμευτικό για τον δικαιοδόχο, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από αυτές.

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές διαβιβάζονται στα μέλη του δικτύου με τη μορφή εγχειριδίων, γραπτών ή οπτικοακουστικών μηνυμάτων, σεμιναρίων και άλλων μέσων που θα αναπτυχθούν στο μέλλον.

Μπορούν επίσης να συγκεκριμενοποιηθούν προφορικά από τα πρόσωπα που θα παρέχουν τις συμβουλές στο δικαιοδόχο.

Οι σχετικές αντίστοιχες υποχρεώσεις του δικαιοδόχου αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 3 της παρούσας σύμβασης.

3. Οι κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές ρυθμίζουν κυρίως τα ακόλουθα θέματα.

α. Διαρρύθμιση, διακόσμηση και εξοπλισμός με βάση τα τυπικά γνωρίσματα του συστήματος – δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών όψεων και επιγραφών του καταστήματος …… της σύνθεσης των χρωμάτων στο μέτρο που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος – δικτύου και της ενδυμασίας του προσωπικού.

β. Ώρες λειτουργίας του καταστήματος με στόχο πάντα την εξάντληση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη σχετική νομοθεσία. Αποκλίσεις που δικαιολογούνται από λόγους οικονομικής φύσεως θα επιτρέπονται μόνο μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το δικαιοπάροχο και έγκριση του τελευταίου.

γ. Κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν την οικονομική, λογιστική και εμπορική οργάνωση του καταστήματος και ιδίως.

α.α. Ενιαίες μέθοδοι απογραφής και παραγγελιών προς διευκόλυνση του ελέγχου.

β.β. Ενιαίες κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα προσωπικού με στόχο τη μεταχείριση των εργαζομένων σύμφωνα με το νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις.

γγ. Βασικές εμπορικές αρχές για την προστασία της καλής φήμης του συστήματος – δικτύου μέσω της εμπρόθεσμης και ακριβούς ικανοποίησης των απαιτήσεων των πιστωτών, προμηθευτών κλπ.

δδ. Ένα ελάχιστο επίπεδο αυτοχρηματοδότησης προς το σκοπό της διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας του δικαιοδόχου και της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας του από οικονομικά συμφέροντα τρίτων που θα αντέβαιναν στην επιδίωξη της όσο το δυνατόν καλύτερης εφαρμογής του συστήματος.

εε. Θέματα σχετικά με τον έλεγχο και την υποβολή αναφορών και εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή του συστήματος και να εξαχθούν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη λήψη των κεντρικών αποφάσεων καθοδήγησης και διεύθυνσης του συστήματος.

δ. Ρυθμίσεις για την εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του δικαιοδόχου και του προσωπικού του.

4. Ο δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος … στο οποίο αυτό οφείλει ένα μεγάλο μέρος της επιτυχίας του στην αγορά, είναι ο συνδυασμός υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών έναντι προσιτής τιμής. Αναγνωρίζει επίσης ότι στα πλαίσια καθορισμού της τιμολογιακής του πολιτικής θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα ώστε να μη διαταράσσεται η παραπάνω ευνοϊκή εικόνα που έχουν σχηματίσει οι αποδέκτες των υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα (καταναλωτές).

ΑΡΘΡΟ 4.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ

1. Κύρια υποχρέωση του δικαιοδόχου είναι η πλήρης άσκηση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που παραχωρούνται βάσει του άρθρου 1 παρ. 1 της παρούσας σύμβασης με την φροντίδα ενός συνετού εμπόρου, προσωπικά από το δικαιοδόχο και με επικέντρωση όλων των προσπαθειών του στην κατεύθυνση αυτή.

2. Ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση περαιτέρω να εφαρμόζει πλήρως το σύστημα …σύμφωνα με τις δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3.

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί επακριβώς και σε όλες τις λεπτομέρειες τις κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές και αναγνωρίζει ότι η εφαρμογή τους στο σύνολο και τις λεπτομέρειες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργίας της παρούσας σύμβασης.

3. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται στα πλαίσια της αμφίδρομης πληροφόρησης και της κοινής προσπάθειας βελτίωσης του συστήματος να ανακοινώνει εμπιστευτικά στο δικαιοπάροχο το συντομότερο δυνατό κάθε τυχόν νέα τεχνογνωσία ή εν γένει βελτίωση μεθόδων, διαδικασιών κλπ., που σχετίζονται με τη λειτουργία και διεύθυνση του καταστήματος και που ο δικαιοδόχος έθεσε σε εφαρμογή ή σχεδίασε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης προκειμένου αυτή να χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος.

4. Ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει με δικά του έξοδα (που περιλαμβάνουν κυρίως δαπάνες μετάβασης και διαμονής) σε σεμινάρια, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες του συστήματος που οργανώνει ο δικαιοπάροχος και που αποβλέπουν στην παροχή των απαραίτητων πληροφοριών και οδηγιών για την διατήρηση και ενίσχυση της ενιαίας εφαρμογής του συστήματος.

Θα μελετά με τη δέουσα προσοχή τις πληροφορίες που θα λαμβάνει από συνεργάτες του δικαιοπαρόχου ή μέσω άλλου γραπτού ή οπτικοακουστικού μέσου και θα τις λαμβάνει υπόψη του κατά τη λειτουργία του καταστήματός του.

5. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να φροντίζει ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγμή επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό που να είναι σε θέση από πλευράς εμφάνισης, συμπεριφοράς ενδυμασίας και ειδικών γνώσεων να ενημερώσει και εξυπηρετήσει τους πελάτες σύμφωνα με τις ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος …

6. Για τη διασφάλιση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου παροχής υπηρεσιών ο δικαιοδόχος προβαίνει σε πρόσληψη και απόλυση μελών του προσωπικού του σε στενή συνεργασία με τον δικαιοπάροχο.

7. Ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει περαιτέρω την υποχρέωση:

α. Να τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο χρηματοδότησης της επιχείρησής του και να μην προστρέχει στην άμεση ή έμμεση οικονομική συμμετοχή τρίτων στην επιχείρησή του χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιοπαρόχου.

β. Να μη χρησιμοποιεί κατά την εκλογή ή αλλαγή της επωνυμίας της δικής του επιχείρησης την επωνυμία της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου ή άλλα συστατικά της επωνυμίας της επιχείρησης του δικαιοπαρόχου και γενικά του συστήματος.

8. Ο δικαιοπάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση έναντι του δικαιοπαρόχου να εκπληρώνει με δικά του έξοδα (του δικαιοδόχου) όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν  άμεσα ή έμμεσα από τη σχετική νομοθεσία ή από άλλες συμβατικές του υποχρεώσεις όσον αφορά την επιχείρησή του.

9. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται στα πλαίσια μιας οικονομικά και εμπορικά συνεπούς διαχείρισης του καταστήματος του, να διατηρεί σε διαρκή βάση επαρκή αποθέματα όλου του φάσματος των ειδών ……. και προϊόντων που προβλέπονται από το σύστημα ……ώστε να είναι σε θέση να ικανοποιεί άμεσα και σε κάθε στιγμή τις απαιτήσεις των πελατών.

10. Ο δικαιοδόχος, κατά τις παραγγελίες του, που πρέπει να προγραμματίζονται και να αποστέλλονται εγκαίρως, θα λαμβάνει υπόψη τις ελάχιστες ποσότητες για κάθε παραγγελία που θα καθορίζονται από τον δικαιοπάροχο, με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους.

11. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται κατά την παροχή υπηρεσιών στην πελατεία του να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο τα είδη.… και λοιπά προϊόντα που καθορίζει ο δικαιοπάροχος.

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ

1. Ο δικαιοδόχος είναι μισθωτής των χώρων (καταστήματος) που περιγράφονται στο άρθρο 1 παρ. 1γ. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν, με την επιφύλαξη ενδεχόμενης άδειας των αρμοδίων αρχών ως προς την καταλληλότητα των χώρων για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός καταστήματος …..

2. Με την υπογραφή της σύμβασης ο δικαιοδόχος υποχρεούται να λάβει την άδεια των αρμοδίων αρχών, για την διαμόρφωση ή μετατροπή του καταστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου και για το σκοπό της παρούσας σύμβασης. Όλα τα σχετικά έξοδα βαρύνουν τον δικαιοδόχο.

3. Με τη χορήγηση των σχετικών αδειών εκ μέρους των αρμοδίων αρχών ο δικαιοδόχος υποχρεούται να προβεί άμεσα και με δικές του δαπάνες σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και στην διαρρύθμιση του καταστήματος σύμφωνα με τα κατωτέρω:

αα) Η διαρρύθμιση του καταστήματος σύμφωνα με τα σχέδια και τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου που είναι ενιαίες για όλα τα καταστήματα του δικτύου, θα πρέπει να ανατίθεται στον κατασκευαστή που ορίζει ο δικαιοπάροχος.

ββ) Η προμήθεια της επίπλωσης και του εξοπλισμού του καταστήματος συμπεριλαμβανομένων και των εξωτερικών επιγραφών και διαφημίσεων βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του δικαιοπαρόχου θα πρέπει να γίνεται από τον προμηθευτή που ορίζει ο δικαιοπάροχος. Προμήθεια από άλλος δικαιοπάροχο μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπαρόχου. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και ιδίως όταν ο εν λόγω τρίτος προμηθευτής δεν παρέχει κατά την άποψη του δικαιοπαρόχου, τα εχέγγυα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος από άποψη ποιότητας και εξυπηρέτησης (service).

γγ) Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει στο κατάστημα του το σύστημα ταμειακής μηχανοργάνωσης που έχει επιλεγεί από τον δικαιοπάροχο, προκειμένου να διευκολύνεται η διαρκής και ανά πάσα στιγμή ενημέρωση (on line) του τελευταίου, όσον αφορά τη δραστηριότητα του καταστήματος.

4. Η συντήρηση του εξοπλισμού και της διακόσμησης του καταστήματος θα γίνεται από το δικαιοδόχο με δικά του έξοδα και σύμφωνα με τα σχέδια και υποδείγματα που θα έχουν εγκριθεί από το δικαιοπάροχο. Επισκευές και αγορές νέων αντικειμένων, που είναι απαραίτητες θα πρέπει να γίνονται αμέσως από τον δικαιοδόχο προκειμένου το κατάστημα να είναι ανά πάσα στιγμή σε καλή κατάσταση που να ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές του συστήματος.

5. Σε περίπτωση που οι ανάγκες του συστήματος επιβάλλουν την ανακαίνιση ή μετατροπή των καταστημάτων των δικαιοδόχων, θα ισχύουν ανάλογα οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6. Ο δικαιοδόχος δεν επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη ρητή σύμφωνη γνώμη του δικαιοπαρόχου, να προβαίνει σε αλλαγές του εξοπλισμού, της διακόσμησης και της σύνθεσης των χρωμάτων τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τις προσόψεις και τις εξωτερικές επιγραφές, διαφημιστικές ή άλλες.

Σε περίπτωση τροποποίησης ή αλλαγής των κατευθυντηρίων γραμμών και σχεδίων από τον δικαιοπάροχο προς το σκοπό προσαρμογής της εξωτερικής και εσωτερικής εμφάνισης και της λειτουργίας του καταστήματος στις εκάστοτε νέες αντιλήψεις και στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, ο δικαιοδόχος οφείλει να συμμορφώνεται με δικά του έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

1. Η προμήθεια όλων των αναγκαίων ειδών….θα πρέπει να γίνεται από τον δικαιοπάροχο ή τον προμηθευτή που ορίζει ο δικαιοπάροχος.

Προμήθεια από άλλον προμηθευτή μπορεί να γίνει μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπάροχου. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αρνηθεί την έγκριση εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος και ιδίως όταν ο εν λόγω τρίτος προμηθευτής δεν παρέχει κατά την άποψη του δικαιοπαρόχου τα εχέγγυα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος από άποψη ποιότητας, εγκαίρου και επαρκούς εφοδιασμού και εξυπηρέτησης.

Το αυτό ισχύει και για την προμήθεια …… και λοιπών ειδών …τα οποία ο δικαιοδόχος θα διαθέτει προς πώληση στο κατάστημά του.

Ο τρόπος πληρωμής θα καθορίζεται εκάστοτε από τον δικαιοπάροχο. Τυχόν αλλαγή του τρόπου πληρωμής θα γνωστοποιείται τουλάχιστον ένα μήνα πριν στον δικαιοδόχο.

2. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να μη πωλεί στο κατάστημά του προϊόντα που δεν έχει εγκρίνει ο δικαιοπάροχος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ

1. Ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα, προκειμένου να διασφαλίσει την ενιαία εφαρμογή του συστήματος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και βασικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 3 και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 2, να προβαίνει σε ελέγχους του καταστήματος του δικαιοδόχου, ανά πάσα στιγμή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, είτε ο ίδιος προσωπικά είτε μέσω τρίτων στους οποίους θα αναθέτει τη διενέργεια των ελέγχων.

Κατά, ή μετά τον έλεγχο, και εφόσον το κρίνει αναγκαίο, θα πληροφορεί προφορικά ή γραπτά τον δικαιοδόχο για τις επισημάνσεις και διαπιστώσεις του.

2. Τουλάχιστον μια φορά το μήνα, γίνεται κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης ανάμεσα στο δικαιοπάροχο και το δικαιοδόχο, μια ανασκόπηση όλων των διαπιστώσεων που έγιναν ως προς την επιχείρηση του δικαιοδόχου.

3. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση του δικαιοπαρόχου με όλους τους δικαιοδόχους του συστήματος, κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του διατρέξαντος έτους και καθορισμός στόχων για το επόμενο έτος και συζήτηση προτάσεων και υποδείξεων εκ μέρους των δικαιοδόχων.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

1. Ο δικαιοδόχος καταβάλλει με την υπογραφή της σύμβασης το ποσό των ……ευρώ για την παραχώρηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2. Εκτός από το παραπάνω ποσό ο δικαιοδόχος υποχρεούται να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο περιοδικά ποσό καθοριζόμενο στο…… επί των ακαθαρίστων εισπράξεων από παροχή υπηρεσιών.

Το ποσό αυτό θα υπολογίζεται σε μηνιαία βάση με βάση τα δελτία παροχής υπηρεσιών του δικαιοδόχου. Ως χρόνος καταβολής ορίζεται το χρονικό διάστημα από…..έως..….κάθε μηνός για τον εκάστοτε προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση καθυστέρησης της καταβολής του παραπάνω ποσού ο δικαιοδόχος θα οφείλει το ποσό αυτό εντόκως με τον εκάστοτε ισχύοντα τόκο υπερημερίας.

ΑΡΘΡΟ 9. ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ

1. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στο δικαιοδόχο άμεσα ή έμμεσα και σχετίζονται με τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου και με την διαμόρφωση και εξέλιξη του συστήματος……μέσω των εγχειριδίων ή άλλων γραπτών, προφορικών ή λοιπών μέσων και τρόπων, αποτελούν τον καθένα χωριστά αλλά και στο σύνολό τους πολύτιμα επιχειρηματικά απόρρητα του δικαιοπαρόχου.

2. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να μην γνωστοποιεί σε τρίτους τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου τόσο κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης όσο και μετά τη λήξη της. Επίσης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην μπορούν οι τρίτοι να αποκτούν πρόσβαση στα επιχειρηματικά μυστικά του δικαιοπαρόχου.

3. Ο δικαιοδόχος δεν επιτρέπεται να παραδίνει στους συνεργάτες του και το προσωπικό του τα εγχειρίδια και το υπόλοιπο πληροφοριακό υλικό παρά μόνο για μελέτη μέσα στο κατάστημα. Υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εμποδίσει την μεταφορά τους εκτός καταστήματος, την παραγωγή φωτοαντιγράφων κλπ.

4. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται, μετά από σχετική απαίτηση του δικαιοπαρόχου, να ζητήσει και να λάβει από το προσωπικό του, που χειρίζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή που λαμβάνει γνώση αυτών, έγγραφες δηλώσεις ότι δεν θα μεταδώσουν, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, όσο και μετά τη λήξη της, τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους και ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν τη μετάδοσή τους σε τρίτους. Οι ίδιες δηλώσεις μπορούν να ζητηθούν και από τον (την) σύζυγο του δικαιοδόχου ή άλλα μέλη της οικογένειάς του καθώς και από πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή στην επιχείρηση του δικαιοδόχου. Στο έγγραφο θα προβλέπονται κυρώσεις για την παράβαση της υποχρέωσης που αναλαμβάνουν. Ο δικαιοπάροχος θα είναι εκ τρίτου συμβαλλόμενος και θα μπορεί να απαιτήσει απ’ ευθείας αποζημίωση για τη βλάβη που ήθελε προξενηθεί στο σύστημα. Αντίγραφα των σχετικών εγγράφων θα αποστέλλονται στον δικαιοπάροχο. Η ευθύνη του δικαιοδόχου έναντι του δικαιοπαρόχου για την μετάδοση των εμπιστευτικών πληροφοριών σε τρίτους παραμένει στο ακέραιο.

5. Η υποχρέωση εχεμύθειας που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους περιλαμβάνει και την ίδια την παρούσα σύμβασης και τα τυχόν παραρτήματά τους. Επιτρέπεται μόνο η παράδοση σε (νομικούς κλπ.) συμβούλους που υπόκεινται στην υποχρέωση εχεμύθειας, σε Τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε άλλες αρμόδιες αρχές στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που προβλέπεται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο δικαιοδόχος υποχρεούται να αφιερώσει ολοκληρωτικά το χρόνο του, και τις προσπάθειές του στη διεύθυνση και λειτουργία του καταστήματος και να εξαντλήσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης και χρήσης των δικαιωμάτων που του παρέχονται βάσει του άρθρου 1 επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για το κατάστημα και το σύστημα ……….

2. Ειδικότερα ο δικαιοδόχος υποχρεούται:

α. Να μην στρέφει ή να μην προσπαθεί να στρέψει πελάτες ή συναλλαγές με παρακινήσεις, προτροπές ή άλλο τρόπο σε ανταγωνιστικές και να μην επιφέρει έμμεσα ή άμεσα βλάβη στη φήμη του συστήματος ή των επί μέρους δικαιωμάτων που ενσωματώνονται σ’ αυτό.

β. Να μην αποσπά, ή να μην προσπαθήσει να αποσπάσει προς τον σκοπό απασχόλησης στο δικό του κατάστημα άλλα πρόσωπα απασχολούμενα στον δικαιοπάροχο ή σε άλλο δικαιοδόχο ή διανομέα του δικαιοπαρόχου και να μην παρακινεί τέτοια πρόσωπα άμεσα ή έμμεσα να εγκαταλείψουν την απασχόλησή τους.

