ΧΡΗΣΙΜΑ

 

Ατελής (λευκή)  επιταγή, που φέρει υπογραφή του εκδότη.

 

Τραπεζική επιταγή, εφ όσον φέρει απλή υπογραφή του εκδότη με την πρόθεση να δημιουργηθεί θεληματικά ατελής επιταγή, μπορεί να συμπληρωθεί με βάση τη συμφωνία που έγινε με τον λήπτη.

Η συμπλήρωση των στοιχείων που ελλείπουν, ελλείψει αντίθετης συμφωνίας, μπορεί να γίνει και από περαιτέρω κομιστή.

Η μη τήρηση της συμφωνίας συμπλήρωσης της λευκής επιταγής δεν αποτελεί πλαστογράφηση αυτής.

Τέτοια υπάρχει, εάν συμπληρωθεί ατελής επιταγή για την οποία δεν υπάρχει συμφωνία για τη συμπλήρωσή της.

Κατά του περαιτέρω κομιστή μπορεί να αντιταχθεί από τον εκδότη, η ένσταση της αντισυμβατικής συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων του τίτλου με την προβολή της ένστασης αυτής στην περίπτωση συμπλήρωσης των στοιχείων της κατά παράβαση των συμφωνιών και υπό την προϋπόθεση ότι ο περαιτέρω κομιστής απέκτησε την επιταγή με κακή πίστη, ή διέπραξε βαρύ πταίσμα κατά την κτήση της (ΕφΠατρ 682/2001).

 

Προσωπική κράτηση εκδότη ακάλυπτης επιταγής.

 

Ο δικαιούχος κομιστής έχει την ευχέρεια να ζητήσει με την τακτική διαδικασία την απαγγελία προσωπικής κράτησης κατά του εκδότη της επιταγής, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ, η οποία ισχύει,  γιατί δεν υφίσταται περίπτωση εφαρμογής του κανόνα της μη εξόφλησης συμβατικής υποχρέωσης, οφειλόμενης αποκλειστικά σε οικονομική αδυναμία του εκδότη επιταγής

Εξάλλου, η προσωπική κράτηση λόγω αδικοπραξίας, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ, απαγγέλλεται χωρίς να απαιτείται η αναφορά στην εκκαλούμενη απόφαση των οικονομικών δυνατοτήτων, της αφερεγγυότητας και της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του εναγομένου, δεδομένου ότι η απαγγελία προσωπικής κράτησης λόγω αδικοπραξίας είναι δυνητική και απόκειται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου, αρκεί δε στην αιτιολογία της απόφασης να αναφέρεται το αποδεδειγμένο της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς του εναγόμενου οφειλέτη και των επίδικων αξιώσεων του ενάγοντος δανειστή, χωρίς να απαιτείται να γίνει επιπλέον αναφορά στην αφερεγγυότητα ή την απόκρυψη τυχόν περιουσίας του οφειλέτη και σε άλλες ειδικές συνθήκες ή περιστάσεις (ΑΠ 60/2001, ΟλΑΠ 23/2005, ΑΠ 1010/2005, ΕφΠειρ 29/2007).

 

 

Κρίσιμος χρόνος γνώσης του εκδότη ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στον πληρωτή σε έκδοση μεταχρονολογημένης επιταγής.

 

Σε περίπτωση έκδοσης μεταχρονολογημένης επιταγής, κρίσιμος χρόνος της γνώσης του εκδότη ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στον πληρωτή είναι εκείνος κατά τον οποίο ο εκδότης εξέδωσε πραγματικά την επιταγή, αφού από την φύση της, ως μέσου άμεσης πληρωμής, η μεταχρονολογημένη επιταγή δεν μεταθέτει και την ευθύνη του εκδότη και των λοιπών εξ αυτής ενεχομένων έναντι του κομιστή της (ΑΠ 342/2005, ΕφΘεσ 1009/2004). 

 

Δικαιώματα κομιστή επιταγής προς αποζημίωση από την πληρωμή της.

 

Από την διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, κατά την οποία όποιος ζημιώνει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, προκύπτει ότι μεταξύ των προϋποθέσεων της αδικοπρακτικής ευθύνης είναι ο παράνομος χαρακτήρας της πράξης και ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ του ζημιογόνου γεγονότος και της ζημίας.

Παράνομη είναι η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 1 ν. 5960/1933, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1325/1972, κατά το οποίο τιμωρείται με τις προβλεπόμενες σε αυτό ποινές εκείνος που εκδίδει επιταγή χωρίς να έχει αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια τράπεζα κατά τον χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής της επιταγής.

Από την ποινική αυτή διάταξη, που θεσπίστηκε για την προστασία όχι μόνον του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού συμφέροντος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 297, 298 και 914 επ. ΑΚ, προκύπτει ότι εκείνος που εκδίδει ακάλυπτη επιταγή, ζημιώνοντας έτσι παράνομα και υπαίτια άλλον, υποχρεούται να τον αποζημιώσει.

Δικαιούχος της αποζημίωσης είναι όχι μόνον ο κομιστής της επιταγής κατά τον χρόνο της εμφάνισης της, αλλά και κάθε υπογραφέας που πλήρωσε την επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεος, και έγινε κομιστής, αφού αυτός υφίσταται τελικά τη ζημία από την μη πληρωμή της επιταγής, η δε ζημία αυτού είναι απότοκος της παράνομης συμπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με αυτήν.

Στην περίπτωση που ο κομιστής της επιταγής την μεταβιβάσει σε άλλον λόγω ενεχύρου, οπότε δικαίωμα να εμφανίσει την επιταγή προς πληρωμή έχει ο ενεχυρούχος δανειστής, ασκώντας ίδιο δικαίωμα εκ του τίτλου (άρθρο 1255 ΑΚ) η επιταγή όμως δεν πληρωθεί και την πληρώσει ο ενεχυράσας οφειλέτης, αποκτώντας έτσι εκ νέου τον τίτλο, αυτός που ζημιώνεται από την μη πληρωμή της επιταγής είναι ο τελευταίος (ΟλΑΠ 29/2007)

Στοιχεία απαραίτητα για το ορισμένο της αγωγής προς αποζημίωση από το άρθρο 914 ΑΚ είναι

1) Η έκδοση έγκυρης επιταγής

2) η μη ύπαρξη διαθεσίμων κεφαλαίων του εκδότη στην πληρώτρια τράπεζα, είτε κατά τον χρόνο της έκδοσης, είτε κατά τον χρόνο της πληρωμής, είτε η ύπαρξη διαθεσίμων κεφαλαίων που δεν μπορούσαν να διατεθούν για την πληρωμή της επιταγής, λόγω ανάκλησης της εντολής προς πληρωμή από μέρους του εκδότη

3) η υπαιτιότητα του εκδότη, δηλαδή ότι προέβη εκείνος στην εν λόγω έκδοση από πρόθεση, που σημαίνει ότι αυτός γνωρίζει και αποδέχεται το γεγονός ότι θα υπάρξει η ως άνω έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων,

4) η μη πληρωμή της επιταγής εντός της νόμιμης προθεσμίας, η οποία, όταν πρόκειται για επιταγή που εκδόθηκε και είναι πληρωτέα στην Ελλάδα, είναι 8 ημερών με αφετηρία την επόμενη μέρα της έκδοσης της

5) η από τη μη πληρωμή της επιταγής πρόκληση ζημίας του δικαιούχου κομιστή της και

 6) η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της ζημίας και της παράνομης ως άνω συμπεριφοράς του εκδότη (ΑΠ 281/2003, ΑΠ 587/2002, ΕφΠειρ 18/2004).

 

 

Ενεχυρίαση τίτλου σε διαταγή, ενεχυρίαση επιταγής.

 

Κατά το άρθρο 1251 ΑΚ για την ενεχυρίαση τίτλου σε διαταγή αρκεί οπισθογράφηση του σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη έγγραφη συμφωνία.

Κατά το άρθρο 1255 παρ. 1 εδ. α ΑΚ, αν αντικείμενο του ενεχύρου είναι τίτλος σε διαταγή, ο ενεχυρούχος δανειστής έχει δικαίωμα να εισπράξει μόνος και αν ακόμη δεν έληξε το ασφαλιζόμενο χρέος.

Η ενεχυρίαση των τίτλων σε διαταγή με οπισθογράφηση και παράδοση είχε θεσπισθεί ως ειδικός τρόπος ενεχυρίασης για ορισμένες ανώνυμες εταιρίες και προς ασφάλεια ορισμένων απαιτήσεων τους με το άρθρο 38 νδ 17-7/13-8-1923 "περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών", που εξακολουθεί να ισχύει, κατά το άρθρο 1 παρ. 1 Εισ ΝΑΚ και το οποίο ορίζει ότι εάν αντικείμενο της ενεχυρίασης είναι δικαιόγραφο σε διαταγή, η ενεχυρίαση γίνεται με οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή της πιστώτριας, μη απαιτούμενης άλλης εγγράφου συμβάσεως ενεχυρίασης.

Επομένως για την ενεχυρίαση τίτλου σε διαταγή αρκεί η οπισθογράφηση αυτού σε διαταγή του δανειστή, χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση.

Δεν αποκλείεται η επιλογή του κοινού τρόπου ενεχυρίασης ης απαίτησης με την τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 1247 και 1248 ΑΚ.

Μεταξύ των τίτλων σε διαταγή, που ενεχυριάζονται με οπισθογράφηση, κατά τη διάταξη του άρθρου 1251 ΑΚ είναι και η επιταγή, καθ όσον από τη μην ύπαρξη στον ν. 5960/1933 "περί επιταγής", αντίστοιχης διάταξης προς εκείνη του άρθρου 19 ν. 5325/1932, με την οποία προβλέπεται η οπισθογράφηση λόγω ενεχύρου των συναλλαγματικών και των γραμματίων σε διαταγή δεν μπορεί να συναχθεί ότι θεσπίζεται για την επιταγή σχετική απαγόρευση.