γ. Να απέχει από την προσέλκυση πελατών εκτός της παραχωρημένης περιοχής. Στα πλαίσια αυτά δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε διαφημίσεις κλπ., σε περιοχές που έχουν επιφυλαχθεί στον δικαιοπάροχο ή παραχωρηθεί σε άλλους δικαιοδόχους του συστήματος.

3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης δεν επιτρέπεται στον δικαιοδόχο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του δικαιοπαρόχου, να λειτουργεί είτε ο ίδιος είτε μέσω τρίτων άλλη επιχείρηση ή να συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα σε άλλη σε άλλη επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας παρόμοιο με αυτή του συστήματος……. Η χορήγηση της άδειας εναπόκειται στην ελεύθερη διακριτική ευχέρεια του δικαιοπαρόχου.

Ειδικά ορίζεται ότι:

Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης επιβάλλεται ποινική ρήτρα..…ευρώ σε βάρος του δικαιοδόχου και υπέρ του δικαιοπαρόχου, ανεξαρτήτως των λοιπών δικαιωμάτων του τελευταίου.

4. Οι παραπάνω περιορισμοί της παρ. 3 ισχύουν και μετά τη λήξη της σύμβασης για την παραχωρημένη περιοχή και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών ανεξάρτητα από το λόγο λύσης της σύμβασης.

5. Σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος είναι κύριος, ή έχει δικαίωμα χρήσης ή εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης του καταστήματος δεν έχει δικαίωμα μετά τη λύση της σύμβασης και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ανεξάρτητα από το λόγο λύσης της σύμβασης, να παραχωρήσει, να εκμισθώσει ή να υπεκμισθώσει τους χώρους του καταστήματος σε τρίτο για χρήση ίδια ή παρεμφερή προς τις δραστηριότητες του συστήματος, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του δικαιοπαρόχου.

6. Ο δικαιοδόχος δεν έχει καμία αξίωση αποζημίωσης για την ανάληψη των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου.

7. Οι περιορισμοί της παρ. 3 δεν ισχύουν στο μέτρο που πρόκειται για συμμετοχή σε μια επιχείρηση που δεν ανήκει στον κλάδο που υπάγεται το σύστημα……και που γίνεται στα πλαίσια της κανονικής διαχείρισης της υπόλοιπης περιουσίας του δικαιοδόχου και υπό τον όρο ότι δεν τίθεται σε κίνδυνο η οικονομική αποδοτικότητα του καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 11.ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

1. Ο δικαιοδόχος υποχρεούται να προβεί στη σύναψη και διατήρηση όλων των ασφαλίσεων που επιβάλλονται από τον νόμο (χώρων, αντικειμένων, προσωπικού κλπ.) καθώς και όλων των απαραίτητων πρόσθετων ασφαλίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής και αδιάκοπη λειτουργία του καταστήματος σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση ακόμα και στην περίπτωση διαταραχών οποιασδήποτε αιτίας και έκτασης.

2. Οι ασφαλιστικές καλύψεις πρέπει να αποδεικνύονται στον δικαιοπάροχο πριν ο δικαιοδόχος αρχίσει τις επενδύσεις του. Η απόδειξη αυτή πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο χωρίς προηγούμενη αίτηση ή όχληση εκ μέρους του δικαιοπαρόχου.

3. Στο μέτρο που είναι δυνατόν να θίγονται και δικαιώματα του δικαιοπαρόχου στα πλαίσια των ασφαλιζόμενων κινδύνων, ο δικαιοδόχος υποχρεούται να συμπεριλάβει στην ασφάλεια ως συνασφαλιζόμενο και τον δικαιοπάροχο.

4. Ο δικαιοπάροχος έχει προβεί στην κατάρτιση ενός συνολικού σχεδίου ασφαλίσεων λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά κριτήρια το οποίο και επανεπεξεργάζεται κάθε χρόνο με βάση τις αποκτηθείσες εμπειρίες και τα νέα δεδομένα.

Αυτή η «ασφαλιστική δέσμη» περιλαμβάνει μια υποχρεωτική ελάχιστη ασφάλιση καθώς και μια πρόσθετη κάλυψη, εφόσον την επιθυμεί ο δικαιοδόχος.

Ο δικαιοδόχος είναι ελεύθερος στην επιλογή του ασφαλιστή του υπό τον όρο ότι θα προβεί οπωσδήποτε στην υποχρεωτική ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη.

5. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη άλλης ασφάλισης, ο δικαιοδόχος υποχρεούται να απαλλάξει τον δικαιοπάροχο από όλες τις απαιτήσεις οιασδήποτε φύσεως τις οποίες θα προέβαλαν τρίτοι κατά του δικαιοπαρόχου και που θα προέρχονταν από την λειτουργία του καταστήματος του δικαιοδόχου. Αυτό ισχύει και για τα δικαστικά και εξωδικαστικά έξοδα που προκύπτουν στα πλαίσια της διαφύλαξης και προστασίας των δικαιωμάτων του δικαιοπαρόχου.

Αυτή η υποχρέωση απαλλαγής δεν ισχύει εφόσον η προβολή των απαιτήσεων τρίτων στηρίζεται σε παράβαση υποχρεώσεων από το νόμο ή από σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΥ

1. Ο δικαιοδόχος λειτουργεί το κατάστημά του βάσει της παρούσας σύμβασης για δικό του λογαριασμό και με δικό του κίνδυνο.

Ως εκ τούτου ο δικαιοπάροχος δεν ευθύνεται ιδίως για την απόδοση του καταστήματος του δικαιοδόχου και δεν έχει παράσχει καμία σχετική υπόσχεση.

Επίσης ο δικαιοπάροχος δεν ευθύνεται για τη διατήρηση της αδιάκοπης λειτουργίας του καταστήματος του δικαιοδόχου, εκτός εάν η διακοπή προκλήθηκε από τον δικαιοπάροχο από δόλο ή βαρεία αμέλεια ή σε περίπτωση ύπαρξης οποιωνδήποτε πραγματικών ή νομικών ελαττωμάτων που μπορούν να καταλογιστούν στον δικαιοπάροχο.

2. Ο δικαιοπάροχος ευθύνεται για την ύπαρξη των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 καθώς επίσης και για τη δυνατότητα εφαρμογής του συστήματος …… κατά τρόπο που αυτή να μην θίγεται από δικαιώματα τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

1. Ο δικαιοδόχος και ο δικαιοπάροχος συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι μία εντατική εκπαίδευση του δικαιοδόχου, των συνεργατών και του προσωπικού του, καθώς και η συνεχής επιμόρφωση, είναι ουσιαστικής σημασίας για την προσήκουσα και αρμόζουσα στο σύστημα διεύθυνση και λειτουργία του καταστήματος.

2. Ο δικαιοπάροχος καταρτίζει και προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για την αρχική εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση που πραγματοποιούνται, όσον μεν αφορά την πρακτική πλευρά στα καταστήματα του δικαιοπαρόχου ή άλλων δικαιοδόχων, όσο δε αφορά τη θεωρητική πλευρά σε ιδιαίτερα σεμινάρια.

3. Ο δικαιοπάροχος φέρει τα έξοδα για την κατάρτιση των προγραμμάτων και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και για την πραγματοποίηση της πρακτικής και θεωρητικής εκπαίδευσης του δικαιοδόχου και των υπαλλήλων του.

Ο δικαιοδόχος φέρει όλα τα υπόλοιπα έξοδα που σχετίζονται με τη συμμετοχή στα προγράμματα αυτά. Δεν μπορεί να απαιτήσει απόδοση δαπανών που συνδέονται με την διάθεση του χρόνου, τη μετάβαση και τη διαμονή για τη συμμετοχή στην εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση.

4. Η επιτυχής περάτωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα του καταστήματος.

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

1. Ο δικαιοδόχος αναγνωρίζει ότι η συνεπής εφαρμογή μιας ενιαίας, κοινής και δεσμευτικής μεθόδου μάρκετινγκ αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ενίσχυση του γοήτρου και της φήμης του συστήματος και της παρουσίασης του προς τα έξω ως ενός σημαντικού παράγοντα υγιούς και έντονου ανταγωνισμού.

2. Προς το σκοπό αυτό ο δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον δικαιοπάροχο μετά από σχετική απαίτηση του τελευταίου τουλάχιστον … των συνολικών ακαθάριστων εισπράξεων του όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 8 παρ. 2. Το ποσό αυτό διατίθεται αποκλειστικά για τη διαφήμιση, την προσέλκυση πελατών και τη δημιουργία και καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Ο δικαιοπάροχος πληροφορεί κατάλληλα τον δικαιοδόχο τουλάχιστον μια φορά το χρόνο εκ των προτέρων και με υποβολή λεπτομερούς σχεδίου προϋπολογισμού για τη διάθεση των χρημάτων και τα προγραμματισμένα μέτρα και τις εκστρατείες διαφήμισης, προσέλκυσης πελατών και δημιουργίας και καλλιέργειας δημοσίων σχέσεων. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να γίνεται κατά την διάρκεια της ετήσιας συνάντησης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 5.

4. Ο δικαιοπάροχος μπορεί να αναθέσει και σε τρίτους, εν όλω ή εν μέρει, τη διαφήμιση, την προσέλκυση πελατών και τις δημόσιες σχέσεις και ιδίως σε διαφημιστικές επιχειρήσεις.

Στο μέτρο που ο δικαιοπάροχος, ένας τρίτος ή μία διαφημιστική εταιρία προβαίνουν, στα πλαίσια των εκστρατειών διαφήμισης και προσέλκυσης πελατών σε ανακοίνωση τιμών για υπηρεσίες και προϊόντα ή συνθέσεις προϊόντων, οι τιμές αυτές έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα.

5. Ο δικαιοδόχος μεριμνά επιπλέον για τοπική διαφήμιση, προσέλκυση πελατών και δημόσιες σχέσεις σχετικά με το κατάστημά του σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του δικαιοπαρόχου και ανάλογα με τις συνθήκες της τοπικής αγοράς.

Για κάθε τρίμηνο υποχρεούται να υποβάλλει εκ των προτέρων στο δικαιοπάροχο ένα λεπτομερές πρόγραμμα δράσεως με επακριβή περιγραφή των επί μέρους ενεργειών προκειμένου να λάβει την έγκρισή του.

Η χορήγηση της έγκρισης δεν θεμελιώνει καμία ευθύνη του δικαιοπαρόχου για ενδεχόμενες παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας εκ μέρους του δικαιοδόχου κατά τη διενέργεια των εν λόγω ενεργειών.

ΑΡΘΡΟ 15. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

1. Η πώληση, η εκμίσθωση, η εκχώρηση, ή άλλη διάθεση πραγματικής ή νομικής φύσεως που αναφέρεται στη σύμβαση στο σύνολό της δεν μπορούν να διενεργούνται παρά μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπαρόχου. Η πρόθεση μιας τέτοιας διάθεσης πρέπει να ανακοινώνεται εγγράφως στον δικαιοπάροχο.

2. Ο δικαιοπάροχος αποφασίζει για τη χορήγηση της έγκρισής του μέσα σε εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την λήψη μιας τέτοιας ανακοίνωσης, κατά την εύλογη κρίση του και λαμβάνοντας υπόψη και τα εύλογα συμφέροντα του δικαιοδόχου. Μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της έγκρισης χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης, όταν ο δικαιοδόχος δεν του παρέχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για το πρόσωπο του διαδόχου, ιδίως για την καταλληλότητά του από άποψη προσωπικότητας και ειδικών γνώσεων, οικονομικής επιφάνειας και σταθερότητας, για την ύπαρξη τυχόν αντιτιθέμενων συμφερόντων καθώς και για την προθυμία του να αφιερωθεί αποκλειστικά στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.

3. Η έγκριση (άδεια) ισχύει υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ότι ο αναλαμβάνων το κατάστημα (διάδοχος) θα έχει περάσει επιτυχώς την απαραίτητη εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 4.

β) Ότι ο αναλαμβάνων το κατάστημα (διάδοχος) θα έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του σχετικά με την χρηματοδότηση του καταστήματος (επιχείρησης) βάσει των κατευθυντήριων γραμμών του δικαιοπαρόχου.

4. Ο δικαιοπάροχος μπορεί, ανεξάρτητα από τη ρύθμιση της παρ. 2 να αρνηθεί την έγκρισή του όταν:

α) Το τίμημα της αγοράς (ανάληψη του καταστήματος), το μίσθωμα ή άλλου είδους συμβατικά καθορισμένη αποζημίωση εμφανίζονται, κατά την εύλογη κρίση του δικαιοπαρόχου και με βάση την οικονομική σταθερότητα του καταστήματος και την κανονική εξέλιξη των συναλλαγών, υπερβολικά υψηλά.

β) Ο διάδοχος δεν είναι πρόθυμος να καταβάλει στον δικαιοπάροχο το ποσό για την παραχώρηση των δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 1, που απαιτείται από τους νέους δικαιοδόχους κατά τον χρόνο της ανάληψης (διαδοχής).

5. Ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα, σε όλες τις περιπτώσεις που ο δικαιοδόχος επιθυμεί να μεταβιβάσει τη σύμβαση στο σύνολό της βάσει της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, αντί για τη χορήγηση της έγκρισης, να αναλάβει ο ίδιος το κατάστημα, ελευθερώνοντας τον δικαιοδόχο από όλες τις ρυθμίσεις της παρούσας σύμβασης πλην των υποχρεώσεων που υπέχει και μετά τη λύση της σύμβασης. Στην ανάληψη αυτή δεν περιλαμβάνεται και η ανάληψη της εμπορικής επωνυμίας του δικαιοδόχου.

Το τίμημα για την ανάληψη του καταστήματος εκ μέρους του δικαιοπαρόχου αντιστοιχεί στο τίμημα που θα ήταν πρόθυμος να καταβάλει ένας τρίτος για την ανάληψη του καταστήματος, υπό την επιφύλαξη πάντως των οριζομένων στην παρ. 4α του παρόντος άρθρου.

Στην περίπτωση της ανάληψης του καταστήματος από τον ίδιο, ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα, κατ’ επιλογή του, είτε να υπεισέλθει στην μισθωτική σχέση του δικαιοδόχου, με τον ιδιοκτήτη, είτε να συνάψει σύμβαση υπομίσθωσης με τον δικαιοδόχο. Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης του καταστήματος είναι ο δικαιοδόχος, ο δικαιοπάροχος έχει δικαίωμα μίσθωσης του καταστήματος.

6. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η υπεισέλευση στη μισθωτική σχέση ή η υπομίσθωση, ο δικαιοδόχος, εφόσον έχει ο ίδιος μισθώσει το κατάστημα, οφείλει να συμπεριλάβει στη σύμβαση μίσθωσης σχετικές ρήτρες υπέρ του δικαιοπαρόχου, δηλ. ότι ο ιδιοκτήτης εκμισθωτής θα συναινέσει είτε στην υπομίσθωση στο δικαιοπάροχο ή σε νέο δικαιοδόχο είτε στη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης είτε στον δικαιοπάροχο, με δυνατότητα περαιτέρω υπεκμίσθωσης του τελευταίου σε νέο δικαιοδόχο, είτε απ’ ευθείας σε νέο δικαιοδόχο.

7. Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής είναι ο δικαιοπάροχος, η λύση της παρούσας σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο επιφέρει αυτοδικαίως την άμεση λύση και της μεταξύ αυτού και του δικαιοδόχου μισθωτικής σχέσης.

8. Σε κάθε περίπτωση των παρ. 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου ο δικαιοδόχος υποχρεούται απροφάσιστα και άνευ οχλήσεως να παραδώσει ελεύθερη τη χρήση του μισθίου στο δικαιοπάροχο αμέσως μετά το διακανονισμό περί εξαγοράς του εξοπλισμού του καταστήματος βάσει του άρθρου 20 παρ. 4, ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών από τη λύση της σύμβασης. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης απόδοσης της χρήσης του μισθίου στο δικαιοπάροχο, συμφωνείται ρητά η καταβολή ποινικής ρήτρας …… ευρώ. Το ποσό αυτό θα οφείλεται ανεξάρτητα από κάθε άλλη περαιτέρω αποδεικνυόμενη ζημία του δικαιοπαρόχου και του συστήματος από την καθυστέρηση του δικαιοδόχου να αποδώσει το μίσθιο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ. ΣΥΝΑΨΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ FRANCHISING ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

1. Δεν επιτρέπεται στον δικαιοδόχο η νομική ή πραγματική μεταβίβαση μεμονωμένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε τρίτους ούτε η σύναψη υποσύμβασης franchising με την οποία ο δικαιοδόχος θα παραχωρεί περαιτέρω το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης.

2. Η πώληση των επί μέρους αντικειμένων, εξοπλισμού και επίπλωσης, που είναι χαρακτηριστικά για το σύστημα …..επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιοπαρόχου. Το ίδιο ισχύει και για την πώληση μετά τη λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 17. ΘΑΝΑΤΟΣ Ή ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ

1. Ο θάνατος του δικαιοδόχου επιφέρει αυτοδικαίως λύση της σύμβασης.

2. Ο δικαιοπάροχος είναι πρόθυμος να συνεχίσει τη συνεργασία με κληρονόμο του δικαιοδόχου βάσει της σύμβασης όπως αυτή θα ισχύει τη δεδομένη στιγμή υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Ο κληρονόμος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ως προς τα προσωπικά και λοιπά ειδικά προσόντα, τις οποίες πληρούσε ο δικαιοδόχος και να είναι πρόθυμος να υπεισέλθει στη σύμβαση.

β) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι που έχουν τα προσωπικά και ειδικά προσόντα και είναι πρόθυμοι να υπεισέλθουν στη σύμβαση, ο δικαιοπάροχος είναι ελεύθερος να αποφασίσει ο ίδιος κατά την εύλογη κρίση του, με ποιόν από τους κληρονόμους επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία βάσει της σύμβασης εφόσον αυτός έχει τα απαραίτητα προσόντα και περατώσει την προβλεπόμενη εκπαίδευση βάσει του άρθρου 13 παρ. 4.

3. Σε περίπτωση συνέχισης της συνεργασίας με έναν από τους κληρονόμους η σύμβαση συνάπτεται εκ νέου για το εναπομένον χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης που είχε συναφθεί με τον κληρονομούμενο και με την ίδια μορφή και από το χρονικό σημείο που θα συμφωνηθεί γραπτά η συνέχιση και πάντως όχι πριν από το χρονικό σημείο της παραλαβής του καταστήματος από τον συνεχίζονται τη συνεργασία κληρονόμο.