Από την διάταξη του άρθρου 11 παρ. 1 ν. 1957/1991, με την οποία επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου στις επιταγές, που προσκομίζονται στις Τράπεζες για είσπραξη ενεχυρίαση ή φύλαξη, προκύπτει ότι θεωρείται δεδομένη η νομιμότητα της ενεχυρίαση της τραπεζικής επιταγής.

Ο οπισθόγραφος που ενεργεί ενεχυρική οπισθογράφηση τραπεζικής επιταγής, χωρίς ρήτρα "άνευ ευθύνης", έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκδότη της επιταγής σε ολόκληρο αναφορικά με την αναγωγική του ευθύνη για την μη πληρωμή της επιταγής και επομένως και η λόγω ενεχύρου οπισθογράφηση τραπεζικής επιταγής επιφέρει για τον κομιστή και το, κατ' άρθρο 18 ν. 5960/1933, εγγυητικό αποτέλεσμα της κανονικής οπισθογράφησης (ΑΠ 241/2010  

 

 

Συνέπειες επίδοσης της διαταγής πληρωμής εκδοθείσα από επιταγή.

 

Οι αξιώσεις του κομιστή της επιταγής κατά των οπισθογράφων, κατά του εκδότη και των άλλων υπόχρεων, παραγράφονται μετά έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας προς εμφάνιση της επιταγής.

Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία. Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής η παραγραφή ή η αποσβεστική προθεσμία θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.

Το ανασταλτικό αυτό αποτέλεσμα εξακολουθεί από του ανωτέρω σημείου διακοπής και για όσο διαρκεί η δίκη της ανακοπής, αποκλείοντας την παραγραφή της αξίωσης, που στηρίζει τη διαταγή, εν επιδικία και μάλιστα, όχι μόνο στην περίπτωση που ακυρωθεί η διαταγή, αλλά προδήλως και κατά μείζονα λόγο και όταν απορριφθεί η ανακοπή.

Δηλαδή σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της δίκης επί της ανακοπής και μέχρι την περάτωσή της με τελεσίδικη απόφαση, δεν κινείται η παραγραφή που έχει διακοπεί με την επίδοση της διαταγής πληρωμής (ΑΠ 757/2006).

 

 

Μετατροπή τυπικά άκυρης επιταγής σε διαταγή ως χρεωστικό ομόλογο, άκυρη δίγραμμη επιταγή σε διαταγή.

 

Η τυπικά άκυρη επιταγή σε διαταγή, προς την οποία εξομοιώνεται και η ανενεργός διαδικαστικά δίγραμμος επιταγή για τον εξ οπισθογραφήσεως κομιστή, ο οποίος δε νομιμοποιείται ενεργητικά στην επιδίωξη της πληρωμής της και στην άσκηση του αναγωγικού δικαιώματος, μπορεί να ισχύει κατά μετατροπή ως χρεωστικό ομόλογο σε διαταγή, αφού τα μέρη με την επιταγή του τύπου της έκδοσης επιταγής, η οποία ιδρύει αναιτιώδη ενοχή, είχαν πρόθεση να δημιουργήσουν ενοχή, ανεξάρτητα από την αιτία.

Συνεπώς και η δίγραμμη επιταγή σε διαταγή, που καθίσταται διαδικαστικά ανενεργός, ως προς την επιδίωξη πληρωμής της, μπορεί κατά μετατροπή να ισχύσει ως χρεωστικό ομόλογο εκδιδόμενο από έμπορο προς έμπορο, ή έγγραφο αφηρημένης (αναιτιώδης) υπόσχεσης, ή αναγνώρισης χρέους, αρκεί να φέρει όλα τα κατά νόμο στοιχεία που το συγκροτούν, ήτοι ρήτρα σε διαταγή, υπόσχεση πληρωμής ορισμένου χρηματικού ποσού σε οποιονδήποτε χρόνο και αν ζητηθεί αυτό από τον κομιστή, καθώς και την υπογραφή του εκδότη.

Ο κομιστής μπορεί να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση την ανενεργό δίγραμμη επιταγή, αρκεί στην αίτησή του να διαλαμβάνει ότι η επιταγή αυτή εις διαταγή ισχύει, κατά μετατροπή ως χρεωστικό ομόλογο σε διαταγή, ή ως αφηρημένη υπόσχεση χρέους, γιατί περιέχει όλα τα εκ του νόμου στοιχεία (ΕφΑΘ 8413/2003).

 

Λύση ανώνυμης εταιρίας μετά την κήρυξη της σε πτώχευση. Διορισμός προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο.

 

Η ανώνυμη εταιρία λύνεται μετά την κήρυξη της σε κατάσταση πτώχευσης.

Με την λύση της εταιρίας ακολουθεί η πτωχευτική διαδικασία, χωρίς να επέρχεται η εξαφάνιση της νομικής προσωπικότητας της εταιρίας. Αν και δεσμεύεται η εταιρική περιουσία και αναλαμβάνει την διαχείριση ο σύνδικος της πτώχευσης, δεν παύει η ύπαρξη των οργάνων της εταιρίας, αλλά εξακολουθεί να υφίσταται, τόσο η γενική συνέλευση των μετόχων, όσο και το διοικητικό συμβούλιο.

Από της κήρυξης της παύσης των εργασιών της πτώχευσης λόγω ελλείψεως ενεργητικής περιουσίας, εξακολουθεί να υφίσταται η πτώχευση, πλην όμως αυτή τελεί σε αδράνεια. Κατά τη διάρκεια της αδράνειας παύει το λειτούργημα του συνδίκου, καθώς και η απ’ αυτόν διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας, την οποία αναλαμβάνει ο πτωχεύσας, δικαιούμενος συγχρόνως, εν όψει της μη αναστολής πλέον των κατ’ αυτού ατομικών διώξεων των πιστωτών, να ενασκήσει τα δικαιώματα του ενεργητικά και παθητικά, να συνεχίσει τις σχετικές δίκες και να παρίσταται στο Δικαστήριο προσωπικά και χωρίς τη σύμπραξη του συνδίκου, του οποίου τα καθήκοντα αναβιώνουν μόνο σε περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως, που κήρυξε την παύση των εργασιών της πτωχεύσεως.

Το Δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, έχει την εξουσία να διορίζει προσωρινή διοίκηση για την εταιρία, όταν λείπουν τα για τη συγκρότηση της φυσικά πρόσωπα. Τα διορισθέντα προς διοίκηση πρόσωπα έχουν από της δημοσίευσης της απόφασης την εξουσία να ασκούν τις οικείες πράξεις διοίκησης στο πλαίσιο της παρεχόμενης σε αυτά εξουσίας.

Το Δικαστήριο έχει την εξουσία επιλογής των καταλληλότερων εκ των μελών του νομικού προσώπου, στην ανάγκη δε και τρίτων, ξένων προς το νομικό πρόσωπο, προσώπων.

Η διορίζουσα την προσωρινή διοίκηση απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να περιορίσει την εντολή σε ορισμένες πράξεις. 

 

Ευθύνη μελών διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας από ακάλυπτη επιταγή.

 

Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 79 ν. 5960/33, 914, 297 και 298 ΑΚ συνάγεται ότι ο εκδίδων επιταγή σε διαταγή, γνωρίζοντας ότι δεν έχει διαθέσιμα κεφάλαια στην πληρώτρια Τράπεζα, ζημιώνει τον κομιστή από την μη πληρωμή  της επιταγής κατά την εμφάνισή της, παρά το νόμο, δηλαδή, εναντίον της διάταξης του άρθρου 79 ν. 5960/1933, που χαρακτηρίζει την πράξη αυτήν του εκδότη και ποινικό αδίκημα.

Επομένως είναι υποχρεωμένος, κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών, σε αποζημίωση του κομιστή κι αν ακόμη η επιταγή αυτή είναι μεταχρονολογημένη (ΑΠ 1262/93) γιατί η διάταξη του άρθρου 79 ν. 5960/33 έχει θεσπισθεί για να προστατεύσει όχι μόνον το δημόσιο συμφέρον, αλλά και το ατομικό συμφέρον του δικαιούχου της επιταγής (ΕφΘεσ 171/95).

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 71 ΑΚ το νομικό πρόσωπο ευθύνεται από τις πράξεις, ή παραλείψεις, των αντιπροσωπευόντων και εκφραζόντων τη βούληση αυτού οργάνων, εφ όσον η πράξη ή η παράλειψη έλαβε χώρα κατά την ενάσκηση των ανατιθεμένων σε αυτά καθηκόντων και παράγει υποχρέωση προς αποζημίωση.  

Στην περίπτωση που η πράξη, ή η παράλειψη, του αρμοδίου οργάνου είναι υπαίτια και παράγει υποχρέωση αποζημίωσης για τον πράξαντα ή παραλιπόντα, ευθύνεται και αυτός σε ολόκληρο μετά του νομικού προσώπου, δηλ. το καταστατικό όργανο έχει πρόσθετη μετά του νομικού προσώπου υποχρέωση, ανεξάρτητη αυτής του νομικού προσώπου (ΕφΑθ 6286/2000, ΕφΑθ 4708/98).

Ειδικότερα, επί ανώνυμης εταιρίας, οι διοικούντες την εταιρία δεν έχουν μεν προσωπική υποχρέωση για χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη των συμβούλων της ΑΕ προσωπικά από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ ,γιατί η αρχή της μη ευθύνης των διοικούντων ΑΕ δεν υπάρχει, όταν υπάρχει πταίσμα αυτών από αδικοπραξία, βάσει των γενικών αρχών της διάταξης του άρθρου 914 ΑΚ, οπότε υπάρχει ευθύνη τους (ΕφΑθ 6286/2000).