Ο συνεχίζων κληρονόμος δεν μπορεί να απαιτήσει αποκλειστικά για τον εαυτό του τα έσοδα και κέρδη που ανήκουν στην κοινωνία των κληρονόμων βάσει της παρ. 3 με εξαίρεση τα έσοδα και κέρδη που ανήκουν στον ίδιο βάσει της παρ. 3 ως μέλος της κοινωνίας των κληρονόμων.

4. Σε περίπτωση μη συνέχισης της συνεργασίας ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις που προβλέπονται για την περίπτωση λύσης της σύμβασης λόγω παρόδου του χρόνου.

5. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος ή οι κληρονόμοι υπεισέρχονται σε μία μισθωτική σχέση αναφορικά με το κατάστημα, ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να υπεισέλθει ο ίδιος στη σύμβαση μισθώσεως απαλλάσσοντας τον ή τους κληρονόμους. Η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 5 ισχύει ανάλογα με τον περιορισμό ότι δεν καταβάλλεται αποζημίωση για λύση της σύμβασης στην περίπτωση αυτή.

6. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και στην περίπτωση διαρκούς ανικανότητας του δικαιοδόχου. Στην περίπτωση αυτή η λύση της σύμβασης επέρχεται από το χρονικό σημείο που ο δικαιοπάροχος προβαίνει στη δήλωση της μη συνέχισης της συνεργασίας με τον συγγενή του δικαιοδόχου.

7. Σε περίπτωση που ο δικαιοδόχος είναι εταιρία η λύση της τελευταίας επιφέρει επίσης λύση της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η σύμβαση αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της και για χρονικό διάστημα …… ετών.

Η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί για το τέλος της…..ετίας με προθεσμία καταγγελίας ενός (1) έτους.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει τέτοια καταγγελία η σύμβαση παρατείνεται αυτόματα για δύο (2) έτη κάθε φορά. Η προθεσμία καταγγελίας είναι πάλι ένα (1) έτος και για το τέλος της εκάστοτε διετίας.

Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λήγει το αργότερο μετά από είκοσι (20) έτη ακόμα και χωρίς προηγούμενη καταγγελία.

2. Σε περίπτωση που δεν θα ανοιχθεί το κατάστημα εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, και για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο δικαιοπάροχος, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως τη σύμβαση. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με την περιέλευσή της στον δικαιοδόχο.

3. Ο δικαιοδόχος εγγυάται, ως μισθωτής του καταστήματος, ότι η σύμβαση μισθώσεως θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης. Το ίδιο ισχύει και για τις εκάστοτε παρατάσεις της ισχύος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση λήξης της σύμβασης μισθώσεως από λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιοδόχου (λ.χ. καταγγελία εκ μέρους του ιδιοκτήτου εκμισθωτή για λόγους που οφείλονται στη συμπεριφορά του δικαιοδόχου, παράλειψη εκ μέρους του δικαιοδόχου να εξαντλήσει τις δυνατότητες παράτασης της σύμβασης μισθώσεως κλπ.) ο δικαιοδόχος υποχρεούται σε αποζημίωση έναντι του δικαιοπαρόχου.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

1. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να προβεί σε έκτακτη καταγγελία της σύμβασης χωρίς τήρηση προθεσμίας εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος.

2. Ως σπουδαίοι λόγοι για την έκτακτη καταγγελία εκ μέρους του δικαιοπαρόχου θεωρούνται ιδίως:

α. Επίμονη μη τήρηση εκ μέρους του δικαιοδόχου των κατευθυντήριων γραμμών και βασικών αρχών του δικαιοπαρόχου βάσει του άρθρου 2 ως προς τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την εξυπηρέτηση των πελατών κλπ. ώστε να τίθεται σε κίνδυνο η φήμη και η ενιαία εμφάνιση του συστήματος.

β. Παράβαση της ρήτρας μη ανταγωνισμού και της υποχρέωσης εχεμύθειας βάσει των άρθρων 9 και 10.

γ. Παρεμπόδιση της άσκησης ελέγχου εκ μέρους του δικαιοπαρόχου.

δ. Συμμετοχή τρίτων στην επιχείρηση του δικαιοδόχου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του δικαιοπαρόχου.

ε. Οικονομική συμμετοχή του δικαιοδόχου σε άλλες επιχειρήσεις (ιδίως ανταγωνιστικές) πάνω από ένα ποσοστό της τάξεως του 5%.

στ. Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων ή άλλων αντικειμένων που δεν έχουν τύχει της έγκρισης του δικαιοπαρόχου ή από προμηθευτές τους οποίους δεν έχει εγκρίνει ο δικαιοπάροχος.

ζ. Παράβαση των άρθρων 15 και 16 της σύμβασης, μεταβίβαση, εκμίσθωση ή εκχώρηση της σύμβασης ή ουσιωδών μερών της ή άλλων επιμέρους δικαιωμάτων ή αντικειμένων ή παραχώρηση υποάδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της δέσμης των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 χωρίς την έγκριση του δικαιοπαρόχου.

η. Άρνηση ή σημαντική καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών) καταβολής των δικαιωμάτων εισόδου στο σύστημα ή των περιοδικά καταβαλλομένων δικαιωμάτων (rovalties) ως ποσοστού επί του κύκλου εργασιών βάσει του άρθρου 8, καθώς και των ποσών που προορίζονται για διαφήμιση βάσει του άρθρου 14.

θ. Διακινδύνευση της φήμης του συστήματος με την επανειλημμένη άρνηση ή την σημαντική καθυστέρηση (άνω των 30 ημερών) ικανοποίησης μη αμφισβητούμενων απαιτήσεων τρίτων (προμηθευτών, εκμισθωτών, άλλων συναλλασσόμενων με το σύστημα κλπ.).

ι. Παράλειψη άρσης κατασχέσεων στο κατάστημα εντός 30 ημερών από την κατάσχεση, με την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κατασχόντων ή την παροχή άλλης εγγύησης, έτσι ώστε να διακυβεύεται η φήμη του συστήματος.

κ. Επίμονη μη τήρηση των υποχρεώσεων συνεργασίας και ενίσχυσης της συνοχής του συστήματος.

λ. Συμπεριφορά έναντι και δηλώσεις ενώπιον τρίτων που είναι βλαπτικές για τη φήμη του συστήματος και των μελών του.

μ. Σοβαρή διατάραξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης που οφείλεται στη συμπεριφορά του δικαιοδόχου.

ν. Παύση εργασιών ή παύση πληρωμών ή κήρυξη σε πτώχευση του δικαιοδόχου ή διορισμός εκκαθαριστή στην επιχείρηση του δικαιοδόχου.

ξ. Μεταβίβαση της επιχείρησης του δικαιοδόχου ή τμήματος αυτής ή εξαγορά ή συγχώνευση με άλλη εταιρία ή γενικότερα αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην επιχείρηση του δικαιοδόχου μέσω μεταβίβασης μετοχών, εταιρικών μεριδίων κλπ., εφόσον κατά την κρίση του δικαιοπαρόχου δημιουργείται κίνδυνος να αποκτήσουν ανεξέλεγκτοι τρίτοι πρόσβαση στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

3. Ως σπουδαίοι λόγοι για την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του δικαιοδόχου θεωρούνται ιδίως:

α. Διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του δικαιοπαρόχου.

β. Επίμονη και επανειλημμένη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του δικαιοπαρόχου βάσει του άρθρου 2.

γ. Πτώχευση του δικαιοπαρόχου.

4. Προϋπόθεση για την έκτακτη καταγγελία βάσει της παρ. 2 στοιχ. α)  ε) και βάσει της παρ. 3 στοιχ. β) είναι σοβαρές προσπάθειες του αντισυμβαλλομένου να επαναφέρει τον άλλο συμβαλλόμενο στην προσήκουσα, βάσει της σύμβασης, συμπεριφορά καθώς και δύο τουλάχιστον οχλήσεις σε απόσταση τουλάχιστον 30 ημερών η μία από την άλλη. Η καταγγελία δεν μπορεί να απαγγελθεί πριν από την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από την δεύτερη όχληση.

5. Σε περίπτωση που η καταγγελία εκ μέρους του δικαιοπαρόχου ήθελε θεωρηθεί για οποιοδήποτε λόγο ως καταχρηστική ο τελευταίος έχει το δικαίωμα, αντί για συνέχιση της σύμβασης, να προβεί σε αποζημίωση του δικαιοδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Με τη λύση της σύμβασης βάσει των άρθρων 18 και 19 ο δικαιοδόχος υποχρεούται να παραδώσει αμελλητί στον δικαιοπάροχο όλα τα εγχειρίδια και το υπόλοιπο διαφημιστικό και έντυπο οπτικοακουστικό κλπ. υλικό που του είχε παραδοθεί από τον δικαιοπάροχο που περιλαμβάνει ενδεικτικά καταλόγους με τα ονόματα πελατών, πινακίδες με τα διακριτικά γνωρίσματα του δικαιοπαρόχου κλπ. και να απέχει από τη χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1.

2. Επιπλέον ο δικαιοδόχος οφείλει, εφόσον δεν έχει υποχρέωση απόδοσης του καταστήματος σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 8, να αλλάξει όλη την εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση και διαρρύθμιση του καταστήματος αφαιρώντας ή αλλάζοντας χρωματισμούς και κατασκευές έτσι ώστε να αποκλείεται εφεξής οποιοσδήποτε κίνδυνος απομίμησης των καταστημάτων…….

3. Περαιτέρω ο δικαιοδόχος οφείλει να εκχωρήσει στο δικαιοπάροχο ή σε τρίτο υποδεικνυόμενο από αυτόν πρόσωπο τις συμβάσεις τηλεφωνικών συνδέσεων συμπεριλαμβανομένου και του…..

4. Στο μέτρο που η επίπλωση, ο εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα όπως εξωτερικές επιγραφές κλπ., που μπορούν κατά βάση να χρησιμοποιηθούν από το δικαιοδόχο χωρίς να θίγονται τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου είναι όμως πρόσφορα να προσφέρουν δυνατότητες απομίμησης στον δικαιοδόχο ή σε τρίτους, ο δικαιοπάροχος έχει το δικαίωμα να τα αποκτήσει είτε στο σύνολό τους είτε εν μέρει με την καταβολή της αξίας που έχουν κατά το χρόνο της απόκτησης.

5. Με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων αποζημίωσης λόγω υπαίτιας παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους του δικαιοπαρόχου, ο δικαιοδόχος δεν έχει καμία απαίτηση αποζημίωσης οιασδήποτε φύσεως (π.χ. λόγω συμβολής του στην αύξηση της φήμης και της πελατείας του δικτύου, λόγω κοινοποίησης στον δικαιοπάροχο στα πλαίσια της αμφίδρομης πληροφόρησης, της εμπειρίας που απέκτησε ή των βελτιώσεων στις οποίες προέβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος στο όνομά τους κλπ.).

ΑΡΘΡΟ 21. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης εκ μέρους των συμβαλλομένων συνεπάγεται την κατάπτωση ποινικής ρήτρας ……ευρώ για κάθε παράβαση σε βάρος του υπαιτίου και υπέρ του άλλου συμβαλλομένου ανεξάρτητα από τα τυχόν άλλα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση ή από τον νόμο.

2. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης από τον δικαιοπάροχο οποιουδήποτε από τα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από αυτά ή άλλα δικαιώματα, εξουσίες ή προνόμια, τα δε δικαιώματα και τα μέτρα που καθορίζονται εδώ και που μπορεί να ασκήσει ή να λάβει ο δικαιοπάροχος δεν αποκλείουν την άσκηση δικαιωμάτων και τη λήψη μέτρων που προβλέπονται από το νόμο, από τα τελευταία δε αυτά με κανένα τρόπο δεν παραιτείται ο δικαιοπάροχος.

3. Η ακυρότητα επιμέρους όρων της παρούσας σύμβασης δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων και της σύμβασης στο σύνολό της. Σε περίπτωση ακυρότητας επιμέρους όρων τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να προβούν στη σύναψη νέων έγκυρων όρων οι οποίοι θα είναι από άποψη περιεχομένου και αποτελέσματος όσο το δυνατόν εγγύτεροι προς τους άκυρους όρους.

4. Όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της παρούσας σύμβασης καθώς και όλες οι δηλώσεις, αιτήσεις, εγκρίσεις, κλπ. των μερών που αφορούν τη συμβατική σχέση πρέπει να γίνονται εγγράφως.

Επίσης κάθε συμφωνία που αίρει την υποχρέωση γραπτής διατύπωσης δηλώσεων, αιτήσεων, εγκρίσεων κλπ. θα πρέπει να γίνεται γραπτώς.

Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά κάθε άλλη συμφωνία ή ρύθμιση που τυχόν έχει γίνει πριν από τη σύναψή της και ρυθμίζει αποκλειστικά τις σχέσεις ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, εφόσον δεν υπάρξουν γραπτές συμπληρώσεις ή άλλα παραρτήματα που θα χαρακτηρισθούν ως συστατικά στοιχεία της παρούσας σύμβασης.

6. Τόπος παροχής των επιμέρους υποχρεώσεων είναι η έδρα του δικαιοπαρόχου.

7. Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα ανακύψουν από την παρούσα σύμβαση είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι παραπάνω συμβαλλόμενοι και προς βεβαίωσή τους υπογράφεται η παρούσα σύμβαση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Υπόδειγμα σύμβασης δανείου.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα στις ........μεταξύ αφενός του .........και αφετέρου του .......... συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα

Ο δεύτερος των συμβαλλομένων που θα ονομάζεται εφεξής στο παρόν για συντομία «οφειλέτης», δήλωσε ότι προκειμένου να προβεί σε αγορά ποσοστού 20% εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου στην περιοχή .........ζήτησε από τον πρώτο συμβαλλόμενο ο οποίος στην συνέχεια θα καλείται για συντομία «ο δανειστής» να λάβει το ποσό των .....ως δάνειο. Ο δανειστής συμφώνησε στην καταβολή του ποσού αυτού προς τον οφειλέτη. Με το παρόν καταρτίζεται μεταξύ των συμβαλλομένων σύμβαση δανείου με τους παρακάτω όρους και συμφωνίες

1. Ο οφειλέτης έλαβε σήμερα από τον δανειστή ολόκληρο το παραπάνω ποσό των ….σε μετρητά, του παρόντος επέχοντος θέση αποδείξεως.

2. Το δάνειο συνάπτεται για χρονικό διάστημα ….από σήμερα. Το οφειλόμενο ποσό θα εξοφληθεί πλήρως και ολοσχερώς και χωρίς άλλη όχληση μέχρι και της ....... συμφωνούμενης της ημέρας αυτής από τους συμβαλλόμενους ως τακτής.

3. Το δάνειο θα επιστραφεί κατά την άνω ημερομηνία σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο δανειστής προς τον οφειλέτη.

4. Ο οφειλέτης έχει την δυνατότητα και σταδιακής αποπληρωμής του παραπάνω δανείου με τμηματικές καταβολές προς τον δανειστή.

5. Το παραπάνω δάνειο συνάπτεται έντοκο με ετήσιο επιτόκιο …..ανατοκιζόμενο κατ' έτος. Σε περίπτωση δε υπερημερίας του οφειλέτη σχετικά με τον χρόνο επιστροφής του κατά κεφάλαιο και τόκους θα βαρύνεται με το κατά το χρόνο εκείνο επιτόκιο υπερημερίας και μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του.

6. Τον οφειλέτη επίσης βαρύνουν πέραν των τυχόν τόκων υπερημερίας όλα γενικά τα έξοδα και τέλη του παρόντος συμφωνητικού, τα τυχόν δικαστικά έξοδα που θα προκύψουν, καθώς και τα έξοδα της τυχόν εκτελέσεως και κάθε γενικά σχετικό έξοδο, το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί από τώρα.

7. Προς εξασφάλιση της επιστροφής του συναπτομένου δανείου ο οφειλέτης θα συναινέσει σε εγγραφή προσημείωσης υποθήκης μέχρι του ποσού των ……στο ακίνητο ιδιοκτησίας του επί της οδού…. Τα έξοδα παράστασης στο Δικαστήριο και εγγραφής της παραπάνω προσημείωσης βαρύνουν τον οφειλέτη.

8. Οι συμβαλλόμενοι ορίζουν ως αρμόδια Δικαστήρια αυτά της πόλης των Αθηνών.

9. Επίσης ρητώς συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι το παρόν δάνειο είναι αδιαίρετο οσοιδήποτε και οποιοδήποτε και αν είναι οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοι του οφειλέτη.

10.Τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν τέλος ότι παραιτούνται ρητά και ανεπιφύλακτα από κάθε τυχόν δικαίωμα τους και από κάθε αξίωση τους να προσβάλλουν ή ιαρρήξουν το παρόν συμφωνητικό και το δάνειο για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένσταση τους, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ.

11. Το παρόν δάνειο μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των μερών.

Σε πίστωση και βεβαίωση των ανωτέρω που συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα, και το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους συμβαλλόμενους, υπογράφεται από αυτούς, όπως ακολουθεί. Κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα όμοιο αντίγραφο και το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδιο ΔΟΥ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

Υπόδειγμα σύμβασης εμπορικής αντιπροσωπείας.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός μεν…… και αφ' ετέρου……στην......και στα επί της οδού…….γραφεία της πρώτης σήμερα την..........συμφωνούν, αποδέχονται και συναποφασίζουν όπως ο δεύτερος καλούμενος στο εξής "ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ" προβαίνει σε διάθεση των προϊόντων της πρώτης καλούμενης στο εξής "ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με ποσοστά (προμήθεια) με τους εξής όρους και συμφωνίες :

1) Η Εταιρεία αναθέτει την διάθεση των προϊόντων της …….για την περιοχή…. στον Εμπορικό Αντιπρόσωπο, ο δε Εμπορικός Αντιπρόσωπος αναλαμβάνει την διάθεση των ως άνω προϊόντων της Εταιρείας στην ως άνω περιοχή μόνο.

2) Η σύμβαση ορίζεται ορισμένου χρόνου αρχομένης την…… και λήγουσα την……δυναμένη να παραταθεί ή ανανεωθεί, κατόπιν γραπτής συμφωνίας. Προκειμένου για εκτελέσεις παραγγελιών, εισπράξεις και επαναληπτικές παραγγελίες η σύμβαση λήγει την.....

3) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υπόσχεται τήρηση πίστης και καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας και επιμέλειας προς ευόδωση της αναληφθείσης εμπορικής αντιπροσωπείας σύμφωνα με τις αρχές της συναλλακτικής χρηστοήθειας και καλοπιστίας.

4) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δεν υποχρεούται σε καταβολή αυτοπρόσωπης εργασίας, δυναμένου να διατηρεί ίδιο γραφείο με ίδιον υπάλληλο ή υπαλλήλους και εξοπλισμό, αποκλειστικά και μόνο με δικές του δαπάνες.

5) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δεν δύναται να συνάπτει επισφαλείς πωλήσεις, δύναται όμως να διαθέτει παράλληλα μη ομοειδή προϊόντα τρίτων επιχειρήσεων .

6) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται τουλάχιστον άπαξ της εβδομάδος σε ημέρα και ώρα που αυτός θα ορίσει, εντός των εκάστοτε ωρών λειτουργίας της Εταιρείας να επισκέπτεται την Εταιρεία αυτοπροσώπως ή με τρίτο πρόσωπο από αυτόν οριζόμενο, παραδίδει δε τα εισπραχθέντα χρήματα και παραγγελίες.

7) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δεν δικαιούται να παρακρατήσει το σύνολο ή μέρος των εισπραχθέντων ή να τα συμψηφίσει με τυχόν οφειλόμενα, παραιτείται δε κάθε δικαιώματος επίσχεσης είτε χρημάτων είτε εμπορευμάτων.

8) Η αμοιβή του Εμπορικού Αντιπροσώπου ορίζεται ποσοστό (προμήθεια) επί των πραγματοποιηθεισών πωλήσεων. Η προμήθεια καταβάλλεται, μόνο, επί ολοκληρωμένων πωλήσεων, στην περίπτωση δηλ. που διατέθηκε το προϊόν στον πελάτη και εισπράχθηκε το συμφωνηθέν τίμημα. Η προμήθεια  ορίζεται σε…….. και…...καταβάλλεται επί καθαρών πωλήσεων μετά την αφαίρεση τυχόν φόρων, ΦΠΑ και λοιπών κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου, ΟΓΑ, η ΤΕΒΕ.

9) Ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται να κλείνει τους λογαριασμούς με τους πελάτες εντός……ημερών από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου σύμφωνα με την εμπορική πολιτική της Εταιρείας.

10) Η εκκαθάριση των προμηθειών, με βάση τις ολοκληρωθείσες πωλήσεις θα γίνεται ανά……του Εμπορικού Αντιπροσώπου, δικαιουμένου, μέχρι της εκκαθάρίσης, μηνιαίων απολήψεων μέχρι του ποσού των……

11) Το ΤΕΒΕ αποτελεί το μόνο ασφαλιστικό ταμείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου .

12) Η σύμβαση δύναται να λυθεί εγγράφως με καταγγελία οποτεδήποτε από κάθε μέρος ακόμη και χωρίς σπουδαίο λόγο. Η καταγγελία κοινοποιείται με επιμέλεια του καταγγέλοντος και επάγει τα αποτελέσματα της την πρώτη ημέρα του επομένου  από την καταγγελία συμβατικού μηνός.

13) Η σύμβαση λύνεται αυτομάτως λόγω πτώχευσης, διάλυσης, συγχώνευσης, ή μετατροπής της Εταιρίας ή λόγω θανάτου ή απαγόρευσης του Εμπορικού Αντιπροσώπου.

14 ) Η σύμβαση λύνεται πάντα αζημίως για κάθε μέρος. Αν η λύση της σύμβασης επέλθει με καταγγελία του Εμπορικού Αντιπροσώπου, ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δεν δικαιούται καμία προμήθεια για πωλήσεις που έχει πραγματοποιήσει και δεν έχουν μέχρι επέλευσης των αποτελεσμάτων της καταγγελίας εισπραχθεί ή διακανονισθεί καθ' οιοδήποτε τρόπο. Εφ' όσον μετά την επέλευση των αποτελεσμάτων της καταγγελίας οι πραγματοποιηθείσες πωλήσεις διακανονισθούν καθ' οιονδήποτε τρόπο ο Εμπορικός Αντιπρόσωπος δικαιούται, χωρίς υποχρέωση προς είσπραξη, μόνο το……

15) Μέχρι της λύσης της σύμβασης, τα μέρη υποχρεούνται σε εκτέλεση της σύμβασης, ευθυνόμενα για κάθε ζημία που θα προξενηθεί, από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση.

16) Οποιαδήποτε τροποποίηση, παράταση, ανανέωση της παρούσας αποδεικνύεται μόνο εγγράφως αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμα και αυτού του όρκου.

Η παρούσα σύμβαση συνετάγη εις διπλούν, έκαστο μέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο και υπογράφεται ως έπεται.

 

Υπόδειγμα σύμβασης  private label.

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την …. μεταξύ των εταιρειών που συμβάλλονται στην Σύμβαση αυτή, α) ……. Α.Ε., που εδρεύει στην οδό….. αρ. ….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κ.Κ. και θα καλείται στο εξής για συντομία «ο Παραγωγός», β) της εταιρείας με την Επωνυμία ….. που εδρεύει στην…… εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. A.Γ. και θα καλείται στο εξής για συντομία «ο Πωλητής», συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο Παραγωγός, βιομηχανία παραγωγής……. με την παρούσα αναλαμβάνει να παράγει για λογαριασμό του Πωλητή μια σειρά προϊόντων που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο Παράρτημα «Α» και τα οποία θα διακρίνονται με το σήμα του οποίου δικαιούχος είναι ο Πωλητής. Τα παραπάνω προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα «Α» θα πωλούνται στην Ελλάδα, στην αλλοδαπή, σε εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με το Πωλητή ή όπου αλλού ο Πωλητής ήθελε επιλέξει.

Με την παρούσα σύμβαση ρυθμίζονται οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ Παραγωγού και Πωλητή ως εξής:

1. Ο Παραγωγός θα κατασκευάζει για λογαριασμό του Πωλητή προϊόντα καθαρισμού και οικιακής χρήσεως, τα οποία θα διακρίνονται με το παραπάνω σήμα, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα «Α» της συμβάσεως αυτής, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίσει όλες τις, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, απαραίτητες κρατικές άδειες και/ή εγκρίσεις για την παρασκευή των προαναφερομένων προϊόντων.

Ο Παραγωγός θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και αγορανομικές διατάξεις, για την αυστηρή τήρηση των διαδικασιών παραγωγής, των συμφωνουμένων προδιαγραφών των προϊόντων που αναφέρονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα «Α» και την σύνθεσή τους σύμφωνα με τις προαναφερόμενες άδειες παραγωγής. Ο Πωλητής δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιεσδήποτε τυχόν συνέπειες (αστικές, ποινικές κτλ.) προκύψουν οποτεδήποτε από τη μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων του Παραγωγού.

Αντίθετα υπεύθυνος και υπόλογος είναι ο Παραγωγός και για την θετική ζημιά που θα προξενηθεί στον Πωλητή, ως και τυχόν δικαστικά έξοδα, διαρροές πελατών ή μείωση του κύρους της εταιρείας του Πωλητή. Ο Παραγωγός θα εφαρμόζει χωρίς αλλαγές τις προδιαγραφές του φακέλου που από κοινού συμφωνήθηκαν με τον Πωλητή ή/ και δεν θα κάνει αλλαγές χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Πωλητή.

2. Σε περίπτωση που η εκτέλεση μιας παραγγελίας δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (Παράρτημα Α/Προδιαγραφές), τότε ο Πωλητής (μετά προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Παραγωγό για το πρόβλημα και μόνο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του τελευταίου) δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως, άμεσα και χωρίς την υποχρέωση καταβολής της αξίας της ελαττωματικής παραγγελίας, δικαιούμενος αποζημιώσεως για τα έξοδα περισυλλογής των απομεινάντων προϊόντων και υλικών συσκευασίας και καταστροφής αυτών και για κάθε άλλη ζημία που ήθελε υποστεί συνεπεία της μη προσηκούσης εκτελέσεως της παραγγελίας και της πρόωρης λύσεως της συμβάσεως.

3. Οι μακέτες των προϊόντων και τα υλικά συσκευασίας θα κατασκευάζονται από τον Παραγωγό με δαπάνες του ιδίου, σύμφωνα με τις ρητές οδηγίες και υποδείξεις του Πωλητή και θα υποβάλλονται εγκαίρως στον τελευταίο για έγκριση. Σε τυχόν περίπτωση μη έγκαιρης υποβολής τους για έγκριση ή κατασκευής όχι σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις του Πωλητή, ο Παραγωγός υποχρεούται να κατασκευάσει εκ νέου τις παραπάνω μακέτες και ετικέτες με δαπάνες του.

Ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί επαρκές απόθεμα υλικών συσκευασίας και προϊόντων για να καλύπτει τη ζήτηση από την πλευρά του πωλητή.

4. Οι παραγγελίες του Πωλητή θα εκτελούνται από τον Παραγωγό εντός 20 (είκοσι) εργάσιμων ημερών και θα υπάρχει ευθύνη εκ μέρους του Παραγωγού για «διαφυγόν κέρδος» του Πωλητή αν δεν είναι δυνατή η έγκαιρη εκτέλεση της προγραμματισμένης παραγγελίας. Ο Πωλητής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση επανάληψης τέτοιου περιστατικού. Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα θα επιστρέφονται από τον Πωλητή στον Παραγωγό και ο τελευταίος θα υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα, διότι αλλιώς θα είναι υπεύθυνος για τα διαφυγόντα κέρδη του Πωλητή, καθώς και την θετική ζημιά του Πωλητή.

Ο Παραγωγός θα παραδίδει τα προϊόντα στην κεντρική αποθήκη/και τα καταστήματα του πωλητή με δικά του μέσα και δαπάνες, όπως προβλέπεται στο συνημμένο Παράρτημα Α. Ο Παραγωγός φέρει τον κίνδυνο για κάθε απώλεια ή και ζημιά προερχόμενη ακόμα και από τυχηρό γεγονός ή ασφάλιση ανωτέρα βία των παραπάνω προϊόντων μέχρι την παράδοσή τους στο / στα συμφωνημένα μέρη του Πωλητή. Ο Παραγωγός ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημιά τρίτου τυχόν προξενηθεί από τον ίδιο και / ή τους προστηθέντες του στην κεντρική αποθήκη ή/ και στα καταστήματα του Πωλητή ή κατά την διακίνηση των εμπορευμάτων από την κεντρική αποθήκη προς τα καταστήματα, η οποία οφείλεται σε κατασκευαστικό λάθος.

5. Απαγορεύεται στον Παραγωγό η εμπορική διάθεση σε τρίτους ή για λογαριασμό του, προϊόντων με το παραπάνω σήμα.

6. Ο Παραγωγός αναλαμβάνει το κόστος μιας πλήρους χημικής ανάλυσης σε όσους κωδικούς κρίνεται, κατ’ επιλογή του Πωλητή, απαραιτήτως και συγκεκριμένα στις κατηγορίες ……... Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται σε ανεξάρτητο εργαστήριο επιλογής του Πωλητή, μια φορά το χρόνο με δείγμα από εμπορεύματα που βρίσκονται στην αποθήκη ή στα καταστήματα του Πωλητή σε κλειστή συσκευασία.

7. Οι τιμές πωλήσεων των προϊόντων από τον Παραγωγό στον Πωλητή αναγράφονται στο παράρτημα «Α» που επισυνάπτεται στην σύμβαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. Οι τιμές αυτές θα αναπροσαρμόζονται κατά περίπτωση και εφόσον συντρέχει σοβαρός λόγος, όπως η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών, εργατικών κλπ., και πάντα κατόπιν κοινής συμφωνίας Παραγωγού και Πωλητού. Αντίθετα, εάν για οποιοδήποτε λόγο υπάρξει μείωση του κόστους των πρώτων υλών ή άλλων στοιχείων του κοστολογίου του προϊόντος, τούτο θα συνεπάγεται μείωση της ΝΕΤ τιμής του προϊόντος, κατόπιν κοινής συμφωνίας Παραγωγού – Πωλητή. Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν και τα έξοδα μεταφοράς των προϊόντων από τον Παραγωγό στον Πωλητή.

8. Η συσκευασία θα γίνεται κατόπιν εγκρίσεως των μακετών από τον πωλητή.

9. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται έως την……. και η εφαρμογή της αρχίζει αμέσως με την υπογραφή του παρόντος.

Μετά τη λήξη της διάρκειας της, η σύμβαση θα ανανεώνεται για χρονικό διάστημα ενός έτους κάθε φορά, εκτός εάν καταγγελθεί από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη εγγράφως τουλάχιστον 6 (έξι) μήνες πριν από την λήξη της αρχικής συμφωνηθείσας διάρκειάς της ή της εκάστοτε παρατάσεως της, χωρίς η εν λόγω μη ανανέωση να παρέχει δικαίωμα σε οποιαδήποτε αποζημίωση για τον μετά την ισχύ της συμβάσεως χρόνο.

Στην περίπτωση αυτή ο Πωλητής θα παραλάβει κατά την λήξη της προειδοποίησης όλα τα αποθέματα των προϊόντων τα οποία θα έχει παραγγείλει, βάση του προγραμματισμού αγορών, στον Παραγωγό και δεν έχει ακόμα εκτελεστεί η παραγγελία και τα προϊόντα θα είναι εμπορεύσιμα, αλλιώς υποχρεούται ο Παραγωγός σε καταστροφή αυτών. Όλα τα υπόλοιπα αποθέματα και υλικά συσκευασίας δεν υποχρεούται ο Πωλητής να τα αγοράσει.

10. Η Σύμβαση αυτή θα λήγει πρόωρα σε περιπτώσεις πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης, εκκαθάρισης και διάλυσης οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν ο Παραγωγός σταματήσει να παράγει κάποιο ή όλα τα συμφωνηθέντα προϊόντα ή δεν μπορεί να τηρήσει άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης, οφείλει αποζημίωση στον Πωλητή ίση με τις μέσες μηνιαίες αγορές του προτελευταίου τριμήνου από πλευράς Πωλητή και πάντως όχι μικρότερη των…... ευρώ.

11. Μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας σύμβασης, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει χωρίς χρέωση στον Πωλητή κάθε μακέτα και γενικά οποιοδήποτε υλικό επί του οποίου έχει τεθεί το σήμα και/ ή τα διακριτικά γνωρίσματα της επιχειρήσεως του Πωλητή. Σε κάθε περίπτωση πάντως μετά τη λήξη της παρούσας ο Παραγωγός απαγορεύεται να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. σε συσκευασίες προϊόντων κλπ.) το σήμα του Πωλητή και την ίδια ή παρόμοια μακέτα ή διασχηματισμό για οποιοδήποτε προϊόν. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου ο Παραγωγός οφείλει στον Πωλητή ποινική ρήτρα ποσού….. ευρώ, και επιφυλάσσεται ο Πωλητής ρητά για κάθε περαιτέρω αξίωση του έναντι του Παραγωγού για κάθε τυχόν ζημιά υποστεί από τον παραπάνω λόγο.

12. Απαγορεύεται απολύτως στα συμβαλλόμενα μέρη να διαδίδουν, αποκαλύπτουν ή γνωστοποιούν σε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή να χρησιμοποιούν παράνομα ή αντισυμβατικά για δικό τους όφελος ή όφελος οποιουδήποτε τρίτου και με οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο τρόπο και μέσο τις εμπιστευτικές ή/και απλές πληροφορίες που έχουν σχέση με την οργάνωση, τις εργασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του άλλου μέρους. Απαγορεύεται επίσης στον Παραγωγό η δημόσια γνωστοποίηση της συνεργασίας που αναφέρεται στη σύμβαση αυτή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Πωλητή.

13. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή αμφισβήτησης ως προς την ύπαρξη, την έκταση και το περιεχόμενο των εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προκύπτουν από την παρούσα, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

14. Η εκ μέρους οποιουδήποτε συμβαλλομένου μέρους καθυστέρηση της ασκήσεως ή μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός του που προκύπτει από τον νόμο ή την παρούσα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα. Τέτοια παραίτηση μπορεί να γίνει μόνο εγγράφως.

15. Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς το άλλο μέρος θα γίνεται νόμιμα στις διευθύνσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιούν εγγράφως αμέσως τούτο, στον αντισυμβαλλόμενο.

Η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος από μέρους οποιουδήποτε των συμβαλλομένων, οι οποίες διατάξεις όλες συνομολογούνται ως ουσιώδεις, δημιουργεί στον άλλο συμβαλλόμενο το δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από τον Πωλητή λόγω παράβασης του Παραγωγού κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης, ο Πωλητής δικαιούται να απαιτήσει από τον Παραγωγό οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία.

Η σύμβαση αυτή ακυρώνει αυτομάτως οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία προϋπήρχε μεταξύ των μερών, με εξαίρεση τη σύμβαση ποιότητας που καταρτίσθηκε στις…….

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί, καθένα δε από τα συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα όμοιο, του τρίτου προοριζόμενου για κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ                                             ΠΩΛΗΤΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

2. ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ

3.ΗΜΕΡΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 4. ΔΙΑΝΟΜΗ

5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

Υπόδειγμα σύμβασης παραχώρησης τεχνογνωσίας.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα … μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός της εταιρείας με την επωνυμία … που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της ................έχει την καταστατική της έδρα στην .................και εκπροσωπείται νόμιμα από τον……που θα αποκαλείται στο εξής Εταιρεία) και αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ….. που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της ..............έχει την καταστατική της έδρα στην...........και εκπροσωπείται νόμιμα από τον….που θα αποκαλείται στο εξής Δικαιοδόχος)

ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠ’ ΟΨΙΝ ΟΤΙ:

Η Εταιρεία είναι….δικαιούχος ή…αδειούχος εκμετάλλευσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της τεχνογνωσίας (που θα αποκαλείται στο εξής Know-how), όπως ορίζονται κατωτέρω (και περιγράφονται στο Παράρτημα Α της παρούσης και θα αποκαλούνται στο εξής Παραχωρούμενη Τεχνολογία), για την παραγωγή και πώληση των προϊόντων (που θα αποκαλούνται στο εξής τα Προϊόντα), τα οποία φέρουν τα σήματα........(που θα αποκαλούνται στο εξής τα Σήματα), όπως ορίζονται κατωτέρω. Η Εταιρεία επιθυμεί να παραχωρήσει στο Δικαιοδόχο την άδεια εκμετάλλευσης της ανωτέρω αναφερομένης Τεχνογνωσίας στην περιοχή (που θα αποκαλείται η Περιοχή), έναντι άμεσου ή έμμεσου οικονομικού ανταλλάγματος.

Ο Δικαιοδόχος, γνωρίζοντας ότι η Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία, σε συνδυασμό με τα Σήματα και τα Προϊόντα έχουν καλή φήμη (goodwill), επιθυμεί να αναλάβει τον επιχειρηματικό κίνδυνο και να χρησιμοποιεί την Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία για την παραγωγή και πώληση των Προϊόντων στην Περιοχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

Ο Δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να προστατεύει και να διαφυλάττει την καλή εικόνα της Εταιρείας, καθώς και τα υψηλά πρότυπα ποιότητάς της.

ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Όπου στην παρούσα Σύμβαση απαντώνται οι κατωτέρω όροι, αυτοί θα έχουν την ακόλουθη έννοια:

1.1 Προϊόντα νοούνται τα προϊόντα (που αποτελούν το αντικείμενο της Παραχωρούμενης Τεχνολογίας) (ή των οποίων η παραγωγή απαιτεί τη χρήση της Παραχωρούμενης Τεχνολογίας) και περιγράφονται στο Παράρτημα Β της παρούσης.

1.2 Σήματα νοούνται τα σήματα που διακρίνουν τα Προϊόντα στην Περιοχή και αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσης, καθώς και όλα εκείνα τα σήματα και σήματα υπηρεσιών, ονόματα, σύμβολα, διασχηματισμοί και διακριτικά εν γένει γνωρίσματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία και έχουν σχέση με τα Προϊόντα.

1.3 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας νοούνται τα εν ισχύ διπλώματα ευρεσιτεχνίας της Εταιρείας στην Περιοχή που αφορούν τα Προϊόντα και αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσης, καθώς και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αφορούν τα Προϊόντα και τα οποία παραχωρήθηκαν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στην Περιοχή, όπως επίσης και κάθε ανανέωση τους που είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας.

1.4 Know-how νοείται κάθε πληροφορία και στοιχείο που αφορά τα Προϊόντα και βρίσκεται, τώρα και σε όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, στην κατοχή ή στη διάθεση της Εταιρείας και είναι απαραίτητο για την παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, συσκευασία, αποθήκευση, εμπορία και χρησιμοποίηση των Προϊόντων καθώς και κάθε πληροφορία απαραίτητη για την απόκτηση, διατήρηση, παράταση ή προστασία της ισχύος των αδειών, των κατοχυρώσεων ή εξουσιοδοτήσεων που αφορούν τα Προϊόντα.

1.5 Περιοχή νοείται......................

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

2.1 Δια της παρούσης, η Εταιρεία παραχωρεί στο Δικαιοδόχο για όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και για κάθε ανανεούμενη περίοδο, την αποκλειστική άδεια χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας με σκοπό την παραγωγή, χρησιμοποίηση και εμπορία των Προϊόντων στην Περιοχή.

2.2 Ο Δικαιοδόχος έχει το δικαίωμα να παραχωρεί περαιτέρω άδειες σε τρίτους με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα θέτει η Εταιρεία. Εάν του ζητηθεί, ο Δικαιοδόχος θα παραδίδει στην Εταιρεία αντίγραφα (μεταφρασμένα εάν χρειάζεται) των συμβάσεων αυτών καθώς και περαιτέρω εύλογες πληροφορίες για τους αντισυμβαλλομένους του που θα του ζητά η Εταιρεία.

Ο Δικαιοδόχος δεν μπορεί να παραχωρεί περαιτέρω άδειες σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

2.3 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί από τον κατάλογο των Προϊόντων όσα από αυτά δεν επιθυμεί πλέον να παρασκευάζει, χρησιμοποιεί ή διαθέτει στην Περιοχή, υπό τον όρο ότι τα μέρη θα έχουν από πριν συμφωνήσει ως προς τον τρόπο διάθεσης του σχετικού αποθέματος των Προϊόντων αυτών στην Περιοχή.

2.4 Η Εταιρεία, σε περίπτωση που θελήσει στο μέλλον να παραχωρήσει άδειες εκμετάλλευσης για την παραγωγή, χρησιμοποίηση και διάθεση και άλλων προϊόντων στην Περιοχή, υποχρεούται να προτιμήσει το Δικαιοδόχο. Ο Δικαιοδόχος πρέπει να εξασκήσει αυτό το δικαίωμα προτίμησης μέσα σε .......μήνες από την ημέρα που η Εταιρεία του γνωστοποιήσει τις προδιαγραφές των νέων αυτών προϊόντων.

2.5 Η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιεί στο Δικαιοδόχο κάθε βελτίωση, εξέλιξη ή εύρημα που αφορά τα Προϊόντα και επέφερε στην Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία η Εταιρεία κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Η Εταιρεία θα παραχωρεί στο Δικαιοδόχο το δικαίωμα να επεκτείνει, εάν εκείνος θελήσει, τη Σύμβαση ώστε αυτή να περιλαμβάνει και αυτές τις βελτιώσεις, εξελίξεις ή ευρήματα στον τρόπο παραγωγής, χρησιμοποίησης και διάθεσης των Προϊόντων στην Περιοχή.

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1 Καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και κάθε ανανεούμενης περιόδου, ο Δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην :

3.1.1 Χρησιμοποιεί την Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία για την παραγωγή, χρησιμοποίηση και διάθεση διαφορετικών από τα Προϊόντα προϊόντων

3.1.2 Χρησιμοποιεί την Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία για την κατασκευή εγκαταστάσεων για τρίτους

3.1.3 Κατασκευάζει ή χρησιμοποιεί τα Προϊόντα ή την Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία εκτός Περιοχής

3.1.4  Ασκεί ενεργό πολιτική εμπορίας των Προϊόντων εκτός Περιοχής και να μην προβαίνει σε διαφήμιση των Προϊόντων ή να μην ιδρύει ή μη διατηρεί αποθήκες διανομής εκτός της Περιοχής

3.1.5 Ανταγωνίζεται στο εσωτερικό της κοινής αγοράς την Εταιρεία, τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την Εταιρεία ή άλλες επιχειρήσεις στους τομείς έρευνας και της ανάπτυξης, της κατασκευής, χρησιμοποίησης ή διανομής, ανταγωνιστικών με τα Προϊόντα, προϊόντων.

3.2 Επιπλέον, ο Δικαιοδόχος θα απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια να αποσπάσει πρόσωπα απασχολούμενα στην Εταιρεία ή σε άλλους δικαιοδόχους, για να τα απασχολήσει ο ίδιος.

3.3 Σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω υποχρεώσεων. ο Δικαιοδόχος πρέπει να καταβάλει στην Εταιρεία το ποσό των......ευρώ ως ρητά συνομολογούμενη δίκαιη και εύλογη ποινική ρήτρα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την αποκλειστικότητα που χορήγησε στο Δικαιοδόχο και να παύσει να του χορηγεί άδειες εκμετάλλευσης για βελτιώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της παρούσης, όταν ο Δικαιοδόχος ανταγωνίζεται στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Εταιρεία, τις επιχειρήσεις που συνδέονται με την Εταιρεία ή άλλες επιχειρήσεις στους τομείς έρευνας και της ανάπτυξης, της παραγωγής, χρησιμοποίησης ή διανομής, ανταγωνιστικών με τα Προϊόντα, προϊόντων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

4.1 Η Εταιρεία θα γνωστοποιήσει στο Δικαιοδόχο την παραχωρούμενη Τεχνογνωσία (Know-how), όπως αυτή περιγράφεται στο Παράρτημα Α της παρούσης, ώστε να είναι σε θέση ο τελευταίος να παράγει, χρησιμοποιεί και διαθέτει τα Προϊόντα στην Περιοχή, σύμφωνα με τις Καθιερωμένες Μεθόδους Παραγωγής της Εταιρείας που αποτελεί το Παράρτημα Γ της παρούσης.

Το Know-how θα περιλαμβάνει τουλάχιστον :

α) μια βήμα προς βήμα περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής, χρησιμοποίησης και διάθεσης των Προϊόντων

β) περιγραφή κάθε σταδίου ποιοτικού ελέγχου που θα ακολουθηθεί για την παραγωγή και συσκευασία των Προϊόντων

γ) περιγραφή και δείγμα των υλικών που θα χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία

δ) αντίγραφα ετικετών και χαρτονιών, μαζί με δείγματα αυτών, με την προϋπόθεση ότι η Εταιρεία είναι εκείνη που υποχρεούται να προσθέτει πάνω σε αυτά κάθε δήλωση που απαιτείται από το νόμο και αφορά τη παραγωγή και συσκευασία των Προϊόντων και

ε) τεχνική υποστήριξη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα Δ της παρούσης.

4.2 Η Εταιρεία θα γνωστοποιεί εγκαίρως στο Δικαιοδόχο το know-how που θα αποκτά ή θα αναπτύσσει η Εταιρεία, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και κάθε ανανεούμενης περιόδου, αναφορικά με τα Προϊόντα για τα οποία η Εταιρεία έχει ήδη παραχωρήσει στο Δικαιοδόχο άδεια εκμετάλλευσης ή πρόκειται να παραχωρήσει στο μέλλον σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της παρούσης.

Το know-how θα παρέχεται στην..........γλώσσα και η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει στον Δικαιοδόχο οποιεσδήποτε σχετικές διευκρινίσεις ζητηθούν από αυτόν.

Ο Δικαιοδόχος δεν θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε μεταφρασμένο από αυτόν έγγραφο πριν από την έγκριση της Εταιρείας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

5.1 Ο Δικαιοδόχος συμφωνεί ότι τα Προϊόντα θα ελέγχονται ποιοτικά σύμφωνα με τις Καθιερωμένες Μεθόδους Παραγωγής και τις προδιαγραφές που θέτει κατά καιρούς η Εταιρεία.

5.2 Ο Δικαιοδόχος θα προβαίνει σε ποιοτικούς ελέγχους και σε άλλου είδους ελέγχους που εύλογα ζητά η Εταιρεία για κάθε ένα από τα Προϊόντα, καθώς και σε αναλύσεις των πρώτων υλών και των άλλων συστατικών (που θα αναφέρονται στο εξής Υλικά) που θα προμηθεύεται από την Εταιρεία ή από τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης και με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 5.3 της παρούσης. Ο Δικαιοδόχος θα αποστέλλει στην Εταιρεία δείγματα από κάθε παρτίδα Προϊόντων που θα παράγει.

5.3 Ο Δικαιοδόχος θα χρησιμοποιεί για την παραγωγή των Προϊόντων τα Υλικά που του προμηθεύει η Εταιρεία. Εάν ο Δικαιοδόχος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικά Υλικά, η Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα να τα δοκιμάζει και να τα αναλύει, προκειμένου να είναι σε θέση να κρίνει εάν πληρούν τις δικές της προδιαγραφές.

5.4 Ο Δικαιοδόχος θα σταματήσει αμέσως την πώληση οποιουδήποτε Προϊόντος ή όλων των Προϊόντων της παρτίδας, σε περίπτωση που η Εταιρεία γνωστοποιήσει εγγράφως το Δικαιοδόχο ότι το δείγμα δεν ήταν καλής ποιότητας ή δεν πληρούσε έστω και μια από τις προδιαγραφές της.

Ο Δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, αμέσως μετά την ειδοποίηση της Εταιρείας ότι υπάρχουν ελαττωματικά Προϊόντα σε μια παρτίδα Προϊόντων, να ανακαλέσει όσα Προϊόντα της ελαττωματικής παρτίδας έχει θέσει ήδη σε κυκλοφορία.

5.5 Ο Δικαιοδόχος θα πρέπει να διατηρεί, για μια περίοδο......ετών, δείγματα από κάθε παρτίδα Προϊόντων που παράγει και συσκευάζει σύμφωνα με την παρούσα. Ο Δικαιοδόχος δε θα καταστρέφει τα δείγματα αυτά, παρά μόνο ύστερα από έγγραφη εξουσιοδότηση της Εταιρείας.

5.6 Εάν έχουν παραχωρηθεί άδειες εκμετάλλευσης και για νέα προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2.4 της παρούσης, ο Δικαιοδόχος, πριν από την κυκλοφορία αυτών, θα παραδίδει στην Εταιρεία αντιπροσωπευτικά δείγματα, προκειμένου να είναι η τελευταία σε θέση να εγκρίνει την ποιότητά τους.

5.7 Ο Δικαιοδόχος συμφωνεί ότι δε θα προβαίνει στην παραγωγή οποιουδήποτε Προϊόντος, εάν προηγουμένως η Εταιρεία δεν έχει ελέγξει και εγκρίνει τις εγκαταστάσεις του Δικαιοδόχου.

ΑΡΘΡΟ 6.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥ

6.1 Ο Δικαιοδόχος συμφωνεί, κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης και κάθε ανανεούμενης περιόδου, να εκτελεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας ως συνετός επιχειρηματίας, με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκμετάλλευση της Παραχωρούμενης Τεχνολογίας με το να παράγει, χρησιμοποιεί και διαθέτει τα Προϊόντα στην Περιοχή στο όνομα και για λογαριασμό του.

Για το λόγο αυτό, ο Δικαιοδόχος συμφωνεί και αναλαμβάνει :

6.1.1 Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παράγει, χρησιμοποιεί και διαθέτει τα Προϊόντα και να τηρεί τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές αυτών, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις Καθιερωμένες Μεθόδους Παραγωγής της Εταιρείας και το know-how, όπως προβλέπεται στα Παραρτήματα 3 και 1 αντίστοιχα.

6.1.2 Να διενεργεί ποιοτικούς ελέγχους προκειμένου να παρακολουθεί την ποιότητα των Προϊόντων που παράγει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης.

6.1.3 Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση της πώλησης των Προϊόντων στην Περιοχή με στόχο την αύξηση της ζήτησης αυτών.

6.1.4 Να λειτουργεί την επιχείρησή του σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες, όπως κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, εργατικούς νόμους καθώς και να αποκτήσει, με δικά του έξοδα, και να διατηρεί σε ισχύ τις απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησής του εγκρίσεις, άδειες, καταχωρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της καταχώρησης της παρούσης Σύμβασης και της χρήσης των Σημάτων.

Ο Δικαιοδόχος, όποτε του ζητηθεί, πρέπει να παραδίδει στην Εταιρεία αντίγραφα των ανωτέρω αναφερομένων εγγράφων.

6.1.5  Να καταβάλει εγκαίρως στην Εταιρεία το Αρχικό Τέλος και τα δικαιώματα-royalties που καθορίζονται στο άρθρο 12 της παρούσης.

6.1.6  Να παρακολουθεί ο ίδιος ή το προσωπικό του τα προγράμματα εκπαίδευσης (αρχικά, συμπληρωματικά ή επαναληπτικά) για τις ιδιότητες των Προϊόντων και της τεχνικής διάθεσης αυτών, που διοργανώνει η Εταιρεία στο χώρο και χρόνο που ορίζεται στο Παράρτημα Δ της παρούσης.

Η Εταιρεία θα φέρει τα έξοδα για την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών και αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα του Δικαιοδόχου που σχετίζονται με τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, δηλ. μεταφορικά, έξοδα διαμονής, διαβίωσης.

Η Εταιρεία θα φέρει τα έξοδα για την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών ενώ ο Δικαιοδόχος τα έξοδα που σχετίζονται με τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, δηλ. μεταφορικά, έξοδα διαμονής, διαβίωσης.

6.1.7 Να χρησιμοποιεί και να τοποθετεί τα Σήματα της Εταιρείας πάνω στα Προϊόντα, με μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας στην Περιοχή.

Να ενημερώνει την Εταιρεία εγγράφως σχετικά με τις παραβιάσεις η πιθανές παραβιάσεις των παραχωρηθέντων Σημάτων της Εταιρείας στην Περιοχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσης.

6.1.8 Να προσλαμβάνει, εκπαιδεύει και διατηρεί πάντοτε επαρκές προσωπικό, αποτελούμενο από έμπειρους και εκπαιδευμένους υπαλλήλους προκειμένου να είναι σε θέση να παράγουν, χρησιμοποιούν και προωθούν τις πωλήσεις των Προϊόντων σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας.

6.1.9 Να υποβάλει, κάθε ....……αναφορές στην Εταιρεία, στη μορφή που θα συμφωνηθεί με την τελευταία, σχετικά με τα Προϊόντα που παρασκευάστηκαν και πωλήθηκαν, για τις τιμές αυτών, για τη χρήση του εξοπλισμού καθώς και άλλες πληροφορίες που απέκτησε ο Δικαιοδόχος και είναι χρήσιμες για την Εταιρεία.

Ο Δικαιοδόχος δέχεται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, τουλάχιστον..........ημέρες πριν να έρθει σε επαφή με τρίτους, κάθε βελτίωση, εξέλιξη ή εύρημα που αφορά τα Προϊόντα και επέφερε στην Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία ο Δικαιοδόχος κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης.

Σχετικά με τις βελτιώσεις, εξελίξεις ή ευρήματα, ανεξαρτήτως εάν μπορούν να αποτελέσουν ή όχι αντικείμενο διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ο Δικαιοδόχος παραχωρεί στην Εταιρεία την μη αποκλειστική και άνευ ανταλλάγματος άδεια εκμετάλλευσής τους για τη παραγωγή, χρησιμοποίηση και διάθεση των Προϊόντων στην Περιοχή καθώς επίσης και το δικαίωμα να παραχωρεί περαιτέρω άδειες σε τρίτους.

Σε περίπτωση που ο Δικαιοδόχος δεν σκοπεύει να προβεί σε κατοχυρώσεις των ευρεσιτεχνιών για τις βελτιώσεις, εξελίξεις και ευρήματα που επέφερε στην Παραχωρηθείσα Τεχνογνωσία, ο Δικαιοδόχος θα εκχωρεί στην Εταιρεία τα δικαιώματά του επί των βελτιώσεων, εξελίξεων και ευρημάτων αυτών, προκειμένου να μπορεί η τελευταία να υποβάλει αιτήσεις για κατοχύρωση των σχετικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στο όνομά της και με δικές της δαπάνες.

6.1.10 Να ενεργεί με τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να κρατά την Εταιρεία ενήμερη για :

1) τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν στην Περιοχή και τους οποίους πρέπει να τηρούν τα Προϊόντα, όπως κανονισμοί εισαγωγών, επισήμανσης, τεχνικών προδιαγραφών, ασφαλείας και

2) τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στην Περιοχή και αφορούν τις δραστηριότητες του Δικαιοδόχου, στο μέτρο που ενδιαφέρουν την Εταιρεία.

6.1.11 Να επιτρέπει σε εξειδικευμένους υπαλλήλους της Εταιρείας να είναι παρόντες ή να διενεργούν οι ίδιοι ποιοτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης.

6.1.12 Να διαφημίζει και να συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες προώθησης των Προϊόντων στην Περιοχή με σκοπό την αύξηση της ζήτησης αυτών.

Εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των μερών, τα έξοδα προώθησης των Προϊόντων, όπως : διαφήμισης, διοργάνωσης συμποσίων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων που έγιναν από τον Δικαιοδόχος θα κατανέμονται μεταξύ των μερών, όπως προβλέπεται στο Παράρτημα Ε της παρούσης. Εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των μερών, ο Δικαιοδόχος θα συμμετέχει οικονομικά, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 5 της παρούσης σε κάθε πρόγραμμα προώθησης που διοργανώνει η Εταιρεία.

Εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας των μερών, ο Δικαιοδόχος θα φέρει τα έξοδα που έκανε για τη προώθηση των Προϊόντων στην Περιοχή.

6.1.13 Να προμηθεύεται τα Υλικά που απαιτούνται για την παραγωγή, χρησιμοποίηση και διάθεση των Προϊόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 της παρούσης.

6.1.14 Να προβαίνει σε παραγγελίες για τα Υλικά και να πληρώνει γι' αυτά την τιμή που έχει συμφωνηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 της παρούσης.

6.1.15 Να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει το συμφωνημένο Στόχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της παρούσης.

6.1.16 Να ασφαλίσει την επιχείρησή του έναντι όλων των πιθανών κινδύνων, προκειμένου να είναι δυνατή η συνεχή λειτουργία της επιχείρησής του σύμφωνα με τη παρούσα Σύμβαση. Ο Δικαιοδόχος θα διατηρεί την ασφάλιση αυτή σε ισχύ καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης [και θα ορίζει και την Εταιρεία ως δικαιούχο].

Η Εταιρεία και ο Δικαιοδόχος θα συμφωνήσουν τους όρους αυτής της ασφάλισης, η οποία θα αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η καταγγελία της ή η μη ανανέωσή της παρά μόνο ύστερα από προηγούμενη τριακονθήμερη (30ήμερη) έγγραφη ειδοποίηση προς την Εταιρεία. Ο Δικαιοδόχος θα προσκομίσει στην Εταιρεία πιστοποιητικό σύναψης μιας τέτοιας ασφάλισης. 6.1.17 Να μην προβαίνει σε ψευδείς δηλώσεις προς την Εταιρεία. Ο Δικαιοδόχος δε θα βλάπτει τη φήμη, την άυλη εμπορική αξία (goodwill), την αποδοτικότητα της Εταιρείας, ούτε τα Σήματα αυτής.

6.2  Η καταγραφή των υποχρεώσεων και καθηκόντων του Δικαιοδόχου στο άρθρο 6 είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική των δεσμεύσεων που περιέχονται σε άλλα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

7.1 Η Εταιρεία, κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και καθηκόντων της θα ενεργεί σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

7.2 Η Εταιρεία δέχεται και αναλαμβάνει:

7.2.1 Να μεταφέρει στο Δικαιοδόχο την Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία και πιο συγκεκριμένα :

(1) να παραχωρήσει στο Δικαιοδόχο την άδεια χρήσης και εκμετάλλευσης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης,

(2) να γνωστοποιήσει στο Δικαιοδόχο το Know-how που αφορά την παραγωγή, χρησιμοποίηση και διάθεση των Προϊόντων, όπως αυτό περιγράφεται στα Παραρτήματα 4 και 1 της παρούσης

(3) να γνωστοποιήσει στο Δικαιοδόχο τις πληροφορίες και να παραχωρήσει σε αυτόν την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 2.5 της παρούσης.

7.2.2 Να κάνει, ύστερα από εύλογη ειδοποίηση και σε κατάλληλες εργάσιμες ώρες, συχνές επισκέψεις στα εργοστάσια του Δικαιοδόχου στην Περιοχή, προκειμένου να ελέγχει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα Υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, πώληση και διανομή των Προϊόντων, τις μεθόδους και τη διαδικασία που ακολουθείται σχετικά καθώς και να παίρνει δείγματα από τα Προϊόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσης.

7.2.3 Να παρέχει στο Δικαιοδόχο τεχνική εκπαίδευση για τη σωστή εκμετάλλευση και χρησιμοποίηση της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας, στο χώρο και χρόνο που προβλέπεται στο Παράρτημα 4 της παρούσης.

Η Εταιρεία θα φέρει τα έξοδα για την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών και αναλαμβάνει να καλύψει τα έξοδα του Δικαιοδόχου που σχετίζονται με τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, δηλ. μεταφορικά, έξοδα διαμονής διαβίωσης.

Η Εταιρεία θα φέρει τα έξοδα για την κατάρτιση των προγραμμάτων αυτών ενώ ο Δικαιοδόχος τα έξοδα που σχετίζονται με τη παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών, δηλ. μεταφορικά, έξοδα διαμονής, διαβίωσης.

7.2.3 Να παρέχει, δωρεάν, στο Δικαιοδόχο εύλογες ποσότητες εντύπων πώλησης της Εταιρείας στην......γλώσσα καθώς και διαφημιστικού υλικού και άλλων υλικών προώθησης δωρεάν στο κόστος.

Δια της παρούσης, η Εταιρεία δίνει δωρεάν στο Δικαιοδόχο το μη αποκλειστικό δικαίωμα να μεταφράζει και να αναπαράγει τα έγγράφα….της Εταιρείας για την παραγωγή, χρησιμοποίηση και προώθηση των πωλήσεων των Προϊόντων, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας θα είναι εμφανή επάνω σε αυτές τις μεταφράσεις και αναπαραγωγές. Ο Δικαιοδόχος θα πρέπει να πάρει την έγκριση της Εταιρείας πριν από τη χρησιμοποίηση αυτών για την παραγωγή και προώθηση των Προϊόντων. Ο Δικαιοδόχος δε θα έχει κανένα δικαίωμα πάνω σε αυτά τα έγγραφα και θα σταματήσει, αμέσως μετά τη λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, τη χρησιμοποίησή τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 16.3.1 της παρούσης.

Τα έξοδα της μετάφρασης των(εγγράφων της Εταιρείας θα επιβαρύνουν τον Δικαιοδόχο.

7.2.5 Να γνωστοποιεί στο Δικαιοδόχο τα Επιχειρηματικά Απόρρητα που ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσης Σύμβασης, που ανήκουν στην Εταιρεία και σχετίζονται με την Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία (που περιέχονται κυρίως στις Καθιερωμένες Μεθόδους Παραγωγής της Εταιρείας).

7.2.6 Να προμηθεύει εγκαίρως το Δικαιοδόχο με όλα τα απαραίτητα για ην παραγωγή των Προϊόντων Υλικά, τα οποία πρέπει να τηρούν τους οικείους κανονισμούς της Περιοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 της παρούσης.

7.2.7 Να προωθεί τη διαφήμιση και τις πωλήσεις των Προϊόντων σύμφωνα με την πολιτική marketing που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία και περιέχεται στο Παράρτημα Ε της παρούσης.

7.3  Η καταγραφή των υποχρεώσεων και καθηκόντων της Εταιρείας στο άρθρο 7 είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική των δεσμεύσεων που περιέχονται σε άλλα άρθρα.

ΑΡΘΡΟ 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

8.1 Σε περίπτωση που ο Δικαιοδόχος επιθυμεί να προμηθεύεται τα Υλικά που χρειάζονται για την τεχνολογικά ορθή εκμετάλλευση της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας από την Εταιρεία, οι διατάξεις των άρθρων 8 και 9 της παρούσης θα εφαρμόζονται.

8.2 Η προμήθεια των Υλικών στο Δικαιοδόχο για την παραγωγή, χρησιμοποίηση και διάθεση των Προϊόντων θα υπόκειται στους γενικούς όρους πωλήσεως της Εταιρείας, όπως αυτοί προβλέπονται στο Παράρτημα 6 της παρούσης ή όπως θα τροποποιούνται κατά καιρούς από την Εταιρεία, υπό τον όρο ότι, σε περίπτωση που αυτοί οι όροι πωλήσεως έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσης, οι τελευταίες θα υπερισχύουν.

8.3 Ο Δικαιοδόχος, το αργότερο την........ημέρα κάθε τριμήνου, θα παραγγέλλει εγγράφως την ποσότητα των Υλικών για το επόμενο τρίμηνο, προσδιορίζοντας ειδικώτερα την ποσότητα των Υλικών που θα του παραδίδεται κάθε μήνα. Μαζί με αυτή την παραγγελία, ο Δικαιοδόχος θα κάνει και την πρόβλεψή του για την ποσότητα των Υλικών που σχεδιάζει να αγοράσει τους επόμενους .........μήνες που ακολουθούν το τρίμηνο.

Μέσα σε........ημέρες από τη λήψη του δελτίου παραγγελίας, η Εταιρεία θα αναγνωρίζει τις παραγγελίες και θα επιβεβαιώνει εγγράφως τις ημερομηνίες παράδοσης των Υλικών.

8.4 Η Εταιρεία θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις παραγγελίες του Δικαιοδόχου και να πωλεί σε αυτόν εύλογες ποσότητες από κάθε Υλικό, ώστε να καλύπτεται η ζήτηση για τα Προϊόντα στην Περιοχή. Η Εταιρεία θα προμηθεύει στο Δικαιοδόχο τα Υλικά που έχει αυτός παραγγείλει μόνο εάν της έχουν δοθεί εγγυήσεις για τη πληρωμή του τιμήματος αυτών. Παρά τα ανωτέρω αναφερόμενα, η Εταιρεία δε θα ευθύνεται έναντι του Δικαιοδόχου σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης στην παράδοση που οφείλεται σε ένα από τα γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 14 της παρούσης. Η Εταιρεία οφείλει να ειδοποιεί όμως τον Δικαιοδόχο για κάτι τέτοιο.

8.5 Όλες οι παραδόσεις των Υλικών θα γίνονται ….

8.6 Η Εταιρεία θα προμηθεύει το Δικαιοδόχο με Υλικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και τα ποιοτικά πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί. Επίσης, η Εταιρεία θα είναι η μόνη υπεύθυνη για την συμμόρφωση των Υλικών που παραδόθηκαν στον Δικαιοδόχο με τους ισχύοντες στην Περιοχή νόμους και κανονισμούς.

8.7 Ο Δικαιοδόχος δε θα μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε διεκδίκηση ή παράπονο σχετικά με Υλικά εάν περάσουν .......ημέρες από την παραλαβή τους.

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΙΜΗΜΑ - ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

9.1 Σε περίπτωση που ο Δικαιοδόχος παραγγέλλει τα Υλικά από την Εταιρεία, θα χρεώνεται τις τιμές που καταγράφονται στο Παράρτημα 6 της παρούσης.

Ο κατάλογος των τιμών για τα Υλικά που ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης και αποτελεί το Παράρτημα 6 αυτής, μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε από την Εταιρεία ύστερα από προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση ….ημερών. Η αλλαγή αυτή στην τιμή θα ισχύει μετά από το πέρας των ….ημερών.

Οι τιμές για τα Προϊόντα είναι ……και περιλαμβάνουν δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα συσκευασίας για την εξαγωγή. Εκτός αντίθετης έγγραφης συμφωνίας, το τίμημα οφείλεται σε …..νόμισμα.

9.2 Ο Δικαιοδόχος θα καταβάλλει το τίμημα των Υλικών που παρήγγειλε, μέσα σε ......ημέρες από την παραλαβή τους, έναντι προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων.

Εκτός αντίθετης ρητής συμφωνίας, όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε….νόμισμα

Σε περίπτωση υπερημερίας ως προς την καταβολή του τιμήματος πάνω από......ημέρες, ο Δικαιοδόχος θα οφείλει στην Εταιρεία το νόμιμο τόκο υπερημερίας.......από την ημέρα που το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο έως την ημέρα καταβολής.

9.3 Δηλώνεται ρητώς, ότι τα Υλικά που πωλήθηκαν και παραδόθηκαν στο Δικαιοδόχο θα παραμένουν στην κυριότητα της Εταιρείας μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του τιμήματος, υπό τον όρο ότι ο κίνδυνος απώλειας και χειροτέρευσης των Προϊόντων θα περνά στο Δικαιοδόχο με την παράδοση.

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΤΙΜΕΣ

10.1 Οι καταχωρήσεις των Προϊόντων θα γίνονται με τα Σήματα της Εταιρείας και στο όνομα της. Οι καταχωρήσεις αυτές θα βασίζονται στο know-how της Εταιρείας.

10.2  Ο Δικαιοδόχος θα βοηθά ώστε οι καταχωρήσεις των Προϊόντων να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Εταιρείας. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων, βεβαιώσεων, αδειών κυκλοφορίας θα βαρύνουν το Δικαιοδόχο.

10.3  Μόνο εάν παρουσιαστεί ανάγκη, οι καταχωρήσεις των Προϊόντων θα γίνονται στο όνομα του Δικαιοδόχου και μόνο προς όφελος της Εταιρείας, ενώ ο Δικαιοδόχος αναλαμβάνει την υποχρέωση, με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης και ύστερα από έγγραφη εντολή της Εταιρείας, είτε να τις εκχωρήσει είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη διαγραφή τους καθώς και να υποβάλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες όλα τα απαιτούμενα γι' αυτές τις ενέργειες έγγραφα.

10.4 Ο Δικαιοδόχος θα ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία για οποιοδήποτε ερώτημα τεθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και σχετίζεται με τις καταχωρήσεις των Προϊόντων και/ή τις άδειες κυκλοφορίας αυτών.

10.5 Ο Δικαιοδόχος είναι ελεύθερος να καθορίζει τις τιμές πώλησης των Προϊόντων.

10.6 Ο Δικαιοδόχος θα αποφεύγει να τιμολογεί τα Προϊόντα έτσι ώστε να βλάπτεται η φήμη τους.

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο Δικαιοδόχος διαβεβαιώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει το Στόχο που έχει από κοινού τεθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, αλλά η μη επίτευξη του Στόχου αυτού δε θα αποτελεί, από μέρους του, αθέτηση των όρων της παρούσης.

Εάν ο Δικαιοδόχος δεν μπορεί να επιτύχει τον συμφωνημένο Στόχο, για λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να θεωρηθεί η Εταιρεία υπεύθυνη η για λόγους που δεν αποτελούν γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 14 της παρούσης, η Εταιρεία μπορεί, κατά την κρίση της και εφόσον δώσει στο Δικαιοδόχος έγγραφη .......μηνών προειδοποίηση, ή να καταγγείλει την παρούσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16.2 ή να αξιώσει αποζημίωση για τη ζημία που υπέστη από τη μη επίτευξη του Στόχου.

ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ - ROYALTIES

12.1 Τέλος Εισόδου

Με την έναρξη ισχύος αυτής της Σύμβασης, ο Δικαιοδόχος θα καταβάλλει στην Εταιρεία το ποσό των......για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας στην Περιοχή (‘Τέλος εισόδου’), ποσό που δεν μπορεί για κανένα λόγο να επιστραφεί.

Ο Δικαιοδόχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Τέλος Εισόδου οφείλεται καθαρό στην Εταιρεία και ότι το συνολικό Τέλος Εισόδου θα αυξηθεί με το ποσό των φόρων που πρόκειται να παρακρατηθούν από ή που θα επιβληθούν σε ή σε σχέση με την καταβολή του Τέλους Εισόδου.

12.2 Royalties

Εκτός από το Τέλος Εισόδου, ο Δικαιοδόχος υποχρεούται να καταβάλει στην Εταιρεία, ποσοστό (royalty).........της αξίας κάθε παραγόμενου με την εφαρμογή της Παραχωρούμενης Τεχνολογίας Προϊόντος, της αξίας κάθε πωλούμενου Προϊόντος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης και κάθε ανανεούμενης περιόδου.

Η πληρωμή των ανωτέρω δικαιωμάτων θα γίνεται.......ημέρες πριν το τέλος του μήνα που ακολουθεί την καταβολή του τιμήματος της πώλησης από τους πελάτες.

ΑΡΘΡΟ 13. ΣΗΜΑΤΑ

13.1 Ο Δικαιοδόχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι η Εταιρεία του παραχώρησε το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα Σήματα, με μοναδικό σκοπό την εκμετάλλευση της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας σε όλη την Περιοχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης.

13.2 Ο Δικαιοδόχος περαιτέρω αναγνωρίζει ότι, τα Σήματα που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί δυνάμει της παρούσης, παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της Εταιρείας και ότι το δικαίωμα χρησιμοποίησης των Σημάτων αυτών δε μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέχει στο Δικαιοδόχος άλλο δικαίωμα από το να τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσης. Επίσης, ο Δικαιοδόχος συμφωνεί να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που χρειάζονται για την καταχώρηση, διατήρηση και ανανέωση των Σημάτων.

13.3 Ο Δικαιοδόχος δέχεται να μην καταχωρήσει ή χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε εμπορικό σήμα που είναι όμοιο ή παρόμοιο με τα Σήματα, ούτε να χρησιμοποιήσει ή να τοποθετήσει πάνω στα Προϊόντα οποιοδήποτε άλλο σήμα μαζί με τα Σήματα, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι άλλο.

13.4 Ο Δικαιοδόχος συμφωνεί ότι όλες οι ετικέτες των Προϊόντων πρέπει να αναφέρουν ότι τα Προϊόντα παρασκευάζονται και διανέμονται με την άδεια της Εταιρείας ή πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε άλλη σχετική αναφορά που ζητά η Εταιρεία και είναι σύμφωνη με το Ελληνικό Δίκαιο.

13.5 Ο Δικαιοδόχος συμφωνεί ότι με τη λήξη ή λύση της παρούσης για οποιονδήποτε λόγο, δε θα μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, οποτεδήποτε και για κανένα λόγο να αναφέρει ότι είναι Δικαιοδόχος της Εταιρείας ή ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την Εταιρεία, ούτε να χρησιμοποιεί για κανένα λόγο αντίγραφα ή αναπαραγωγές των Σημάτων ή μέρος αυτών, με την επιφύλαξη όμως ισχύος του άρθρου 16.3.2.

Επίσης, με την επιφύλαξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 16.3, ο Δικαιοδόχος με τη λύση ή λήξη ισχύος της παρούσης για οποιοδήποτε λόγο θα: (1) προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταβιβάσει πάλι στην Εταιρεία το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των Σημάτων στην Περιοχή, και (2) επιστρέψει στην Εταιρεία όλα τα διαφημιστικά και άλλα παρόμοια για την προώθηση των Προϊόντων έντυπα που φέρουν τα Σήματα της Εταιρείας. Επίσης, ο Δικαιοδόχος θα σταματήσει τη χρήση οποιασδήποτε γραφικής ύλης που φέρει τα Σήματα, την εμπορική επωνυμία και άλλα σύμβολα της Εταιρείας και θα αφαιρέσει ή θα δώσει εντολή να αφαιρεθούν, με δικά του έξοδα, όλες οι επιγραφές από τις εγκαταστάσεις του.