 

Αναβίωση ανώνυμης εταιρείας μετά την πτωχευτική αποκατάσταση.

 

Κατά τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 47α ν. 2190/1920 η εταιρία λύεται και με την κήρυξή της σε κατάσταση πτώχευσης.

Στην περίπτωση λύσης της εταιρίας με πτώχευση δεν επακολουθεί στάδιο εκκαθάρισης.

Εάν μετά την κήρυξη της πτώχευσης της εταιρίας, επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση κατά τις ισχύουσες στην πτώχευση διατάξεις, μπορεί αυτή να αναβιώσει με απόφαση της γενικής συνέλευσης (ΑΠ 1624/2008). 

 

Συμμετοχική, ή αφανής εταιρεία, τρόπος λειτουργίας της.

 

Από τα άρθρα 47-50 ΕμπΝ προκύπτει ότι συμμετοχική ή αφανής εταιρεία είναι εκείνη, στην οποία ένας μόνος από τους συνεταίρους, κατ' εξουσιοδότηση των λοιπών, που παραμένουν αφανείς έναντι των τρίτων, ενεργεί, είτε εμπορία, είτε μία ή περισσότερες εμπορικές πράξεις στο όνομά του, χωρίς να παρίσταται προς τα έξω ως διαχειριστής εταιρείας, η οποία παραμένει, επίσης, αφανής, έναντι των τρίτων.

Συνιστάται ατύπως εκ μόνου του γεγονότος της συμμετοχής, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε δημοσιότητα, στερείται νομικής προσωπικότητας και αυτόνομης περιουσίας.

Ο σχηματισμός της εταιρείας, η αναλογία κάθε εταίρου στα κέρδη και στις ζημίες και οι υπόλοιπες συνθήκες λειτουργίας της εξαρτώνται από τις συμφωνίες των μετόχων

Η εταιρεία λύεται για τους ίδιους λόγους που λύεται και η αστική εταιρεία. Συνεπώς και με καταγγελία, που επιφέρει και τα αποτελέσματά της, έστω κι αν δεν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Μετά την λύση της εταιρείας δεν απαιτείται να επακολουθήσει υποχρεωτικά στάδιο εκκαθάρισης, γιατί δεν υπάρχει εταιρική περιουσία, εφ όσον ο εμφανής εταίρος εμπορεύεται ατομικά έναντι των τρίτων, εκτός αν έχει συμφωνηθεί το αντίθετο μεταξύ των εταίρων, ή αν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητη η εκκαθάριση.

Υποχρέωση να λογοδοτήσει έχει ο διαχειριστής της αφανούς εταιρείας, αφού διαχειρίζεται το ανήκον στους λοιπούς εταίρους ιδανικό μερίδιο της εταιρικής περιουσίας (ΑΠ 1324 / 2007, ΕφΠειρ 372/2008).

 

Λύση ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης, εταιρείας ορισμένου χρόνου για σπουδαίο λόγο.

 

Η προσωπική εμπορική εταιρεία (ομόρρυθμος, ή ετερόρρυθμος) που έχει συσταθεί για ορισμένο χρόνο, λύνεται με καταγγελία πριν περάσει ο χρόνος αυτός, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος.

Ο εταίρος που κατάγγειλε την εταιρεία άκαιρα χωρίς σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την άκαιρη καταγγελία, ενέχεται για τη ζημία, που προκάλεσε η λύση στους άλλους εταίρους. Έτσι, αν ο εταίρος ενάγει τον άλλον, που κατάγγειλε την εταιρεία, ζητώντας αποζημίωση για την πρόωρη λύση της εταιρείας, χωρίς σπουδαίο λόγο, ο εναγόμενος, που κατάγγειλε την εταιρεία, για να απαλλαγεί από την υποχρέωση προς αποζημίωση, οφείλει να επικαλεσθεί και να αποδείξει την ύπαρξη συγκεκριμένου σπουδαίου λόγου.

Σπουδαίο λόγο συνιστά οποιοδήποτε περιστατικό, που ανάγεται στο πρόσωπο ή όχι του καταγγέλλοντος, το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και τα συναλλακτικά ήθη, καθιστά, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επαχθή την εξακολούθηση της εταιρείας έως το χρόνο λήξης της διάρκειάς της για εκείνον τον εταίρο, που κατάγγειλε.

Τέτοια περιστατικά είναι η αθέτηση των εταιρικών υποχρεώσεων, η κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, η έλλειψη συνεργασίας κλπ  (ΕφΑθ 1715/2005, ΕφΑθ  202/2007). 

 

Εκκαθάριση ομόρρυθμης, ετερόρρυθμης εταιρείας μετά την λύση της.  

 

Από την διάταξη του άρθρου 778 ΑΚ, που εφαρμόζεται, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ΕμπΝ και επί προσωπικών εμπορικών εταιρειών, προκύπτει ότι, λυθείσας της Ο.Ε ή Ε.Ε αυτή μετά την λύση της περιέρχεται αυτοδικαίως και υποχρεωτικώς σε εκκαθάριση.

Κατά το στάδιο της εκκαθάρισης το νομικό πρόσωπο αυτής εξακολουθεί να υπάρχει για τον σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθάρισης, η δε νομική προσωπικότητα μιας εταιρείας, εξακολουθεί να υπάρχει «πλάσματι του νόμου» με όλες τις από αυτήν προκύπτουσες συνέπειες.

Η εκκαθάριση αποσκοπεί στην περάτωση των νομικών σχέσεων, που προήλθαν από την σύσταση και τη λειτουργία της εταιρείας και ήσαν εκκρεμείς κατά το χρόνο της λύσης της.

Οι εν λόγω σχέσεις ανάγονται α) σε σχέσεις, μεταξύ της εταιρείας και των τρίτων (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι εξωεταιρικές σχέσεις μεταξύ εταιρείας και εταίρων, που σ' αυτήν την περίπτωση αντιμετωπίζονται σαν τρίτοι), β) είτε, σε σχέσεις από την εταιρική σύμβαση μεταξύ των εταίρων ή μεταξύ εταίρων και εταιρείας, γ) είτε σε σχέσεις μεταξύ των εταίρων ως προς το καθαρό προϊόν της εκκαθάρισης, δηλαδή την ενεργητική εταιρική περιουσία που απομένει μετά την εκπλήρωση των εταιρικών υποχρεώσεων.

Ειδικότερα κατά το στάδιο της εκκαθάρισης γίνεται η ρευστοποίηση του ενεργητικού. η διαπίστωση και η εξόφληση των χρεών, η απόδοση των εισφορών και η διανομή μεταξύ των εταίρων του καθαρού ενεργητικού της εταιρικής περιουσίας. που τυχόν απομένει μετά την εξόφληση των εταιρικών χρεών και την απόδοση των εισφορών. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν παύει, πριν εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις και εάν μετά την λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, διαπιστωθεί η ύπαρξη εταιρικής απαίτησης ή εταιρικού χρέους, τότε επαναλαμβάνονται οι εργασίες εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρείας από τον εκκαθαριστή.

Κατά το στάδιο αυτό, φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων της εταιρείας, είναι το νομικό πρόσωπο αυτής, το οποίο και κινεί τις σχετικές δίκες, εκπροσωπούμενο από τον εκκαθαριστή (ΑΠ 120/1998, ΑΠ 1410/1996, ΕφΑθ 110/2006).

Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να αποκλειστεί με ρήτρα του καταστατικού, ή με απόφαση των εταίρων, αλλά ακολουθεί υποχρεωτικώς και αυτοδικαίως τη λύση της εταιρίας.

Ακόμη και μετά τη λήξη των εργασιών της εκκαθάρισης, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, όπως απαίτηση ή χρέος της εταιρίας, επαναλαμβάνονται και πάλι οι εργασίες της εκκαθάρισης και συνεχίζεται η εκπροσώπηση της εταιρίας, που έχει λυθεί, από τους εκκαθαριστές (ΑΠ 693/2008).

 

Ομόρρυθμη εταιρεία για την οποία δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας.

 

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42 παρ. 3, 43 και 44 του Ε.Ν. προκύπτει ότι η ομόρρυθμη εταιρεία, που είναι προσωπική εταιρεία και για τη σύσταση της οποίας δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας, δεν αποκτά νομική προσωπικότητα.

Αν όμως λειτούργησε, θεωρείται αυτή ως "εν τοις πράγμασι" εταιρεία με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός αυτό, δηλαδή εφαρμόζεται το δίκαιο της ομόρρυθμης εταιρείας σε όλη του την έκταση, συνεπώς και ως προς τη διαχείριση της εταιρείας, την ευθύνη των εταίρων, τη λύση και τις συνέπειες της λύσης της εταιρείας.

Κατά την διάταξη του άρθρου 22 ΕΝ, που εφαρμόζεται επί ομόρρυθμης και "εν τοις πράγμασι" εταιρείας, οι εταίροι ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Ο νέος εταίρος, δηλαδή εκείνος που αποκτά την εταιρική ιδιότητα μετά τη σύσταση της εταιρείας, ευθύνεται για όλα τα χρέη της εταιρείας, συνεπώς και για τα προγενέστερα της εισόδου του χρέη, εκτός αν υπάρχει στο καταστατικό αντίθετη ρήτρα, που έχει δημοσιευθεί νόμιμα.

Οι δανειστές της εταιρείας μπορούν να στραφούν εναντίον των εκάστοτε εταίρων για την πλήρη ικανοποίησή τους, ανεξάρτητα από το αν συμπίπτει το χρονικό σημείο της αποκτήσεως της εταιρικής ιδιότητας με αυτό της γεννήσεως του εταιρικού χρέους (ΑΠ 794/2008). 