13.6 Ο Δικαιοδόχος θα ενημερώνει εγκαίρως την Εταιρεία για τις παραβιάσεις των Σημάτων ή των σημάτων υπηρεσιών της Εταιρείας στην Περιοχή, που υποπέσουν στην αντίληψή του. Ο Δικαιοδόχος, ύστερα από αίτημα της Εταιρείας, θα βοηθά την Εταιρεία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των παραβιάσεων, υπό τον όρο της επιστροφής των εξόδων που τυχόν θα κάνει σχετικά.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

14.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα φέρουν καμία ευθύνη ούτε και θα θεωρηθεί ότι έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της παρούσης, σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων για λόγους πέραν του εύλογου ελέγχου τους, όπως είναι ενδεικτικά η πυρκαϊά, οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, τα ατυχήματα, οι στάσεις, οι πόλεμοι, το εμπάργκο, η διακοπή ή οι καθυστερήσεις των μεταφορικών μέσων, η αδυναμία απόκτησης υλικών, η έλλειψη ενέργειας ή φυσικών πρώτων υλών, οι νομισματικοί περιορισμοί, με την προϋπόθεση όμως ότι το μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως το άλλο μέρος για την επέλευση του σχετικού γεγονότος.

14.2 Το μέρος που επικαλείται γεγονός ανωτέρας βίας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού και θα αναλάβει, αμέσως μετά την παρέλευσή του, τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη παρούσα, σε περίπτωση που η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο μέρος όπως αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο.

14.3 Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από........μήνες από την ημερομηνία που το μέρος που επικαλείται αυτό το γεγονός θα έπρεπε να είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει την σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το πρώτο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ

15.1  Κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής της Σύμβασης και κατά τη διάρκεια κάθε ανανεούμενης περιόδου [καθώς και για μια περίοδο.....ετών από την λήξη ή λύση αυτής για οποιονδήποτε λόγο] ο Δικαιοδόχος δε θα αποκαλύψει σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Εταιρείας, καμία πληροφορία σχετική με τη Παραχωρούμενη Τεχνογνωσία, τις τεχνικές, εμπορικά μυστικά και φόρμουλες (Επιχειρηματικά Απόρρητα).

15.2  Περαιτέρω, ο Δικαιοδόχος αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι :

α) δε θα αποκτήσει κανένα συμφέρον στα Επιχειρηματικά απόρρητα, παρά μόνο το δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί για την εκμετάλλευση της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας στην Περιοχή,

β) δε θα χρησιμοποιήσει τα Επιχειρηματικά Απόρρητα με κακή πίστη προκειμένου να ανταγωνιστεί την Εταιρεία και

γ) δε θα προβεί σε αντιγραφή οποιοδήποτε Επιχειρηματικού Απορρήτου της Εταιρείας χωρίς την έγκρισή της.

15.3 Με την επιφύλαξη ισχύος αντίθετης συμφωνίας, στα Επιχειρηματικά Απόρρητα δεν περιλαμβάνονται :

α) πληροφορίες, διαδικασίες ή τεχνικές που είναι ή έγιναν ευρύτερα γνωστές ή ευρύτερα προσπελάσιμες στην αγορά, εκτός αν αυτό έχει συμβεί λόγω αθέτησης υποχρεώσεων από μέρους του Δικαιοδόχου,

β) πληροφορίες που έχει αποκαλύψει ο Δικαιοδόχος στους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του που είναι απαραίτητες για εκτέλεση των καθηκόντων τους, ύστερα από τη λήψη από αυτούς διαβεβαιώσεων ότι θα δεσμεύονται και αυτοί από το απόρρητο. όπως περιγράφτηκε στο παρόν.

γ) πληροφορίες που δίδονται σε (νομικούς κ.α.) συμβούλους που υπόκεινται στην υποχρέωση εχεμύθειας, σε Τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε άλλες αρμόδιες αρχές στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

16.1 Διάρκεια της Σύμβασης.

Αυτή η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την.....και παραμένει σε ισχύ για ......

Μετά το πέρας της περιόδου αυτής θα ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός και αν ένας από τους συμβαλλομένους γνωστοποιήσει στον άλλο καταγγελία της σύμβασης με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής όχι αργότερα από.........μήνες από τη λήξη της σύμβασης ή τη λήξη κάθε ανανεούμενης περιόδου. Η λήξη ή λύση της παρούσης δε θα επηρεάσει την ισχύ των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεων που έχουν ρητώς οριστεί στην παρούσα ότι θα διαρκέσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση με αποστολή στο άλλο συστημένης επιστολής και απόδειξη παραλαβής, η ισχύς της οποίας θα αρχίζει...........μήνες μετά από την καταγγελία, εκτός και αν η Σύμβαση έχει διαρκέσει πάνω από.........χρόνια οπότε η ισχύς της θα άρχεται ύστερα από.....μήνες. Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν εγγράφως σε μεγαλύτερες προθεσμίες καταγγελίας.

16.2  Πρόωρη καταγγελία της Σύμβασης.

16.2.1 Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα καταγγελίας της παρούσης με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση..........ημερών, σε περίπτωση που το άλλο μέρος αθετήσει ουσιωδώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προβεί σε επανόρθωση μέσα σε.......ημέρες από την περιέλευση σε αυτό της ειδοποίησης του πρώτου μέρους.

Ουσιώδης αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων θα θεωρείται, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, οποιαδήποτε αδυναμία ενός μέρους να εκπληρώσει όλες ή μέρος των υποχρεώσεων που ανέλαβε, η οποία στερεί το άλλο από τα ουσιώδη δικαιώματά του.

16.2.2 Με την επιφύλαξη άσκησης παντός άλλου νομίμου δικαιώματός τους, αμφότερα τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα άμεσης καταγγελίας της παρούσης, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση που το άλλο μέρος περιέλθει σε κατάσταση πτωχεύσεως ή καταστεί αφερέγγυο ή δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις.

16.2.3 Η Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην άμεση καταγγελία της παρούσας με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση, σε περίπτωση αλλαγής του ελέγχου ή της ιδιοκτησίας του Δικαιοδόχου, που σύμφωνα με την εύλογη κρίση της Εταιρείας μπορεί να βλάψει ουσιωδώς τα συμφέροντά της.

16.2.4 Η καταγγελία της παρούσης δε θα βλάψει τα δικαιώματα των μερών που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας.

16.3 Με τη λήξη ή λύση της Σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, τα ακόλουθα θα συμβούν :

16.3.1 Ο Δικαιοδόχος θα σταματήσει αμέσως την εκμετάλλευση της Παραχωρούμενης Τεχνογνωσίας και θα επιστρέψει αμέσως στην Εταιρεία, με δικά του έξοδα, όλα τα διαφημιστικά υλικά και άλλα υλικά προώθησης των Προϊόντων καθώς και τα άλλα έντυπα και δείγματα που του έχει προμηθεύσει η Εταιρεία και βρίσκονται στην κατοχή του, εκτός και αν η Εταιρεία του δώσει έγγραφη εξουσιοδότηση να χρησιμοποιεί όλα αυτά τα έντυπα και μετά τη λήξη ή λύση της παρούσης με σκοπό να πωλήσει τα Προϊόντα που δεν έχει μέχρι τότε διαθέσει.

16.3.2 Ο Δικαιοδόχος θα σταματήσει αμέσως να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε Επιχειρηματικό Απόρρητο, όπως ορίζεται στο άρθρο 15, καθώς και όλα τα σχετικά με τα Προϊόντα Σήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της παρούσης, εκτός και αν η Εταιρεία παραχωρήσει στο Δικαιοδόχο την άδεια να χρησιμοποιεί τα Σήματα και μετά τη λήξη ή λύση αυτής με σκοπό να διαθέσει τα Προϊόντα που δεν έχει μέχρι τότε διαθέσει.

16.3.3 Ο Δικαιοδόχος, ύστερα από αίτημα της Εταιρείας, με δικά του έξοδα και μέσα σε.........από την λύση της Σύμβασης, θα μεταβιβάσει στην Εταιρεία τις καταχωρήσεις των Προϊόντων καθώς και κάθε άλλη άδεια που έχει δοθεί στην Περιοχή και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα να διαγράψει την παρούσα Σύμβαση από όλες τις υπηρεσίες στις οποίες έχει καταχωρηθεί.

16.3.4 Εάν η Εταιρεία δεν παραχωρήσει στο Δικαιοδόχο άδεια χρησιμοποίησης των Σημάτων και μετά τη λήξη της Σύμβασης προκειμένου να μπορεί ο Δικαιοδόχος να χρησιμοποιεί και να πωλεί τα αδιάθετα εμπορεύματα, έχει την υποχρέωση να αγοράσει από το Δικαιοδόχο και ο Δικαιοδόχος να παραδώσει (όρος παράδοσης) στην Εταιρεία ή όπου η Εταιρεία καθορίσει, όλα τα αδιάθετα Προϊόντα, μηχανήματα και τον εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του.

Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να βοηθήσει το Δικαιοδόχο για τη διάθεση όλων των αδιάθετων Προϊόντων, μηχανημάτων και εξοπλισμού που, με τη λήξη ή λύση της Σύμβασης, βρίσκονται στις εγκαταστάσεις του Δικαιοδόχου.

16.4 Αποζημίωση

16.4.1 Με τη λύση ή λήξη της Σύμβασης, ο Δικαιοδόχος δικαιούται αποζημίωση (εύλογη αποζημίωση) εάν και εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής έφερε νέους πελάτες στην Εταιρεία ή προήγαγε σημαντικά τις υποθέσεις με τους υπάρχοντες πελάτες και η Εταιρεία διατηρεί ουσιαστικά οφέλη που προκύπτουν από τις υποθέσεις με τους πελάτες αυτούς.

16.4.2 Το ποσό της αποζημίωσης θα είναι ίσο με το μέσο ετήσιο όρο των μικτών κερδών που πραγματοποίησε ο Δικαιοδόχος από τους πελάτες αυτούς κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη, αν δε η Σύμβαση διήρκησε λιγότερο από πέντε (5) έτη, η αποζημίωση υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο της εν λόγω περιόδου.

16.4.3 Ο Δικαιοδόχος δε θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης στις εξής περιπτώσεις :

(1) όταν η Εταιρεία καταγγείλει την Σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16.2.,

(2) όταν ο Δικαιοδόχος καταγγείλει την Σύμβαση, εκτός και αν η καταγγελία δικαιολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16.2, και

(3) όταν, σύμφωνα με το άρθρο 17.2, ο Δικαιοδόχος εκχωρήσει σε τρίτο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της παρούσης.

16.4.4 Η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Δικαιοδόχο την ανωτέρω αναφερόμενη αποζημίωση μέσα σε.........ημέρες από την λήξη η λύση της παρούσης.

16.4.5 Η χορήγηση της εύλογης αποζημίωσης δε θα στερεί από το Δικαιοδόχο την αξίωση για την ανόρθωση της ζημίας την οποία υπέστη.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

17.1 Εκχώρηση από την Εταιρεία.

Η παρούσα Σύμβαση καθώς και οποιοδήποτε μεμονωμένο δικαίωμα και υποχρέωση αυτής μπορεί να εκχωρηθεί από την Εταιρεία σε τρίτο, οπότε θα ισχύει προς όφελος του εκδοχέα ή του νόμιμου διαδόχου.

17.2 Εκχώρηση από το Δικαιοδόχο.

Ο Δικαιοδόχος δεν μπορεί να εκχωρήσει, πωλήσει, υποθηκεύσει ή να διαθέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Σύμβαση καθώς και οποιοδήποτε μεμονωμένο δικαίωμα και υποχρέωση αυτής χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της έγκρισης στο Δικαιοδόχο όταν ο πιθανός διάδοχος είναι καλού χαρακτήρα και έχει, κατά τη γνώμη της Εταιρείας, επαρκή επιχειρηματική εμπειρία και οικονομική επιφάνεια ώστε να είναι σε θέση να λειτουργήσει τη σχετική επιχείρηση.

ΑΡΘΡΟ 18. ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ

18.1 Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από το Ελληνικό δίκαιο και δε θα εφαρμόζονται οι κανόνες του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου για τις συγκρούσεις των νόμων.

18.2 Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την εκτέλεση, ερμηνεία ή λύση της παρούσας σύμβασης, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθούν να έρθουν σε φιλικό διακανονισμό.

Εάν τα μέρη δεν βρουν συμβιβαστική λύση μέσα σε δυο (2) μήνες, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Σε περίπτωση διαφοράς ως προς την εκτέλεση, ερμηνεία ή λύση της παρούσας σύμβασης, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθούν να έρθουν σε φιλικό διακανονισμό.

Εάν τα μέρη δεν βρουν συμβιβαστική λύση μέσα σε…..μήνες, αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση της διαφοράς θα είναι τα Δικαστήρια που θα επιλέξει ο ενάγοντας, ή τα δικαστήρια........ή τα δικαστήρια........

Σε περίπτωση διαφοράς σε οποιοδήποτε θέμα ή στάδιο της σύμβασης ή διαφοράς ως προς την καταγγελία, λύση ή εγκυρότητα αυτής αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη θα προσπαθούν να έρθουν σε φιλικό διακανονισμό.

Εάν τα μέρη δεν βρουν συμβιβαστική λύση μέσα σε……μήνες, η διαφορά θα επιλυθεί με διαιτησία.

Οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την καταγγελία, λύση ή εγκυρότητα ή σε οποιοδήποτε θέμα ή στάδιο της σύμβασης θα επιλύεται με διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 31 της 12 Ιανουαρίου 1979 περί συστάσεως μονίμου εμπορικής διαιτησίας στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για την επίλυση εμπορικών διαφορών, όπως αυτό θα ισχύει κατά το χρόνο της υποβολής της διαφοράς στη διαιτησία, υπό την προϋπόθεση ότι αν οι διατάξεις του Προεδρικού αυτού Διατάγματος έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 18, οι τελευταίες θα υπερισχύουν.

Η διαφορά θα επιλύεται από ένα διαιτητικό δικαστήριο με τρεις (3) διαιτητές (εκτός και αν τα μέρη συμφωνήσουν στο όνομα ενός διαιτητή) που θα οριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος,

Κατά τον ορισμό του Προέδρου του διαιτητικού δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών θα πρέπει να λάβει υπόψιν του γεγονότα που μπορούν να εγγυηθούν την ανεξαρτησία και αμεροληψία του διαιτητή καθώς επίσης και την δυνατότητα που έχει να ορίσει διαιτητή διαφορετικής εθνικότητας από τα μέρη.

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαιτητική διαδικασία θα είναι .......

Οποιαδήποτε διαφορά σχετική με την καταγγελία, λύση ή εγκυρότητα ή σε οποιοδήποτε θέμα ή στάδιο της σύμβασης θα επιλύεται με διαιτησία, σύμφωνα με τους Κανόνες διαιτησίας που έχουν θεσπιστεί από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (United Nations Commission on International Trade Law-Uncitral), όπως αυτοί θα ισχύουν κατά το χρόνο της υποβολής της διαφοράς στη διαιτησία.

Η διαφορά θα επιλυθεί από ένα διαιτητικό δικαστήριο που αποτελείται από τρεις (3) διαιτητές (εκτός και αν τα μέρη συμφωνήσουν στο όνομα ενός διαιτητή) που θα οριστούν σύμφωνα με τους Κανόνες αυτούς. Τα μέρη, δια της παρούσης, ορίζουν τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επιδιαιτητή για το σκοπό των Κανόνων αυτών.

Η διαιτησία θα διεξαχθεί στην Αθήνα, Ελλάδα.

Η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διαιτητική διαδικασία θα είναι ..........

ΑΡΘΡΟ 19. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Οι προβλεπόμενες από την παρούσα σύμβαση έγγραφες γνωστοποιήσεις και δηλώσεις πρέπει να γίνονται στην...........γλώσσα και να διαβιβάζονται με συστημένη ταχυδρομική επιστολή και απόδειξη παραλαβής, το τέλος προπληρωμένο, σε κάθε περίπτωση στις διευθύνσεις των μερών που αναγράφονται παρακάτω, ή σε άλλες διευθύνσεις που θα οριστούν από αυτά.

ΑΡΘΡΟ 20. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

20.1 Καμία συμπλήρωση ή τροποποίηση της παρούσας σύμβασης δε θα έχει ισχύ, εάν δε βεβαιωθεί με γραπτή πράξη και δεν υπογραφεί και από τους δυο συμβαλλομένους.

20.2 Η παρούσα σύμβαση με τα Παραρτήματά της καλύπτει πλήρως όλα όσα έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των μερών σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης και αντικαθιστά και καταργεί όλες τις τυχόν προηγούμενες, γραπτές ή προφορικές, συμφωνίες μεταξύ τους.

20.3 Αν οποιοδήποτε μέρος, οποιοσδήποτε όρος ή οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας σύμβασης κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή γίνει δεκτό από τους συμβαλλόμενους ότι έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή είναι μη εκτελεστή, η εγκυρότητα και η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων της παρούσας σύμβασης δεν θα επηρεαστεί από το γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή τα μέρη θα προσπαθούν να αντικαταστήσουν την άκυρη ρήτρα με μια άλλη έγκυρη, η οποία όμως θα έχει το αυτό περιεχόμενο με την άκυρη.

20.4 Το κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό κείμενο της σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε δυο (2) επίσημα αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Παραχωρούμενη άδεια εκμετάλλευσης Τεχνογνωσίας και άδεια εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Β. Προϊόντα, Σήματα

Γ. Μέθοδοι Παραγωγής

Δ. Προγράμματα Εκπαίδευσης

Ε. Δραστηριότητες προώθησης.

 

Υπόδειγμα σύμβασης forfaiting.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣHΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣHΣ (FORFAITING)

Στην Αθήνα σήμερα ……/……/…. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων:

Αφενός της ……….. εταιρείας με την επωνυμία ……………. (εφεξής: «Forfaiter»), η οποία εδρεύει στ…. ………. (……………….), είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, όπου έχει εγγραφεί στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό ……….. και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τον ………………, και Αφετέρου της ……………… εταιρείας με την επωνυμία ……………. (εφεξής: «προμηθευτής»), η οποία εδρεύει στ….. ……………….. (……………….), και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τον κ. ………συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1. Αντικείμενο   

1. Ο προμηθευτής πωλεί στον Forfaiter απαίτησή του για ποσό …….. κατά τ……(εφεξής: «οφειλέτης»), η οποία γεννήθηκε με την από ………. σύμβαση που αποτελεί παράρτημα της παρούσας σύμβασης.

2. Ο προμηθευτής βεβαιώνει ότι ο οφειλέτης δεν έχει δικαίωμα συμψηφισμού με ανταπαίτησή του, η οποία αποδεικνύεται αμέσως ή έχει αναγνωρισθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Άρθρο 2. Τίμημα

Ο Forfaiter καταβάλλει αμέσως το 80,5% της ονομαστικής αξίας της απαίτησης πλέον τόκων μέχρι το ληξιπρόθεσμό της.

Άρθρο 3. Ευθύνη

1. Ο προμηθευτής ευθύνεται για την ύπαρξη της απαίτησης και για τη μη επιβάρυνσή της με ενστάσεις παντός είδους.

2. Η δυνατότητα συμψηφισμού κατά της απαίτησης πρέπει να αποκλείεται συμβατικά.        

3. Ο προμηθευτής δεν ευθύνεται για τη φερεγγυότητα του οφειλέτη.

Άρθρο 4. Ασφάλεια

1. Ο προμηθευτής πρέπει να μεριμνήσει ώστε η εκχωρούμενη απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των τόκων, να καλύπτεται από ασφάλεια. Η ασφάλεια πρέπει να έχει τη μορφή εγγύησης ή άλλης εγγυοδοτικής σύμβασης και να έχει παραχωρηθεί από τράπεζα της αποδοχής του Forfaiter (εφεξής: «ασφαλειοδότης»).

2. Η ασφάλεια πρέπει να είναι μεταβιβαστή και να περιέχει ρητή παραίτηση του ασφαλειοδότη από ενδεχόμενες ενστάσεις που στηρίζονται στη σύμβαση μεταξύ προμηθευτή και οφειλέτη.

Άρθρο 5. Αναγγελία της εκχώρησης

Ο προμηθευτής αναγγέλλει χωρίς καθυστέρηση αφενός μεν στον οφειλέτη τη σύναψη της παρούσας σύμβασης και τη συνομολογούμενη με αυτή εκχώρηση της απαίτησης, αφετέρου δε στον ασφαλειοδότη τη μεταβίβαση της ασφάλειας.

Άρθρο 6. Εκτέλεση

1. Ο προμηθευτής με την παρούσα εκχωρεί στον Forfaiter την απαίτηση που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 και στο παράρτημα καθώς και την κατά το άρθρο 4 χορηγηθείσα ασφάλεια υπό την αναβλητική αίρεση ότι το τίμημα θα καταβληθεί εντός του χρόνου που συμφωνείται στο άρθρο .

2. Ο Forfaiter αποδέχεται αυτές τις εκχωρήσεις.

Άρθρο 7. Μερική ακυρότητα

Η ακυρότητα μεμονωμένων όρων της παρούσας σύμβασης, δεν θίγει το κύρος των υπόλοιπων διατάξεων. Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αντικαταστήσουν έναν τυχόν άκυρο όρο με άλλον που να οδηγεί στο κατά το δυνατόν εγγύτερο οικονομικό αποτέλεσμα με τον άκυρο.

Άρθρο 8. Τροποποιήσεις της σύμβασης

Τυχόν τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτής της σύμβασης γίνονται μόνο εγγράφως.

Άρθρο 9. Τόπος εκπλήρωσης και δωσιδικία

Αποκλειστικοί τοπική αρμοδιότητα έχουν τα δικαστήρια της έδρας του Forfaiter, όπου βρίσκεται και ο τόπος εκπλήρωσης.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο FORFAITER                       Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

 

 

Υπόδειγμα σύμβασης factoring

 

ΣΥΜΒΑΣΗ FACTORING

Στην πόλη τ… ……ήμερα …μεταξύ αφενός της ….με την επωνυμία ………(εφεξής πράκτορας), η οποία εδρεύει στ…. έχει εγγραφεί στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου με αριθμό …………και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τον κ. Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής ……και αφετέρου της ………εταιρείας με την επωνυμία …………(εφεξής προμηθευτής), η οποία εδρεύει στ….. και εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα περίπτωση από τον ……… συμφωνείται, η παροχή από τον πράκτορα προς τον προμηθευτή υπηρεσιών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1905/1990, και υπό τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Άρθρο 1. Προσφορά απαιτήσεων προς πώληση

Ο προμηθευτής προσφέρει προς πώληση στον πράκτορα όλες τις απαιτήσεις του κατά τρίτων οφειλετών του (εφεξής: «οφειλέτες»), οι οποίες υφίστανται κατά τη σύναψη ή πρόκειται να γεννηθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και οι οποίες προκύπτουν από διάθεση εμπορευμάτων ή/και παροχή υπηρεσιών.

2. Ο προμηθευτής αναγγέλλει αμελλητί στον πράκτορα τη διενέργεια κάθε εμπορικής συναλλαγής. Όταν για τη συναλλαγή ο προμηθευτής εκδίδει αμέσως τιμολόγιο, αρκεί η αποστολή αντιγράφου του τιμολογίου σύμφωνα με το άρθρο 16 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 2. Αγορά απαιτήσεων

1. Ο πράκτορας υποχρεούται να αγοράσει τις αναγγελθείσες απαιτήσεις σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση.

2. Η σύμβαση πωλήσεως κάθε μεμονωμένης απαίτησης θεωρείται καταρτισμένη, αν ο πράκτορας δεν την αποκρούσει εγγράφως εντός μιας εβδομάδας από την αναγγελία της.

Άρθρο 3. Εξαιρέσεις

1. Ο πράκτορας δικαιούται να αρνηθεί την αγορά μεμονωμένης απαίτησης, εάν:

α) απαγορεύεται η εκχώρηση της συγκεκριμένης απαίτησης

β) έχει λάβει χώρα αναγγελία προς τον οφειλέτη για προηγούμενη εκχώρηση της ίδιας απαίτησης

γ) έχει χορηγηθεί προθεσμία για πληρωμή της απαίτησης μεγαλύτερη από 90 ημέρες

δ) ο πράκτορας έχει απορρίψει άλλον προμηθευτή ως μη φερέγγυο εξαιτίας σύναψης της ίδιας σύμβασης

ε) έγινε υπέρβαση του ορίου πίστωσης που είχε καθορίσει ο πράκτορας για τον συγκεκριμένο μεμονωμένο οφειλέτη

στ) έγινε υπέρβαση του συνολικού ορίου πίστωσης όλων των ανοικτών απαιτήσεων.

2. Το όριο πίστωσης που είχε καθοριστεί για μεμονωμένους οφειλέτες (όχι το συνολικό όριο) μπορεί να μειωθεί από τον πράκτορα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, εάν διαπιστωθεί μείωση της φερεγγυότητας του οφειλέτη σύμφωνα με την πορεία της εμπορικής σχέσης και αφού ληφθούν υπόψη οι συνήθεις αρχές για την εκτίμηση της φερεγγυότητας. Αυτό ισχύει ειδικά σε περίπτωση δυστροπίας ως προς την πληρωμή και διαμαρτυρήσεως αξιογράφων.

Άρθρο 4.  Προεκχώρηση

1. Με την παρούσα ο προμηθευτής εκχωρεί όλες τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις κατά των οφειλετών του υπό τον όρο ότι για καθεμία θα καταρτίζεται μια σύμβαση πωλήσεως κατά τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης.

2. Ο πράκτορας αποδέχεται την εκχώρηση.

Άρθρο 5. Μερική πώληση

Όταν η απαίτηση αγοράζεται μόνο κατά ένα μέρος, το μέρος που αγόρασε ο πράκτορας έχει προτεραιότητα ως προς την ικανοποίηση της απαίτησης έναντι του μέρους το οποίο δεν αγοράστηκε.

Άρθρο 6. Απαγόρευση εκχώρησης

Εφόσον ο προμηθευτής και ο οφειλέτης συμφώνησαν την απαγόρευση της εκχώρησης συγκεκριμένης απαιτήσεως, η απαίτηση αυτή περιέρχεται στον πράκτορα μόνο μετά την άρση της απαγόρευσης από τα δύο μέρη.

Άρθρο 7. Αλληλόχρεος λογαριασμός

Όταν η εμπορική σχέση του προμηθευτή με κάποιον οφειλέτη εξυπηρετείται με σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, η εκχώρηση περιλαμβάνει και την απαίτηση επί του καταλοίπου.

Άρθρο 8. Παρατεινόμενη επιφύλαξη κυριότητας

Απαιτήσεις που έχουν προεκχωρηθεί από τον προμηθευτή σε τρίτους, από τους οποίους ο προμηθευτής απέκτησε τα αγαθά που εμπορεύεται (εφεξής: «παραγωγοί») για εξασφάλιση απαιτήσεών τους απέναντί του, περιέρχονται στον πράκτορα από τη στιγμή της ικανοποίησης του παραγωγού ή της παραίτησής του από την εξασφάλιση.

Άρθρο 9. Παρεπόμενα δικαιώματα και δικαιώματα προς εξασφάλιση

1. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι κατά τον χρόνο και υπό την αίρεση μεταβίβασης μιας απαίτησης περιέρχονται στον πράκτορα και όλα τα παρεπόμενα δικαιώματα από τη συναλλαγή καθώς και οι ασφάλειες που την καλύπτουν, συμπεριλαμβανομένης της παρακρατηθείσας κυριότητας και της αξίωσης αναμεταβιβάσεως σε περίπτωση καταπιστευτικής μεταβίβασης της κυριότητας. Με την παρούσα ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα τη μελλοντική διεκδικητική αγωγή.

2. Ο προμηθευτής μεταβιβάζει στον πράκτορα το δικαίωμα υπαναχώρησης από συμβάσεις πωλήσεως που κατάρτισε με επιφύλαξη κυριότητας.

3. Ο πράκτορας αποδέχεται τις μεταβιβάσεις κατά τις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 10. Εξουσιοδότηση για είσπραξη

Ο πράκτορας εξουσιοδοτείται να εισπράξει τις απαιτήσεις, οι οποίες δεν πωλούνται σ’ αυτόν σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 11. Ευθύνη του προμηθευτή

Ο προμηθευτής ευθύνεται για τη νομική ύπαρξη της απαίτησης και την απαλλαγή της από νομικά ελαττώματα, τόσο κατά τον χρόνο της πώλησης όσο και για το χρονικό διάστημα μέχρι την εκπλήρωσή της από τον οφειλέτη.

Άρθρο 12. Ασφαλιστήρια ρήτρα

1. Ο πράκτορας φέρει τον κίνδυνο αφερεγγυότητας των οφειλετών.

2. Σε περίπτωση που ο πράκτορας αρνείται την αγορά μιας απαίτησης σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 περ. δ’, ε’, στ’ της παρούσας σύμβασης, ο  προμηθευτής μπορεί να εγγυηθεί την πληρωμή της εντός 90 ημερών από τη στιγμή που θα καταστεί ληξιπρόθεσμη.

3. Ο πράκτορας είναι ελεύθερος να αποδεχτεί αυτή την πρόταση.

Άρθρο 13. Τίμημα, αμοιβή πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

1. Για τις απαιτήσεις που αγοράζονται με ασφαλιστήρια ρήτρα ο πράκτορας καταβάλλει στον προμηθευτή το 96% του ποσού που αναγράφεται στο τιμολόγιο.

2. Για τις υπόλοιπες απαιτήσεις καθώς και για όσες αναλαμβάνονται μόνο για είσπραξη καταβάλλεται στον προμηθευτή το 97,5% του ποσού.

Άρθρο 14. Τήρηση λογιστικών βιβλίων

1.Ο πράκτορας τηρεί για λογαριασμό του προμηθευτή λογιστικά βιβλία για όλους τους οφειλέτες, ακόμη αναφορικά και με απαιτήσεις που δεν έχουν αγορασθεί από αυτόν.

2. Εφόσον είναι αναγκαίο, ο πράκτορας οχλεί και εισπράττει τις απαιτήσεις του προμηθευτή.

3. Σε περίπτωση που, κατόπιν επιθυμίας του προμηθευτή, ο πράκτορας δεν εισπράττει μια απαίτηση, μπορεί να ζητήσει την απαλλαγή του από την ευθύνη του κατά το άρθρο 12 παρ. 1 της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 15.  Γνωστοποίηση της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων

1. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τόσο τους οφειλέτες όσο και τους παραγωγούς για τη σύναψη της παρούσας σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.

2. Στα τιμολόγια που εκδίδονται προς τους οφειλέτες πρέπει να γίνεται μνεία της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και της εκχώρησης των σχετικών απαιτήσεων στον πράκτορα και να περιλαμβάνεται υπόδειξη για καταβολή αποκλειστικά σε δεδομένο λογαριασμό του πράκτορα.

3. Εφόσον ο προμηθευτής κατά την έναρξη αυτής της σύμβασης έχει ήδη εκδώσει τιμολόγια για ορισμένες απαιτήσεις, ο πράκτορας δίνει ειδικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση του προμηθευτή να καλέσει εκ των υστέρων τους οφειλέτες να καταβάλουν στον πράκτορα.

Άρθρο 16. Αποστολή των τιμολογίων στον πράκτορα

1. Ο προμηθευτής αποστέλλει στον πράκτορα αντίγραφα των τιμολογίων εις διπλούν με τη μνεία που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας σύμβασης.

2. Στο συνοδευτικό έγγραφο αναγράφεται ο αριθμός υπό τον οποίον ο οφειλέτης τηρείται στα λογιστικά βιβλία του πράκτορα ή επισημαίνεται ότι πρόκειται για νέο οφειλέτη.

3. Σε περίπτωση αποστολής εγγράφων περισσότερων συναλλαγών, αυτές πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία συνημμένη κατάσταση με τα ονόματα των πελατών, τους αριθμούς και τα ποσά των τιμολογίων.

Άρθρο 17. Διασφάλιση των συμφερόντων του πράκτορα κατά την διεκπεραίωση των συναλλαγών

1. Ο προμηθευτής οφείλει να γνωστοποιεί στον πράκτορα αμελλητί τυχόν ενστάσεις που προβάλλει ο οφειλέτης κατά της απαίτησης, είτε διατυπώνοντας επιφυλάξεις ως προς τα εμπορεύματα ή τις υπηρεσίες, είτε αμφισβητώντας την υποχρέωσή του για πληρωμή εξαιτίας άλλων λόγων. Ταυτόχρονα ο προμηθευτής διατυπώνει την άποψή του σχετικά με τις προβαλλόμενες ενστάσεις. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί χωρίς καθυστέρηση δικαιολογημένες διαμαρτυρίες των οφειλετών σχετικές με την ύπαρξη ελαττωμάτων.

2. Ομοίως ο προμηθευτής οφείλει να γνωστοποιεί στον πράκτορα τυχόν ανταπαιτήσεις που ο οφειλέτης έχει ή ισχυρίζεται ότι έχει κατά του προμηθευτή.

3. Επίσης ο προμηθευτής οφείλει να γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση γεγονότα που περιέρχονται σε γνώση του, τα οποία οδηγούν στη συναγωγή αρνητικών συμπερασμάτων σχετικά με τη φερεγγυότητα του οφειλέτη.

Άρθρο 18. Λήψη πληρωμών από τον προμηθευτή

1. Ο προμηθευτής οφείλει να αποδώσει άμεσα στον πράκτορα όλες τις πληρωμές που γίνονται στον ίδιο έναντι απαιτήσεων που έχουν εκχωρηθεί στον πράκτορα, αποστέλλοντας όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών.

2. Αξιόγραφα που παραλαμβάνει ο προμηθευτής για τέτοιες απαιτήσεις μεταβιβάζονται με την παρούσα προκαταβολικά στον πράκτορα. Ο προμηθευτής φυλάσσει αυτά τα αξιόγραφα ως καταπιστευματικός διαχειριστής μέχρι την παράδοσή τους στον πράκτορα.

3. Ο προμηθευτής οφείλει απλώς να γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στον πράκτορα πληρωμές που έγιναν έναντι απαιτήσεων, των οποίων την αγορά απέκρουσε ο πράκτορας.

Άρθρο 19. Δικαίωμα ελέγχου του πράκτορα

1. Ο πράκτορας δικαιούται να ελέγχει με λογιστή όλα τα παραστατικά του προμηθευτή στον χώρο του και να ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Ο λογιστής υποχρεούται σε επαγγελματική εχεμύθεια.

2. Αν από τον έλεγχο κατά την παρ. 1 προκύψει συμμόρφωση του προμηθευτή προς τις υποχρεώσεις του έναντι του πράκτορα κατά την παρούσα σύμβαση, τα έξοδα του ελέγχου βαρύνουν τον πράκτορα. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, τα έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Άρθρο 20. Επιστραφέντα εμπορεύματα

1. Ο προμηθευτής γνωστοποιεί αμελλητί στον πράκτορα τυχόν επιστροφή εμπορευμάτων, για τα οποία η απαίτηση έχει εκχωρηθεί στον πράκτορα, και ταυτόχρονα διατυπώνει τη γνώμη του για τους λόγους της επιστροφής.

2. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι εμπορεύματα, των οποίων η παρακρατηθείσα κυριότητα δεν έχει ήδη μεταβιβασθεί στον πράκτορα, μεταβιβάζονται σ’ αυτόν με την παρούσα συμφωνία και τη συνομολόγηση μιας σχέσης παρακαταθήκης.

Άρθρο 21. Πληρωμές σε προμηθευτές

Οταν ο πράκτορας πιστώνει τον λογαριασμό του προμηθευτή με απαιτήσεις από την πώληση εμπορευμάτων τα οποία έχει αποκτήσει ο προμηθευτής με επιφύλαξη κυριότητας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλει το οφειλόμενο τίμημα στον παραγωγό χωρίς καθυστέρηση μετά την πίστωση του λογαριασμού.

Άρθρο 22. Αλληλόχρεος λογαριασμός

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταγγείλει μια υφιστάμενη σχέση αλληλόχρεου λογαριασμού εφόσον το ζητήσει ο πράκτορας.

Άρθρο 23. Προθεσμία πληρωμής

1. Ο προμηθευτής χορηγεί στους πελάτες του (οφειλέτες) προθεσμία πληρωμής το πολύ 90 ημερών.

2. Μετά από βάσιμο αίτημα του προμηθευτή μπορεί να επιτραπεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις παράταση της προθεσμίας πληρωμής το πολύ κατά 30 ημέρες.