 

Εικονική σύσταση Ο.Ε, υποχρεώσεις της εταιρείας έναντι τρίτων. 

 

Κατά το άρθρο 138 εδ. α ΑΚ, δήλωση βούλησης, που δεν έγινε στα σοβαρά παρά μόνο φαινομενικά (εικονική), είναι άκυρη, κατά δε το άρθρο 139 του ίδιου Κώδικα, η εικονικότητα δεν βλάπτει εκείνον που συναλλάχθηκε αγνοώντας την.

Από τις εν λόγω διατάξεις προκύπτει ότι ο εικονικώς δικαιοπρακτήσας μπορεί να αντιτάξει την εικονικότητα και την ακυρότητα της δικαιοπραξίας από αυτή, τόσο κατά του αντισυμβληθέντος, όσο και κατά του τρίτου, που συναλλάχθηκε εν γνώσει της εικονικότητας, όχι δε και κατά εκείνου που αγνοούσε οπωσδήποτε αυτή.

Τα παραπάνω εφαρμόζονται, σύμφωνα με το άρθρο 18 ΕΝ και επί της ομόρρυθμης εταιρείας.

Οι δανειστές αυτής, εφ όσον, όταν συναλλάχθηκαν, δεν γνώριζαν την εικονικότητα της εταιρείας ή της συμμετοχής κάποιου εταίρου της, δεν βλάπτονται από την εικονικότητά της. Έτσι μπορούν να επιδιώξουν την είσπραξη των απαιτήσεών τους κατά της εταιρείας, είτε από την περιουσία αυτής, είτε από την περιουσία των μελών της, τα οποία όμως μπορούν να αντιτάξουν την εικονικότητα της εταιρείας ή της συμμετοχής τους σ' αυτή, εφ όσον επικαλούνται και αποδεικνύουν ότι οι εταιρικοί δανειστές τελούσαν σε γνώση της εικονικότητας, όταν συναλλάχθηκαν(ΑΠ 794/2008). 

 

Ευθύνη διαχειριστή ΕΠΕ.

 

Στην ΕΠΕ ο διαχειριστής της δεν έχει προσωπική υποχρέωση για τα χρέη της εταιρίας, είναι όμως δυνατή η ευθύνη του από αδικοπραξία κατά το άρθρο 914 ΑΚ.

 

Τριτανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης.

 

Το ένδικο βοήθημα της ανακοπής τρίτου του άρθρου 936 παρ. 1 ΚΠολΔ, με την οποία ο τρίτος αμύνεται κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, στην οποία δεν μετέσχε, ούτε προσκλήθηκε, αποτελεί είδος της ανακοπής του άρθρου 583 ΚΠολΔ.

Κατά το άρθρο 936 ΚΠολΔ ο τρίτος έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης, αν προσβάλλεται δικαίωμά του επάνω στο αντικείμενο της εκτέλεσης, το οποίο δικαιούται να αντιτάξει σε εκείνον κατά του οποίου έχει στραφεί η εκτέλεση και ιδίως,

α) δικαίωμα εμπράγματο που αποκλείει, ή περιορίζει το δικαίωμα εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση,

β) απαγόρευση διάθεσης, που έχει ταχθεί υπέρ αυτού και συνεπάγεται σύμφωνα με το νόμο την ακυρότητα της διάθεσης.

Είναι ένδικο βοήθημα του δικονομικού δικαίου με την ειδικότερη μορφή της δικονομικής διαπλαστικής αγωγής, που αποβλέπει τελικά στην ακύρωση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (ΑΠ 1151/1981).

Ως εκ τούτου η ανακοπή αυτή αποτελεί στην ουσία αγωγή, με την οποία δεν εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιον του δικαστηρίου η εκτέλεση, αλλά το δικαίωμα του τρίτου (ΕφΠειρ 776/1994).

Στο δικόγραφο της ανακοπής μπορούν να σωρευθούν αντικειμενικά δύο αιτήματα, η αναγνώριση, ή καταψήφιση του ουσιαστικού δικαιώματος του τρίτου, που απευθύνεται εναντίον του δανειστή και του οφειλέτη και η διάπλαση της ανενέργειας της εκτέλεσης, που στρέφεται εναντίον του δανειστή (ΑΠ 434/1995, ΕφΑθ 4839/2001, ΕφΑθ 90/2011).

 

Κατάθεση προτάσεων στην διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους.

 

Από το συνδυασμό των άρθρων 591 παρ. 1, 643 παρ. 2 και 649 παρ. 1 ΚΠολΔ συνάγεται ότι στην ειδική διαδικασία των διαφορών από πιστωτικούς τίτλους η κατάθεση προτάσεων είναι προαιρετική, ώστε ο διάδικος που παρέλειψε να καταθέσει προτάσεις λαμβάνει κανονικά μέρος στη συζήτηση (ΜονΠρΘεσ 8572/2008).  

 

Τα έξοδα της αναγκαστικής εκτέλεσης ακινήτου.

 

Στα έξοδα εκτέλεσης, που προαφαιρούνται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού για να αποδοθούν στον επισπεύδοντα που προκατέβαλε αυτά, περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες δαπάνες, που έγιναν από τον επισπεύδοντα προς το γενικό συμφέρον όλων των δανειστών, που αναγγέλθηκαν στη διαδικασία του πλειστηριασμού και ανάγονται στην προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, την κατάσχεση, την συντήρηση του κατασχεθέντος πράγματος, τον πλειστηριασμό και την κατάταξη των δανειστών.

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα, που έγιναν προς το αποκλειστικό συμφέρον, είτε του επισπεύδοντος, είτε των αναγγελθέντων δανειστών, ούτε επίσης όσα έγιναν από υπαιτιότητα του επισπεύδοντος, λόγω ματαίωσης του πλειστηριασμού, ή αναβολής του κατόπιν ιδιαίτερης συμφωνίας του επισπεύδοντος και του οφειλέτη, χωρίς να εκδοθεί περί τούτου δικαστική απόφαση.

Η εκκαθάριση των εξόδων εκτέλεσης αποτελεί διανομή πλειστηριάσματος, όπως και η κατάταξη των δανειστών και συνεπώς προσβάλλονται μόνο με την ανακοπή του άρθρου 979 ΚΠολΔ, στην οποία μπορεί να σωρευθεί και αιτίαση για κακή κατάταξη αναγγελθέντος δανειστή σε βάρος του ανακόπτοντος, προς το σκοπό όπως καταταχθεί αυτός, ολικώς ή μερικώς στη θέση εκείνου(ΑΠ 870/2010).

Ο δικαιούχος των εξόδων εκτέλεσης είναι όχι μόνο ο καταβάλλων αυτά επισπεύδων, αλλά και τα όργανα της εκτέλεσης, παρ ότι αυτά δεν νομιμοποιούνται να τα αναζητήσουν από τον καθ ου η εκτέλεση. Για αυτό τον λόγο δικαιούνται, να συμμετάσχουν στη διαδικασία κατάταξης και να τα λάβουν από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Ο ανακόπτων αναγγελθείς δανειστής μπορεί να προσβάλλει τον πίνακα κατάταξης και όταν ο επί του πλειστηριασμού υπάλληλος, κατά την εκκαθάριση με τον πίνακα των εξόδων του δικαστικού επιμελητή, εσφαλμένα αφαιρεί ορισμένο ποσό πλειστηριάσματος προς κάλυψη τούτων, εφ όσον θίγονται, με την μείωση του πλειστηριάσματος, τα έννομα συμφέροντά του, με την κατάταξη άλλου δανειστή, ή τη μη προσήκουσα κατάταξη αυτού.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανακόπτων επικαλείται ότι εσφαλμένα προαφαιρέθηκαν από το πλειστηρίασμα έξοδα του καταταγέντος στον πίνακα γι' αυτά δικαστικού επιμελητή, τα οποία δεν είναι νόμιμα και υπαρκτά, ή υπερβαίνουν τα καθοριζόμενα από τις οικείες υπουργικές αποφάσεις ποσά αμοιβής των δικαστικών επιμελητών, η ανακοπή πρέπει να απευθύνεται κατά του δικαστικού επιμελητή ο οποίος και μόνον νομιμοποιείται παθητικά.

Αν με την ανακοπή δεν αμφισβητείται η διενέργεια των πράξεων εκτέλεσης, που έκανε ο δικαστικός επιμελητής, αλλά το αν έγιναν προς το συμφέρον όλων των δανειστών και είναι έξοδα εκτέλεσης τότε νομιμοποιείται παθητικά μόνον ο επισπεύδων δανειστής (ΑΠ 1774/2007, ΑΠ 280/2004). 

 

Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης δανειστών σε αναγκαστικό πλειστηριασμό ακινήτου.

 

Μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες, αφ ότου συνταχθεί ο πίνακας κατάταξης δανειστών, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού καλεί με έγγραφο εκείνον, υπέρ του οποίου έγινε και κατά του οποίου είχε στραφεί η εκτέλεση, καθώς και τους δανειστές, οι οποίοι αναγγέλθηκαν για να λάβουν γνώση του πίνακα κατάταξης.

Μέσα σε δώδεκα εργάσιμες ημέρες, αφ ότου επιδοθεί η πρόσκληση,   οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ανακόψει τον πίνακα κατάταξης.

Αντίγραφο της ανακοπής επιδίδεται, μέσα στην ίδια προθεσμία και στον υπάλληλο του πλειστηριασμού.

Η ανακοπή στρέφεται κατά των δανειστών, των οποίων προσβάλλεται η κατάταξη (ΕφΑιγαίου 158/2006).

Χρίστος Καραμπάγιας | Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών